ေဗဒင္သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ျခင္း

Thursday, July 7, 2011


ဤသင္တန္းသည္ မည္သည့္ သင္တန္းသားမ်ဳိးကုိမဆုိ ..မဟာဘုတ္ေဗဒင္နွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေတြး အျမင္သစ္မ်ား ရရွိေစနုိင္မည္ ဟု ယုံၾကည္မိေပသည္။ သင္တန္းနွင့္ ပတ္သက္ျပီး အေသးစိတ္ အခ်က္ အလက္မ်ားကုိ ဆုိဒ္တြင္ ထပ္မံ ေဖာ္ျပေပးမည္ ျဖစ္သည္။


အပုိင္း(၁)     မဟာဘုတ္ေဗဒင္ပညာ  အဖြင့္
အပုိင္း(၂)     နာမည္မ်ားကုိ ေလ့လာအသုံးျပဳနည္း သင္တန္း
အပုိင္း(၃)     အဂၤ၀ိဇၨာ ၊ မဟာဘုတ္ နွင့္ ျဂိဳဟ္အိပ္ သက္ေရာက္ အသုံးျပဳနည္း သင္တန္း

သင္တန္းအမ်ဳိးအစား သုံးမ်ဳိးတိတိကုိ ခြဲျခားထားသည္။

အပုိင္း(၁) မဟာဘုတ္ေဗဒင္ပညာ  အဖြင့္

ဤသင္တုိင္း အပုိင္း(၁) တြင္  အခန္း (၇) ခန္း ပါ၀င္သည္။

(၁)    မဟာဘုတ္ မိတ္ဆက္    
(၂)    မဟာဘုတ္ ေဗဒင္ တြက္နည္း
(၃)    အေျခခံ  ေဗဒင္ပညာရပ္ဆုိင္ရာ  သိမွတ္ဖြယ္ရာမ်ား

(က)   ျဂိဳဟ္ နွင့္ အကၡရာ ၊ ဂဏန္းမ်ား
(ခ)     ဓါတ္ၾကီးေလးပါး
(ဂ)     စာေျခာက္တန္း
(ဃ)   အဌလဂ္ခြင္
(င)    ပရိ၀ါရ ေ၀ဖန္ျခင္း
(စ)    ကာရကမ်ား
(ဆ)  ပါပ နွင့္ ေသာမ
(ဇ)    ျဂိဳဟ္တုိ႔၏ သဘာ၀ အက်ဥ္းခ်ဳပ္
(စ်)    အျခားေသာ သိမွတ္ဖြယ္ရာမ်ား

(၄)    မဟာဘုတ္ ဌာနမ်ား

          (က)   အထက္ အေကာင္း ေအာက္ အဆုိး
(ခ)     ဌာန(၇) ပါး  သဘာ၀ 
(ဂ)     မဟာဘုတ္ ကသစ္ျဂိဳဟ္
(ဃ)    ဌာန နွင့္ ျဂိဳဟ္ ေပါင္းစပ္ ဆက္သြယ္ျခင္း

(၅)    မဟာဘုတ္ ပကၡမ်ား
(က) ပကၡနိဒါန္း
(ခ) ပကၡမိေသာ မဟာဘုတ္ဌာနမ်ား
(ဂ) ပကၡမ်ားကုိ အသုံးျပဳတြက္စစ္ျခင္း

(၆)    ကာရကမ်ား  ကုိ ေလ့လာျခင္း

(က)    ကာရကမ်ားကုိ ခ်ဲ႕ထြင္အသုံးျပဳျခင္း
(ခ)     ကာရကမ်ား မွ ေပးေသာ ေကာင္းက်ဳိး/ဆုိးက်ဳိး
(ဂ)     ကာရက နွင့္ ယၾတာ
(ဃ)    ျဂိဳဟ္ နွင့္ ကာရက
(င)     အနုစိတ္ ကာရက ေျခာက္ဆယ့္ေလးပါး

(၇)     လက္ေတြ႕တြက္ခ်က္ေဟာဆုိျခင္း

(က)   မဟာဘုတ္ခြင္မ်ား ကုိ အသုံးျပဳနည္း
(ခ)     ျဂိဳဟ္မ်ားကုိ ခြဲျခား ေဟာဆုိနည္း
(ဂ)     မဟာဘုတ္ခြင္ ခုနွစ္မ်ဳိးကုိ အနွစ္ခ်ဳပ္ သုံးသပ္ျခင္း
(ဃ)   ပကၡမ်ားကုိ အသုံးျပဳ ေဟာဆုိျခင္း
(င)    ကာရက နွင့္ ပကၡ တြဲစပ္ေ၀ဖန္ျခင္း
(စ)    ေရာက္ဆဲခုနွစ္အရ  ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ကံဇာတာကုိ စစ္ေဆးတြက္ခ်က္ျခင္း
(ဆ)   လက္ေတြ႕ဇာတာမ်ား တြက္စစ္ျခင္း

