အလုပ္အကုိင္ကံ ေထာက္လွန္းတြက္ဆနည္း (၄)

Thursday, August 5, 2010

နာမည္အဖ်ားစာလုံး နဲ႔ ပတ္သက္ျပီး  ...မွတ္သားေစ လုိတာကေတာ့ ၊ ဘယ္သူမဆုိ နာမည္အဖ်ားစာလုံး  (၀ါ)  နာမည္အဆုံးစာလုံး အေနအထားအရ သူတုိ႔ရဲ႕ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ပုံ အေနအထားေတြ၊ ကံလမ္းေၾကာင္းေတြ...ကြဲျပားျခားနားမႈ ရွိေနေၾကာင္း ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
အလုပ္အကုိင္ကံ ေထာက္လွန္းတြက္ဆနည္း (၄)

နာမည္အဖ်ားစာလုံး  နွင့္  ..အလုပ္အကိုင္

နာမည္အဖ်ားစာလုံး နဲ႔ ပတ္သက္ျပီး  ...မွတ္သားေစ လုိတာကေတာ့ ၊ ဘယ္သူမဆုိ နာမည္အဖ်ားစာလုံး  (၀ါ)  နာမည္အဆုံးစာလုံး အေနအထားအရ သူတုိ႔ရဲ႕ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ပုံ အေနအထားေတြ၊ ကံလမ္းေၾကာင္းေတြ...ကြဲျပားျခားနားမႈ ရွိေနေၾကာင္း ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ နာမည္အဖ်ားစာလုံးဟာ ...လူတစ္ေယာက္ မွာ အလြန္ အေရးပါ ပါတယ္။ ဒီလူ ဘယ္လုိလုပ္မယ္။ ဘယ္ကို ဦးတည္မယ္။ ဘယ္ပုံစံ ဘယ္အခ်ဳိးခ်ဳိး နုိင္တယ္ဆုိတာက အစ နာမည္ အဖ်ား စာလုံးေလးမွာလည္း အင္မတန္ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အလုပ္အကို္င္ အသက္ေမြးမႈပုံစံေတြကို တြက္စစ္တဲ့ အခါမွာလည္း နာမည္အဖ်ား စာလုံးဟာ ေမ့ထားလုိ႔ မရပါဘူး။  သူ႔ကိုလည္း အဆုံးသတ္အဆင့္မွာ တြက္ခ်က္ ခ်င့္ခ်ိန္ ေပးရပါတယ္။

နာမည္တစ္ခုလုံး    နွင့္ အလုပ္အကိုင္

အဲဒီ့လုိပဲ နာမည္တစ္ခုလုံးကုိလည္း သက္ဆုိင္ရာ ကာရက၊ မိတ္ရန္၊ျဂိဳဟ္သဘာ၀မ်ားအရ... ေထာက္လွန္း တြက္ဆလုိ႔လည္း ရနုိင္ပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ .. ေက်ာ္ေသာင္း ဆုိတဲ့နာမည္ရွင္မ်ဳိးကုိ အေ၀းေျပးကား ေထာင္တာ၊ခရီးသည္ ပုိ႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ဳိးလုပ္ခုိင္း တာဟာ သဘာ၀မက်လွသလုိ၊  ေအာင္မင္း ဆုိတဲ့ နာမည္ရွင္မ်ဳိး ကုိလည္း အလြယ္တစ္ကူ နဲ႔ ..အခုိင္အမာအေျခခ်လုပ္ကိုင္ရတဲ့..အထုိင္လုပ္ငန္းမ်ဳိးေတြ လုပ္ဖုိ႔ အၾကံဥာဏ္ေပးတာမ်ဳးိမသင့္ေၾကာင္း ..နာမည္ေတြရဲ႕ကာရကမ်ားမွတစ္ဆင့္ သိရွိနားလည္ နုိင္ပါတယ္။ ထုိနည္းတူပါပဲ...နာမည္ရဲ႕ ပညတ္သေဘာအနက္အရ ...ဘယ္လုိခြဲျခား အၾကံေပး သင့္တယ္ ဆုိတာကို နားလည္ထားရပါမယ္။

