မညီမွ်ေသာ တူညီျခင္း  နွင့္ မတူညီေသာ ညီမွ်ျခင္း

Tuesday, October 19, 2010


လူ

ဤေလာက၌  …  …  …

နိမ့္က်ေသာသူမွ ပင္ ေပါက္ဖြားလင့္ကစား      …       မင္း အမတ္ ျဖစ္နုိင္၏ ။

သူမုိက္  မွပင္  ေပါက္ဖြားလင့္ကစား    …       ပညာရွိျဖစ္နုိင္၏ ။

ဥစၥာမရွိသူမွပင္  ေပါက္ဖြားလင့္ကစား  …       ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာနုိင္၏

ထုိ႔ေၾကာင့္  … 

လူေယာက်ာ္း   လူမိန္းမ တုိ႔ကုိ မထီမဲ့ျမင္ မျပဳအပ္ ၊ အထင္မေသးအပ္ရာတည့္

  …                 (ေလာကနီတိ)                    …တစ္ကယ္ေတာ့ လူဟာလူပါပဲ။ လူနွင့္လူကို ေဘာက္မဲ့ေၾကာင့္ မတူမတန္ ေျခကန္နင္းဖြ ဆက္ဆံခ်င္ ရပါသနည္း ။ လူတုိင္းတြင္ အစြမ္းအစဟူသည္ ရွိၾက၏ ။ လူမွန္ ေနရာမွန္ မေရာက္ေသးသျဖင့္သာ အစြမ္းအစတုိ႔ ငုပ္လွ်ဳိးေနျခင္း ၊ သုိ႔တည္းမဟုတ္ အသုံးခ်ခြင့္အျပည့္အ၀ မရနုိင္ၾကေသးျခင္း သာ ျဖစ္ေပသည္။ ငါးသည္ ေရနွင့္ ကၽြမ္း၀င္၏။ ငွက္သည္ ေလေပၚတြင္ က်က္စားနုိင္၏။ ကုန္းသတၱ၀ါ တုိ႔သည္လည္း တည္မွီရာ ကုန္းေျမေပၚတြင္ မင္းမူ နုိင္ၾကကုန္၏။ အဘယ္သုိ႔ေသာ စိတ္နွလုံးျဖင့္ ငါသည္သာ အေကာင္း အမြန္ အေတာ္ အတတ္ ဟု မွတ္ဘိသနည္း။

ဤေလာက၌ လူတို႔သည္ ေပါက္ဖြားရွင္သန္ရာ အရပ္ေဒသ ၊ က်င္လည္ရာ ပတ္၀န္းက်င္ အသိုက္အ၀န္း ၊ မွီတည္ရာ အမ်ဳိးအႏြယ္ေပၚလုိက္၍ အယုတ္ အလတ္ အျမတ္ ကြဲျပားၾကေစကာမူ  ၊ လူသည္  လူသာလွ်င္ ျဖစ္၏။ လူလူခ်င္း မထီမဲ့ျမင္မျပဳအပ္ရာ ။

တာ၀န္

တာ၀န္ကုိ ထမ္းေဆာင္သူမွန္သမွ် သည္ ေလးစားထုိက္သူမ်ားျဖစ္၏။ ၀န္ကုိ ရွင္ဘုရင္ပင္လွ်င္ ေလးစားရ၏။ သာမန္လူတုိ႔ အဖုိ႔မူ ေျပာဖြယ္ရာမရွိေပ။ မည္သည့္၀န္မ်ဳိးကုိမဆုိ ထမ္းရြက္သည္ျဖစ္ေစ ေလးစားအပ္ရာ၏။  နွစ္နုိင္ငံ စစ္ေျပျငိမ္းေရး အတြက္ တာ၀န္ တည္း ဟူေသာ ၀န္ကုိ ထမ္းေနသည့္ သူပင္ျဖစ္ေစ ၊ လမ္းေဘးတြင္ ဗရမ္းဗတာျဖစ္ေနေသာ အမိႈက္သရုိက္ အညစ္အေၾကးတုိ႔ကို ရွင္းလင္း သုတ္သင္ရသည့္ ၀န္ကုိ ထမ္းေနသည့္ သူပင္ျဖစ္ေစ ၊ ၀န္ကုိထမ္းေနသည့္ သူခ်င္း အတူတူပင္ျဖစ္၏။ နွစ္ဦးစလုံး ေလးစားထုိက္သူမ်ား သာ ျဖစ္ေပသည္။  မည္သည့္၀န္ကိုမွ် မထမ္းလုိသည့္ တာ၀န္မဲ့ေသာ သူသည္သာ လူ႔အသုိက္အ၀န္းမွ ဖယ္ရွားထုိက္သူျဖစ္၏။ အက်င္သူမ်ဳိးတုိ႔ကုိမူ အျပစ္ဒဏ္ခတ္ထုိက္ ေပသည္။

