နာမည္နဲ႔ ယၾတာ အခမဲ့ လမ္းညႊန္

Friday, November 19, 2010

ျမန္မာ့ရုိးရာေဗဒင္ www.mahabote.org မွ ေအာက္ပါအစီအစဥ္တစ္ရပ္ကို ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။

နာမည္ စစ္ေဆးေပးအပ္ျခင္း နွင့္ ေဆာင္ရြက္သင့္ေသာ သဘာ၀ယၾတာတုိ႔ကုိ လမ္းညႊန္ေပးအပ္ျခင္း

စစ္ေဆးလုိသူသည္
မိမိတုိ႔၏
(၁)     နာမည္ရင္း (မွတ္ပုံတင္ ထဲတြင္ ပါသည့္ နာမည္)
(၂)     အျခားေသာနာမည္ (ကေလာင္နာမည္  ၊ သရုပ္ေဆာင္နာမည္ ..စသည္ ) ရွိပါက
(၃)     လူမ်ဳိး ၊ ဘာသာ
(၄)      ေမြးခုနွစ္ အဂၤလိပ္ (သုိ႔) ျမန္မာ (သုိ႔) နွစ္မ်ဳိးလုံး
(၅)      ေမြးရက္ ( တနဂၤေႏြ ..တနလၤာ ..စသည္ )

အထက္ပါအခ်က္မ်ားကို ေသခ်ာစြာေရးသားေဖာ္ျပျပီး ၊
kosoe069@gmail.com သုိ႔ ေမးလ္ျဖင့္ ေပးပုိ႔ ေမးျမန္းနုိင္ျပီ ျဖစ္သည္။ အဆုိပါစစ္ေဆးအၾကံျပဳေပးခ်က္ တုိ႔အတြက္ ဥာဏ္ပူေဇာ္ခ ေၾကးေငြ ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ ယၾတာခ ေၾကးေငြေသာ္လည္းေကာင္း  လုံး၀  ေပးအပ္ရန္ မလုိ ။ အခ်ိန္ရသမွ် ၾကိဳးစား စစ္ေဆးေပးျပီး အၾကံျပဳခ်က္ေရးသား ေပးျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ စိတ္၀င္စားေမးျမန္း တြက္စစ္လုိသူမ်ား ..အခ်က္ငါးခ်က္ကို ေသခ်ာေရးျပီး ေမးလ္ျဖင့္ေပးပို႔ ေမးျမန္းနုိင္ပါေၾကာင္း ။

မွတ္ခ်က္        ။         ။  အခ်ိန္ေပးနုိင္သမွ် ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ရက္ကန္႔သတ္ထားပါသည္။ 2010 ခုနွစ္ 11 လ (နုိ၀င္ဘာလ)  19 ရက္ေန႔မွ  .. 2010 ခုနွစ္ ျပည့္ခ်ိန္ထိ တုိင္ေအာင္ အထက္ပါအစီအစဥ္ အတုိင္း ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ကုိစုိးမုိးထြန္း (ေဗဒင္ပညာသုေတသီ) 
သုေတသီ ေ၀သာလီေမာင္ဖုန္း

Post a Comment
 

Posts Comments

©2006-2010 ·TNB