မဟာဘုတ္ပညာ နွင့္ တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္အေနအထား

Wednesday, December 16, 2009

မဟာဘုတ္တြင္ ဌာနခုႏွစ္ဌာနရွိသည္။ ... အဆုိပါဌာနမ်ားသည္ တစ္ခုနွင့္တစ္ခုမတူ.....၊ သဘာ၀ျခင္း ကြာျခားၾကသည္။ ယင္းသုိ႔ကြာျခားေသာအေနအထား အသီးသီး ရွိသည့္ ဌာနမ်ားတြင္ တနဂၤေႏြျဂိုဟ္သည္လညး္ အေနအထား ေျပာင္းလညး္ျပီး ေကာင္းက်ဳိးဆုိးျပစ္ကိုေပးစြမ္းတတ္ေပသည္။

မဟာဘုတ္တြင္ အမ်ားအားျဖင့္ ေအာက္သုံးတန္းကို မေကာင္း အည့ံ၊ အထက္အိမ္မ်ားျဖစ္သည့္ ေလးဌာနကိုမူ အေကာင္း ဟု အမ်ားအားျဖင့္ သတ္မွတ္ထားၾကေလ့ရွိေသာ္လည္း....စာေရးသူအေနနွင့္မူထုိကဲ့သုိ႔မယူဆမိေပ။ ဌာနတုိင္းတြင္ ေကာင္းကြက္ရွိသလုိ ဆုိးကြက္လညး္ ရွိနုိင္သည္။ သူ႔ေနရာနွင့္သူ၊ သူ႔သဘာ၀နွင့္သူဟုသာ ...ယူဆမိပါသည္။ ယခုတင္ျပမည့္ ေဆာင္းပါးတြင္လည္း အခ်ဳိ႔ေသာ အခ်င္းအရာမ်ားနွင့္ပတ္သက္ျပီး အျငင္းပြားဖြယ္ပင္ ျဖစ္လာနုိင္ပါသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ...လက္ေတြ႔လာလာ သုံးသပ္ျပီးမွ စာရႈသူတုိ႔အေနနွင့္ ဆုံးျဖတ္ ေစခ်င္ပါသည္။
]

ဘဂၤဌာနတြင္တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္ရပ္တည္ျခင္း


တနဂၤေႏြသည္ လူတုိ႔၏ အသက္ေမြးမႈကို ေဖာ္ျပေသာ....အသက္ေမြးမႈဆုိင္ရာ ျဂိဳဟ္တစ္လုံးျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ ဘဂၤတြင္ရပ္တည္လာျခင္းအားျဖင့္ ...အသက္ေမြးမႈ အေျပာငး္အလည္းမ်ားျပားရျခငး္ကိုေပးစြမ္းတတ္ျပီး၊ .. ရံခါတြင္မူ ...အသက္ေဘးမွ လြတ္ေအာင္ ရုန္းကန္ရျခင္းကိုလည္း ျဖစ္ပြားေစတတ္သည္။ တနဂၤေႏြသည္ ..ဘဂၤတြင္ရပ္တည္လာျခင္းအားျဖင့္ အၾကီးအကဲမ်ားကို အေျပာင္းအလည္း ျဖစ္ပြားေစသည္။ အိမ္တစ္အိမ္၏ အိမ္ေထာင္ဦးစီး၊ တုိင္းျပည္တစ္ျပည္၏ ရွင္ဘုရင္၊ မင္းအစိုးရ၊ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာငး္၏ ေက်ာင္းအုပ္ၾကီး ၊ ဌာနတစ္ခု၏ ဦးစီးမႈး .........စသည္ျဖင့္......သက္ဆုိင္ရာ အရပ္ေနရာပတ္၀န္းက်င္ အလုိက္ ...ဆုိင္ရာအၾကီးအကဲမ်ားကို အေျပာငး္အလည္းျဖစ္ပြားေစသည္။ အမ်ားအားျဖင့္မူ ......အေကာင္းသေဘာ သဘာ၀ထက္ အဆုိးမ်ားကို ပိုမိုျဖစ္ပြားေစေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရေပသည္။ (တရားေသမွတ္ယူျခင္းမူ မျပဳသင့္ေပ။)