အခ်ဳိ႕ေသာ သူတုိ႔သည္ မိမိတုိ႔ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ေနရသည့္ ရာထူးဌာနႏၲရ ၊ အလုပ္အကုိင္ေပၚမူတည္ ျပီးလွ်င္ မိမိသည္သာ ၾကီးျမင့္ေသာ ၀န္ကုိထမ္းရြက္ေနသူ အျဖစ္ သတ္မွတ္ျပီး ၊ အျခားသူတုိ႔ကို မထီမဲ့ျမင္ ျပဳတတ္ၾကကုန္၏။ အမွန္စင္စစ္မူ  အိမ္သာသန္႔ရွင္းေရး တာ၀န္ကုိ ထမ္းရြက္ေနသူသည္လည္း ေလးစားအပ္သည့္ သူသာျဖစ္ေပသည္။ ထုိသူသာ တာ၀န္မေက်ပြန္ျခင္း ၊ မထမ္းရြက္ျခင္း ရွိပါမူ  ၊ အမ်ားအျပားေသာ သူတုိ႔ စက္ဆုပ္ဖြယ္ အခ်င္းအရာျဖင့္ ၾကီးစြာ အေနွာက္အယွက္ ျဖစ္နုိင္သည္သာ ။ ထုိ႔ေၾကာင္ ့ တာ၀န္တည္းဟူေသာ ၀န္ကို ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ေသာ အဘယ္မည္ေသာသူ ကုိမဆုိ ေလးစားအပ္ရာသတည္း။

တာ၀န္ ၊ သုိ႔တည္းမဟုတ္ ထမ္းရြက္ထမ္းေဆာင္ရန္ အမႈကိစၥဟူသမွ်တုိ႔သည္ စေနျဂိဳဟ္နွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်င္းအရာမ်ား ျဖစ္ၾက၏။ နာမည္တြင္လည္း နာမည္အဖ်ားစာလုံးကို စေနနံ  တ၊ထ၊ဓ၊ဒ၊န ျဖင့္ အဆုံးသတ္ မွည့္ေခၚထားသူ မွန္သမွ်သည္ အျခားသူမ်ားထက္ တာ၀န္တည္း ဟူေသာ အေၾကာင္းအရာျဖင့္ ပုိမုိပတ္သက္ၾကကုန္၏။ နွစ္လုိသည္ျဖစ္ေစ မနွစ္လုိသည္ ျဖစ္ေစ ၊ ထမ္းရြက္လုိသည္ ျဖစ္ေစ ၊ မထမ္းရြက္လုိသည္ ျဖစ္ေစ ၊ အက်င္နာမည္ရွင္တုိ႔မွာ တာ၀န္မ်ားျပား တတ္ၾကကုန္၏၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ယင္းကဲ့သု႔ိေသာ အမည္ရွင္မ်ားသည္ အျခားေသာသူတုိ႔ထက္ အစြမ္းအစ ၊ အရည္အခ်င္း ၊ အရပ္ရပ္ ပိုမိုျပည့္၀ ေနရန္လုိအပ္ျပီး ၊ ျဖစ္နုိင္သမွ် စိတ္ရွည္ရွည္ျဖင့္ တာ၀န္ကို ထမ္းရြက္သည္ပုိးနုိင္ရန္လည္း လုိအပ္၏။

