အလုပ္အကုိင္ကံ..ေထာက္လွမ္း တြက္ဆနည္း  အပုိင္း(၂)

Saturday, July 24, 2010

ဘယ္ေန႔ သားသမီးပဲမဆုိ..ေအာက္ပါ အသက္ပုိင္းမ်ားမွာ အလုပ္အကုိင္ ၊ အသက္ေမြးမႈ အေျခအေနမ်ား အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ပြားရတတ္ ပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ အလုပ္ေျပာင္း၊ အသက္ေမြးမႈ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ေပၚလာတတ္ေသာ အသက္ပုိင္းမ်ားဟုဆုိနုိင္သည္။
(၃)  အလုပ္အကုိင္ အေျပာင္းအလည္း ျဖစ္ပြားတတ္ေသာ အသက္ပုိင္းမ်ား

အသက္အားျဖင့္  .. ၉နွစ္၊ ၁၆နွစ္၊ ၂၃နွစ္၊၃၀နွစ္၊ ၃၇နွစ္၊ ၄၄နွစ္၊၅၁နွစ္၊ ၅၈နွစ္၊၆၅နွစ္၊ ၇၂နွစ္ စေသာ အသက္ပုိင္း မ်ားတြင္ အေျပာင္းအလဲမ်ား ၾကံဳေတြ႔ရတတ္ေပသည္

ယင္းအသက္ပုိင္းမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းကုိင္ငန္း အသက္ေမြးမႈအေနအထားမ်ား အနဲမွအမ်ား  ေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္ပြားမည္။ အနဲဆုံးအားျဖင့္  ..လုပ္ငန္းေနရာ၊ လုပ္ငန္းတြင္း ဌာနပုိင္းဆုိင္ရာ၊ လုပ္ကုိင္ ေဆာင္ရြက္ ရသည့္ အေနအထားမ်ား  ..စသည္အားျဖင့္ ေျပာင္းလဲမႈၾကံဳနုိင္ျပီး၊ အမ်ားအားျဖင့္ လုပ္ငန္းအေျပာင္းအေရႊ႕ အေျပာင္းအလဲ အထိ ျဖစ္ပြားနုိင္ေသာ အသက္ပုိင္းမ်ား ျဖစ္သည္။ ယင္းအသက္ပုိင္းမ်ားကုိ ေရာက္ရွိ လာခ်ိန္တြင္ က်ေရာက္လာမည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို လက္ခံ ျပီး လုိက္ေလ်ာညီေထြ ေျပာင္းလည္း ေပးနုိင္ရန္ ၾကိဳးစားအားထုတ္ ရမည္ျဖစ္သည္။

အယူအဆပိုင္း (၂)  တနဂၤေႏြသည္ အလုပ္အကုိင္ကာရကျပဳျဂိဳဟ္ျဖစ္ျပီး အျမစ္ဌာနတြင္ ရပ္တည္ ထားေသာ အေျခအေနတြင္..၊ အျမစ္ဌာနသည္ ေရာက္ရွိလာေသာျဂိဳဟ္ဟူသမွ်ကုိ အေျပာင္းအလဲ နွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရမႈ ၊ ပုံသ႑န္နွင့္ ဖြဲ႔စည္းပုံ ေျပာင္းေရႊ႕ရမႈကို ျဖစ္ပြားေစ တတ္ေသာ အာနိသင္ရွိျခင္း အားျဖင့္ အလုပ္အကုိင္ ၀ါ အသက္ေမြးမႈ အေျပာင္းအလည္းမ်ားကုိ ျဖစ္ပြားေစ နုိင္ျခင္း ျဖစ္သည္။

(၄) အလုပ္အကုိင္ (၀ါ) အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈတြင္  အတုိက္အခံမ်ားျပားေစတတ္ေသာ   အသက္ပုိင္းမ်ား

ေအာက္ပါ အသက္ပိုင္းမ်ားျဖစ္ေသာ.......အသက္ပုိင္းျခား ကာလမ်ားတြင္ ေလာကီလူသားတုိ႔တြင္ အလုပ္အကုိင္ အသက္ေမြးမႈေရးရာမ်ား၀ယ္ ရန္အတုိက္အခံအျပိဳင္အဆုိင္ ၾကံဳေတြ႔ မ်ားျပား ေစတတ္၏။ အလုအယက္ ယွဥ္ျပိဳင္ျပီး အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ကုိင္ရတတ္၏။ ဥပမာအားျဖင့္ ..ေအာက္ပါ အသက္ပုိင္းမ်ား ျဖစ္သည္။

အသက္အားျဖင့္ ... ၁၂နွစ္၊ ၁၉နွစ္၊ ၂၆နွစ္၊ ၃၃နွစ္၊ ၄၀နွစ္၊ ၄၇နွစ္၊ ၅၄နွစ္၊၆၁နွစ္၊ ၆၈နွစ္၊၇၅နွစ္ တုိ႔ ျဖစ္သည္။

