သည္အေဖသည္သမီး (၁)

Monday, December 21, 2009

သည္အေဖ...သည္သမီး ပထမပုိင္း (သုိ႔မဟုတ္)
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း နွင့္ ျမန္မာ့ရုိးရာေဗဒင္ပညာရႈေထာင့္အျမင္ျမန္မာသမုိင္းေၾကာင္းတြင္ တုိင္းျပည့္တာ၀န္ကုိ ရြပ္ရြပ္ခၽြန္ခၽြန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ အာဇာနည္အမ်ဳိးသား ေခါင္းေဆာင္ၾကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအား ယခုေဆာင္းပါးျဖင့္ ဂါရ၀ျပဳအပ္ပါသည္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအား....၁၂၇၆ခုနွစ္ တေပါင္းလဆန္း (၁)ရက္ စေနေန႔ နံနက္ ၅နာရီ ၃၅မိနစ္ ၂၅စကၠန္႔အခ်ိန္္၊ နတ္ေမာက္ျမိဳ႕တြင္၊ ေနၾကတ္ျပီးတစ္ရက္ေက်ာ္တြင္ ဖြားျမင္သည္။ ျမန္မာ့ရုိးရာမဟာဘုတ ္ေဗဒင္ပညာရပ္အရ... နွစ္ခုၾကြင္းဖြား စေနသား ရာဇဖြားျဖစ္သည္။

မူလမဟာဘုတ္ဇာတာ နွင့္ အမည္၏ သေဘာသဘာ၀မ်ား

(၁) ဗုိလ္ခ်ဳပ္၏ အမည္ ေအာင္ဆန္း သည္ တနဂၤေႏြစ အဂၤါဆုံး (၁ေႏြ+၃ဂၤါ) အမ်ဳိးအစား ၊ သမၸဒါနကာရက အျပင္ရန္အမည္မ်ဳိးျဖစ္သည္။
(၂) အမည္ရင္းစာလုံးေအာင္ သည္ တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္ပုိင္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ဇာတာရွင္ စေနသားအတြက္ ကရဏကာရကျဂိဳဟ္ (အကူအညီနွင့္ဆုိင္ေသာျဂိဳဟ္) အမ်ဳိးအစားျဖစ္ျပီး အမည္အဖ်ားစာလုံး ဆန္းသည္ အဂၤါျဂိဳဟ္ပုိင္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ စေနသားအတြက္ ၾသကာသကာရကျဂိဳဟ္ . (အေထာက္အပံ႔ ..အားကုိးအားထားမႈနွင့္ဆုိင္ေသာျ၈ိဳဟ္)အမ်ဳိအစားျဖစ္သည္။
(၃) ယင္းအမည္အရင္းစားလုံး ေအာင္ နွင့္ အဖ်ားစာလုံး ဆန္းတုိ႔သည္ ဇာတာရွင္၏ မူလမဟာဘုတ္ဖြားဇာတာတြင္ အထြန္း နွင့္ ဘဂၤတုိ႔တြင္ ရပ္တည္ေနျပီး ပကၡမိေနလွ်က္
ရွိသည္။
(၄) ေကာင္းေသာ အခ်က္အလက္မ်ားမွာ ....စေနသားအတြက္ အညြန္႔ျဂိဳဟ္တနဂၤေႏြသည္ အထြန္းဌာနတြင္ ရပ္တည္ေနျပီး အမည္အရင္းအလုံးအျဖစ္တည္ျခင္း၊ ေမြးနံစေနသည္ ၄င္းတနဂၤေႏြပုိင္ ရာဇဌာနတြင္ ရပ္တည္ေနျခင္း၊ အမည္မွာထက္ျမက္ေသာ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျဂိဳဟ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားျခင္း။
(၅) ဆုိးေသာအခ်က္မ်ားမွာ နာမည္အရပင္လွ်င္ တနဂၤေႏြသည္ အသက္ျဂိဳဟ္ အဂၤါသည္ ရန္သတၱဳျပဳတတ္ေသာျဂိဳဟ္ ျဖစ္ၾကျပီး၊ ၄င္းနွစ္ခုသည္ အျပင္ရန္ျဂိဳဟ္တြဲျဖစ္ျခင္း၊ အသက္ကုိ ရန္ရွာေစတတ္ေသာ သဘာ၀စရုိက္ရွိသည့္ အမည္တြဲမ်ဳိးျဖစ္ျခင္း၊ အမည္ပကၡမိျခင္းမ်ားျဖစ္သည္။


