အမည္တုိ႔၏ အက်ဳိးရလဒ္မ်ား

Thursday, December 23, 2010

ဒီေဆာင္းပါးကေတာ့ ..မထင္မွတ္ပဲ ၊ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေပးေနတဲ့ အခမဲ ့အမည္စစ္ေဆးေပးျခင္း နွင့္ သဘာ၀ယၾတာ အစီအစဥ္ထဲကေန .. စာဖတ္သူမ်ားအတြက္ အက်ဳိးတစ္စုံတစ္ရာ ရရွိေစနုိင္မယ္လုိ႔ ယူဆမိတဲ့ ေဟာစာတမ္းတစ္ေစာင္ကုိ .. သက္ဆုိင္သူ ဇာတာရွင္ရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္နဲ႔အတူ တုိက္ရုိက္ တင္ျပ ေပးလုိက္ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေဆာင္းပါးအတြက္ ေက်းဇူးတင္မယ္ ဆုိရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္အစား ..အဆုိပါဇာတာရွင္  ဦးထြန္းထြန္းဦး ရဲ႕ ခြင့္ျပဳမႈကုိ သာ ေက်းဇူးတင္ သင့္ပါေၾကာင္း။
ျမန္မာ့ရုိးရာေဗဒင္     www.mahabote.org  မွ  အမည္စစ္ေဆးေပးျခင္း နွင့္ အၾကံျပဳေပးအပ္လႊာ

အမည္                              ဦးထြန္းထြန္းဦး

ေမြးခ်ိန္                             ၁၃၃၁ခုနွစ္ ၊ တပုိ႔တြဲလဆန္း ၃ ရက္ စေနေန႔ တြင္ ဖြားျမင္သည္

မူလမဟာဘုတ္ဖြား               စေနသား အထြန္းဖြား ျဖစ္သည္။

အမည္အမ်ဳိးအစား                ကရဏ ကာရက အမည္ပုိင္ရွင္ ျဖစ္သည္။

အမည္  နွင့္  ကံ ဆန္းစစ္ျခင္း

အမည္သည္ ကရဏကာရက အမည္အမ်ဳိးအစား ျဖစ္ျပီး၊ အမည္အဖ်ားစာလုံး ဦး .. သည္ အခ်ိန္ကာရက ၊ အရင္းစာလုံးသည္ ထြန္း  သည္ .. အလင္းကာရကျပဳ ပညတ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ နာမည္အဖ်ားစာလုံး ဦး သည္ ဘဂၤဌာန တြင္ ရပ္တည္သည္။

အမည္အရ ဇာတာရွင္သည္ သူတစ္ပါးကုိ ကူညီတတ္ျခင္း ရွိိမည္ ကုိေဖာ္ျပသည္။ အလားတူပင္ ဇာတာရွင္၏ ဘ၀တြင္လည္း အကူအညီဟူေသာ အခ်င္းအရာသည္ အစဥ္သျဖင့္ ပတ္သက္ေနမည္။ မိမိကုိယ္တုိင္လည္း အကူညီပါမွ အျမင့္သုိ႔ တက္လွမ္းနုိင္မည္။ အဓိကအားျဖင့္ အကူအညီဟူေသာ အခ်င္းအရာသည္ ဇာတာရွင္၏ ဘ၀ ေအာင္ျမင္မႈ နွင့္ ဘ၀အခက္အခဲမ်ား အားလုံး နွင့္ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ေနတတ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ နာမည္အဖ်ားစာလုံးဘဂၤဌာန တြင္ ရပ္တည္ေနျခင္းေၾကာင့္  ..အသက္ေမြး ၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ကုိင္ရာတြင္ တည္ျငိမ္မႈ နဲပါးမည္။ ထုိ႔အတူ အထက္အရာရွိ အၾကီးအကဲ တုိ႔နွင့္ ရံခါတုိ႔တြင္ ျပသနာတစ္စုံတစ္ရာ ျငိစြန္းရတတ္သည္။ တစ္ဦး နွင့္ တစ္ဦး မသင့္ျမတ္ေသာ အထက္အရာရွိ တုိ႔အၾကားတြင္ မိမိမွာ ၾကားညွပ္ရသကဲ့သုိ႔လည္း ျဖစ္ရတတ္ သည္။

ထပ္မံျပီး အနုစိတ္ စစ္ေဆးပါက ဇာတာရွင္၏ နာမည္အဖ်ားစာလုံး ဦး .. သည္ တနဂၤေႏြနံ ( စေနသားအတြက္ အညြန္႕ျဂိဳဟ္) ျဖစ္ေနျပီး ၊ နံတူ တနဂၤေႏြ ျဖင့္ပင္ ပကၡ မိထားျခင္းေၾကာင့္ ..