အထက္ေဖာ္ျပပါ အသက္ပုိင္းမ်ားတြင္ ဇာတာရွင္တုိ႔သည္ ... အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း လုပ္ကုိင္ရာတုိ႔တြင္..
ယွဥ္ျပိဳင္ အနုိင္လုျပီး အသက္ေမြးရတတ္၏။  ယခင္က ျငိမ္းျငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းလုပ္ကုိင္လာေစနုိင္ကာမူ..ယင္း အခ်ိန္မ်ားတြင္မူ မိမိကုိ ပခုံးခ်င္းယွဥ္ အျပိဳင္အဆုိင္လုပ္လုိသူတုိ႕ေပၚေပါက္လာတတ္၏

မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစကာမူ မိမိတုိ႔လုပ္ကုိင္ရာ အသက္ေမြးမႈတုိ႔တြင္ အထက္ပါအခ်က္တုိ႔ကုိ သတိျပဳ ဆင္ျခင္ျခင္းအားျဖင့္ ..အက်ဳိးေက်းဇူး ရေစနုိင္ရန္ ရည္သန္ျပီး ယခုေဆာင္းပါး တုိ႔ကုိ ေရးသားေပးအပ္ ပါသည္။

ခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ။

ကုိစုိးမုိးထြန္း (ေဗဒင္ပညာသုေတသီ)

Read More...

အလုပ္အကုိင္ကံ ေထာက္လွမ္း တြက္ဆနည္း   (၃)

သည္ေဆာင္းပါးမွာေတာ့ ...နာမည္နဲ႔ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားရွာေဖြမႈပုံစံ (၀ါ) အသက္ေမြးမႈ  အေနအထား ဆက္စပ္ပုံေတြကို တင္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။
အသက္ေမြးမႈအေနအထား (၀ါ) အလုပ္အကုိင္နဲ႔ စပ္လ်ဥ္းျပီး ... လက္ရုိးေဗဒင္မွာ ေထာက္လွန္းတြက္ဆ နည္းေပါင္းမ်ားစြာ ရွိေပမယ့္ လက္ဆန္းေဗဒင္မွာေတာ့ အေတာ္ေလးကိုနဲပါးလွပါတယ္။ ေနာက္ဆုံးေတာ့  ဆရာမင္းေက်ာ္ေဇာ္ ေျပာခဲ့သလုိ  ....နာမည္ကို ဓါတ္ရုိက္ရ၏။ ေဆးကုရ၏။ ေဗဒင္ေဟာရ၏။  ဆုိသလုိ နာမည္နဲ႔ ေထာက္ဆၾကည့္တဲ့ စနစ္တစ္ခုကို ကၽြန္ေတာ္ စဥ္းစားေလ့လာ အားထုတ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ့မွာပဲ အတန္အသင့္ ေလ့လာအားထုတ္မႈ ျပဳခဲ့ျပီးတဲ့ေနာက္ ...2007 ထဲမွာ  အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမ ဆုိင္ရာ အေထာက္အကူျပဳ ေဗဒင္ပညာ ...ဆုိျပီး စာအုပ္တစ္အုပ္ ေရးသားျပဳစုခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီ့စာအုပ္မွာ .ကာရကနွင့္အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဆိုျပီး  ေရးသားခဲ့ဖူးေပမယ့္ ။ ယခုျမန္မာ့ရုိးရာ ေဗဒင္ဆုိဒ္ မွာေတာ့ ကာရက နဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ဘာတစ္ခုမွ ထူးထူးျခားျခား မေရးသား မေဖာ္ျပျဖစ္ေသးပါ။

တစ္ကယ္ေတာ့ ကာရ႕က ခြဲျခားျပီး ေထာက္ဆတြက္စစ္ရတာဟာ ျမန္မာ့ေဗဒင္ပညာမွာ အင္မတန္ အေရးၾကီးတဲ့ အခ်က္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ယူဆပါတယ္။ အဲဒီ့လုိပါပဲ..လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ နာမည္မွာ လည္း ..ကာရက ခြဲျခား ေဟာဆုိျခင္းအားျဖင့္ ...အဲဒီ့လူရဲ႕ ဘ၀ကံ၊ အနာဂတ္ကံဇာတာ၊ စရုိက္၊ စိတ္ေန စသည္ျဖင့္ တုိ႔ကိုလည္း ခြဲျခားေဟာဆုိ နုိင္လာပါတယ္။

ဥပမာအားျဖင့္ .. မင္းေအာင္ဆုိတဲ့နာမည္ရွင္နဲ႔ ေအာင္မင္း ဆုိတဲ့နာမည္ရွင္နွစ္ဦးမွာကုိ ...ဘယ္သူက ပုိေအာင္ျမင္နုိင္တယ္ ဘယ္္သူက လမ္းေခ်ာ္တိမ္းေစာင္းရန္ ပုိမုိလြယ္ကူတယ္ဆုိတာကို ကာရက တစ္ခ်က္ ထဲနဲ႔တင္..၊ သုံးသပ္လုိ႔ရနုိင္ပါတယ္။ အနုစိတ္ သုံးသပ္နုိင္ေလေလ အေျဖက ပုိမိုစိတ္လာ ေလေလပါပဲ။ ဒါကုိမွ မဟာဘုတ္နဲ႔ယွဥ္တြဲအသုံးျပဳနုိင္လာတဲ့အခါမွာ အင္အားေကာင္းျပီး ခုိင္မာတဲ့ ေဟာကိန္း အခ်ဳိ႕ကို နာမည္နဲ႔ မဟာဘုတ္ တြဲစပ္အသုံးျပဳျခင္းအားျဖင့္ ရရွိနုိင္လာပါလိမ့္မယ္။