ဗုိလ္ခ်ဳပ္၏ဘ၀ျဖစ္စဥ္ အခ်ဳိ႕နွင္ ့ထူးျခားေသာမဟာဘုတ္ေဗဒင္ရႈေထာင့္အျမင္မ်ား

(၁) လွ်ဳိ႕၀ွက္သင္ၾကားရေသာ စစ္ပညာ
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ မူလမဟာဘုတ္ဇာတာတြင္ စစ္ နွင့္ လက္နက္မ်ားကိုအစုိးရေသာ အဂၤါျဂိဳဟ္သည္ ...လွ်ဳိ႕၀ွက္ဖုံးကြယ္တတ္ေသာ ပုတိဌာနတြင္ရပ္တည္ေနျပီး ..အဆုိပါ အဂၤါျဂိဳဟ္ပုိင္ အကၡရာျဖင့္ ...ဗုိလ္ခ်ဳပ္၏ အမည္အဖ်ား စာလုံးကို ဆန္း ဟူျပီးမွည့္ေခၚထားေလသည္။ ယင္းအခ်က္အရ .. ဂ်ပန္နုိင္ငံ ေဖာ္မုိဆာကၽြန္းတြင္ လွ်ဳိ႕၀ွက္စြာ စစ္ပညာကုိသင္ၾကားရျခင္းမွာ လြန္စြာကုိက္ညီေနေသာ အခ်က္ျဖစ္သည္။ ပုတိဌာနသည္ သင္ၾကားျခင္းကို အားေပးရာဌာနျဖစ္ျပီး....၊ ၄င္းဌာနတြင္ ရပ္တည္ေနေသာ အဂၤါျဂိဳဟ္က .... စစ္နွင့္ဆုိင္ေသာပညာရပ္မ်ားကို သင္ၾကားရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းေဖာ္ျပသည္။ ၄င္းအျပင္ စစ္ပညာ သင္ၾကားရေသာ သင္တန္းသားဦးေရမွာ ရဲေဘာ္သုံးက်ိပ္ေခၚ သင္တန္းသားဦးေရ သုံးဆယ္ျဖစ္သည္။ ယင္းမွာ ပုတိဌာနရွိအဂၤါျဂိဳဟ္(၃) ဂဏန္း၏ သဘာ၀နွင့္တုိက္ဆုိင္ေနလွ်က္ရွိေပသည္။

(၂) ေနမ်ဳိးႏြယ္တုိ႔ထံမွအကူအညီ
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ မူလမဟာဘုတ္ဇာတာတြင္ ..အထြန္းဌာနတြင္ရပ္တည္ေနေသာတနဂၤေႏြျဂိဳဟ္သည္ ...စေနသားအတြက္ ကရဏကာရကေခၚ အကူအညီနွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ျဂိဳဟ္အမ်ဳိးအစားျဖစ္ျပီး၊ ယင္းမွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္၏ နာမည္အရင္း စာလုံးလည္းျဖစ္၏။ ယင္းအခ်က္နွင့္ ဂ်ပန္တုိ႔ထံမွအကူအညီေတာင္းခံရေသာ အခ်က္မွာလည္း ကုိက္ညီမႈရွိေပသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္ဟူသည္မွာ ေနမင္းကို ေခၚဆုိျခင္းပင္ ျဖစ္ျပီး ..၄င္းျဂိဳဟ္မွာ အကူအညီနွင့္ဆုိင္ေသာ ကရဏကာရကျဂိဳဟ္ျဖစ္ေနျခင္းအားျဖင့္၊ ေနမ်ဳိးႏြယ္ဟုခံယူထားျပီး ေနတံဆိပ္အလံျဖင့္ နယ္ခ်ဲ႕ခဲ့ေသာ ဂ်ပန္တုိ႔ထံမွ အကူညီေတာင္းခံရသည့္ျဖစ္ရပ္မွာ ကုိက္ညီဆီေလ်ာ္မႈရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရေပသည္။ ထုိ႕အတူ အမည္အားျဖင့္ အဆုိပါတနဂၤေႏြ နွင့္ အဂၤါတုိ႔သည္ ရန္ပကၡ မိထားသည့္နည္းတူ၊ ဂ်ပန္တုိ႔ထံမွရရွိခဲ့ေသာအကူညီသည္လည္း သန္႔ရွငး္စင္ၾကယ္မႈမရွိနုိင္ခဲ့ဘဲ လက္နက္ကိုင္ျပီး ထပ္မံတုိက္ပြဲ၀င္ရန္အေၾကာင္းမ်ားျဖစ္ေပၚလာခဲ့ေပသည္။
ဗုိလ္ခ်ဳပ္၏အမည္အဖ်ားစာလုံး အဂၤါျဂိဳဟ္သည္ စေနသားတုိ႔အတြက္ ၾသကာသ ကာရကျဂိဳဟ္ေခၚ(တည္ရာမွီရာ၏ သေဘာ ၊ မျပီးျပတ္ေသးသည္ကုိ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ရတတ္သည့္သဘာ၀) ကို ျဖစ္ပြားေစျခင္းအားျဖင့္. ဗုိလ္ခ်ဳပ္၏ လြတ္လပ္ေရးရရန္ ၾကိဳးပမ္း အားထုတ္မႈမ်ားသည္ တစ္ၾကိမ္နွင့္မျပီးျပတ္ေတာ့ဘဲ.ကုိေရႊဂ်ပန္တုိ႔ကိုပါ ဆက္လက္ တုိက္ထုတ္ရန္ အေၾကာင္းမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ရေပသည္။

