ေမာင္ နွင့္ မယ္ ေရႊလည္တြဲနုိင္ဖုိ႔

Tuesday, September 21, 2010

ဘာျဖစ္ေနသလဲ လုိ႔ ေတြးမိတဲ့အထိပင္ ။
ခုုတစ္ေလာ ေမးၾကသည္၊ စုံတြဲက႑မ်ား ယခင္ထက္ပုိမုိျပီး ။ အရင္လုိ ကၽြန္ေတာ္ အြန္လုိင္းကုိ မၾကာခဏ မလာျဖစ္။ တစ္ပတ္မွ တစ္ခါ ၊ အလြန္ဆုံးနွစ္ခါ သာ တက္နုိင္သျဖင့္ လည္း ပါေပမည္။ ေၾသာ္ ..  လာမယ့္  သီတင္း၀ါလ ကၽြတ္ျပီးစေလာက္ ကုိ မွန္းေမွ်ာ္ေတြးဆ ၊ အားခဲၾကတယ္နဲ႔ တူပါရဲ႕။

ဆန္း၀င္မွ လန္းရႊင္ပ မယ္ကြယ့္

Thursday, September 16, 2010

ဆန္း၀င္ျခင္း  နွင့္  ဆန္းက်င္ျခင္း ဟူသည္ ဆန္းက်မ္းေဗဒင္မွ အယူအဆတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ဆန္း၀င္ေတာ့ ဘာျဖစ္သလဲ  ၊ ဆန္းမ၀င္ေတာ့ေကာ ဘာျဖစ္သလဲ ဟု ေမးရန္အေၾကာင္းရွိပါ  သည္။ ဆန္း၀င္လွ်င္ ေကာင္းက်ဳိး တုိးတက္ျပီး ၊  ဆန္းက်င္လွ်င္ ေကာင္းက်ဳိးပ်က္ဆီး နုိင္ေပသည္။ ဤသုိ႔ဆုိလွ်င္ အဘယ္အေၾကာင္းအရာတုိ႔ကို ျပဳမူမိလွ်င္ သုိ႔မဟုတ္ ၾကံဳေတြ႕လွ်င္ ဆန္း၀င္ေစနုိင္သနည္း ၊ ဆန္းက်င္ေစနုိင္သနည္း။ ယင္းသုိ႔ ဆက္လက္ေမးပါမူ အေျဖအားျဖင့္ အလြန္က်ယ္၀န္း ေစေပလိမ့္မည္။ အနွစ္ခ်ဳပ္  သေဘာေျဖရပါမူ ျဖစ္သင့္ေသာ အေၾကာင္းအရာ တုိ႔ကို ျပဳမူ မိလွ်င္ သုိ႔မဟုတ္ ၾကံဳေတြ႕လွ်င္ ဆန္း၀င္ေစနုိင္ျပီး ၊ မျဖစ္သင့္ေသာ အေၾကာင္းအရာတုိ႔ကုိ ျပဳမူမိလွ်င္ သို႔မဟုတ္ ၾကံဳေတြ႕လွ်င္ ဆန္းက်င္ေစနုိင္၏  ဟုသာ ေျဖဆုိရေပလိမ့္မည္။

သာမိကာရက နာမည္ရွင္မ်ား အေၾကာင္း 

Monday, September 13, 2010

သာမိကာရက အမည္
တနဂၤေႏြ        အစ    +   တနလၤာ         အဆုံး
တနလၤာ          အစ    +   အဂၤါ              အဆုံး
အဂၤါ               အစ    +   ဗုဒၶဟူး          အဆုံး   
ဗုဒၶဟူး            အစ    +   စေန              အဆုံး
ၾကာသာပေတး  အစ    +  ရာဟု             အဆုံး
ေသာၾကာ        အစ    +   တနဂၤေႏြ        အဆုံး
စေန               အစ    +  ၾကာသာပေတး  အဆုံး      ျပဳမွည့္ေခၚထားေသာ
 

Posts Comments

©2006-2010 ·TNB