မဟာဘုတ္ေဗဒင္သင္တန္း တက္ေရာက္လိုသူမ်ားသုိ႔

Sunday, July 24, 2011

ေဗဒင္သင္တန္း နွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား

သင္တန္းသားမ်ားအတြက္ အျခားအသင္းသားေမးလ္ျဖင့္ အျမဲ ဝင္ေရာက္ဖတ္ရႈနုိင္ေသာ Learning Mahabote ကို တည္ေထာင္လိုက္ၿပီ ျဖစ္ရာ သင္တန္းမူမ်ား၊ သင္ခန္းစာမ်ား၊ မရွင္းလင္းသည့္ အခ်က္မ်ား ျပန္လည္ ေျဖၾကားမႈ အစရွိေသာ က႑မ်ား ပါဝင္မည္ ျဖစ္သည္။


 

သင္တန္း၀င္ခြင့္

သင္တန္းတက္ေရာက္လုိသူသည္ ..
(၁)  အမည္ ( မွတ္ပုံတင္ပါ အမည္)
(၂)  နုိင္ငံသားအမွတ္
(၃)  လက္ရွိေနထုိင္ရာ လိပ္စာ / ဖုန္းနံပါတ္ ..စသည္
(၄)  သင္တန္းပုိ႔ခ်ခ်က္မ်ားကို သင္ယူရာတြင္ အသုံးျပဳမည့္ Gmail လိပ္စာ
(၅)  ေမြးခုနွစ္ သကၠရာဇ္ အျပည့္အစုံ ၊ ေန႔နံ ( ဘာေန႔သားသမီး) 

စသည့္ ေလွ်ာက္လႊာေဖာင္တြင္ ပါဝင္ေသာ အခ်က္မ်ားကို အျပည့္အစံု ျဖည့္သြင္း၍ သင္တန္း၀င္ခြင့္ ရယူနုိင္သည္။ ေလွ်ာက္လႊာေဖာင္ကို ျဖည့္သြင္းၿပီး (၇) ရက္ ၊ တစ္ပတ္အတြင္း သင္တန္းေၾကးကို ေပးသြင္းရပါမည္။သင္တန္းေၾကး ေပးသြင္းနုိင္ရန္

သင္တန္းတက္ေရာက္လုိသူ သည္ ျပည္တြင္းမွ ျဖစ္ပါက ၊ ေအာက္ပါမွတ္ပုံတင္နံပါတ္ နွင့္ နာမည္အတုိင္း (အင္းစိန္-ရုိးမဘဏ္သုိ႔ ) သင္တန္းေၾကး ေပးသြင္းနုိင္သည္။ 
ကုိစုိးမုိးထြန္း  ၉/၀တန (နုိင္) ၁၀၄၈၆၅    ၊ ဖုန္း  / 01 618469

ျပည္ပမွ ျဖစ္ပါက .. ေအာက္ပါလမ္းေၾကာင္းမ်ားမွ သင္တန္းေၾကး ေပးသြင္း နုိင္သည္။   

Please transfer money to paypal account name; kosoemoetun13@gmail.com 
DBS saving 1007016890

(သင္တန္းေၾကးကုိ က်ပ္ေငြျဖင့္လည္း …ေပးသြင္းနုိင္သည္။)

သင္တန္းသားမ်ားလုိက္နာရန္ ….

(၁)  အပတ္စဥ္ တနဂၤေႏြ ေန႔တုိင္း ေပးပုိ႔လုိက္ေသာ  သင္ခန္းစာနွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေမးခြန္းအခ်ဳိ႕ကို  ေမးလ္ျဖင့္ ေပးပုိ႔  ျပန္လည္ ေျဖၾကားေပးရမည္။

(၂)  မိမိနားမလည္ေသာ  သင္ခန္းစာအပုိင္းက႑ တစ္ရပ္ရပ္နွင့္ ပတ္သက္ေသာ သိလုိေသာ ေမးခြန္း တုိ႔ကုိလည္း ျပန္လည္ ေမးျမန္းနုိင္သည္။ Gmail , chatting , phone စသည္ျဖင့္ မိမိတုိ႔ အဆင္ေျပမႈ ရွိေသာ ဆက္သြယ္ေရးကုိ အသုံးျပဳျပီး ေမးျမန္းနုိင္သည္။