(၃) လုပ္ၾကံခံရျခင္း
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ မူလမဟာဘုတ္ဇာတာ တြင္ ...အသက္ဇီ၀ျဂိဳဟ္ၾကာသာပေတးသည္ မရဏဌာနတြင္ရပ္တည္ေနျပီး မဟာဘုတ္နိစ္မူထား၏။
(စာေရးသူ၏အေတြ႕အၾကံဳအရ ...အာယုျဂိဳဟ္ လည္းျဖစ္ ဆပြတ္ျဂိဳဟ္လည္းျဖစ္ေသာ ..ၾကာသာပေတးနိစ္မူထားသည့္ (၂) ခုၾကြင္း စေနသားသမီးရာဇဖြားမ်ားသည္ .........အိမ္ေထာင္ေရး၊ ေမတၱာေရးရာအဆင္မေျပမႈျဖစ္ေစ၊ အသက္တုိေစမႈျဖစ္ေစ၊ မိသားစုအတြင္းအား ျပသနာမ်ားျပားရမႈျဖစ္ေစ..တစ္ခုမဟုတ္တစ္ခု ၾကံဳေတြ႕ရင္ဆုိင္ရသည္ကုိ ေတြ႕ရေပသည္။)
ဗုိလ္ခ်ဳပ္၏အမည္သည္ အသက္ေဘးၾကံဳရျခင္းကို ျဖစ္ပြားေစတတ္ေသာ ... (တနဂၤေႏြ+အဂၤါ) ဦးညိဳပကၡ အမည္မ်ဳိးျဖစ္ေန၏။

လုပ္ၾကံသူ၏အမည္သည္လည္း (တနဂၤေႏြ +အဂၤါ) ...ဂဠဳန္ေစာ ..ျဖစ္ေန၏။
ဂဠန္သည္ တနဂၤေႏြ .. ေစာသည္ အဂၤါ ျဖစ္ေန၏။
ဗုိလ္ခ်ဳပ္လုပ္ၾကံခံရခ်ိန္သည္ ေသသ၀ိဇၨာကိန္းအရ..စေနသားသမီးတုိ႔ နာေသကိန္း ျဖစ္ပြားတတ္ခ်ိန္ျဖစ္ေသာ..... ၾကာသာပေတးအခါတုိင္ အသက္ပိုင္းျဖစ္သည့္..အသက္ သုံးဆယ့္သုံးနွစ္ အတြင္း က်ေရာက္ေန၏။
ဗုုိလ္ခ်ဳပ္ လုပ္ၾကံခံရေသာ ေကာဇာျမန္မာခုနွစ္သည္ ၁၃၀၉ခုနွစ္ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္...သုညၾကြင္း မဟာဘုတ္ခြင္က်ေရာက္သျဖင့္...၊ ေမြးနံစေနသည္..ဘဂၤဌာနတြင္ နံတူစေနနွင့္ပင္ ပကၡမိေနခဲ့၏။
ယင္းေကာဇာမဟာဘုတ္ခြင္အရ ပင္လွ်င္ ... ဗုိလ္ခ်ဳပ္၏ အမည္ေအာင္ဆန္းသည္ ....ပုတိ နွင့္ မရဏတြင္ ရပ္တည္ေနျပီး၊ အထူးသျဖင့္ ...နာမည္အဖ်ားစာလုံးဆန္း(အဂၤါျဂိဳဟ္) သည္ မရဏဌာနတြင္အဆုံးသတ္ေနခဲ့၏။ (စာေရးသူ၏အေတြ႕အၾကံဳအရ ...နာမည္အစအဆုံးနွစ္လုံးသည္ ပုတိ နွင့္ မရဏတြင္ ရပ္တည္ေနခဲ့ပါက..ဘဂၤဌာနရွိျဂိဳဟ္သည္ ဆုိးက်ဳိးကုိ ထက္သန္စြာေဖာ္ေဆာင္တတ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရေပသည္။)
လုပ္ၾကံခံရခ်ိန္ျဖစ္ေသာ အသက္ပုိင္း သုံးဆယ့္သုံးနွစ္သည္ ...(၂) ခုၾကြင္းမဟာဘုတ္ဖြားစေနသားတုိ႔အတြက္.. အဆုိးအညံ႔မ်ားျပားတတ္ခ်ိန္ျဖစ္ေသာ....ပကၡမိေန
သည့္ ရာဟုျဂိဳဟ္အိပ္ စေနသက္ေရာက္ကာလအတြင္း ..ျဖစ္၏။

ယင္းသုိ႔....ထူးျခားစြာတုိက္ဆုိင္ေနေသာ..ကာလျဖစ္သည့္..ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၀၉ခုနွစ္ ၀ါေခါင္လဆန္း (၂)ရက္..စေနေန႔ နံနက္ ဆယ္နာရီသုံးဆယ္မိနစ္အခ်ိန္တြင္...လုပ္ၾကံသူတုိ႔၏လက္ခ်က္ျဖင့္...နုိင္ငံ၏ ရတနာတစ္ပါးကြယ္ေပ်ာက္လြင့္ပါး..သြားခဲ့ရေပေတာ့သည္။

သည္အေဖသည္သမီး ပထမပုိင္းျပီး၏။

သုေတသီေ၀သာလီေမာင္ဖုန္း။

Post a Comment
 

Posts Comments

©2006-2010 ·TNB