ဥပမာအားျဖင့္ ေမာင္ၾကည္လင္ဆုိတဲ့နာမည္မ်ဳိးဟာ ...သန္႔ရွင္းမႈ နဲ႔ ..တနလၤာကာရကကုိ အထူးျပဳ ထားတာမုိ႔...စေနကာရကဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ဳိးကုိ ေရွာင္က်ဥ္သင့္ျပီး၊  ၾကည္လင္ရဲ႕ အနက္သေဘာ အရ...ပြဲရုံလုပ္ငန္းလုိ အမိႈက္သရုိက္ထူေျပာတဲ့ (ဥပမာေနာ္)လုပ္ငန္းမ်ဳိး၊ ငါးပိငါးေျခာက္ ေရာင္း၀ယ္ျခင္းမ်ဳိး ကုိ အၾကံဥာဏ္ မျပဳသင့္ေၾကာင္းသိရွိနားလည္ထားရပါမယ္။

ျဂိဳဟ္အမ်ဳိးအစားခြဲျပီး အသက္ေမြးမႈအလုပ္အကုိင္မ်ားကုိ ခန္႔မွန္းေထာက္ဆျခင္း

အသက္ေမြးမႈမ်ားကုိ ခြဲျခားနုိင္ဖုိ႔အတြက္ ပထမဦးစြာ ျဂိဳဟ္တစ္ခုခ်င္းဆီအလုိက္ သက္ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ အမ်ဳိးအစားနဲ႔ပရိယာယ္ သေဘာသြားအခ်ဳိ႕ကို နားလည္ထားဖုိ႔ရန္လုိပါမယ္။

ဒီ့အတြက္ ေအာက္မွာေဖာ္ျပထားတဲ့အတုိင္း ...ျဂိဳဟ္တစ္ခုခ်င္းဆီရဲ႕ ပင္ကုိယ္မူလသေဘာတရားအခ်ဳိ႕ကို ဖတ္ရႈေလ့လာ ထားရပါမယ္။

တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္   ။                    ။         အပူစြမ္းအင္ ..အလင္းစြမ္းအင္ နွင့္ ပတ္သက္ေသာလုပ္ငန္းမ်ား၊ အစုိးရ လုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး နယ္ပယ္။ တီထြင္ဖန္တီးရေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ အသက္ရွင္သန္မႈကုိ အားေပး လႈံ႔ေဆာ္ ေပးေသာ အလုပ္မ်ား၊ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ နယ္ပယ္နွင့္ ပတ္သက္ေသာလုပ္ငန္းမ်ား၊ ဥပေဒဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား။ စာေပနွင့္ အသိဥာဏ္ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား။

တနလၤာျဂိဳဟ္   ။                     ။   ေရ ၊ အရည္ဓါတ္ နွင့္ ပတ္သက္ေသာလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ သင္ၾကားေရးလုပ္ငန္းမ်ား။ တဆင့္ၾကားခံလုပ္ငန္းမ်ား၊ ဖလင္ေလာက ရုပ္ရွင္၊ ဓါတ္ပုံ စေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ကြန္ျပဴတာ ပညာရပ္ျဖင့္ နွီးႏြယ္ေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ား။  ယာဥ္ကားနွင့္ ပတ္သက္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား ။

အဂၤါျဂိဳဟ္        ။                    ။   စြန္႔စားလုပ္ကုိင္ရေသာလုပ္ငန္းမ်ား ၊  မီး နွင့္ အသက္ေမြးရေသာ အလုပ္မ်ား၊ လက္နက္ကိရိယာ ဆူးေဆာက္တန္ဆာတုိ႔ျဖင့္ အသက္ေမြးရေသာအလုပ္မ်ား၊ စူးစမ္းရွာေဖြ ရေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား။ အျပိဳင္အဆုိင္ အလုအယက္ သဘာ၀ျဖင့္ အသက္ေမြး ရေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား။

