ေလာင္းကစား နွင့္ ေဗဒင္ပညာရႈေထာင့္

Tuesday, January 19, 2010


ေလာင္းကစားနွင့္ ေဗဒင္ပညာရႈေထာင့္

ေလာင္းကစား ...ေလာင္းကစားဟူသည္ကားအဘယ္နည္း။ ကံကုိပုံျပီး ျဖစ္နုိင္ျခင္း တစ္၀က္ မျဖစ္နုိင္ျခင္း တစ္ ၀က္အေနအထားတြင္ မိမိလုိရာဆြဲျပီး ျဖစ္နုိင္သည့္ဘက္က ေန...ရင္ခုန္စြာရပ္တည္ရေသာ အလုပ္ကုိေလာင္းကစား ဟု ေခၚနုိင္မည္ထင္ပါသည္။ ေလာင္းကစားစိတ္သည္ လူတုိင္း၏ ရင္ထဲတြင္ အနဲနွင့္အမ်ား ဆုိသလုိ ခုိေအာင္းေနတတ္ ေသာ စိတ္သဘာ၀တစ္မ်ဳိးလည္း ျဖစ္မည္ထင္သည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ အသက္ ဆယ့္ရွစ္နွစ္မွ အသက္နွစ္ဆယ့္သုံး နွစ္ထိတုိင္ေအာင္ ေလာင္းကစားကို စြဲစြဲမက္မက္လုပ္ခဲ့ဖူးသည္။ အသက္နွစ္ဆယ့္သုံးျပည့္ျပီးခ်ိန္မွ စျပီး ရာသက္ပန္ ေလာင္းကစားကုိ စြန႔္ခြာပစ္ခဲ့သည္။ သုိ႔တုိင္ေအာင္ ေလာင္းကစားစိတ္ကား ရင္ထဲတြင္ ရွိေနဆဲသာျဖစ္သည္။


ေနာင္ေသာအခါ ေဗဒင္ပညာကုိ ေလ့လာလုိက္စားမႈပိုမိုလာခဲ့ေသာအခ်ိန္တြင္ ယင္းေလာင္းကစားနွင့္ပတ္သက္ ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို စုေဆာင္းေလ့လာခဲ့ပါသည္။ ထုိအခါတြင္ ေလာင္းကစားနွင့္ ပတ္သက္ေသာအဓိ က ျဂိဳဟ္ ကုိ ေတြ႔ရွိခဲ့ပါသည္။ ယင္းျဂိဳဟ္မွာ စေနျဂိဳဟ္ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ဆုိလွ်င္ အခ်ဳိ႕ေသာ သူတုိ႔က ကၽြန္ေတာ့္ကို ရယ္သြမ္းေသြးခ်င္လည္း ရယ္သြမ္းေသြးၾကေပလိမ့္မည္။ ခုမွသိရသလားဟူျပီးလွ်င္။ ကၽြန္ေတာ့္အေနနွင့္မူ ကိုယ္ တုိင္ ဆန္းစစ္ေလ့လာၾကည့္ျပီးမွ ေသခ်ာသည္ဟု စိတ္ခ်လက္ခ်ယုံၾကည္နုိင္ေသာအခါမွသာ ထိုအယူကိုလက္စြဲ ျပဳတတ္ေသာအက်င့္ရွိေနေသာေၾကာင့္ စာဖတ္ရုံ ၊ တစ္ဦးတစ္ေယာက္က ေျပာရုံမွ် ျဖင့္ အလြယ္တစ္ကူလက္ ခံနုိင္ခဲ့ျခင္းမရွိခဲ့ပါေပ။


ေလာင္းကစား နွင့္ ပတ္သက္ျပီး ယင္းသုိ႔ စေနျဂိဳဟ္သည္ ဆက္ႏြယ္အားျပဳေပးလွ်က္ရွိ
ေၾကာင္းေတြ႔ရွိရျပီးေနာက္ ..ယင္းအခ်က္သည္ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ အလြန္အက်ဳိးေက်းဇူးရရွိေစခဲ့ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ နုနယ္ေသးေသာ ကေလးသူငယ္ေလးမ်ား ကုိနာမည္ေပးခြင့္ၾကံဳတုိင္း ယင္းအက်ဳိးေက်းဇူးကို ပီတိ ျဖစ္ခဲ့ရသည္ခ်ည္းပင္။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း .... ။