မရဏဌာနတြင္ တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္ရပ္တည္ျခင္း

တနဂၤေႏြသည္ မရဏဌာနတြင္ ရပ္တည္ေနေသာအခါ အသက္ေမြးမႈမ်ား ပ်က္ဆီးျခင္းကို ျဖစ္ပြားေစနုိင္သည္။ တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္သည္ ရာသီဥတု ဆုိင္ရာ...ျဖစ္စဥ္မ်ားနွင့္လည္း ပတ္သက္ေနသည့္အတြက္...... ရာသီဥတု ေဖာက္ျပန္ျခင္းမ်ားကိုလညး္ ျဖစ္ပြားေစနုိင္ေသာ အေနအထား ျဖစ္သည္။ ယင္းအေနအထားသည္ အေျမာက္အမ်ား ေသေၾကပ်က္ဆီးရန္ အေနအထားကိုလည္း တြန္းအားေပးသည္။ အၾကီးအမႈးမ်ား ပ်က္ဆီးျခင္း နွင့္ အၾကီးအကဲ အတုအေယာင္မ်ားကိုလညး္ ျဖစ္ထြန္းေစသည္။ ကတိ ေဖာက္ဖ်က္ျခင္းနွင့္.... ဥပေဒကိုခ်ဳိးေဖာက္ျခင္း၊ စည္းကမ္းပ်က္ဆီးျခင္းမ်ား ကိုလည္း ျဖစ္ပြားေစသည္။ မရဏဌာနရွိ တနဂၤေႏြသည္ အလြႏ္စုိးရိမ္ပူပန္ရျခင္း နွင့္ ေၾကာက္ရြံ႔ တုန္လႈပ္ရျခင္းကိုလည္း ျဖစ္ပြားေစနုိင္၏။ ယင္းအေနအထားသည္ အသက္ေဘး ၾကံဳေတြ႔ရနုိင္ျခင္းကိုလည္း အလြန္အားေပးေသာ အေနအထားတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ အေကာင္း ထက္ အဆုိးဘက္ကို ပိုမိုအားျပဳသည္။ စာေရးသူ၏အေတြ႔အၾကံဳအရမူ ေၾကာက္ရြ႔ံ ေလာက္ေသာ အေနအထားတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ (သို႔ေသာ္ ..... အဆုိးမ်ား၏ေနာက္တြင္မူ...ျဖစ္သင့္ေသာ ျဖစ္ထုိက္ေသာ.... ေကာင္းက်ဳိးမ်ား အစဥ္ပါလာတတ္သည္ကိုမူ ...မၾကာခဏ ေတြ႔ရွိရဖူးေပသည္။)


အထြန္းဌာနတြင္တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္ရပ္တည္ျခင္း


အထြန္းဌာနတြင္ တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္ရပ္တည္လာေသာအခါတြင္.........ကနဦးအစတြင္ အလြန္ထက္သန္ေသာ ေကာင္းက်ုဳိးမ်ားကိုျဖစ္ပြားေစတတ္သည္။ အေကာင္းျမတ္ဆုံးေသာ ထြန္းလင္း ေတာက္ပျခင္း နွင့္ ရွင္သန္႔ခြင့္တုိ႔ကို ေပးစြမ္းေသာ အေနအထားတစ္ရပ္လည္းျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ .....ေနာက္မွ ထပ္ခ်ပ္မကြာ လုိက္ပါလာေလ့ရွိသည္ကား........ ကံေၾကြးကံေဟာငး္ကို ေပးဆပ္ရျခင္း နွင့္ ...ဆုံးရႈံးစြန္႔ခြါရျခင္း အခ်ဳိ႔ကို ျဖစ္ပြားေစတတ္ျခင္းတည္း။ အထြတ္အထိပ္သို႔ ေရာက္ရွိခြင့္ရျခင္း နွင့္ ယင္းမွ တစ္ဖန္....ပ်က္စီးထိခုိက္ရျခင္းမ်ဳိးကို ေပးစြမ္းေလ့ရွိေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႔ရွိရေပသည္။ က်ယ္ျပန္႔ေသာ အသက္ေမြးလမ္းေၾကာင္းကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြႏု္းေသာ အသက္ေမြးမႈအေနအထားကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၾကီးျမတ္ေသာ ပညာရွင္ ကိုးကြယ္ယုံၾကည္ရာ အျဖစ္ကိုေသာ္လည္းေကာင္း ျဖစ္ပြားေစနုိင္သည္။ အေျမာက္အမ်ားကိုးကြယ္ယုံၾကည္ရာအျဖစ္ကိုေသာ္လည္းေကာင္း ေရာက္ရွိေစနုိင္သည္။ ယင္းအေျခအေနမွ ခ်ဳပ္ျငိမ္းရျခင္းသည္လည္း တစ္ဆက္တည္း လုိက္ပါလာတတ္ျပန္ သတည္း။ အေကာင္းအဆုိး ဒြန္တြဲေနေသာ အေနအထားတစ္ရပ္ဟုသာဆုိခ်င္ပါသည္။သုိက္ဌာနတြင္ တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္ရပ္တည္ျခင္း

