အမည္ေျပာင္းလည္းျခင္း နွင့္ ကံဇာတာ (ဒုတိယပုိင္း)

Thursday, January 21, 2010အမည္ေျပာင္းလည္းျခင္း နွင့္ ကံဇာတာ (ဒုတိယပုိင္း)

အမည္ေျပာင္းလည္းသည့္အခါ အေရးအၾကီးဆုံးမွာ တရား၀င္နုိင္ငံသားမွတ္ပုံတင္မွ အမည္ကိုေျပာင္းလဲမႈျပဳ
လုပ္ရျခင္း ျဖစ္၏။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။

တစ္ကယ္ေတာ့ အမည္သညာ မွည့္ေခၚျခင္းဟူသည္မွာ ေဗဒင္ပညာရႈေထာင့္မွတြက္ဆလွ်င္ တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္ နွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ ကိစၥအခ်င္းအရာဟု ဆုိနုိင္ပါသည္။ တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္သည္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း ဆုိင္ရာတြင္ အေရးပါလွေသာ ျဂိဳဟ္လည္းျဖစ္သည္။ အမည္သညာ ဟူသည္မွာလည္း ေမာင္ဘယ္သူ မဘယ္၀ွာ စသည္အားျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳရျခင္းတစ္မ်ဳိးလည္းျဖစ္ပါသည္။ ယင္းသုိ႔သာ အသိအမွတ္ မျပဳထားပါမူ..လူမႈဆက္ဆံေရးတြင္ အလြန္ အခက္အခဲ ျဖစ္လာနုိင္ပါသည္။ ပမာအားျဖင့္ (ဟဲ့ ရွစ္ေယာက္ေျမာက္ရဲ႕ အထက္က အေကာင္ အေမ့ကိုဆပ္ျပာသြား၀ယ္ေပးစမ္း၊) (ရြာအစြန္အိမ္ရဲ႕ ႔ ဒီဘက္အိမ္က လင္မယားက ဆြမ္းေကၽြးဖိတ္လုိက္တယ္) ( ဘယ္အိမ္ ကလည္း နားမလည္ဘူး) စသည္ျဖင့္ အခက္အခဲ ေတာ္ေတာ္မ်ားသြားနုိင္ပါသည္။ ယင္းသုိ႔ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ အမည္သညာ မွည့္ေခၚသတ္မွတ္ျပီး ေမာင္ဘယ္သူ မဘယ္၀ါ စသည္ျဖင့္ အမွတ္သညာျပဳ အသိမွတ္ျပဳထားၾကရျခင္း ျဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္သည္ အမည္သညာ မွည့္ေခၚျခင္းနွင့္ အထူးစပ္လ်ဥ္း လာျပီး၊အမွန္ပင္ ျပင္ပေလာကတြင္ ေလ့လာၾကည့္ရာတြင္လည္း တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္အားေကာင္းက်သူမ်ားမွာ နာမည္ဂုဏ္သတင္း ထင္ရွား ေက်ာ္ေဇာျခင္း ရွိၾကလွ်က္ တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္ အားနည္းက်သူမ်ားမွာမူ နာမည္ပ်က္ နာမည္ဆုိးတြင္ ရစ္ျခင္း ၊ ဂုဏ္သတင္း ညိွးငယ္ျခင္း ရွိၾကကုန္သည္ကုိ မ်ားစြာ ေတြ ႔ရွိရေလသည္။

တနဂၤေႏြသည္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းနွင့္ သက္ဆုိင္ရာ အဓိကလႊမ္းမုိးထားေသာ အမည္သညာ နွင့္ဆုိင္ေသာျဂိဳဟ္ ဟုဆုိပါလွ်င္၊ ယင္းသုိ႔အသိအမွတ္ျပဳျခင္းတြင္ ေခတ္အခါေျပာင္းလည္းလာသည္နွင့္အမွ် လူဦးေရမ်ားျပား လာသည္နွင့္အမွ် သက္ဆုိင္ရာမင္းအစုိးရမ်ားမွလည္း နုိင္ငံသား မွတ္ပုံတင္ကဒ္မ်ား ထုတ္ေပးျပီး တစ္ဦးခ်င္းဆီကို စနစ္တက်သတ္မွတ္ ခြဲျခားလာရပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ပင္လွ်င္ မင္းအစုိးရ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ နုိင္ငံသား ေမာင္ဘယ္သူမဘယ္၀ါအျဖစ္ တရား၀င္ တိုင္းသိျပည္သိ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ နုိင္ငံသားမွတ္ပုံတင္ပါ အမည္မွာ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္အတြက္ အေရးပါ အရာ ေရာက္ျခင္းျဖစ္၏ ။ ယင္းသုိ႔ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ အမည္ေျပာင္းလဲရာတြင္ နုိင္ငံသား မွတ္ပုံတင္မွ အမည္ကိုပါ ေျပာင္းမွသာလွ်င္ အမွန္တစ္ကယ္ ေျပာင္းလဲ ရာေရာက္၏။

အမည္ေျပာင္းလည္းရာတြင္ မူလအမည္ကုိ ေဖ်ာက္ရသည္မွာလည္း အေရးပါေသာ အခ်င္းအရာ တစ္ရပ ္ျဖစ္၏။ အမည္ ေျပာင္းျပီးသည့္တုိင္ မူလအမည္ကိုလွမ္းေခၚလုိက္ခ်ိန္တြင္ မိမိက ျပန္လည္ လွည့္ၾကည့္ မိျခင္းမ်ဳိး အသိမွတ္ျပဳစိတ္ က်န္ရွိေနေသးပါက မူလအမည္၏ သက္ေရာက္မႈသည္လည္း အတုိင္းအတာ တစ္ရပ္ထိ က်န္ရွိေနျခင္းဟု သိနုိင္ေပသည္။ တစ္ကယ္ေတာ့ အမည္တစ္ခုကုိ ေျပာင္းလဲရာတြင္ အမည္ရွင္ ေနထုိင္လုပ္ကုိင္ေနေသာ...ပတ္၀န္းက်င္ အသုိက္အ၀န္း၏ ပံ႔ပုိးကူညီေပးမႈ သည္လည္း အေရးပါ ေပသည္။

အနွစ္ခ်ဳပ္ ဆုိရပါမူ အမည္ေျပာင္းလဲျခင္းသည္ လူတစ္ေယာက္အတြက္ အေရးပါေသာက႑ျဖစ္ျပီး၊ အရြယ္ေရာက္ျပီး ေလေလ ေျပာင္းလဲရာတြင္ အခ်ိန္ပုိယူ ရေလေလ ျဖစ္သည္။ အမည္ေျပာင္းလည္းျခင္း အားျဖင့္ ကံဇာတာ အတက္အက်မ်ား ေျပာငး္လဲ နုိင္ပါသလား ဟု ေမးခဲ့ပါမူ မူလဇာတာ လကၡဏာ အရပါလာေသာ ကံအေျခအေနေပၚမွာပင္ အမည္ေျပာင္းလဲမႈ အရလည္း အတုိင္းအတာတစ္ရပ္ထိ ေျပာင္းလဲသြား နုိင္ေၾကာင္း ေျဖဆုိရေပမည္။

ခ်မ္းေျမ့သုခ ရရွိၾကပါေစ။

ကုိစုိးမိုးထြန္း(ေဗဒင္ပညာသုေတသီ)

Post a Comment
 

Posts Comments

©2006-2010 ·TNB