ေလာင္းကစားကုိ အလြန္အက်ဳးလုပ္ေသာ သူမ်ားတြင္ နာမည္
အဖ်ားစာလုံး စေနသည္ တြန္းအားအလြန္ေပး၏။ နာမည္အဖ်ားစလုံးစေနသည္ ပုတိ ရာဇ ဌာနတစ္ခုခုတြင္ ရပ္ တည္ေနလွ်င္ ေလာင္းကစားစိတ္ပုိမိုအားေကာင္းလာ၏။ အာလပၸနကာရကအမည္ျဖစ္ပါမူ .....ေလာင္းကစားကုိ စြန္႔လႊတ္နုိင္သည္ဟူျပီးမရွိနုိင္ေတာ့ပဲ ...အခ်ိန္တန္သည္နွင့္ ေလာင္းကစားျပန္လုပ္ေစေအာင္တြန္းအားေပး၏။ အဆုိပါအခ်က္တုိ႔ကို ရရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ပင္ အမည္ေပးရာတြင္ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ ၾကီးစြာအေထာက္အကူရရွိခဲ့ ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ေလ့လာမွတ္တမ္းတင္ခဲ့ေသာ ေလာင္းကစားေလာကတြင္က်င္လယ္ေနသူအခ်ဳိ႕ ၏ မူလ မဟာဘုတ္နွင့္ နာမည္အေနအထားမ်ား ကုိ ဆက္လက္တင္ျပသြားပါမည္။ ေလ့လာၾကည့္ၾကပါစုိ႔။ဥပေဒသ (၁) နာမည္အဖ်ားစာလုံးသည္ စေနျဂိဳဟ္ပုိင္အကၡရာတစ္ခုခုျဖင့္ မွည့္ေခၚခဲ့ပါမူ ေလာင္းကစားစိတ္၊ သုိ႔မဟုတ္ ကံကုိပုံျပီး လုပ္ကုိင္ၾကည့္လုိေသာစိတ္မ်ဳိး ရွိလာတတ္ေပသည္။


ဥပေဒသ (၂) အာလပၸနကာရကအမည္အမ်ဳိးအစားသည္ အလုပ္ေဟာင္းကုိ တစ္ဖန္ျပန္လည္ျပီး လုပ္ကုိင္မိေစ တတ္ေသာ အာနိသင္မ်ဳိးရွိ၏။ အာလပၸနကာရကအမည္မ်ဳိးကုိ နာမည္အဖ်ားစာလုံးစေနျဖစ္ေအာင္ ၾကာသာပေတးစ စေနအဆုံးျဖင့္မွည့္ေခၚထားေသာအမည္မ်ားသည္ ေလာင္းကစားမႈကုိ တစ္၀ဲလည္လည္ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္မိေစရန္ တြန္းအားအထူးေပး၏။


ဥပေဒသ (၃) ပုတိဌာနသည္ လူတစ္ေယာက္၏ ၀ါသနာ နွင့္ ေပ်ာ္ေမြ႔နွစ္လုိေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိေဖာ္ ျပ၏။ အဆုိပါဌာနတြင္ စေနျဂိဳဟ္ ရပ္တည္ေနျခင္း သည္ ေလာင္းကစား သုိ႔တည္းမဟုတ္ ကံကုိပုံျပီး လုပ္ရေသာအလုပ္မ်ားတြင္ စိတ္ေပ်ာ္ေမြ႕႔ မႈျဖစ္ေစရန္တြန္းအားေပးေသာအေနအထားျဖစ္၏။


ဥပေဒသ (၄) ရာဇ ဌာနသည္ လူတစ္ေယာက္၏ အနာဂတ္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ နွင့္ လုိလားေတာင့္တခ်က္မ်ားကို ေဖာ္
ျပ၏။ အဆုိပါဌာနတြင္ ရပ္တည္ေသာ စေနသည္ ကံတရား၏ ေစစားမႈအရ ရရွိလာေသာ ေကာင္းက်ဳိးမ်ားကို .... ေမွ်ာ္လင့္လုိမႈနွင့္ ေလာင္းကစားဆန္ဆန္ ျပဳလုပ္လုိေသာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားထားရွိမႈကို ျဖစ္ေစရန္တြန္းအားေပး၏။

ဥပေဒသ (၅) မရဏဌာနတြင္ရပ္တည္ေသာ အညြန္႔ျဂိဳဟ္ သုိ႔မဟုတ္ နာမည္အဖ်ားစာလုံးသည္လည္း ေလာင္းကစားမႈ သုိ႔မဟုတ္ ကံကုိယုံၾကည္ျပီးလုပ္ကုိင္ရေသာ အသက္ေမြးမႈ နွင့္ ဘ၀ဦးတည္ခ်က္ တုိ႔ကို ...အခါအားေလ်ာ္စြာျဖစ္ပြားေစတတ္၏။


