အလုပ္အကုိင္ကံ..ေထာက္လွမ္း တြက္ဆနည္း  အပုိင္း(၂)

Saturday, July 24, 2010

ဘယ္ေန႔ သားသမီးပဲမဆုိ..ေအာက္ပါ အသက္ပုိင္းမ်ားမွာ အလုပ္အကုိင္ ၊ အသက္ေမြးမႈ အေျခအေနမ်ား အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ပြားရတတ္ ပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ အလုပ္ေျပာင္း၊ အသက္ေမြးမႈ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ေပၚလာတတ္ေသာ အသက္ပုိင္းမ်ားဟုဆုိနုိင္သည္။
(၃)  အလုပ္အကုိင္ အေျပာင္းအလည္း ျဖစ္ပြားတတ္ေသာ အသက္ပုိင္းမ်ား

အသက္အားျဖင့္  .. ၉နွစ္၊ ၁၆နွစ္၊ ၂၃နွစ္၊၃၀နွစ္၊ ၃၇နွစ္၊ ၄၄နွစ္၊၅၁နွစ္၊ ၅၈နွစ္၊၆၅နွစ္၊ ၇၂နွစ္ စေသာ အသက္ပုိင္း မ်ားတြင္ အေျပာင္းအလဲမ်ား ၾကံဳေတြ႔ရတတ္ေပသည္

ယင္းအသက္ပုိင္းမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းကုိင္ငန္း အသက္ေမြးမႈအေနအထားမ်ား အနဲမွအမ်ား  ေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္ပြားမည္။ အနဲဆုံးအားျဖင့္  ..လုပ္ငန္းေနရာ၊ လုပ္ငန္းတြင္း ဌာနပုိင္းဆုိင္ရာ၊ လုပ္ကုိင္ ေဆာင္ရြက္ ရသည့္ အေနအထားမ်ား  ..စသည္အားျဖင့္ ေျပာင္းလဲမႈၾကံဳနုိင္ျပီး၊ အမ်ားအားျဖင့္ လုပ္ငန္းအေျပာင္းအေရႊ႕ အေျပာင္းအလဲ အထိ ျဖစ္ပြားနုိင္ေသာ အသက္ပုိင္းမ်ား ျဖစ္သည္။ ယင္းအသက္ပုိင္းမ်ားကုိ ေရာက္ရွိ လာခ်ိန္တြင္ က်ေရာက္လာမည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို လက္ခံ ျပီး လုိက္ေလ်ာညီေထြ ေျပာင္းလည္း ေပးနုိင္ရန္ ၾကိဳးစားအားထုတ္ ရမည္ျဖစ္သည္။

အယူအဆပိုင္း (၂)  တနဂၤေႏြသည္ အလုပ္အကုိင္ကာရကျပဳျဂိဳဟ္ျဖစ္ျပီး အျမစ္ဌာနတြင္ ရပ္တည္ ထားေသာ အေျခအေနတြင္..၊ အျမစ္ဌာနသည္ ေရာက္ရွိလာေသာျဂိဳဟ္ဟူသမွ်ကုိ အေျပာင္းအလဲ နွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရမႈ ၊ ပုံသ႑န္နွင့္ ဖြဲ႔စည္းပုံ ေျပာင္းေရႊ႕ရမႈကို ျဖစ္ပြားေစ တတ္ေသာ အာနိသင္ရွိျခင္း အားျဖင့္ အလုပ္အကုိင္ ၀ါ အသက္ေမြးမႈ အေျပာင္းအလည္းမ်ားကုိ ျဖစ္ပြားေစ နုိင္ျခင္း ျဖစ္သည္။

(၄) အလုပ္အကုိင္ (၀ါ) အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈတြင္  အတုိက္အခံမ်ားျပားေစတတ္ေသာ   အသက္ပုိင္းမ်ား

ေအာက္ပါ အသက္ပိုင္းမ်ားျဖစ္ေသာ.......အသက္ပုိင္းျခား ကာလမ်ားတြင္ ေလာကီလူသားတုိ႔တြင္ အလုပ္အကုိင္ အသက္ေမြးမႈေရးရာမ်ား၀ယ္ ရန္အတုိက္အခံအျပိဳင္အဆုိင္ ၾကံဳေတြ႔ မ်ားျပား ေစတတ္၏။ အလုအယက္ ယွဥ္ျပိဳင္ျပီး အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ကုိင္ရတတ္၏။ ဥပမာအားျဖင့္ ..ေအာက္ပါ အသက္ပုိင္းမ်ား ျဖစ္သည္။

အသက္အားျဖင့္ ... ၁၂နွစ္၊ ၁၉နွစ္၊ ၂၆နွစ္၊ ၃၃နွစ္၊ ၄၀နွစ္၊ ၄၇နွစ္၊ ၅၄နွစ္၊၆၁နွစ္၊ ၆၈နွစ္၊၇၅နွစ္ တုိ႔ ျဖစ္သည္။

အထက္ေဖာ္ျပပါ အသက္ပုိင္းမ်ားတြင္ ဇာတာရွင္တုိ႔သည္ ... အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း လုပ္ကုိင္ရာတုိ႔တြင္..
ယွဥ္ျပိဳင္ အနုိင္လုျပီး အသက္ေမြးရတတ္၏။  ယခင္က ျငိမ္းျငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းလုပ္ကုိင္လာေစနုိင္ကာမူ..ယင္း အခ်ိန္မ်ားတြင္မူ မိမိကုိ ပခုံးခ်င္းယွဥ္ အျပိဳင္အဆုိင္လုပ္လုိသူတုိ႕ေပၚေပါက္လာတတ္၏

မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစကာမူ မိမိတုိ႔လုပ္ကုိင္ရာ အသက္ေမြးမႈတုိ႔တြင္ အထက္ပါအခ်က္တုိ႔ကုိ သတိျပဳ ဆင္ျခင္ျခင္းအားျဖင့္ ..အက်ဳိးေက်းဇူး ရေစနုိင္ရန္ ရည္သန္ျပီး ယခုေဆာင္းပါး တုိ႔ကုိ ေရးသားေပးအပ္ ပါသည္။

ခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ။

ကုိစုိးမုိးထြန္း (ေဗဒင္ပညာသုေတသီ)

Read More...


Post a Comment
 

Posts Comments

©2006-2010 ·TNB