အထြႏု္းဌာနတြင္ ရပ္တည္သည့္နည္းတူ........ အေကာင္းအဆုိးဒြန္တြဲလွ်က္ရွိသည္ ယင္းသည္......ကနဦးအစတြင္ ၾကီးျမတ္ေသာဘ၀ ကို တြန္းပို႔ေပးတတ္သည္။ သို႔ေသာ္ တစ္ျပိဳင္နက္တည္းမွာပင္ .. ယင္းသည္ ...မသန္႔ရွင္းေသာေကာင္းက်ဳိးတစ္ခုကို ပိုင္ဆုိင္ေနရသည့္ အေျခအေနမ်ဳိးကိုျဖစ္ထြန္းေစသည္။ အထြန္းဌာနနွင့္မတူညီသည္မွာ ယင္းအခ်က္ပင္ျဖစ္ျပီး။ သုိက္ဌာနတြင္ရပ္တည္ေသာ တနဂၤေႏြသည္ မသန္႔ရွင္းေသာ ေကာင္းက်ဳိးတစ္ခုကို ပုိင္ဆုိင္ေနရျခင္းမ်ဳိးျဖစ္ကာ ...ယင္းအေျခအေနတြင္ပိတ္မိေနတတ္ျခင္းမ်ဳိးျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဆုိရမူ သုိက္ဌာနတြင္တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္ရပ္တည္ျခင္းအားျဖင့္ အိုးအိမ္တစ္လုံးကို အေမြဆက္ခံရွိျပီး၊ ယင္းအိုးအိမ္ေၾကာင့္ပင္ သက္ဆုိင္ရာဇာတာရွင္မွာ မေကာင္းက်ဳိးတစ္စုံတစ္ရာ ရရွိေနတတ္ျခင္းမ်ဳိး ျဖစ္ပြားေစတတ္သည္။ ယင္း သည္ မ်ဳိးရုိးအေမြဆက္ခံျပီး အသက္ေမြးရျခင္း နွင့္ ... အေျခအေနဆုိးတစ္ရပ္ရပ္တြင္ အသက္ရွည္လ်ားစြာ ေနထုိင္ေနရျခင္းမ်ဳိးကိုလညး္ ျဖစ္ပြားေစတတ္သည္။ စာေရးသူ၏အေတြ႔အၾကံဳအရမူ မနွစ္သက္ဖြယ္ရာအေနအထားတစ္ရပ္ဟု ဆုိခ်င္ပါသည္။


ရာဇဌာနတြင္တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္ရပ္တည္ျခင္း


တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္သည္ ရာဇအိမ္တြင္ ရပ္တည္ေနေသာအခါ မဟာဘုတ္ကသစ္ရ၏။ အလြန္အားရွိေသာ အေနအထားျဖစ္၏။ အတုအဖက္မရွိေသာ ေအာင္ျမင္ျခင္းမ်ုဳိးကို ျဖစ္ပြားေစနုိင္၏။ အျပည့္အ၀ေသာ ထြန္းလင္းေတာက္ပျခင္းကိုေသာ္လညး္ေပးစြမ္းနုိင္၏။ အေကာင္းဆုံးေသာ ဆုကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေကာင္းျမတ္ေသာ အစိုးရျခင္းကိုေသာ္လည္း ေကာင္း၊ တင့္တယ္ေသာ ခ်ီးေျမွာက္ခံရျခင္းကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ မင္းအစိုးရတုိ႔မွ ဘြဲ႔ထူးဂုဏ္ထူး ခ်ီးျမွင့္ေျမွာက္စားျခင္းကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျဖစ္ပြားေစတတ္၏။ အျပစ္ကင္းေသာေကာငး္က်ဳိးကို ေပးစြမ္းနုိင္ေသာ အေနအထားတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ကိုယ္တုိင္ၾကိဳးစားအားထုတ္မႈျဖင့္ တင့္တယ္စြာရပ္တည္ေနထုိင္နုိင္ျခင္း၊ ရဲရင့္မႈအျပည့္အ၀ျဖင့္ ရပ္တည္ေနထုိင္နုိင္ျခင္း၊ မည္သူ႔ကိုမွ် အားကိုးစရာမလုိဘဲ ..အထင္ၾကီးခံရေသာအေနအထားမ်ဳိးျဖင့္ ရပ္တည္ေနထုိင္နုိင္ျခင္းတည္း ဟူေသာ အေျခအေနမ်ားကို လညး္ ေပးစြမ္းနုိင္ေသာအေနအထားမ်ဳိးျဖစ္ေလသည္။ စာေရးသူ၏ အေတြ႔အၾကံဳအရမူ ဌာနခုနွစ္ခုတြင္ ရာဇဌာနတြင္ တနဂၤေႏြရပ္တည္ျခင္းမွာ ေကာင္းက်ဳိးအေပးနုိင္ဆုံးအေနအထား အျဖစ္ ေတြ႔ရွိရသည္။


