သည္အေဖသည္သမီး (၂)

Monday, December 21, 2009

သည္အေဖ...သည္သမီး ဒုတိယပုိင္း (သုိ႔မဟုတ္)
ဇြဲလုံ႔လအေကာင္းဆုံး ကုိယ္က်ဳိးစြန္႔အနစ္နာခံသူ (သုိ႔မဟုတ္) ယေန႔ေခတ္တုိင္းျပည္၏ရတနာဖခင္၏ေသြးအျပည့္အ၀ပါသူ၊ နုိင္ငံနွင့္လူမ်ဳိးကိုခ်စ္သူ၊မိမိကုိယ္က်ဳိးကုိ ဖခင္နည္းတူစြန္႔လႊတ္နုိင္သူ၊ အခ်ိန္ကာလအလြန္အမင္းၾကာျမင့္စြာ အမွန္တရားအတြက္တုိက္ပြဲ၀င္ေနသူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ (သုိ႔) အေမစုအား ယခုေေဆာင္းပါးျဖင့္ ဂါရ၀ျပဳအပ္ပါ၏။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ျမန္မာခုနွစ္ ၁၃၀၇ခုနွစ္ ပထမ၀ါဆုိ လဆန္း (၁၀)ရက္ ..အဂၤါေန႔၊ အဂၤလိပ္ခုနွစ္ ..1945 june 19 တြင္ ဖြားျမင္သည္။ မူလမဟာဘုတ္ဇာတာအရ..(၅)ခုၾကြင္းဖြား အဂၤါရာဇဖြား ျဖစ္သည္။

မူလမဟာဘုတ္ဇာတာ နွင့္ အမည္၏ သေဘာသဘာ၀မ်ား

ဖခင္၏ သမီးပီပီ အေမစုသည္လည္း ... အမည္မွာ ပကၡ မိေနေသာအမည္မ်ဳိးျဖစ္ေန၏။ အရင္းစာလုံးေအာင္သည္ မရဏတြင္လည္းေကာင္း အဖ်ားစာလုံးၾကည္သည္ အဓိပတိဌာနတြင္လည္းေကာင္း အသီးသီးတည္ရွိလွ်က္ ျပင္းထန္ေသာမရဏ နွင့္ အဓိပတိ ပကၡမ်ဳိးမိေန၏။

နာမည္အဖ်ားစလုံးမွာတနလၤာျဖစ္ျပီးယင္းျဂိဳဟ္မွာျဖဴစင္ေသာလြတ္လပ္မႈကိုုျမတ္နုုိးေသာျဂိဳဟ္ ္ျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာတစ္ေၾကာင္း၊ ၄င္းျဂိဳဟ္ရပ္တည္ရာဌာနမွာ ...ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳမႈ ၊ စူးစမ္းရွာေဖြမႈ ၊ တုိ္က္ခုိ္က္ထုိးနွက္မႈတုိ႔ကုိျဖစ္ပြားေစတတ္ေသာ အဂၤါပုိင္အဓိပတိဌာနတြင္ ရပ္တည္ေနျခင္းအားျဖင့္ တစ္ေၾကာင္း...၊ တုိ႔ေၾကာင့္ ...
အေမစုမွာ နာမည္အရပင္လွ်င္ လြတ္လပ္မႈအတြက္ တုိက္ပြဲ၀င္ရန္ အဆင္သင့္အျမဲ ရွိေနေသာအမည္ရွင္မ်ဳိးဟုဆုိရပါလိမ့္မည္။


ေမြးနံ အဂၤါသည္ တနဂၤေႏြပုိင္ ရာဇဌာနတြင္ရပ္တည္ေနျပီး...၊ ၄င္းရပ္တည္ရာ ...အိမ္ရွင္တနဂၤေႏြမွာမူ..မရဏဌာနတြင္တည္ျပီး၊ အဆုိပါတနဂၤေႏြမွာ ဇာတာရွင္အဂၤါေန႔သမီးအတြက္ ..ဌာနျဂိဳဟ္ (ၾသကာသကာရကျဂိဳဟ္) လည္းျဖစ္၏။ ေမြးနံအဂၤါသည္ စေနနွင့္ပက္ခမိ၏။

