လက္မထပ္ပဲေပါင္းသင္းေနထုိင္ရျခင္း

Sunday, December 20, 2009

လက္မထပ္ပဲေပါင္းသင္းေနထုိင္ရျခင္း နွင့္ .. ေဗဒင္ပညာရႈေထာင့္အျမင္

လက္မထပ္ဘဲေပါင္းသင္းေနထုိင္ရျခင္းသည္ အမ်ားအားျဖင့္ အေနာက္နုိင္ငံမ်ား နွင့္ အခ်ဳိ႕ေသာအေရွ႕တုိင္းနုိင္ငံမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ဖုိ နွင့္ မ ေပါင္းသင္းေနထုိင္ၾကျခင္းမ်ားျဖစ္သည္။ အဓိက အားျဖင့္ တရားမ၀င္ေသးေသာ အၾကင္လင္မယားအျဖစ္ဆက္ဆံေနထုိင္ျခင္းမ်ဳိးျဖစ္သည္။ လူတုိ႔၏ဘ၀တြင္ လူ႔အသုိင္းအ၀န္းဟူသည္မွာ ပစ္ပယ္မရေသာ အခန္းက႑တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အတူ လူသားနွစ္ဦး(ဆန္႔က်င္ဘက္လိင္နွစ္ဦး) ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေနထုိင္ရျခင္းမ်ဳိးတြင္..လူမ်ဳိးစုအသီးသီး၏ ဓေလ့ထုံးစံမ်ား၊ အစဥ္အလာနွင့္ယဥ္ေက်းမႈမ်ား၊ ဆုိင္ရာလူမ်ဳိးႏြယ္စုတုိ႔၏ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ၊ ၄င္းတုိ႔၏ အသိအမွတ္ျပဳမႈမ်ားသည္ အေရးပါေသာ အခန္းက႑မ်ားျဖစ္လာၾကသည္။ ျမန္မာ့ဓေလ့ထုံးစံတြင္လည္း အမ်ားအားျဖင့္ တစ္လင္တစ္မယားစနစ္ကိုသာလွ်င္ အဓိကျပဳ ေစာင့္ထိမ္းသတ္မွတ္ထားၾကျပီး၊ ေယာက်ာ္းေလး တစ္ဦး နွင့္ မိန္ကေလးတစ္ဦး၏ အၾကင္လင္မယားအျဖစ္ကို အနဲဆုံးအဆင့္အားျဖင့္ အေရွ႕ခုနွစ္အိမ္၊ အေနာက္ခုနွစ္အိမ္ ..ဖိတ္ၾကားအသိေပးျခင္းအားျဖင့္ျဖစ္ေစ...၊ အသိအသက္မ်ား၏ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ လက္မွတ္ထုိး ....တရား၀င္အၾကင္လင္မယားအျဖစ္ေရာက္ရွိေစရ၏။ တနည္းအားျဖင့္ ဆုိပါမူ ေမာင္ဘယ္သူ နွင့္ မဘယ္သူ တုိ႔သည္ ထုိေန႔ထုိရက္ ထုိအခ်ိန္မွ စျပီး....အၾကင္လင္မယားအျဖစ္ ေရာက္ရွိက်ပါေၾကာင္း.သိသူျမင္သူမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳေစျခင္း အားျဖင့္....ေၾကာ္ျငာရျခင္းတစ္မ်ဳိးျဖစ္ေပသည္။ ယင္းသုိ႔အားျဖင့္ ....အသိအမွတ္ျပဳခံရျခင္း မခံရျခင္းသည္လည္း ထိမ္းျမားေပါင္းသင္းဆက္ဆံရာတြင္ အေရးပါေသာက႑တစ္ရပ္ျဖစ္လာေပသည္။

ေဗဒင္ပညာရပ္တြင္ ...တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္သည္ အသိအမွတ္ျပဳရျခင္းမ်ားနွင့္စပ္လ်ဥ္းျပီး အလြန္အေရးပါေသာျဂိဳဟ္တစ္လုံးျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လက္ထပ္ျခင္းသာမက မ်ားစြာေသာ တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳေရးဆုိင္ရာ ကိစၥအ၀၀တြင္ တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္အေနအထားသည္ အလြန္အေရးၾကီးေပးသည္။ တနလၤာျဂိဳဟ္ သည္ လမင္းကို ကုိယ္စားျပဳေခၚေ၀ၚျခင္းျဖစ္ကာ.....တနလၤာျဂိဳဟ္သည္ ဧည့္ခံျခင္း၊ ဖိတ္ေခၚျခင္း၊ မဂၤလာပြဲမ်ား အခန္းအနားမ်ား နွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ျဂိဳဟ္လည္းျဖစ္သည္။ အေနာက္တုိင္းနကၡတ္ေဗဒင္ပညာရပ္တြင္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းကိစၥအ၀၀အတြက္ တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္ကို အထူးအေလးထားျပီး ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးေလ့ရွိၾကေပသည္။ ယင္းအယူဆမွာလက္ခံနုိင္ဖြယ္ရာရွိေသာ အယူဆတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္ အားနည္းေသာ အေနအထားသည္ က်န္ေသာအေနအထားဆုိးမ်ား ထက္ပင္ ပုိမုိ ဆုိး၀ါးေသာအေနအထားတစ္ရပ္ဟု ယူဆမိပါသည္။ လက္ေတြ႔ေလ့လာသုေတသနျပဳၾကည့္ရာတြင္လညး္ တနဂၤေႏြအားနည္းေသာသူမ်ားသည္ ဘ၀တြင္...နာမည္ဆုိး ျဖင့္ (၀ါ) ဆုိး၀ါးေသာအသိမွတ္ျပဳခံရျခင္းမ်ားျဖင့္ ဘ၀တြင္ရင္ဆုိင္ျဖတ္သန္းရေၾကာင္းေတြ႔ရွိရသည္။

တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္ အားနည္းျခင္း အားရွိျခင္း စေသာ အေနအထားမ်ားကို လကၡဏာပညာ၊ နကၡတ္ေဗဒင္ပညာ၊ လက္ဆန္းေဗဒင္ပညာအမ်ဳိးမ်ဳိး ..၊ ဂဏန္းေဗဒင္၊ စသည္အားျဖင့္ ရႈေထာင့္ေပါင္းစုံေသာ ပညာရပ္မ်ားမွေနျပီး ေထာက္ဆၾကည့္ရႈ သိရွိနုိင္သည္။ ယခုေဆာင္းပါးတြင္ လက္ဆန္းေဗဒင္ပညာရပ္ဆုိင္ရာရႈေထာင့္မွသာ ေတြးျမင္ သုံးသပ္တင္ျပသြားမည ္ျဖစ္ပါသည္။

လက္ဆန္းေဗဒင္ပညာတြင္ ...တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္အင္အားပ်က္ေစေသာ အမည္အမ်ဳိးအစားမ်ားရွိသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ...(အဂၤါအစ ေသာၾကာ အဆုံး) မွည့္ေခၚထားေသာအမည္မ်ဳိးသည္ ...မူလအေနအထားအရပင္လွ်င္ ...၊ တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္ကို အင္အားပ်က္ျပားေစေသာအမည္အမ်ဳိးအစားတစ္ခ ုျဖစ္သည္။ ထုိ႔နည္းတူ... (ၾကာသာပေတးအစ... အဂၤါအဆုံး) (ဗုဒၶဟူးအစ ..ၾကာသာပေတးအဆုံး) (ေသာၾကာအစ..ဗုဒၶဟူးအဆုံး) (တနလၤာအစ..စေနအဆုံး) နာမည္မ်ားသည္လည္း တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္အင္အားပ်က္ေစေသာ နာမည္တြဲမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ယင္းသုိ႔ဆုိလွ်င္ ..အဆုိပါအမည္ရွင္မ်ားအားလုံးသည္ လက္ထပ္ေပါင္းသင္းေရးဆုိင္ရာ အသိမွတ္ျပဳခံရေရးတြင္ ..ကံဆုိးက်မည္လား။ ထုိသုိ႔တရားေသယူဆရန္မဟုတ္ပါေပ။ သုိ႔ေသာ္.......... အဆုိပါအမည္ရွင္မ်ားအဖုိ႔ မူလမဟာဘုတ္တြင္ပါ တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္ပ်က္ျပားေစေသာ အေနအထားမ်ားရွိခဲ့ပါမူ....အမွန္ပင္ ... လက္ထပ္ထိမ္းျမားေရးဆုိင္ရာ အသိမွတ္ျပဳခံရေရးတြင္ ..အားနည္းလာနုိင္ေပသည္။

ဥပမာအားျဖင့္ အဂၤါသမီး မစုိးစိုးသိန္း ဆုိသူတစ္ဦးဆုိပါစုိ႔။ နာမည္သည္ (အဂၤါအစ ေသာၾကာအဆုံး) တနဂၤေႏြအားပ်က္ အမည္မ်ဳိးျဖစ္ေနျပီး...၊ သူမသည္ပမာအားျဖင့္...၀ၾကြင္းဖြား တစ္ဦး ျဖစ္ေနပါက....တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္သည္ မူလမဟာဘုတ္တြင္ ပုတိတြင္ရွိျပီး ......ယင္းအမ်ဳိးသမီးမ်ဳိးမွာ ....လက္ထပ္ထိမ္းျမား ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးတြင္ မေရရာ မေသခ်ာေသာ အေျခအေနမ်ား...စေကာစက အေျခအေနဆုိးမ်ား ..တရား၀င္မျဖစ္သလုိလုိ ျဖစ္သလုိလုိ အေျခအေနမ်ား....ၾကံဳရမည္ျဖစ္သည္။

ဆက္လက္ျပီးတင္ျပသြားပါမည္။
ုသုေတသီေ၀သာလီေမာင္ဖုန္း။
waitharlimgphone@gmail.com

Post a Comment
 

Posts Comments

©2006-2010 ·TNB