ပုတိဌာနတြင္တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္ရပ္တည္ျခင္း


ပုတိဌာနတြင္ တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္ ရပ္တည္ေနေသာအခါ....... .... တုိင္းျပည္တစ္ျပည္ကို မင္းနွစ္ပါး ခြဲေ၀အုပ္စုိးရသည္ကဲ့သို႔ပင္.....တျခမ္းတစ္၀က္ေသာ အစိုးရျခငး္ကို ျဖစ္ပြားေစတတ္၏။ ယဥ္ရထားေမာင္းနွင္သူ အျဖစ္ကို အလြန္ေပးစြမး္တတ္ေသာ အေနအထားမ်ဳိးလည္းျဖစ္၏။ အေပ်ာ္တမ္းအဖြဲ႔ေခါငး္ေဆာင္၊ ေရ နွင့္ ပတ္သက္ေသာ အစိုးရသူမ်ား၊ မိခင္ နွင့္ကေလးမ်ား ဆုိင္ရာ အၾကီးအမႈးျဖစ္ရျခင္းမ်ား၊ ေလ်ာ့ရဲေသာ ဥပေဒအုပ္ခ်ုဳပ္ေရးမ်ဳိး ...စသည္တုိ႔ကို ျဖစ္ပြားေစနုိင္ေသာ အေနအထားျဖစ္သည္။ အသက္ကို ပိုးေမြးသလုိ ေမြးယူရျခင္း နွင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ဳိးတုိ႔ကိုလည္း ျဖစ္ပြားေစသည္။ စာေရးသူ၏အေတြ႔အၾကံဳအရ သင့္တင့္ေသာအေနအထား ျဖစ္သည္။


အဓိပတိဌာနတြင္တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္ရပ္တည္ျခင္း


တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္သည္ အဓိပတိဌာနတြင္ရပ္တည္ေနေသာအခါ အရွိန္ညီးညီးပူျပင္း ေလာင္ကြၽမ္းေနေသာ တန္ခိုးၾသဇာမ်ားျဖင့္ အတိျပီးသည္။ အစိုးရျခင္း အထြဋ္အထိပ္သုိ႔ တက္လွမ္းနုိင္ျခင္း၊ အလြန္ထက္ျမက္စြာ အုပ္ခ်ဳပ္ ျခယ္လွယ္နုိင္ျခင္း၊ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ အၾကီးအမႈးမ်ား ျဖစ္ရျခင္း၊ ဌာနဆုိင္ရာအလုိက္...ျမင့္မားေသာ ရာထူးမ်ားျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္နုိင္ခြင့္ရျခင္း။ စသည္ျဖင့္ အေနအထားတုိ႔ကို ျဖစ္ပြားေစနုိင္၏ ထုိ႔အတူ ..အလြန္ျပင္းထန္စြာ ဦးေခါင္းပိုင္းတြင္ ဒဏ္ရာရရွိေစတတ္ျခင္း၊ ဦးေနွာက္ပို္င္းဆုိင္ရာအနာေရာဂါမ်ား က်ေရာက္ေစနုိင္ျခင္း၊ အသက္လုပြဲမ်ား ဆင္ႏြဲရျခင္း တုိ႔ကိုလည္း ျဖစ္ပြားေစတတ္၏။ အနုိင္အထက္ျပဳျပီး အသက္ေမြးရျခင္း၊ အျပိဳင္အဆုိင္ သေဘာျဖင့္ အသက္ေမြးရျခင္းမ်ားကိုလည္း ျဖစ္ပြားေစတတ္၏။ ထက္ျမက္ရဲ႔ရင္မႈတြင္မူ အလြန္ အားေကာင္းေသာအေနအထား ျဖစ္၏။ သူရတံဆိပ္အပ္နွင္းခံရေသာ အေနအထားမ်ဳိးအထိ ျဖစ္ပြားေစနုိင္၏။ ယင္းအေနအထားသည္ အေကာငး္ အဆုိးျပင္းထန္ေသာ အေနအထားတစ္ရပ္ဟု ဆုိနုိင္ေပသည္။ စာေရးသူ၏ အေတြ႔အၾကံဳအရ ေကာင္းက်ုဳိးကို ပိုမိုေဆာင္ေသာအေနအထားမ်ား ေတြ႔ရွိခဲ့ရေပသည္။

ဆက္လက္ေရးသားပါဦးမည္........................

သုေတသီ ..ေ၀သာလီေမာင္ဖုန္း


Post a Comment
 

Posts Comments

©2006-2010 ·TNB