ဆင္းရဲျခင္းကို ေမြးဖြားတတ္သူမ်ား

လူနွင့္လူ   နွိမ့္ခ်ဆက္ဆံမႈျပဳျခင္း ကား  လူကုိ လူဟု နားမလည္တတ္ျခင္း ၊ တနည္းအားျဖင့္ လူစိတ္မရွိျခင္း ပင္ ျဖစ္၏။ လူစိတ္ရွိသူသည္ကား လူလူခ်င္း  ဟူေသာ အျမင္ ရင့္သန္၏ ။ မျပည့္ေသာ အုိးတို႔သည္ ေဘာင္ဘင္ခတ္ၾကကုန္၏ ။ ပညာဥာဏ္နဲသူတုိ႔သည္ ငါဟု လက္မေထာင္ျပ၏ ။ ေပၚလြင္ေအာင္ ေရွ႕သုိ႔ထြက္ျပတတ္ကုန္၏။ တစ္ပါးသူကုိလည္း ငါ့ထက္နိမ့္သည္ ဟု စကားတင္း ဆုိတတ္ၾကကုန္၏ ။ မေမးဘဲလည္း ေျပာ၏ ။ သူတစ္ပါးစကားကုိလည္း အေလးမမူတတ္ ။ ကုိယ္ထင္ရာသာလွ်င္ စြတ္ရြတ္ေျပာဆုိတတ္၏ ။ ထုိသူတုိ႔နွင့္ နီးစပ္စြာေနထုိင္ရျခင္းသည္လည္း ဆင္းရဲျခင္းၾကီး တတ္၏ ။ ေန႔စဥ္နွင့္ အမွ် အတူေနရပါမူ ေန႔စဥ္နွင့္အမွ် ဆင္းရဲျခင္းက်ေရာက္ေနသည္နွင့္ အလားသ႑န္ တူ၏။ အခ်င္းအရပ္ ၌  တစ္စကၠန္႔ တစ္မိနစ္ မွ် ပင္ မေနေကာင္း ။

၀န္ၾကီးလွသူမ်ား (သုိ႔မဟုတ္) ၀န္ၾကီးမ်ား

ထမ္းေဆာင္ထမ္းရြက္ရမည့္ တာ၀န္မ်ား မ်ားေျမာင္ၾကီးမားလွသူမ်ားကုိ ၀န္ၾကီးမ်ားဟုေခၚ၏။ ၀န္ၾကီး ဟူသည္မွာ ကားေကာင္းေကာင္းစီး ၊ အျခံအရံျဖင့္သြား ၊ အိမ္ေကာင္းေကာင္းတြင္ ေနသူမ်ား ကုိ ေခၚဆုိျခင္းမဟုတ္ ။ လူ႔ေလာက လူ႔ပတ္၀န္းက်င္ အက်ဳိး ၊ ရပ္ကြက္ ၊ေက်းရြာ  ၊ ျမိဳ႕ျပ ၊ ျပည္နယ္ တုိင္းကား ၊ နုိင္ငံနွင့္အ၀န္း စသျဖင့္ ေျမာက္မ်ားလွစြာေသာ သူတုိ႔၏ အက်ဳိးကုိ ေရွးရႈလွ်က္ တာ၀န္အေျမာက္အမ်ားကုိ မနားမေန ထမ္းရြက္သည္ပုိး ေနသူမ်ားကုိ ေခၚဆုိျခင္း ျဖစ္သည္။ အဆုိပါကဲ့သုိ႔ေသာ တာ၀န္အေျမာက္အမ်ားကို သည္ပုိး ထမ္းရြက္ေနသူမ်ား မွာ ေလးစားထုိက္သူ ၊ အရုိအေသျပဳထုိက္သူမ်ားပင္ ျဖစ္ၾကသည္။  ေလာကတြင္ ၾကီးျမင့္သူတုိ႔သည္သာ ၾကီးေလးေသာ တာ၀န္မ်ားကုိ ထမ္းေဆာင္ထမ္းရြက္ နုိင္ၾကကုန္၏။ ေသးနုတ္သိမ္မႊားသူတုိ႔မွာ  ေသးငယ္ေသာ တာ၀န္ကုိပင္ လ်စ္လ်ဴရႈ တတ္ၾကေလသည္။ သုိ႔ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ တာ၀န္အေျမာက္အမ်ားကုိ ထမ္းေဆာင္ နုိင္သူမ်ားမွာ ေလးစားရုိေသထုိက္ေသာ သူမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ယင္းသုိ႔ပင္ တာ၀န္အမ်ဳိးအစား နိမ့္သည္ ျမင့္သည္ ဟူျခင္းထက္ တာ၀န္ေက်ပြန္မႈ က သာလွ်င္  အဓိကက်ေလသည္။ အိမ္သာ ေၾကြခြက္တုိက္ရသည့္ တာ၀န္ျဖစ္ေစ ၊ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ ဘဏၰာေၾကးေငြကုိ ထိမ္းသိမ္းရသည့္ တာ၀န္ျဖစ္ေစ ၊ တာ၀န္ေက်ပြန္ေအာင္ ထမ္းေဆာင္နုိင္ဖုိ႔သည္သာ ပဓါနျဖစ္ ေလသည္။

တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသူခ်င္း   မထီမဲ့ျမင္ မျပဳပါနွင့္

တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသူအခ်င္းခ်င္း သူသည္ကား ငါ့ထက္နိမ့္သည္ဟူ၍ မထီမဲ့ျမင္ နွိမ္ခ်ဆက္ဆံျခင္း မျပဳအပ္ ။ ပမာအားျဖင့္ ယႏၱရားၾကီးတစ္ခုကုိလည္ပတ္ေသာအခါ  ၾကီးမားေသာ  ေမာင္းတံ ၊ ေဒါက္တုိင္ စသည္တုိ႔သည္ အေရးပါသကဲ့သုိ႔ပင္ ၊ ေသးငယ္လွေသာ မူလီေလး တစ္လုံးသည္လည္း သူ႔ေနရာနွင့္သူ အေရးပါသည္နွင့္ အလားသ႑န္ တူ၏။ ယင္းသုိ႔ ေသးငယ္လွေသာ မူလီေလးတစ္လုံး ကို ဂရုမျပဳ အေလးမထားမိသျဖင့္ ေျမာက္မ်ားလွစြာေသာ ယႏၱရားၾကီးမ်ား  ရပ္တန္႔သြားခဲ့ရဖူး၏။ သုိ႔ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္  တာ၀န္ကုိ ထမ္းေဆာင္ေနရသူ အခ်င္းခ်င္းတြင္ တံခါးေစာင့္ ၊ ဂိတ္ေစာင့္ မွ အစ သန္႔ရွင္းေရး၀န္ထမ္းမ်ား .. စသျဖင့္ေသာ ေအာက္ေျခ၀န္ထမ္းမ်ားသည္လည္း  အေရးပါသည္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္ယူသင့္ ေပသည္။ ယင္းတုိ႔ကိုလည္း ေလးစားသမႈ ျပဳအပ္သည္ သာ ျဖစ္ေပသည္။ အလားတူပင္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေနသူအခ်င္းခ်င္း တြင္ အထက္နွင့္ေအာက္ အျပန္အလွန္ေလးစားသမႈ ရွိရန္ အထူး လုိအပ္လွေပသည္။ အေပးအယူညီမွ် ေသာ္ ၾကီးမားေသာ ယႏၱရားၾကီးတုိ႔သည္ အထစ္အေငါ့မရွိ ေခ်ာေမြ႕စြာ  လည္ပတ္နုိင္ေလသည္။ သုိ႔မဟုတ္ပါမူ  မည္သည့္ လုပ္ငန္းကုိင္ငန္း တုိ႔တြင္မဆုိ ( မၾကာခဏေဖာက္ျပန္ ခၽြတ္ယြင္းတတ္ေသာ ယႏၱရားအုိၾကီးျဖင့္ အလုပ္ဖင့္လွွေစသည့္အလား ) အခ်င္းခ်င္း မညီမညြတ္ မမွ်တျခင္းေၾကာင့္ အက်ဳိးမဲ့ရတတ္ေလသည္။ နုိင္ငံတစ္ခု ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ လုပ္ငန္းတစ္ခု တြင္ ယင္းအခ်က္မွာလည္း သတိျပဳရမည့္ အခ်က္တစ္ရပ္  ျဖစ္ေလသည္။

နိဂုံး

တာ၀န္အမ်ဳိးအစား နိမ့္ျခင္း ျမင့္ျခင္း ထက္ တာ၀န္ကုိေက်ပြန္စြာ ထမ္းရြက္မႈ ရွိမရွိကသာလွ်င္ ပဓါနက်ေသာ အခ်က္ျဖစ္သည္။ တာ၀န္ၾကီးၾကီးယူထားလွ်င္ အလုပ္ကို ပိုမို ၾကိဳးကုတ္ လုံလ ထုတ္ရမည္သာ ျဖစ္သည္။ ၀န္ၾကီးၾကီးထမ္း လုိလွ်င္ ပခုံးေကာင္းေကာင္းရွိရန္ လုိမည္သာတည္း ။

ကုိစိုးမုိးထြန္း (ေဗဒင္ပညာသုေတသီ)

Post a Comment
 

Posts Comments

©2006-2010 ·TNB