ဗုဒၶဟူးျဂိဳဟ္      ။                   ။   ဆက္သြယ္ေရးဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား၊ ကုန္သည္လုပ္ငန္း နွင့္ ကုန္ေရာင္း ကုန္၀ယ္ ေလာက။ ေစ်းေရာင္းေစ်း၀ယ္၊ စာေပေရးသားျခင္းနွင့္ ႏႈတ္မႈျဖင့္ အသက္ေမြးျပဳရေသာ အလုပ္မ်ား၊ ျပဳျပင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား။


ၾကာသာပေတးျဂိဳဟ္ ။             ။    ျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးကို အထူးေရွးရႈ လုပ္ေဆာင္ ရေသာလုပ္ငန္းမ်ား၊ ပညာျဖင့္ အသက္ေမြးရေသာအလုပ္မ်ား၊ ၀တ္စားတန္ဆာ နွင့္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ လုပ္ငန္းမ်ား။ အၾကီးအကဲအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ရေသာ လုပ္ငန္းမ်ား။

ေသာၾကာ             ။               ။  သစ္သီး၀လံ နွင့္ ဥယ်ာဥ္ျခံလုပ္ငန္းမ်ား။ ဇီမ္ခံပစၥည္း ထုတ္လုပ္ျခင္း ၊ေရာင္းခ်ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား၊ ပုိ႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ မန္ေနဂ်ာ အျဖစ္ အသက္ေမြးရျခင္း၊  ဘဏ္လုပ္ငန္း နွင့္ ယင္းကဲ့သုိ႔ ထိမ္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေပးရေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲ နွင့္ ပြဲလမ္းသဘင္တုိ႔ နွင့္ စပ္လ်ဥ္းျပီး ..အသက္ေမြးရျခင္းမ်ား။ ကာမဂုဏ္ကုိ အမွီျပဳအသက္ေမြးရျခင္းမ်ား။

စေန                   ။                ။  အလုပ္ၾကမ္း ၊ အေစာင့္၊ ဒရ၀မ္ ကဲ့သုိ႔....တာ၀န္မ်ားျဖင့္ အသက္ေမြး ရျခင္း၊ လုပ္သား သဘာ၀ျဖင့္ အသက္ေမြးရျခင္း၊ ေထာင္၊ ေဆးရုံ ၊ တုိ႔တြင္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ရျခင္း၊ ကံကုိ ပုံထား ရေသာ အလုပ္မ်ား၊ ထီလုပ္ငန္း၊ ေလာင္းကစားနယ္ပယ္ နွင့္ ကံစြန္႔ကံစား အလုပ္မ်ား။  အေဟာင္း အႏြမ္း နွင့္ အသုံးျပဳျပီး ပစၥည္းမ်ားကိုအမွီျပဳအသက္ေမြးရျခင္း။

ရာဟု                  ၊                 ။  အတည္တက်မရွိလုပ္ကုိင္ အသက္ေမြးျခင္း၊ အရပ္တကာ လွည့္လည္ သြားလာျပီး အသက္ေမြး လုပ္ကုိင္ျခင္း၊ အရက္ေသစာ နွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ အလုပ္မ်ား၊ အဆိပ္နွင့္ နွီးႏြယ္ ေနေသာ အလုပ္မ်ား။ ေျမြျဖင့္ အသက္ေမြးသူမ်ား၊ ဖ်က္သိမ္းျခင္း၊ ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း တုိ႔ကုိ အမွီျပဳျခင္းအားျဖင့္ အသက္ေမြး ရျခင္းမ်ား။ 

လတ္တစ္ေလာ ေခါင္းထဲေပၚသလုိ ...ေရးသားတင္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။ အမွန္ကေတာ့ ေရးေလေလ မကုန္ေလေလဆုိသလုိ ..၊ အလုပ္အကုိင္အမ်ဳိးအစားေပါင္းမ်ားစြာ၊ က်န္ရွိပါေသးတယ္။ အျဖစ္နုိင္ဆုံး အဓိကက်မယ္ ထင္တဲ့ သေဘာတရား ေလးေတြပါေအာင္ေတာ့ၾကိဳးစားေပးထားပါတယ္။