ခုကၽြန္ေတာ္ေျပာတဲ့ အခ်က္ကို ..လက္ခံနုိင္သူ ၊ လက္မခံနုိင္သူ အေျမာက္အမ်ား ေပၚထြက္လာဦးမွာပါပဲ။  တစ္ခုပဲ ကၽြန္ေတာ္ေျပာခ်င္ပါတယ္။ လက္ေတြ႔မ်ားမ်ား ေလ့လာၾကည့္ပါ။ တုိက္ဆုိင္စစ္ေဆးၾကည့္ပါ။ မွန္တယ္ ကုိက္ညီတယ္ဆုိ လက္ခံက်င္သုံးနုိင္ပါျပီ။ မမွန္ဘူး မကုိက္ညီဘူးဆုိတဲ့အခါ ..ပယ္ခဲ့ပါ။ စြန္႔ပါ။ ဘာမွ အရႈံးေပၚစရာ မရွိပါဘူး။ ကုိယ္တုိင္ မဆန္းသစ္ မေဖာ္ထုတ္နုိင္သည့္တုိင္ေအာင္ အယူအဆသစ္ ေတြကုိ အမႈမဲ့အမွတ္မဲ့ မေက်ာ္လႊားသြားသင့္ပါ။

ေနာက္တစ္ခုကေတာ့  ...အညြန္႔ျဂိဳဟ္ အေၾကာင္းပါ။ အညြန္႔ျဂိဳဟ္နဲ႔ ပတ္သက္ျပီး...ယခင္ကလည္း ကၽြန္ေတာ္ သည္ဆုိဒ္မွာ အနဲငယ္ ေဖာ္ျပေပးခဲ့ျပီးပါျပီ။  အခု နည္းနည္းထပ္ျပီး တင္ျပေပးပါမယ္။

အညြန္႔ျဂိဳဟ္


အညြန္႔ျဂိဳဟ္ဆုိတာ သက္ဆုိင္ရာ ေန႔နံသားသမီးေတြရဲ႕  ..ေရွ႕တစ္ရက္တုိးထားတဲ့ ေန႔နံ (၀ါ) ျဂိဳဟ္နံ ကုိ ဆုိလုိတာပါ။ ပမာအားျဖင့္ တနဂၤေႏြ သားသမီးတစ္ဦးအတြက္ ေရွ႕တစ္ရက္တုိးထားတဲ့ ေန႔ တနလၤာဟာ တနဂၤေႏြ သားသမီးအတြက္ အညြန႔္ျဂိဳဟ္ပါပဲ။  ထုိနည္းအားျဖင္ ့တနလၤာသားသမီး အတြက္ဆုိ အဂၤါ ၊ အဂၤါသားသမီး အတြက္ ဆုိ အညြန္႔ျဂိဳဟ္ က ဗုဒၶဟူး စသည္ျဖင့္ေပါ့ အလြယ္တစ္ကူ သိနုိင္ပါတယ္။

အညြန္႔ျဂိဳဟ္ဆုိတာကေတာ့ တစ္ျခားမဟုတ္ပါ။  ထုိေန႔နံရွင္ ထုိေန႔သားသမီး  ဘာကုိလုိခ်င္မလဲ၊ ဘာကုိ ရွာေဖြမလဲ၊ ဘယ္လုိရွာေဖြမလဲဆုိတာေတြကို ေဖာ္ျပေနတဲ့ျဂိဳဟ္လုိ႔ အၾကမ္းအားျဖင့္ မွတ္ယူ နုိင္ပါတယ္။ေလာကီ အက်ဳိးစီးပြားပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ေလာကုတၱရာအက်ဳိးစီးးပြားပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ပညာပဲရွာရွာ စီးပြားပဲ ရွာရွာ...ရွာခ်င္တာရွာ...၊ ခက္မလား  လြယ္မလား နီးမလား ေ၀းမလား စသည္ျဖင့္ကို အညြန္႔ျဂိဳဟ္ ကေန တစ္ဆင့္ ေထာက္လွမ္း တြက္ဆနုိင္သလုိ..၊ ဘယ္လုိေနရာမွာရွာမလဲ ဘာလုိပုံစံရွာမလဲ စသည္ျဖင့္ ကုိလည္း ခ်င့္ခ်ိန္ခန္႔မွန္းယူနုိင္ပါတယ္။

ဒီေလာက္ဆုိရင္ အညြန္႔ျဂိဳဟ္ရဲ႕ အေရးပါပုံကုိ အတန္အသင့္ သေဘာပါေလာက္ျပီလုိ႔ယူဆမိပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ ျဂဟကာရကလုိ႔ ေခၚတဲ့ ျဂိုဟ္ေတြရဲ႕မူလစရုိက္ေတြပါ။  ဒီမူလသေဘာတရား ေတြကုိ နားလည္ ထားျပီး ေလ့လာ အကဲခတ္ခ်င္းအားျဖင့္လည္း အသက္ေမြးမႈကံေတြကို ေလ့လာဆနး္စစ္ နုိင္ပါတယ္။ ဒီလုိ ဆန္းစစ္တဲ့ေနရာမွာ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ သက္ဆုိင္ရာဇာတာရွင္ရဲ႕ နာမည္အဖ်ားစာလုံး ကေနစတင္ ေလ့လာ အကဲခတ္တာကုိ  သေဘာက်မိပါတယ္။ လူတစ္ေယာက္ ဘာလုပ္မယ္ ။ဘယ္လုိ လုပ္မယ္ ဆုိတာကို အဲဒီ့နာမည္အဖ်ားစာလုံးကေနပဲ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ စတင္ေလ့လာနုိင္ပါတယ္။