အညြန္႕ျဂိဳဟ္ ဟူသည့္…  ( ဇာတာရွင္၏ အက်ဳိးစီးပြား တုိးတက္မႈ)  ကုိ

နံတူ တနဂၤေႏြ ဟူသည့္ .. ( တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ား ၊ အထက္အရာရွိတစ္စုံတစ္ဦး ) တုိ႔က

ပကၡမိျခင္း ဟူသည့္  .. ( ဆန္႔က်င္ဘက္ ျပဳျခင္း ) မ်ဳိး …. ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္ တြင္ ေတြ႕ၾကံဳရတတ္၏ ။

အျခားတစ္ဖက္တြင္ … နာမ္ပုိင္းဆုိင္ရာအားျဖင့္ တနဂၤေႏြသည္ ၊ လူတုိ႔၏ ကုိးကြယ္ယုံၾကည္မႈပုိင္းဆုိင္ရာ အခ်င္းအရာမ်ား ၊ အဖျဖစ္သူ ၊ အစ္ကုိၾကီး ၊ ဦးေလးဦးမင္း စသည္ကဲ့သုိ႔ေသာ အမ်ဳိးသားအၾကီးအကဲမ်ား နွင့္ သက္ဆုိင္၏။ နာမည္တြင္ ယင္းကဲ့သုိ႔ တနဂၤေႏြ အား ပကၡမိထားျခင္းေၾကာင့္ အက်ဳိးစီးပြားကုိ အေနွာက္အယွက္ ျဖစ္သည့္အခါတြင္ .အဆုိပါအမည္ရွင္ တုိ႔မွာ အထက္ပါ ကုိးကြယ္ယုံၾကည္မႈပိုင္းဆုိင္ရာ ျပသနာတစ္ရပ္ရပ္ ၊ အားနဲခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္ ရိွေနတတ္ပါသည္။

ဥပမာအားျဖင့္ ဖခင္ျဖစ္သူ ၊ အစ္ကိုၾကီး ျဖစ္သူနွင့္ မသင့္ျမတ္ျခင္း ၊ ျပသနာတစ္စုံတစ္ရာ ျဖစ္ပြားထားျခင္း ၊ ရုိးရာ ကုိးကြယ္မႈကုိ လ်စ္လ်ဴရႈထားျခင္း ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ဆန္႔က်င္ထားျခင္းမ်ဳးိ ေသာ္လည္းေကာင္း ရွိေနတတ္ပါသည္။ အဆုိပါကဲ့သုိ႔ ရွိေနခဲ့သည္ ျဖစ္ပါက ၊ ယင္းအခ်က္ကို အဆင္ေျပညီညြတ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ စာေရးသူ အေနနွင့္  နတ္ စသည္ ကုိးကြယ္မႈမ်ဳိးကုိ အားမေပးလိုေသာ္လည္း ၊ အစဥ္အလာရွိခဲ့ျပီး ျဖစ္သည့္ မိရုိးဖလာ အေလ့အက်င့္မ်ဳိး ရွိေနပါမူ …မိမိအတြက္လည္း အက်ဳိးမယုတ္ေလ်ာ့နုိင္ပါက …၊ ေယာနိေသာ နွလုံးသြင္းျပီး … အဆင္ေျပေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္သည္ ဟု ဆုံးျဖတ္မိပါသည္။