မူလမဟာဘုတ္အရ ဇာတာတြင္ ေမြးနံနွင့္ ဌာနျဂိဳဟ္ တနဂၤေႏြတုိ႔မွာ မ်ားစြာပတ္သက္မႈရွိျပီး ..၊ အမည္အရ နာမည္အဖ်ားစလုံးသည္ အဆုိပါတနဂၤၤေႏြနွင့္...ပကၡမိေနျခင္းအားျဖင့္ .....အားနည္းသြားေစ၏။ တနညး္အားျဖင့္ တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္နွင့္ပတ္သက္ေသာဆုိးက်ဳိး ျဖစ္ပြားေစနုိင္ေသာ အေနအထားျဖစ္၏။

နာမည္အဖ်ားစာလုံး ၾကည္သည္ တနလၤာပုိင္ဆုိင္ျပီး...၊ တနလၤာသည္ အသင္းအဖြဲ ႕႔မ်ား နွင့္ဆုိင္ေသာျဂိဳဟ္လညး္ျဖစ္၏။ အဆုိပါအသင္းအဖြဲ႕႔ဆုိင္ရာျဂိဳဟ္တနလၤာသည္ ရဲရင့္တက္ၾကြေသာ အဓိပတိဌာနတြင္ရပ္တည္ထားျပီး အေရးၾကီးေသာ နာမည္အဖ်ားစလုံးအျဖစ္ ေနရာယူထားျခင္း အားျဖင့္......အေမစုသည္..၊ ငယ္စဥ္ကပင္လွ်င္ အသင္း ေခါငး္ေဆာင္ ၊ အဖြဲ႔ေခါငး္ေဆာင္အျဖစ္ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရေပမည္။ ယင္းသည္ ပင္လွ်င္ ဘ၀၏ အဓိက ရည္မွန္းခ်က္မ်ားတြင္ေနရာ
ယူလာမည္ျဖစ္ျပီး၊ ဘ၀ပန္းတုိင္တစ္ခုလည္း ျဖစ္လာေပမည္။

အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ အက်ဥ္းစံအျဖစ္ေနထုိ္င္ရျခင္း

ေလ့လာခဲ့ဖူးသမွ် စာေရးသူ၏အေတြ႕အၾကံဳအရ ..သက္ဆုိင္ရာေမြးမဟာဘုတ္တြင္ ... ဌာနျဂိဳဟ္သည္ အေနအထား အားနည္းခဲ့ပါမူ ...ေနရာထုိင္ခင္း၊ ေနရာဌာန .ပုိင္းဆုိင္ရာတြင္ အခက္အခဲအက်ပ္အတည္းမ်ားျပားျခင္း၊ အညံ႔အဆုိးၾကံဳရတတ္ျခင္း ရွိတတ္၏။

ပမာအားျဖင့္ဆုိရမူ.....ဌာနျဂိဳဟ္သည္ ပုတိဌာနတြင္ ရပ္တည္ခဲ့ေသာ္....ေနရာထုိင္ခင္း အတည္တစ္က် မရွိျခင္း၊ နွစ္ေနရာ နွစ္ဌာန ေနထုိင္ရတတ္ျခင္း (သုိ႔တညး္မဟုတ္) ယင္းနွစ္ေနရာၾကားတြင္ ျဖစ္ေသာ အျခားေသာေနရာတစ္ခုခုတြင္ ေနထုိင္ရျခင္း ။ သူတစ္ပါးထံတြင္ကပ္မွီ ကပ္ေျမာင္ေနထုိင္ရတတ္ျခင္း၊ သူတစ္ပါးအိမ္၊သူတစ္ပါးေနရာ ကုိ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးအားျဖင့္...၀င္ေရာက္ေနထုိင္ရျခင္း၊ ေနေရးထုိင္ေရး အတြက္ မေရရာမေသခ်ာေသာ အေနအထားမ်ားျဖစ္ပြားတတ္ျခင္းကို ျဖစ္ေစတတ္၏။

