ရင္ေသြးငယ္မ်ားနာမည္...စာစု(၂)

Sunday, December 20, 2009


မေပးသင့္ေသာနာမည္ေျပာင္မ်ား

နာမည္ေျပာင္မ်ားမွည့္ေခၚျခင္းသည္ ...လူတစ္ေယာက္၏ ဘ၀က ေကာင္းက်ဳိးျပဳေစသည္ထက္ ဆိုးက်ဳိးကိုသာ အမ်ားအားျဖင့္ ျပဳေစေၾကာင္းေတြ႔ရွိရပါသည္။ နာမည္ေျပာင္ အမ်ဳိးမ်ဳိးတြင္ ကုလား၊ ကုလားမ၊စေသာ အမည္ေတာ္ေတာ ္မ်ားမ်ားကုိလည္း ေတြ႔ရဖူးပါသည္။

စာေရးသူ၏ အေတြ႔အၾကံဳအရ ..ယင္းအမည္မ်ဳိးတုိ႔သည္ သူတစ္ပါးက ခုိင္းေစမႈအမ်ဳိးမ်ဳိးကို ခံၾကရေၾကာင္းေတြ႔ရွိရျပီး။ ေငြေၾကးျပည့္စုံသူ၊ ရာထူးရာခံရွိသူမ်ားပင္လွ်င္ ယင္းအမည္ေျပာင္ရွိျခင္း၊ သုံးစြဲျခင္းအားျဖင့္ သူတစ္ပါးခုိင္းေစေသာ အလုပ္မ်ားကို ၾကား၀င ္လုပ္ကိုင္ေပးေနရျခင္းမ်ဳိးျဖစ္ပြားေစေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။

စာေရးသူ၏ မိတ္ေဆြမ်ားတြင္လည္း ထုိသုိ႔ေသာ နာမည္ေျပာင္ရွိသူမ်ား အမ်ားအျပားပင္ ရွိေပသည္။ ထုိသူ
အားလုံးသည္ မန္ေနဂ်ာ၊ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာဆရာ၀န္ၾကီး၊ ရုံးအကူ၊ စသည္အားျဖင့္.....အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ အသက္ေမြးမႈမ်ားျဖင္ ့ရပ္တည္ေနရသည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ...အဆုိပါ အက်ဳိးေပးမ်ဳိးမွာမူ တူညီေနသည္ကို ေတြ႔ရွိရေလသည္။ စာေရးသူ အျမင္အားျဖင့္မူ စေနပညတ္မ်ဳိး (ေန႔နံကုိ ဆုိလုိျခင္းမဟုတ္ပါ။) ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ဟု ယူဆမိပါသည္။

ဆန္းက်င္ေနေသာအမည္မ်ားေပးျခင္း

ဆန္းက်င္ေသာနာမည္မ်ားေပးျခင္း သည္ ..ယင္းနာမည္ရွင္အား ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာ ကံအေျခအေနအခ်ဳိ႔နွင့္ ရင္ဆုိင္မိေစနုိင္ပါသည္။ နာမည္တြင္ပါ၀င္ေသာစာလုံးမ်ားအခ်င္းခ်င္း ဆန္းက်င္ျခင္း (၀ါ) ဆန္႔က်င္ဘက္အနက္ သေဘာမ်ဳိး တည္ရွိေနျခင္းမ်ဳိးကို ဆုိလုိပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ျဖဴ ျခင္း နွင့္ မဲျခင္း သည္ဆန္႔က်င္ဘက္ သေဘာေဆာင္သည္။ ဆန္႔က်င္ဘက္သေဘာေဆာင္ေသာ အနက္နွစ္ခုကို တြဲစပ္ျပီး အမည္တစ္ခုအျဖစ္ပုိင္ဆုိင္ေနျခင္းသည္ ေဘးရန္ နွင့္ မေကာင္းက်ဳိးကို လက္ယပ္ေခၚေစနုိင္ေသာအေနအထားျဖစ္သည္။ စာေရးသူယခင္ကေနထုိင္ခဲ့ဖူးရာ အထက္အညာေဒသတြင္ ကိုပိုလုိ ဟုေခၚဆုိေသာ ဆုိက္ကားဆရာတစ္ဦးရွိပါသည္။ သူ၏ အမည္ရင္းကား မဟုတ္ပါေပ။
သုိ႔ေသာ္ မည္သူပင္ျဖစ္ေစ ..ယင္းဆုိက္ကာဆရာအား ကိုပိုလုိဟုသာ သိရွိၾကသည္။ ဆုိက္ကားဆရာ ကိုပုိလုိဟုဆုိလွ်င္ တစ္ျမိဳ႔လုံးနီးနီး သိၾကေပသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ယင္းအမည္္သညာကို တြင္လာရပါသနည္း။ ပိုလုိႏႈိင္းစီးကရက္ကုိ စြဲစြဲျမဲျမဲေသာက္လြန္းေသာေၾကာင့္ အစြဲျပဳျပီးသကာလ.. အဆိုပါဆုိက္ကားဆရာမွာ ကိုပိုလုိဟုအမည္တြင္လာရျခင္းေပေလာ.........။