အျခားအားျဖင့္ အမည္၏ ကာရက သေဘာတြင္ … အမည္အဖ်ားစလုံးသည္ ..ဦး.. ျဖင့္မွည့္ေခၚထားျခင္းမ်ဳိး ျဖစ္သည္။ ေျမာက္မ်ားလွစြာေသာ နာမည္အဖ်ားစာလုံးကုိ ဦး ျဖင့္မွည့္ေခၚထားသည့္ ..ခင္ခင္ဦး ၊ ေမာင္ေမာင္ဦး ၊ ေက်ာ္ဦး .. စသျဖင့္ေသာ သူတုိ႔မွာ အစစအရာရာ ..သူတစ္ပါးတုိ႔ထက္ ေနာက္က်ရတတ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း … အမည္ကုိ လူက လုိက္မမီသည့္အခါတုိ႔တြင္  ဆန္႔က်င္ဘက္ ျဖစ္ေသာ အက်ဳးိတုိ႔ ရရွိတတ္ကုန္၏ ။
ဥပမာအားျဖင့္  … သင္း ျဖင့္ မွည့္ထားျပီး ၊ အမည္ကုိ လူကလုိက္ဖက္ညီေအာင္ မေနထုိင္လွ်င္ (..ထုိပညတ္ကပင္လွ်င္ ..ဆန္႔က်င့္ဘက္ သဘာ၀ျဖင့္  ..  လူကုိျပန္ျပီး  ဒုကၡေပးတတ္၏။ ) …သင္းသည္ သင္းပ်ံ႕ျခင္း ၊ ရနံ႔ ဆုိင္ရာ ဂႏၶာရုံ ပညတ္မ်ဳိး ျဖစ္သျဖင့္  ဆန္႔က်င္ဘက္သဘာ၀ျဖင့္ ဒုကၡေပးသည့္အခါ .. ၊ အေသးစားထိခုိက္မႈအားျဖင့္ ..အဆုိပါအမည္ရွင္၏ ကုိယ္နံ႔မွာ ျပင္းထန္ျခင္း၊ မေကာင္းသတင္း ထြက္ျခင္းမ်ဳိး ျဖစ္ပြားလာတတ္ျပီး ၊ မူလဇာတာအေနအထားပါ ညံ႔ခဲ့ပါမူ …၊ သူတစ္ပါး နွာေခါင္းရႈံ႕စရာ ..ဘ၀အေျခအေနမ်ဳိး ျဖစ္လာတတ္ေပသည္။

သုိ႔ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ အဆုိပါကဲ့သုိ႔ သင္း ျဖင့္မွည့္ေခၚထားေသာ  သူမ်ား အဖုိ႔  ( သီလ ) ကို သူတစ္ထူးတုိ႔ထက္ပင္ ပုိမုိေစာင့္ထိမ္းမွ အမည္က အက်ဳိးျပဳနုိင္ေပသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဟူမူ ..ေလာကတြင္ သီလ သည္သာ အေမႊးပ်ံ႕ ဆုံး ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ပင္။ သင္း ျဖင့္ မွည့္ထားျပီး သီလနဲပါးေလေလ ဒုကၡေဘးဘယာ သာမန္ထက္ပုိမ်ားေလေလပင္ ျဖစ္ေပသည္။

ယင္းသုိ႔ပမာတူပင္  .. ဦး  ျဖင့္မွည့္ေခၚထားသူတုိ႔မွာ  ၊  ဦး ဟူသည္ ေစာလွ်င္ျခင္း ၊ ကနဦးအစျဖစ္ျခင္း သေဘာရွိျခင္းေၾကာင္ ့  ၊ ေမြးခ်င္းမ်ားတြင္ သားဦး သမီးဦး ျဖစ္ပါမွ ဆန္း၀င္ျပီး အမည္နွင့္လူ လုိက္ဖက္ညီ၏ ။  အလားတူပင္  ..နံနက္ကုိ သူတစ္ပါးမနုိးခင္ ထျခင္း၊ အိမ္တြင္ သူတစ္ပါးတုိ႔ထက္ ဦးစြာ ဘုရား၀တ္ျပဳျခင္းမ်ဳိး ျပဳေပးရာ၏ ။ သုိ႔မွသာ အမည္နွင့္လူဆန္း၀င္ သျဖင့္ ..အက်ဳိးစီးပြား ျဖစ္လြယ္၏ ။ ဒါနအမႈတုိ႔တြင္လည္း သူတစ္ပါးတုိ႔ထက္ ဦးစြာ မိမိမွ ျပဳရာ၏ ။ သုိ႔မွသာ အက်ဳိးေက်းဇူးကုိလည္း မိမိတြင္ ဦးစြာ ရလြယ္၏။ သုိ႔တည္းမဟုတ္ပါမူ … အစစအရာရာ ေနာက္က်တတ္ျပီး ၊ ဘ၀တြင္ သူတစ္ပါးတုိ႔ထက္ေနာက္က်ျပီးမွ ေအာင္ျမင္ျခင္း၊ အရြယ္သုံးပါး တတိယအရြယ္တြင္မွ ေကာင္းစားတတ္ျခင္း မ်ဳိး အျဖစ္မ်ားေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရေပသည္။