ဌာနျဂိဳဟ္သည္ ... ဘဂၤဌာနတြင္ ရပ္တည္ခဲ့ပါမူ၊ ေနေရးထုိင္ေရးအတြက္ ဒုကၡမ်ားေျမာင္ေစတတ္ေသာ အေနအထားမ်ဳိးျဖစ္ျခင္း၊ လမ္းဆုံလမ္းခြ ၊ ေစ်း၊ လမ္းေပၚလမ္းေဘးတုိ႔တြင္ ေနထုိင္ရတတ္ျခင္း၊ ေနရာထုိင္ခင္းမျမဲျခင္း၊ မၾကာခဏေရႊ႕ေျပာငး္ရတတ္ျခင္း သုိ႔တည္းမဟုတ္...ျပဳျပင္ေျပာင္းလည္း ေနရတတ္ျခင္း၊ စသည္အားျဖင့္ ျဖစ္ပြားေစနုိင္ေသာ အေနအထားျဖစ္သည္။

ဌာနျဂိဳဟ္သည္ ......မရဏဌာနတြင္ရပ္တည္ခဲ့ပါမူကား....အဆုိးဆုံးေသာ အေနအထားမ်ဳိးျဖစ္၏။ ေနရာထုိင္ခင္း ဌာနကို ဆုံးရႈံးလက္လြတ္ရတတ္ျခင္း။ မိမိေနရာကုိ သူူတစ္ပါးက မတရားသျဖင့္ ယူငင္သြားတတ္ျခင္း၊ အစြန္အဖ်ားၾကေသာ ....အ၇ပ္ေဒသ မ်ား ေနရာဌာနမ်ားတြင္ေနထုိင္ရတတ္ျခင္း၊ ေထာင္ ၊ ေဆးရုံ၊၊ ဘုိးဘြားရိပ္သာ၊ သခ်ဳိင္းအနီး၊ ရဲစခန္းအနီး၊ နယ္စြန္နယ္ဖ်ား နယ္စပ္မ်ား၊ နုိင္ငံရပ္ျခား စသည္တုိ႔တြင္ ေနထုိင္ရတတ္ျခင္း၊ ...စသည္အားျဖင့္ တြန္းအားေပးတတ္ေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့ရေပသည္။

ယခုအေမစု၏ မူလမဟာဘုတ္ဇာတာတြင္လည္း ....ဌာနျဂိဳဟ္ တနဂၤေႏြသည္ အဆုိးအဆုံး အေနအထားျဖစ္ေသာ မရဏဌာနတြင္ ရပ္တည္ေနရုံမက.......ယင္းျဂိဳဟ္မွာ မင္းေဘးသင့္ေစေသာ...အာနိသင္ ေပးစြမ္းနုိင္သည့္ တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ တစ္ေၾကာင္း၊ နာမည္အဖ်ားစာလုံးျဂိဳဟ္ တနလၤာနံ (ၾကည္) ျဖင့္ ပကၡမိထား ျခင္းအားျဖင့္လည္းေကာင္း.....၊ အထူးပင္ အားနဲလွ်က္ အေမစုအား ဆုိးက်ဳိးေပးစြမ္းနုိင္ေသာ အေနအထား ရပ္တည္ေနေပသည္။ တနည္းအားျဖင့္ မူ .....မိမိေနရာကုိ သူတစ္ပါး၀င္လုယက္သည္ကုိ ခံစားရတတ္ျခင္း............၊

ထုိ႔ထက္ဆုိရပါမူ....မိမိ၏တုိင္းျပည္ေခါင္းေဆာင္ေနရာ(ဌာနျဂိဳဟ္သည္တနဂၤေႏြျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္) ...ကုိ သူတစ္ပါး လုယက္ယူငင္ခံရတတ္ေသာ ကံတရားကုိ ျဖစ္ပြားေစရန္ တြန္းအားေပးေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။

ယင္းအျပင္ ...နုိင္ငံေရးစိတ္ဓါတ္နွင့္ သူမတူေအာင္ ဇြဲေကာင္းေကာင္း ေခါင္းမာမာျဖင့္ ....အရႈံးမေပးတမ္း တုိက္ပြဲ၀င္လွ်က္ ..အက်ဥ္းစံဘ၀ျဖင့္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ေနထုိင္ခဲ့ျခင္း ကုိလည္း ေဖာ္ျပလွ်က္ရွိေပသည္။

ဆက္လက္ျပီး အေမစုအေၾကာင္းေဆာင္းပါးကို ေရးသားပါဦးမည္။

ခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ။

သုေတသီေ၀သာလီေမာင္ဖုန္း။

Post a Comment
 

Posts Comments

©2006-2010 ·TNB