ေဗဒင္ပညာဆုိတာ တစ္ကယ္ေတာ့ သဘာ၀ေလာကၾကီးရဲ႕အေၾကာင္း တစ္စိတ္တစ္ေဒသပါပဲ။ သဘာ၀ကုိ
နားလည္ရင္ ေဗဒင္ကုိ နားလည္နုိင္သလုိ၊ ေဗဒင္ကုိတစ္ကယ္နားလည္လာရင္လည္း သဘာ၀ကုိ အေလးထား အာရုံျပဳမိ လာစျမဲပါ။

ေရွ႕လာမယ့္ အခန္း (၄) မွာ နာမည္အဖ်ားစာလုံးနဲ႔  ..အသက္ေမြးမႈကံေတြ စတင္အကဲခတ္တာကို တင္ျပ ေရးသားေပးပါ့မယ္။ တစ္ဆင့္ျပီးတစ္ဆင့္ ဆုိၾကပါစုိ႔။

ခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ။

ကုိစုိးမုိးထြန္း(ေဗဒင္ပညာသုေတသီ)

Read More...

ဒီနွစ္ နဲ႔ ဒီနာမည္ စာစု(၁)

Thursday, July 1, 2010

ဒီနွစ္ နဲ႔ ဒီနာမည္ စာစု(၁)


လက္ရွိ ေရာက္ဆဲ ျမန္မာခုနွစ္အတြင္း နာမည္တုိ႔နဲ႔ဆုိင္တဲ့အက်ဳိးေပးအခ်ဳိ႕ကို ေရးသား ေဖာ္ျပသြားပါမယ္။ အမည္လုိ႔ ဆုိတဲ့ေနရာမွာလည္း  အမည္အဖ်ားစာလုံးကုိ အဓိကထားျပီး တြက္ခ်က္ ေရးသား ေဖာ္ျပသြားမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ကံဇာတာၾကည့္ရႈဖတ္လုိသူမ်ားအေနနဲ႔ မိမိတုိ႔နာမည္အဖ်ားစာလုံးကုိ တင္ၾကိဳခြဲျခားထားဖုိ႔ လိုပါမယ္။ နာမည္အဖ်ားစာလုံး ..တစ္နည္းအားျဖင့္ နာမည္တစ္ခုရဲ႕ အဆုံးစာလုံး ကိုၾကည့္ရႈျပီး   ယင္းစာလုံးဟာ ဘာျဂိဳဟ္ဘာေန႔နံျဖစ္တယ္ဆုိတာေလာက္ေတာ့ သိထားဖုိ႔လုိပါမယ္။

(၁) နာမည္အဖ်ားစာလုံး တနဂၤေႏြနံ (အ၊ ဥ) ျဖင့္ မွည့္ေခၚထားသူမ်ား အတြက္......
ဥပမာအားျဖင့္  ..ျမင့္ေအာင္၊ သူဇာေအး၊ ၀င္းဦး၊ ေကခုိင္ဦး   အစရွိေသာ     နာမည္ရွင္မ်ားအတြက္ .........

ဒီတစ္နွစ္ကေတာ့ ဒီနာမည္ရွင္မ်ဳိးေတြကို ေရြးရခက္စရာေတြ၊ စိတ္ဒြိဟျဖစ္စရာေတြ မ်ားျပားေစမယ့္နွစ္ပါပဲ။ ဘာေရြးရမလဲ ဆုိတာေတြပဲ မ်ားျပားေနတတ္ျပီး..စိတ္ကလည္း မျပတ္မသား မၾကာခဏ ျဖစ္ရတတ္ပါတယ္။ အားကစား ၀ါသနာပါသူမ်ားအတြက္ေတာ့ နွစ္ေကာင္းတစ္နွစ္ျဖစ္ျပီး၊ ဇေ၀ဇ၀ါ ျဖစ္ရ တာကုိေတာ့ လက္မခံ ခ်င္လုိ႔မရတဲ့ကာလပါ။ အေနအထားမ်ားစြာမွာ ဇေကာဇကအေနအထား ၊ လမ္းခုလတ္ အေနအထားမ်ဳိးေတြ  ၾကံဳေတြ႔ရတတ္ျပီး၊ ကိစၥအေၾကာင္းအရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာလည္း ၾကားကေန ပါ၀င္ပတ္သက္ေနရတတ္ တဲ့ နွစ္မ်ဳိးဆုိပါေတာ့။ အထက္ပါကဲ့သုိ႔ေသာ အမည္ရွင္မ်ဳိး ျဖစ္ေနျပီး  သင္ဟာ....

တနဂၤေႏြသားသမီး  ျဖစ္ေနမယ္ဆုိရင္............

