အမည္ စစ္ေဆးေပးအပ္ျခင္း နွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍

Thursday, November 25, 2010

ဒီေဆာင္းပါးကို အျမန္တင္လုိက္ရပါတယ္။ မတင္လုိ႔လည္း မရေတာ့ပါ။ ေမာင္ဖုန္း ဆတ္ေဆာ့ျပီး  အခမဲ့ အမည္ စစ္ေဆးေပးျခင္း ကုိ ေဆာင္ရြက္မိပါသည္။

ဆရာက ပုိက္ဆံရမွ ေဟာစာတမ္း ျပည့္ျပည့္စုံစုံေရးေပးမွာလား ။ ခု ဟာကဒီေလာက္ပဲလား။ နာမည္ စစ္ေပးရုံပဲလား ။ ခနဲ႔သည္လား။ တမင္ ေစာ္ကားလုိသည္လား။ အမွန္ပင္ နားမလည္သည္ လားေတာ့  မသိပါ။ ေမးသူအခ်ဳိ႕  ရွိလာပါသည္။

နာမည္နဲ႔ ယၾတာ အခမဲ့ လမ္းညႊန္

Friday, November 19, 2010

ျမန္မာ့ရုိးရာေဗဒင္ www.mahabote.org မွ ေအာက္ပါအစီအစဥ္တစ္ရပ္ကို ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။

ပုိသိမွ  အလုိရွိတာ  ျပီးျပည့္စုံမည္

Wednesday, November 10, 2010

နာမည္ က ေပးတဲ့ ေကာင္းက်ဳိး  ဆုိးက်ဳိး

နာမည္ တစ္ခု  ။

လုပ္ငန္းနာမည္္ ၊ လူနာမည္ ။ သေဘၤာနာမည္ ၊ ကားနာမည္ ၊ ဆုိင္နာမည္ ၊ အိမ္ေမြးတိရိစာၧန္ နာမည္ ၊ အေၾကာင္းအရာ နာမည္ ၊ ဘာနာမည္ပဲျဖစ္ျဖစ္ ေကာင္းက်ဳိး ဆုိးက်ဳိး ဟူသည္ ရွိၾက၏ ။  ယုံသူလည္း ရွိမည္ ။ မယုံသူလည္း ရွိမည္။ ယုံျခင္း ၊ မယုံျခင္း က အေရးမၾကီး ၊ အေရးၾကီးသည္က  မိမိတုိ႔တြက္ဆ သည့္အတုိင္း ေကာင္းက်ဳိး ဆုိးက်ဳိး ေပးမႈ က တိက်မွန္ကန္ ေနရန္သာ လုိအပ္သည္။
 

Posts Comments

©2006-2010 ·TNB