အပုိင္း(၁) သင္တန္းပုိ႔ခ်ခ်က္မ်ားသည္  ေဗဒင္ပညာကုိ စတင္ေလ့လာသူမ်ား အတြက္ အေျခခံအဆင့္ ျဖစ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို အဓိကျပဳ သင္ၾကားလမ္းညႊန္ေပးထားျခင္းျဖစ္ျပီး ၊ စာေရးသူ၏ ကုိယ္ပုိင္ အယူအဆ အခ်ဳိ႕ နွင့္ သုံးသပ္ပုံအဆင့္ဆင့္တုိ႔ကုိ လည္း ထည့္သြင္းပုိ႔ခ်ေပးထား ေပသည္။ သင္တန္းေၾကး USD 200$ သတ္မွတ္ထားျပီး၊ Mails  to Mails စနစ္ ျဖင့္လည္း သင္ၾကားပုိ႔ခ်ေပးမည္ ျဖစ္သည္။

မျပည့္စုံသည့္သူမ်ားအတြက္ သင္တန္းေၾကး မသတ္မွတ္ထားပါ။ ပညာကုိအမွန္တစ္ကယ္လုိလားျပီး ၊ သင္တန္းေၾကး မျပည့္စုံသည့္သူမ်ားအေနျဖင့္ စာေရးသူ လက္ရွိေနထုိင္ရာ သုိ႔ လာေရာက္ျပီး ၊ သင္ယူ နုိင္သည္။

သင္တန္းကာလ  နွစ္လ (ေယ်ဘုယ် အားျဖင့္) သတ္မွတ္ထားသည္။

ဤ အပုိင္း(၁) သင္တန္းက႑ ျပီးဆုံးေအာင္သင္ၾကားျပီးပါက .. မဟာဘုတ္ေဗဒင္ပညာရပ္ကို   တမူ ထူးျခားေသာ ရႈေထာင့္မ်ားမွ ေတြးျမင္သုံးသပ္နုိင္စြမ္းရွိလာမည္ ျဖစ္ျပီး ၊ သင္တန္းမူမ်ားထဲတြင္ ..  ပါ၀င္ေသာ မဟာဘုတ္ဌာနဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ား ၊ ပကၡနွင့္  ပတ္သက္ေသာ အယူအဆမ်ား ၊ ကာရကမ်ားနွင့္ ပတ္သက္ေသာ  အယူအဆသစ္မ်ား အားလုံးသည္ ..စာေရးသူ ၏ ကုိယ္ပုိင္ အေတြးအျမင္သစ္မ်ားကို  ပုိ႔ခ် ေပးထားျခင္း  ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ .. ၊ သင္ယူသူအားလုံးတြင္ ..မဟာဘုတ္ေဗဒင္နွင့္ ပတ္သက္ေသာ  အျမင္သစ္ အေတြးသစ္မ်ား ရရွိမည္ ျဖစ္သည္။ ဆက္စပ္ေတြးဆပုံတုိ႔ကို ပါ ဥပမာဇာတာမ်ားျဖင့္ သင္ၾကား ေပးမည္ ျဖစ္ျပီး ၊ သင္ယူသူ၏  မူလဥာဏ္စြမ္းအလုိက္ .. အေျခခံသဘာ၀မ်ားကုိ  နားလည္ တတ္ကၽြမ္း နုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

အဓိကအားျဖင့္ …

ဤသင္တန္းသည္ မည္သည့္ သင္တန္းသားမ်ဳိးကုိမဆုိ ..မဟာဘုတ္ေဗဒင္နွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေတြး အျမင္သစ္မ်ား ရရွိေစနုိင္မည္ ဟု ယုံၾကည္မိေပသည္။ သင္တန္းနွင့္ ပတ္သက္ျပီး အေသးစိတ္  အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ဆုိဒ္တြင္ ထပ္မံ ေဖာ္ျပေပးမည္ ျဖစ္သည္။ သင္တန္းနွင့္ ပတ္သက္ျပီး စုံစမ္း ေမးျမန္း လုိပါက ေအာက္ပါ ဖုံးနံပါတ္ကုိ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါေၾကာင္း။

01 618469

ျမန္မာ့ရုိးရာေဗဒင္ www.mahabote.org
ကုိစုိးမုိးထြန္း (ေဗဒင္ပညာသုေတသီ)
သုေတသီ ေ၀သာလီေမာင္ဖုန္း

 

Post a Comment
 

Posts Comments

©2006-2010 ·TNB