ပုိျခင္း နွင့္ လုိျခင္း သည္ ဆန္႔က်င္ဘက္ အနက္မ်ားျဖစ္ၾက၏။ ေျဖာင့္ေျဖာင့္ၾကီးပင္ ဆန္႔က်င္ေနၾက၏။ နာမည္အရင္းစာလုံးသည္ ပို နာမည္အဖ်ားစာလုံးသည္ လို ... ျဖင့္မွည့္ေခၚထားေသာ ကိုပိုလုိသည္.......တစ္ေန႔ေသာအခါတြင္ ကားျဖင့္၀င္ၾကိတ္ခံရျပီး အေသဆုိးျဖင့္ ဆုံးပါးခဲ့ရ၏။ နာမည္ေၾကာင့္ဟု စာေရးသူလုိရာမေတြးလိုပါ။ သုိ႔ေသာ္ နာမည္မ်ားကို ဆန္းက်င္ေအာင္မမွည့္သင့္ဟူေသာ ေရွးဆန္းဆရာၾကီးမ်ား၏ ...ၾသ၀ါဒကုိမူ ....မလြန္ဆန္၀ံ႔ေတာ့ပါေပ။ အျခားေသာအားျဖင့္ ေမာင္သက္ျမင့္ ၊ ေမာင္ခ်ဳိတူး ..စေသာအမည္မ်ားကိုလည္း ၾကည့္ပါ။ သက္ျမင့္ ဟူေသာအမည္တြင္ ...သက္သည္နိမ့္ျခင္း ဆင္းျခင္း၊ ေလွ်ာက်ျခင္းသေဘာေဆာင္ေသာ ပညတ္ျဖစ္၏။ ေနာက္စာလုံးျမင့္နွင့္ အနက္သေဘာခ်င္း လုံး၀ဆန္႔က်င္ေန၏။ မမွည့္အပ္စေကာင္းေပ။ ခ်ဳိတူး တြင္လည္း ခ်ဳိသည္ ေသာမရသာရုံပညတ္မ်ဳိးျဖစ္သည္။ တူးသည္ ..ခါးတူးျခင္း၊ မဲတူးျခင္း စသည္ျဖင့္သုံးႏႈန္းအပ္ေသာ ပါပအနက္ေဆာင္ ပညတ္မ်ဳိးျဖစ္၏။ ယင္းခ်ဳိတူးမွာ ဇာတာရွင္၏ မိတ္ေဆြတစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။ မဆီမဆိုင္ ရုံးေရာက္ဂတ္ေရာက္ ေရာက္ရတတ္သူမ်ဳိး ျဖစ္ေလသည္။ သူမက်ဴးလြန္ေသာ အမႈမ်ားအတြက္ အေခ်ာင္သက္သက္ မၾကာမၾကာ စိတ္ညစ္ရသူမ်ဳိးလည္း ျဖစ္ေလသည္။