ကုိယ္တုိင္ကိုယ္က် ဆုိသလို  ၾကားေန၀ါဒနဲ႔ ေနထုိင္ရမယ့္ကာလ ျဖစ္ပါတယ္။ ပြဲစား၊ၾကားခံလုပ္ငန္း၊ မီဒီယာ လုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ေနသူ ဆုိရင္ေတာ့ သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္တဲ့အခ်ိန္ျဖစ္ျပီး၊ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္မႈ ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ား ကေတာ့ အလယ္မွာတင္ရပ္တန္႔ေနတတ္တဲ့အခ်ိန္ဆုိပါစုိ႔။

တနလၤာသားသမီး ျဖစ္ေနမယ္ဆုိရင္ေတာ့.........

တစ္စုံတစ္ရာကုိ ျပန္အလာ၊ သုိ႔မဟုတ္ ျပန္ရရွိလုိမႈနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး စိတ္ဒြိဟမၾကာခဏျဖစ္ရတတ္ခ်ိန္မ်ဳိးပါ။ ထုိ႔နည္းတူပါပဲ ေနာက္ျပန္လွည့္ရ ေကာင္းမလား ဒီအတုိင္းေနရ ေကာင္းမလားဆုိတဲ့ မျပတ္မသား ျဖစ္ရမႈ မ်ဳိးေလးေတြလည္း ၾကံဳရတတ္ခ်ိန္ ဆုိပါစုိ႔။ အခ်ဳိ႕ေသာ တနလၤာသားသမီးမ်ားအတြက္ကေတာ့ မဂၤလာေဆာင္ဖုိ႔ အေရးအတြက္ စိတ္ဒြိဟ ျဖစ္ရတတ္ေသာ ကာလပါ။

အဂၤါသားသမီးျဖစ္ေနမယ္ဆုိရင္.......

ဘယ္မွာေနရမလဲ ။ ဘယ္လုိေနရမလဲ စသည္ျဖင့္ မတင္မက် ...စိတ္နွစ္ခြ ျဖစ္ရတတ္ခ်ိန္ပါ။ လုပ္ငန္းခြင္ မွာလည္း ေနရာအတြက္ စိတ္ဗ်ာမ်ားရတတ္ပါတယ္။ ထုိ႔နည္းတူပင္...တစ္ပုိင္းတစ္စျဖစ္ေနေသာ ကိစၥ အေၾကာင္းအရာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားအတြက္လည္း စိတ္ဒြိဟ မ်ားျပားရတတ္ခ်ိန္လုိ႔ ဆုိနုိင္ပါတယ္။

ဗုဒၶဟူးသားသမီးျဖစ္ေနမယ္ဆုိရင္  .  ..

ခရီးတစ္ခုကို သြားရေကာင္းနုိး မေကာင္းနုိး ဗ်ာမ်ားရတတ္ပါတယ္။ ထုိ႔နည္းတူပဲ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ေနသူမ်ားမွာ ထုတ္ကုန္နဲ႔ပတ္သက္ျပီး မတင္မက် ျဖစ္ရတတ္ခ်ိန္ပါ။

ၾကာသာပေတးသားသမီးျဖစ္ေနမယ္ဆုိရင္....

အလုပ္သစ္ တစ္ခုခုကို စတင္ဖုိ႔နဲ႔ပတ္သက္ျပီး  ျဖစ္ေစ၊ သူတစ္ပါးနဲ႔ဆုိင္တဲ့ ကိစၥတစ္ခုခုကို အာမ၀င္ခံေပးဖုိ႔  အတြက္ ျဖစ္ေစ..စိတ္ဇေ၀ဇ၀ါျဖစ္ရတတ္ခ်ိန္ပါ။ 

ေသာၾကာသားသမီးျဖစ္ေနမယ္ဆုိရင္...

သူတစ္ပါး လုပ္လက္စ အလုပ္တစ္ခုခုကို ဆက္လုပ္ရေကာင္းနုိး မေကာင္းနုိး..၊ သူတစ္ပါးအိမ္ကို ၀ယ္ရ ၊ဌားရေကာင္းနုိး မေကာင္းနုိး စသည္ျဖင့္ ဇေ၀ဇ၀ါ ျဖစ္ရတတ္ခ်ိန္ပါ။

စေနသားသမီးျဖစ္ေနမယ္ဆုိရင္...

အက်ဳိးစီးပြား ရွာေဖြမႈနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔  အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ လမ္းနွစ္ခြ နွစ္မ်ဳိး  ၾကံဳရ တတ္ခ်ိန္ပါ။ ဘာကုိေရြးရမလဲ စဥ္းစားရခ်ိန္ပါ။ ထုိ႔နည္းတူစြာပဲ ။ အကူညီနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ ယူရ သုိ႔မဟုတ္ ေပးရ ေကာင္းနုိ္း မေကာင္းနုိး  ဗ်ာမ်ားရတတ္ခ်ိန္ပါ။

ရာဟုသားသမီးျဖစ္ေနမယ္ဆုိရင္..