အထက္ပါဥပေဒသငါးခ်က္ နွင့္ ကုိက္ညီမႈမ်ား အားေကာင္းပါက ေလာင္းကစားစိတ္အားေကာင္းေသာသူ တစ္
ဦးျဖစ္လာတတ္၏။


ကုိမင္းနုိင္

ေမြးခုနွစ္သကၠရာဇ္ ၁၃၃၆ ခုနွစ္ နယုန္လျပည့္ေက်ာ္ (၈) ရက္ ဗုဒၶဟူးေန႔ တြင္ဖြားျမင္သည္။

မူလမဟာဘုတ္ဇာတာခြင္အရ ၆ခုၾကြင္းဖြား ဗုဒၶဟူး ရာဇဖြား ျဖစ္သည္။

အမည္အမ်ဳိးအစားမွာ ၾကာသာပေတးစ စေနအဆုံး (အာလပၸနကာရကအမည္) အမ်ဳိးအစားျဖစ္သည္။


ဇာတာရွင္မွာ စာေရးသူ၏ ဦးေလးဦးမင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါသည္။ စာေရးသူနွင့္ အသက္ျခင္းကား သိပ္မကြာလွ ပါ။ သူ႔ဘ၀၏ ျဖစ္စဥ္ တစ္ေလ်ာက္လုံးနီးနီးေလာက္ပင္ ေတြ ႔ျမင္ခဲ့ရပါသည္။ အထက္ပါဥပေဒသမ်ားအရ ဥပေဒသ (၁) (၂) (၃) သုံးခ်က္လုံးနွင့္ ကုိက္ညီေသာ သူလည္း ျဖစ္ပါသည္။ သူသည္ငယ္စဥ္ကတည္းကပင္ ေလာင္းကစားစိတ္အလြန္မ်ားပါသည္။ သေရပင္တမ္း ဘတ္ေစ့လွည့္ျခင္းမွ အစ ေလာင္းကစားနညး္မ်ဳိးစုံ သူမတတ္သည္မရွိ။ အရြယ္ေရာက္လာေသာအခါတြင္ ပုိျပီးေသာင္းက်န္းလာပါသည္။ အိမ္ရွိပစၥည္းမ်ားကုိ ေပါင္နွံျပီး ေလာင္းကစားမႈ မၾကာခဏျပဳ၏။ သူ၏အစ္ကို အၾကီးဆုံးက လုိက္ရွာ၊ ဖမ္း၊ လည္ပင္းကုိၾကိဳးတပ္၊ အရပ္ထဲတိရိစာၧန္လုိ ဆြဲေခၚျပီး ရွက္ေအာင္ ေပ်ာက္ေအာင္ မၾကာမၾကာလုပ္ေပး၏။ မရပါေပ။ သူကား အက်င့္မေပ်ာက္ခဲ့။ သူသည္အလုပ္လုပ္၏။ ၾကိဳးစား၏။ အရက္မေသာက္ မိန္းမမလုိက္စား၊ သုိ႔ေသာ္ ေလာင္းကစားမႈနွင့္ ကား ထိလုိက္သည္နွင့္ ခ်က္ခ်င္းျငိ၏။ အရပ္ထဲတြင္ တစ္ေယာက္ေယာက္ေနမ ေကာင္းျဖစ္လွ်င္ ထုိအိမ္နားတြင္ သူသည္ ရစ္သီ ရစ္သီလုပ္ေနတတ္၏။ အိမ္ရွင္မ်ားမွ မေက်နပ္သျဖင့္ မၾကာခဏဆုိသလုိ သူ၏မိခင္ကို လာလာတုိင္ၾကားေလ့ရွိခဲ့ေပသည္။ ေထာင္က်ခဲ့၏။ ေထာင္ထဲတြင္ပင္ ေလာင္း ကစားမႈကုိ ဆပ္ျပာတုံးျဖင့္ ဂ်င္သီးလုပ္ကာ ဒုိင္ကုိင္သျဖင့္ ထပ္မံေထာင္က်ျပန္၏။ ဇနီးကိုခ်စ္၏။ သမီးကုိခ်စ္၏။ အလုပ္ကုိ ကၽြဲလုိႏြားလုိ လုပ္ကုိင္၏။ ေလာင္းကစားမႈကေတာ့မေပ်ာက္။ ယေန႔ထက္တုိင္ စာေရးသူ၏ ဦးမင္း သည္ .......................................။တစ္ေယာက္ေသာသူကုိထပ္မံတင္ျပေပးပါမည္။ သူသည္ကား စာေရးသူ၏ မိတ္ေဆြတစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။ကုိေက်ာ္လင္းထြန္း (နာမည္ကို အနဲငယ္ေျပာင္းလညး္ထားပါသည္။)