လူ နွင့္ အမည္ ဆန္းက်င္ေနျခင္း

လူနွင့္အမည္ဆန္းက်င္ေနျခင္း ( ၀ါ ) ဆန္႔က်င္မႈျပဳေနျခင္းသည္လည္..ေကာင္းက်ဳိးမျပဳေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္သည္။ နာမည္တစ္ခုသည္ ယင္းနာမည္ရွင္၏ ရုပ္ရည္ပုံစံ၊ သို႔မဟုတ္ အမူအက်င့္ ..သုိ႔မဟုတ္...စရုိက္ နွင့္ ဆန္းက်င္ေနလွ်င္ ...(၀ါ) ဆန္႔က်င္မႈျပဳေနလွ်င္ ယင္းနာမည္ရွင္အား နာမည္ကပင္ ျပန္ျပီး ထိခုိ္္က္ေစနုိင္၏။ ပမာအားျဖင့္.........................................................သံခဲ ..ဟူေသာအမည္ရွင္သည္ ဒူေပဒါေပခံျခင္း ေတေတေပေပ ေနတတ္ေသာ တုံးတုိက္တုိက္က်ားကုိက္ကိုက္ သမားမ်ဳိး ျဖစ္ေနမွ သင့္
ေလ်ာ္ျပီး ေကာင္းက်ဳိးေပး၏။ သံခဲဟုေပးထားျပီး အမည္ရွင္သည္ သာမန္ပုံစံမ်ဳိးျဖစ္ေနပါက။ အလုိလုိေနရင္း ခ်ဴခ်ာေနတတ္သည္။ အထိမခံေရြပန္းကန္ကဲ့သုိ႔ ....ေနနဲနဲပူ မိုးနဲနဲမိ ရုံမွ် နွင့္ ေနမေကာင္းျဖစ္လာတတ္၏။ လွေ၀ဟုမွည့္ထားေသာ အမည္ရွင္သည္ ရုပ္အဆင္းေျပျပစ္တင့္တယ္မွ ေကာင္း၏။ ရုပ္အဆင္းညံ႔ဖ်င္းမူ ဘ၀အက်ဳိးပါညံ႔ဖ်င္းအရုပ္ဆုိးေစ၏။ အငယ္ဆုံးသားေလး ကို ေမာင္ဦး မွည့္ထားျခင္းမ်ဳိးမွာ
လည္း ဘယ္လုိမွ မသင့္ေလ်ာ္ေသာ မွည့္ေခၚျခင္းမ်ဳိးျဖစ္၏။ အၾကီးဆုံးသမီးကို မနွင္းေထြး မေထြးငယ္ စသည္ျဖင့္ မွည့္ေခၚမိျခင္းမ်ဳိးမွာလည္း ထုိ႔နည္းတူျဖစ္ေပသည္။ နာမည္ မာ လွ်င္ လူမာမွ သင့္၏။ နာမည္ညြန္႔လွ်င္ လူညြန္႔မွ ေကာင္း၏။ နာမည္က အေသးေလး....လူကထြားထြားၾကီး ျဖစ္ေနေသာ္ အနက္ဆန္႔က်င္ေသာေၾကာင့္......ဆုိင္ရာအနက္ကိုလုိ္က္ျပီး မေကာင္းက်ဳိးရေစတတ္၏။ ေမာင္ျမတ္နုိ္းသည္
သိမ္ေမြ႔ယဥ္ေက်းရာ၏။ မျဖဴသြယ္ သည္ ျဖဴျဖဴသြယ္သြယ္ ေအးေအးေဆးေဆး စရုိက္ရုပ္ရည္က ိုေဆာင္သူျဖစ္မူ ေကာင္းစားလြယ္၏။ ေမာင္ခ်မ္းေျမ့သည္ နုည႔ံေသာစရုိက္ နွင့္ ျငိမ္းေအးေသာ နွလုံးစိတ္၀မ္းရွိသူျဖစ္ေသာ္ အတုိင္းထက္အလြန္ ေကာင္းသတည္း။

စာစု(၃) တြင္ ဆက္လက္ေရးသားပါမည္။
ခ်မ္းေျမ့ပါေစ။
သုေတသီ ေ၀သာလီေမာင္ဖုန္း ....။

Post a Comment
 

Posts Comments

©2006-2010 ·TNB