စပ္တူ အစုရွယ္ယာကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ၊ ကုိယ္ေနထုိင္ရမယ့္ ျမိဳ႕ျပအရပ္ေဒသနဲ႔ပတ္သက္ျပီး စိတ္ဒြိဟ ျဖစ္ရတတ္ခ်ိန္လုိ႔ ဆုိနုိင္ပါေၾကာင္း။

ခ်မ္းေျမ့ပါေစ။
ကုိစုိးမိုးထြန္း(ေဗဒင္ပညာသုေတသီ)

မဟာဘုတ္ေဗဒင္ပညာ စာစု(၁)

မဟာဘုတ္ေဗဒင္ပညာ စာစု(၁)


ကန္ေတာ့ျခင္း

ပညာ၏ ကနဦးအစ ျဖစ္ေသာ အၾကင္္ဆရာျမတ္တို႔အား ယခုေဆာင္းပါးတုိ႔ျဖင့္ ပူေဇာ္ကန္ေတာ့ပါ၏။

ဆုေတာင္း

မဟာဘုတ္ေဗဒင္ပညာရပ္နွင့္ စပ္လ်ဥ္းျပီး ကၽြန္ေတာ္၏ ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္မ်ားသည္ ေနာက္ေနာင္လူတုိ႔ အတြက္ အက်ဳိးမဲ့သည္ ျဖစ္ေစနုိင္ပါမူ ..ယခုစာမူတုိ႔သည္ အခ်ည္းနွီးျဖစ္ပါေစသတည္း။ ေနာက္ေနာင္လူတို႔
အတြက္ အက်ဳိးအစဥ္အဆက္ ရွိေစနုိင္ပါမူ....ယခုစာမူတုိ႔သည္ ..ကာလအရွည္ၾကာ အဓြန္႔ရွည္ တည္တံ႔ ပါေစသတည္း။  

ေဗဒင္မတတ္ခင္ကတည္းက ၾကားဖူးခဲ့တာကေတာ့ မဟာဘုတ္ေဗဒင္ဆုိတဲ့ စကားစုေလးပါ။ တြက္ရခ်က္ရ အလြန္လြယ္သေလာက္ ..အေတြးရခက္ျပီးနက္နဲလွတဲ့ပညာလုိ႔လည္း ဆုိရပါမယ္။ ဒီပညာရပ္မွာ တြက္တတ္ဖုိ႔က အလြန္လြယ္ပါတယ္။ မိမိတို႔ေမြးဖြားတဲ့ ျမန္မာခုနွစ္သကၠရာဇ္ကုိတည္ ၊ ခုနွစ္နဲ႔စား၊ အၾကြင္းအရ ဘဂၤကေန ေအာက္ပါ ဂဏန္းစဥ္အတုိင္း  (၁၊၄၊၀၊၃၊၆၊၂၊၅) ..ဘဂၤ ..မရဏ..အထြန္း..သုိက္..ရာဇ..ပုတိ..အဓိပတိ ဆုိျပီး ခ်သြားရုံပါပဲ။

ဥပမာအားျဖင့္ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၃၉ ခုနွစ္ ဖြားသူ တစ္ဦးကုိတြက္မယ္ဆုိပါစုိ႔။  ၁၃၃၉ ခုနွစ္ကုိ ၇ ျဖင့္စား ေသာ္ အၾကြင္းအားျဖင့္ ၂ ရရွိပါမယ္။ ယင္း အၾကြင္း ၂  ကို ... အထက္ပါဂဏန္းစဥ္အရ ၂  ကစျပီး (၂၊၅၊၁၊၄၊၀၊၃၊၆) လုိ႔ စဥ္လုိက္ျပီး၊ ဘဂၤကေန စျပီး ဘဂၤ..ျပီး မရဏ..၊ မရဏ..ျပီး  အထြန္း စသည္ျဖင့္ ခ်သြားရုံပါပဲ။ အဓိကကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ေဖာ္ျပေရးသားေပးခ်င္တာက တြက္နည္းမဟုတ္ပါဘူး။ မဟာဘုတ္ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ အယူအဆမ်ားျဖစ္တဲ့အတြက္ တြက္နည္းကို ဒီမွ်ေလာက္ပဲရွင္းျပပါရေစ။

(၁)မဟာဘုတ္ကသစ္ျဂိဳဟ္မ်ား      

မဟာဘုတ္ပညာမွာ ကသစ္ျဂိဳဟ္ဟာ အလြန္အေရးပါပါတယ္။ ကသစ္ျဂိဳဟ္ဟာ မဟာဘုတ္ပညာရဲ႕..ေရေသာက္ျမစ္ေတြလို႔လည္း ေခၚနုိင္ပါတယ္။ ကသစ္ျဂိဳဟ္ကုိမေလ့လာရင္ အသုံးမျပဳနုိင္ရင္ မဟာဘုတ္ပညာမွာ တစ္ကယ္နားမလည္ေသးဘူးလုိ႔ဆုိနုိင္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လည္း  ေမးစရာ ရွိပါတယ္။ ဌာနတစ္ခုရဲ႕သဘာ၀ဟာ ကသစ္ျဂိဳဟ္ကိုသိေနမွ...ေဖာ္ေဆာင္လုိ႔ ရနုိင္တာမို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ့လုိပဲ...ဌာနတစ္ခုမွာ ရပ္တဲ့ျဂိဳဟ္တစ္ခုဟာ  ကသစ္ျဂိဳဟ္ကိုသိတာနဲ႔ ..အင္အား ကြာတာ ကိုလည္း သိလာနုိင္ပါတယ္။