အမည္အရ တစ္သက္တာ ျပဳအပ္ေသာ သဘာ၀ယၾတာ

အထက္ပါ ဇာတာရွင္မွာ မူ ထြန္းထြန္းဦး ဟူေသာ ပညတ္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ၊ နံနက္ေစာေစာတုိင္း ဘုရားတြင္အလင္းတုိင္ ၊ ဆီမီး ၊လွ်ပ္စစ္မီး စသည္တုိ႔ကုိ ထြန္းညိွပူေဇာ္ျခင္း ကုိ ျပဳအပ္ရာ၏။ ေမာရသုတ္ေတာ္ကုိ ေန႔စဥ္ ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္အပ္ရာ၏။
အမည္အရ ပုတီးစိတ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ဂုဏ္ေတာ္ပြားျခင္း
အရဟံဂုဏ္ေတာ္ကုိ ေန႔စဥ္ ပုတီးေျခာက္ပတ္မပ်က္မကြက္ စိတ္အပ္ေပသည္။ အနက္ကုိပါ အာရုံျပဳ စိတ္ေပးအပ္ရာ၏ ။

ခ်မ္းေျမ့သုခ ရရွိနုိင္သည္ ျဖစ္ပါေစ။
ကုိစိုးမိုးထြန္း (ေဗဒင္ပညာသုေတသီ)

စာၾကြင္း /  သုိ႔ အစ္ကုိ ကုိထြန္းထြန္းဦး ခင္ဗ်ား  …

အစ္ကို႔အတြက္  တြက္စစ္ေရးသားေပးရင္း ၊ အေၾကာင္းအရာတုိ႔မွာ စာဖတ္သူအမ်ား (အထူးသျဖင့္ အစ္ကို႔အမည္ကဲ့သုိ႔ ပင္ ဦး ျဖင့္မွည့္ေခၚထားသူမ်ား ) အတြက္လည္း အက်ဳိးျဖစ္ေစနုိင္သည္ ဟု ယူဆမိပါ ေသာေၾကာင့္ အကယ္၍ အစ္ကုိ႔အေနနွင့္ ခြင့္ျပဳနုိင္သည္ ျဖစ္ပါမူ ..ယခုေဟာစာတမ္းကုိ ကၽြန္ေတာ္၏ ဆုိဒ္ျဖစ္သည့္
www.mahabote.org တြင္ ေဆာင္းပါးအျဖစ္ တင္ခြင့္ျပဳေစလုိပါသည္။ အစ္ကို၏ အမည္ရင္း နွင့္ ေမြးခုနွစ္တုိ႔ကုိ မေဖာ္ျပေစလုိပါကလည္း  …အနဲငယ္ျပင္ဆင္ျပီး တင္ေပးလုိပါသည္။ အစ္ကို ခြင့္မျပဳပါကလည္း ကၽြန္ေတာ္အျပစ္မတင္ပါ။ အက်ဳိးအေၾကာင္း ျပန္ၾကား ေပးေစလုိပါသည္ ခင္ဗ်ား။

ညီေမာင္ ကုိစုိးမုိးထြန္း

အဆုိပါ .. ခြင့္ေတာင္းခံျခင္းကုိ ကာယကံရွင္မွ ေမြးခုနွစ္ အနဲငယ္လႊဲေျပာင္းေပးေစလုိသည့္ ဆႏၵအရ ေမြးခုနွစ္ကို ေျပာင္းလဲျပီး ၊ဇာတာရွင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ …ေဆာင္းပါးအျဖစ္တင္ေပးလုိက္ရပါသည္။ ယခုေဆာင္းပါးသည္ ..ေနာင္အရွည္သျဖင့္ ..စာဖတ္သူတုိ႔၏ အက်ဳိးကုိ တစ္စုံတစ္ရာေသာ အတုိင္းအတာ ထိ ေကာင္းက်ဳိးျပဳနုိင္မည္ ဆုိပါက …အထူးေက်နပ္မိမည္သာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ။

အပၸမာေဒါစ ဓေမၼသု ..ဧတံ  မဂၤလ မုတၱမံ။
ကုိစုိးမုိးထြန္း (ေဗဒင္ပညာသုေတသီ)
သုေတသီ ေ၀သာလီေမာင္ဖုန္း
ျမန္မာ့ရုိးရာေဗဒင္  www.mahabote.org

Post a Comment
 

Posts Comments

©2006-2010 ·TNB