ကဲ...ဘယ္လုိၾကည့္မလဲ ။

ဥပမာ ။   ေမာင္သိန္းျမင့္  ေသာၾကာသားဆုိပါစုိ႔။    ေသာၾကာသားမုိ႔ အညြန္႔ျဂိဳဟ္ က  .........  စေန .........ျဖစ္ပါမယ္။ ဒါေၾကာင့္  စေနနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အသက္ေမြးမႈ ကံမ်ဳိးက ဇာတာရွင္အတြက္ အေျခခံေက်ာရုိး ကံ အျဖစ္ တည္ရွိထားပါမယ္

ဒီေနရာမွာ နာမည္အဖ်ားစာလုံးကုိ အနဲငယ္သုံးၾကည့္မယ္ဆုိရင္ ဒီနာမည္ရွင္ရဲ႕နာမည္အဖ်ားစာလုံးဟာ ၾကာသာပေတး ျဖစ္လုိ႔...ျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္းမ်ဳိး၊ပညာနဲ႔အသက္ေမြးတာမ်ဳိးကုိ ပုိမိုအားသန္လာမယ္ ဆုိတာ ကိုလည္း ထပ္ဆင့္ ေတြးျမင္နုိင္ပါတယ္

အထက္ပါအခ်က္နွစ္ခ်က္ကို ဆက္စပ္ေလ့လာသုံးသပ္ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ ...ပမာအားျဖင့္  ပစၥည္းေဟာင္းေတြ ျပန္လည္ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်သူမ်ဳိး၊ ထီလက္မွတ္ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်တဲ့ လုပ္ငန္းသဘာ၀မ်ဳိး နဲ႔ ကုိက္ညီေနတာကို ေတြ႔ရပါမယ္။ တစ္ျခားအားျဖင့္လည္း အမ်ားအျပား ဆက္စပ္ၾကည့္နုိင္ပါတယ္။

တစ္ကယ္ဟုတ္ရဲ႕လား။              ...............

ဒီေမးခြန္းကုိ  ရင္ထဲမွာ ေမးပါ။  ျပီးရင္ လက္ေတြ႔ေလ့လာၾကည့္ပါ။ မ်ားမ်ားေလ့လာမွတ္တမ္းတင္ေလေလ ....ကၽြမ္းက်င္ နားလည္လာေလေလပါပဲ။ေနာက္တစ္ခုက...ဆက္စပ္ေတြးေခၚၾကည့္ဖုိ႔ မေမ့ပါနဲ႕။ ျဖစ္နုိင္သမွ် အေတြးကုိ ဆန္႔ထုတ္ျပီး ျဖန္႔ေတြးၾကည့္ပါ။ ဆက္စပ္ၾကည့္ပါ။ မိမိကုိယ္တုိင္လည္းမိမိဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လုံးမွာ ဘယ္လုိေတြ လုပ္ကိုင္ ခဲ့ရသလဲ ။ ဘာေၾကာင့္လည္း ဆုိတာေတြကို ေမးခြန္းထုတ္ၾကည့္ ေျဖၾကည့္ပါ။

ေနာက္ေဆာင္းပါးေတြမွာ ။  ကာရက သေဘာ နဲ႔ မဟာဘုတ္တုိင္မွာ အလုပ္အကုိင္နဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ ဆက္စပ္ ေတြးေခၚနုိင္ပုံေတြ အေၾကာင္း ထပ္မံတင္ျပေပးသြားပါ့မယ္။ 

အားလုံးပဲ ခ်မ္းေျမ့ေသာ ေန႔တစ္ေန႔ ျဖစ္ၾကပါေစ။
ကုိစုိးမုိးထြန္း (ေဗဒင္ပညာသုေတသီ) kosoe@gmail.com

Read More...


Post a Comment
 

Posts Comments

©2006-2010 ·TNB