ပမာအားျဖင့္ဆုိရရင္ ...မရဏမွာရပ္တဲ့ စေနျဂိဳဟ္  နဲ႔  ..မရဏမွာရပ္တဲ့ တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္ တုိ႔ဟာ မရဏမွာ ရပ္တည္တာျခင္း တူသည့္တုိင္ေအာင္ ...အက်ဳိးအျပစ္ေပးရာမွာ  မတူေတာ့ပါဘူး။ အေကာင္းအဆုိး တြက္မယ္ ဆုိရင္ေတာင္ စေနက ေကာင္းက်ဳိးေပးနုိင္ျပီး  တနဂၤေႏြက အထူးဆုိးက်ဳိး ေပးနုိင္တာမ်ဳိး ကြာျခားသြားပါတယ္။ ဒါဟာ ကသစ္ျဂိဳဟ္လုိ႔ေခၚတဲ့ ေအာက္ခံေရေသာက္ျမစ္ေတြရဲ႕ သဘာ၀ေၾကာင့္ပါ။

ကသစ္ျဂိဳဟ္ကုိ သိရွိနုိ္င္ ေအာင္  ေရးသားေဖာ္ျပေပးသြားပါ့မယ္။ တုိက္ရုိက္ပဲဆုိၾကပါစုိ႔။

  • ဘဂၤဌာန                                ကသစ္ျဂိဳဟ္ (၀ါ) အိမ္ရွင္ျဂိဳဟ္              ဗုဒၶဟူး
  • မရဏဌာန                             ကသစ္ျဂိဳဟ္ (၀ါ) အိမ္ရွင္ျဂိဳဟ္              စေန
  • အထြန္းဌာန                           ကသစ္ျဂိဳဟ္ (၀ါ) အိမ္ရွင္ျဂိဳဟ္              ၾကာသာပေတး
  • သုိက္ဌာန                              ကသစ္ျဂိဳဟ္ (၀ါ) အိမ္ရွင္ျဂိဳဟ္              ေသာၾကာ
  • ရာဇဌာန                                ကသစ္ျဂိဳဟ္ (၀ါ) အိ္မ္ရွင္ျဂိဳဟ္              တနဂၤေႏြ
  • ပုတိဌာန                                ကသစ္ျဂိဳဟ္ (၀ါ)  အိမ္ရွင္ျဂိဳဟ္             တနလၤာ
  • အဓိပတိဌာန                          ကသစ္ျဂိဳဟ္ (၀ါ) အိမ္ရွင္ျဂိဳဟ္              အဂၤါ

အထက္မွာ ေဖာ္ျပထားတာေတြကေတာ့ မဟာဘုတ္ကသစ္(၀ါ) အိမ္ရွင္ျဂိဳဟ္မ်ားဆုိပါေတာ့။ ပမာအားျဖင့္ ဘဂၤဌာနကုိ ဗုဒၶဟူးျဂိဳဟ္က ပုိင္ဆုိင္ျပီး  ...အဓိပတိဌာနကိုေတာ့ အဂၤါျဂိဳဟ္ က ပုိင္ဆုိင္ထားတယ္ဆုိတာကို
အေျခခံအားျဖင့္ သိရွိထားဖုိ႔ လုိပါမယ္။

(၂) မဟာဘုတ္ ပကၡမ်ား


မဟာဘုတ္ ပကၡမ်ားကုိ သိဖုိ႔အတြက္ ဦးစြာပထမအားျဖင့္  ..ပကၡမိေစေသာ ဌာနမ်ားကို သိရွိထားဖုိ႔ လုိပါလိမ့္မယ္။

ဘဂၤ + ဘဂၤ                 =  ပကၡ
အထြန္း + ပုတိ             =   ပကၡ
သုိက္ + ရာဇ               =  ပကၡ
အဓိပတိ + မရဏ         =   ပကၡ

အထက္ပါအတုိင္း  ဘဂၤ ဌာန ဟာ ဘဂၤဌာန နဲ႔ပဲ ပကၡမိျပီး၊ အထြန္းဌာနက ပုတိဌာနနဲ႔ပကၡမိထားပါတယ္။
တနညး္အားျဖင့္ သက္ဆုိင္ရာမဟာဘုတ္ခြင္တစ္ခုမွာ ..ဘဂၤ မွာရပ္တည္တဲ့ျဂိဳဟ္တစ္လုံးဟာ ၊ အဲဒီ့နံတူ ျဂိဳဟ္နဲ႔ပဲ ပကၡ ျပန္မိပါတယ္။

ဥပမာအားျဖင့္ တစ္ခုၾကြင္းဖြားဆုိပါစုိ႔။ ဘဂၤဌာမွာ တစ္ ..တနည္းအားျဖင့္ တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္ ရပ္တည္ေနတာျဖစ္တဲ့ အတြက္....နံတူ တနဂၤေႏြနဲ႔ပဲ ပကၡမိထားတယ္ဆုိတာသိနုိင္ပါတယ္။ ရွငး္ေအာင္ ဆက္ေျပာပါ့မယ္။