ေမြးခုနွစ္သကၠရာဇ္ ၁၃၃၇ခုနွစ္ တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေန႔ တနလၤာေန႔ တြင္ဖြားျမင္သည္။

မူလမဟာဘုတ္ဇာတာခြင္အရ (၀) ၾကြင္းဖြား တနလၤာသုိက္ဖြား ျဖစ္သည္။

အမည္အမ်ဳိးအစားမွာ တနလၤာအစ စေနအဆုံး ကမၼကာရကအမည္အမ်ဳိးအစားျဖင့္မွည့္ေခၚထား၏။


ယခုဇာတာရွင္မွာ စာေရးသူနွင့္ ငယ္ေပါင္းၾကီးေဖာ္ တစ္ဦးျဖစ္၏။ ေလာင္းကစားဟူသည္မွာ သူ႔ဘ၀ကုိလႊမ္းမုိး
ထားေသာအရာတစ္ခုေတာ့ မဟုတ္ခဲ့ပါေပ။ သို႔ေသာ္ သူသည္လည္း ဥပေဒသ (၁) နွင့္ (၅) တုိ႔ျဖင့္ ကုိက္ညီမႈရွိ
ေနေသာ သူတစ္ဦးကားျဖစ္ေပသည္။ ဘြဲ႔တစ္ခုရျပီးခ်ိန္အထိ သူ႔ဘ၀သည္ ေလာင္းကစားနွင့္ထဲထဲ၀င္၀င္ပတ္
သက္ဆက္ႏြယ္မႈမရွိခဲ့ပါေပ။တစ္ေန႔ေသာအခါ သူသည္ ေလာင္းကစား ေဘာလုံး နွစ္လုံး သုံးလုံး အားလုံးကုိ ေကာ္မရွင္ကုိင္ေပးရေသာ အၾကီးစားေကာ္မရွင္စား တစ္ဦးျဖစ္လာ၏။ အမည္၏ ကမၼကာရက သေဘာတရားသည္ သူတစ္ပါးကုိယ္စား ၀င္
ေရာက္လုပ္ကုိင္ရျခင္းကုိ အားေပးလႈံ႕႔ေဆာ္ထားျပီး၊ နာမည္အဖ်ားစာလုံးစေန နွင့္ (တနလၤာ + စေန) အမည္တြဲ
သည္ ကုိယ္စားလွယ္နွင့္ ေကာ္မရွင္လုပ္ငန္းမ်ားကုိ တြန္းအားေပးထားေသာ အေနအထားမ်ားျဖစ္၏။ စေနသည္
တာ၀န္နွင့္ အဓိကပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ေနေသာျဂိဳဟ္ျဖစ္ျပီး တနလၤာသားအတြက္ ကမၼကာရကျဂိဳဟ္ျဖစ္ျခင္း
ေၾကာင့္ သူတစ္ပါးအတြက္တာ၀န္ခံေဆာင္ရြက္ေပးရျခင္းမ်ဳိးကုိ အထူးျဖစ္ပြားနုိင္ေစ၏။ ယင္းအေနအထားမ်ား
က သူ႔အား ကံဇာတာဇယားကြက္ကုိ ေဖာ္ညႊန္းျပဆုိေပးခဲ့၏။စာေရးသူ၏မိတ္ေဆြ ေက်ာ္၀င္းထြန္းသည္ ေလာင္းကစားေကာ္မရွင္စားဘ၀ျဖင့္ အၾကီးအက်ယ္ေအာင္ျမင္ခဲ့၏။
လက္ဖ်ားတြင္ေငြသီး၏။ သြားေလရာလမ္းျဖစ္၏။ ေပါက္ေရာက္၏။ က်ယ္ျပန္႔၏။ တစ္ေန႔......စာေရးသူနယ္တြင္
ေဟာခန္းဖြင့္စဥ္ သူေရာက္လာ၏။ ျမင္ရသည္မွာ .... ကတုံးတုံးထား၏။ ပိန္ခ်ဳံးေန၏။ လွီ၏။ စိတ္မခ်မ္းသာစရာပင္။ ေအာင္ျမင္စဥ္က မေတြ႕ခဲရေသာ္လည္း ဒုကၡေရာက္ေသာအခါတြင္ အားကုိးရာမဲ့ျဖစ္သည့္အဆုံး စာေရးသူထံ ေဗဒင္ေလးလာေမးျခင္းျဖစ္သည္။ သူအေၾကာင္းကုိလည္း ေျပာျပ၏။
ေကာဇာျမန္မာခုနွစ္ ၁၃၆၆ ခုနွစ္အတြင္း ေလာင္းကစားေကာ္မရွင္လုပ္ငန္းအၾကီးအက်ယ္လုပ္ကုိင္ျခင္းေၾကာင့္
ေက်ာ္ေဇာမႈျဖင့္ တုိင္းအဆင့္မွ ဆင္းျပီးအေရးယူဖမ္းဆီးျခင္းကုိခံလုိက္ရေၾကာင္း။ ေငြလည္း တက္တက္ေျပာင္
ေအာင္ ကုန္သြားေၾကာင္း။ သူ႔ကံဇာတာေလးကို ဆက္ျပီးအေျခအေန ျပန္ေကာင္းနုိင္မေကာင္းနုိင္ နွင့္ ေနာင္
လည္း ဒီေလာင္းကစားအလုပ္ကုိ မလုပ္ေတာ့ေၾကာင္း။ လုပ္ဖုိ႔လည္း အေျခအေနကမေပးေတာ့ေၾကာင္း စသည္
ျဖင့္ စုံစုံလင္လင္ေျပာျပရွာပါသည္။စာေရးသူက တြက္စစ္ၾကည့္လုိက္ျပီးေနာက္။ ျပန္မလုပ္ေတာ့ဘူးဆုိသည္ကုိ မယုံေၾကာင္း။ ျပန္လုပ္မည္သာျဖစ္
ေၾကာင္း။ ျပန္လည္ေအာင္ျမင္ဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း။ ေအာင္ျမင္လာျပီးလွ်င္လည္း သတိထားဖုိ႔လုိေၾကာင္း။ အထူး
သျဖင့္ အသက္ ၄၀ မွ ၅၀ အတြင္း ေထာင္နွစ္ရွည္ က်တတ္ေၾကာင္း။ စြန္႔နုိင္လွ်င္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေၾကာင္း
ေျပာဆုိျပီး။ နလံထူမည့္ ကံ ကုိ တစ္ဖန္ျပန္လည္တြက္စစ္ေပး ၊ သင့္ေလ်ာ္ေသာယၾတာနွင့္ နာမည္အရ နာမကၡရ
သဘာ၀ယၾတာ အခ်ဳိ႕႕႕႕ ႔ကုိ လမ္းညႊန္ေပးလုိက္ပါသည္။