တနဂၤေႏြဟာ နံတူ တနဂၤေႏြနဲ႔ပဲ ပကၡ မိပါမယ္ အဲလုိပဲ အထြန္းဌာနမွာ  ..ျဂိဳဟ္တစ္လုံးရပ္တည္ခဲ့ရင္လည္း အထြန္းနဲ႔ ပကၡဟာ ပုတိဌာနျဖစ္လုိ႔ ...အဆုိပါျဂိဳဟ္ဟာ ..ပုတိဌာနမွာရပ္တဲ့ျဂိဳဟ္နဲ႔ ပကၡမိပါမယ္။ ဒီေလာက္ ဆုိရင္ ပကၡမိတတ္ပုံကုိ ေလ့လာလုိ႔ ရေလာက္ပါျပီ။

ပကၡ ဆုိတာဘာလည္း လုိ႔ေမးခဲ့ရင္ ၊  အလြယ္ဆုံးေျဖရရင္။ ဆန္႔က်င္ဘက္လုိ႔မွတ္ထားရပါမယ္။ ဘယ္လုိဆန္႔က်င္ဘက္လည္း ေမးရင္..၊ အျဖဴနဲ႔ အမည္း၊ အလင္းနဲ႔အေမွာင္၊ အေရွ႕ နဲ႔ အေနာက္လုိ လုံးလုံးလ်ားလ်ား ဆန္႔က်င္မႈျပဳေနျခင္းမ်ဳိးလုိ႔ ေယ်ဘုယ်မွတ္သားထားနုိင္ပါတယ္။ ပကၡမိရင္ ဘာျဖစ္လည္း လုိ႔လည္း ေမးစရာရွိပါတယ္။ ဆန္႔က်င္ဘက္ မိေနတဲ့ အေနအထား နွစ္ရပ္ဟာ...သေဘာထားျခင္း တူညီရင္ အက်ဳိးျဖစ္ျပီး၊ သေဘာထားျခင္း ကြဲလြဲေနရင္ ..အက်ဳိး ယုတ္ေလ်ာ့ ေစပါတယ္။

တနည္းအားျဖင့္ ဖုိနဲ႔မလုိပဲ ...ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေနျပီး..သေဘာထားျခင္း တူညီရင္ ေအးခ်မ္းသာယာ အက်ဳိး ျဖစ္ေစျပီး၊ သေဘာထားျခင္းကြဲလြဲေနရင္ေတာ့ဆူပူေလာင္ကၽြမ္းျပီး အက်ဳိးပ်က္ျပား ေစတတ္ေသာ သေဘာ ရွိပါမယ္။ ပကၡကုိ ေကာင္းတာလားလုိ႔ ေမးရင္....မဟုတ္ဘူးလုိ႔ ေျဖရမွာျဖစ္သလုိ ၊ မေကာင္း ဘူးလားလုိ႔ ေမးရင္လည္း မဟုတ္တာ လုိ႔ပဲေျဖရပါမယ္။ ပကၡဆုိတာဘာလဲလုိ႔ေမးရင္ ...ဆန္႔က်င္ဘက္ ျဖစ္ျခင္းလုိ႔ပဲ ေယ်ဘုယ် မွတ္ယူထားသင့္ပါတယ္။ စာေရးသူကုိယ္တုိင္လည္း ပကၡေတြ ေနာက္ကို တစ္ေကာက္ေကာက္လုိက္ ေလ့လာေနဆဲပါပဲ။ ေနာက္ပုိင္းမွာ ပကၡတစ္ခုခ်င္းဆီရဲ႕ ...ထူးျခားခ်က္ေတြကို အခ်ိန္ရသေလာက္ ထပ္မံ ရွင္းလင္းေရးသား တင္ျပသြားပါ့မယ္။

အထက္ပါ ကသစ္နဲ႔ ပကၡနွစ္ခုကိုေတာ့ မဟာဘုတ္ပညာကိုေလ့လာမယ္ဆုိရင္ မျဖစ္မေနဖတ္ပါ။ အေရးၾကီးတဲ့ အခ်က္ေတြပါ။ မဟာဘုတ္မွာ ပိုမုိနားလည္အသုံးျပဳနုိင္ဖုိ႔အတြက္ ပကၡေတြ ကသစ္ေတြကို မသိလုိ႔မျဖစ္ပါဘူး။

စာစု(၂) မွာ မဟာဘုတ္ဌာနမ်ား နဲ႔ပတ္သက္ျပီး ဘဂၤဌာနအေၾကာင္း စတင္ တင္ျပေရးသားေပးပါ့မယ္။ ယခု စာစု(၁) ကုိေတာ့ ကသစ္နဲ႔ ပကၡ ကို နားမယဥ္ေသးသူမ်ား အတြက္ စတင္ေရးသားေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။
ဒီနွစ္ခုကို ေနာက္ပုိင္းအခန္းမ်ားမွာ အထပ္ထပ္ သုံးစြဲသြားမွာျဖစ္လုိ႔ ..ေသခ်ာနားလည္ေအာင္ဖတ္ရႈၾကပါလုိ႔
ေတာင္းဆုိရင္း.......။

ကုိစုိးမုိးထြန္း
 (ေဗဒင္ပညာသုေတသီ)
 
 

Posts Comments

©2006-2010 ·TNB