လြန္ခဲ့ေသာ နွစ္လခန္႔က စာေရးသူ၏ ဦးေလးတစ္ဦး
နယ္မွ ရန္ကုန္သုိ႔ေရာက္ရွိလာခ်ိန္တြင္ သူ႔သတင္းကုိ ၾကားလုိက္ရပါသည္။ ေက်ာ္၀င္းထြန္းၾကီးေတာ့ ျပန္အဆင္ေျပေနျပီကြ။ ေျပတာမွ ေတာ္ေတာ္ေလးကုိ ေျပတာေဟ့။ ေၾကာက္ဖုိ႔ေကာင္းေလာက္ေအာင္ စီးပြားျဖစ္ေနတာ။ ဒီေကာင္က ဒီေကာ္မရွင္စားအလုပ္နဲ႔ေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလးအက်ဳိးေပးပုံပဲ ဟု ဦေလးျဖစ္သူမွ သတင္းေျပာရင္း ေကာက္ခ်က္ခ်သြားခဲ့ပါသည္။စာေရးသူစိတ္ထဲ တစ္ရစ္၀ဲ၀ဲျမင္ေယာင္ေနမိသည္ကေတာ့ သူ၏မူလမဟာဘုတ္ခြင္ေပၚမွ ဘဂၤဌာနရွိ နာမည္
အဖ်ားစာလုံး ထြန္း(စေနပုိင္အကၡရာ) ေလးကုိသာ ျဖစ္ပါေတာ့သည္။
ခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ။


ကုိစုိးမိုးထြန္း (ေဗဒင္ပညာသုေတသီ)
Post a Comment
 

Posts Comments

©2006-2010 ·TNB