(၃) သင္တန္းစာမူမ်ားကုိ တစ္ဆင့္ကူးယူ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း၊ စီးပြားျဖစ္ အသုံးျပဳျခင္းကုိ အထူး တားျမစ္သည္။

(၄)   သင္တန္း တက္ေရာက္သင္ၾကားေနစဥ္တြင္ … အပတ္စဥ္ေပးပုိ႔ေနေသာ သင္ခန္းစာမ်ားနွင့္ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကို အမွန္တစ္ကယ္ စိတ္ပါ၀င္စားစြာ ေလ့လာနုိင္စြမ္း ရွိရပါမည္။

(၅)   သင္ခန္းစာမ်ားနွင့္  မပတ္သက္ေသာ အျခားေသာ ေမးခြန္းမ်ား ကုိ ေျဖၾကားေပးမည္ မဟုတ္ပါ။ သင္တန္း ကာလ နွစ္လေယ်ဘုယ် သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း …အေၾကာင္းအားေလ်ာ္စြာ ရက္ အေျခအေနကုိ ညိွႏိႈင္း ေဆြးေႏြးျပီး တုိးနုိင္၊ ေလွ်ာ့နုိင္သည္။ အဓိကအေရးၾကီးသည္မွာ သင္ယူ ေနစဥ္ ကာလအတြင္း … သင္ခန္းစာမ်ားအေပၚ ..အာရုံစူးစုိက္မႈနွင့္ အမွန္တစ္ကယ္ ေလ့လာမႈ ထားရွိရန္ လုိပါသည္။ နွစ္ဦးနွစ္ဖက္ အက်ဳိးမမဲ့ေစရန္အတြက္ ရည္သန္ျပီး သင္ၾကား ပုိ႔ခ်ေပးသူ နွင့္ သင္ယူ ဆည္းပူးသူ  နွစ္ဦးစလုံး အားထုတ္ၾကိဳးစားနုိင္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။


သင္တန္းနွင့္ ပတ္သက္ေသာ မွာၾကားလုိေသာ အခ်င္းအရာမ်ား

ယခုအပုိင္း(၁)  အေျခခံအဆင့္ မဟာဘုတ္ေဗဒင္ပညာ သင္တန္းသည္ .. မဟာဘုတ္ေဗဒင္ သီးသန္႔ ျဖစ္သည္။ မဟာဘုတ္ဌာနမ်ား၊ ကသစ္ျဂိဳဟ္မ်ား ၊ ရပ္တည္ပုံအရ အက်ဳိးအာနိသင္ ျပဳတတ္မႈ စသည္ တုိ႔ကုိ အဓိကထား သင္ယူၾကရမည္ျဖစ္သည္။

ယင္းသုိ႔သင္ယူရာတြင္ ..ယခုသင္တန္းမူသည္ အျခားေသာ မဟာဘုတ္ စနစ္မ်ားနွင့္ တူညီမႈ မရွိသည္မ်ား ပါ၀င္မည္ ျဖစ္ျပီး၊ သင္ယူသူမ်ားအေနျဖင့္ ေရွးယခင္က မိမိတုိ႔ သိနွင့္ျပီးျဖစ္ေသာ စနစ္မ်ဳိး မဟုတ္သည့္ က႑တုိ႔လည္း အမ်ားအျပား ပါ၀င္ ေနမည္ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ျဂိဳဟ္ပရိယာယ္ ယူဆမႈနွင့္ .. မဟာဘုတ္ခြင္ အေနအထား ေ၀ဖန္မႈတုိ႔ကုိ သင္တန္း စာမူျပဳစုသူ၏ ကုိယ္ပုိင္ အယူအဆျဖင့္သာ သင္ၾကား ပုိ႔ခ်ေပးမည္ျဖစ္သည္။

အခန္း စုစုေပါင္း ခုနွစ္ခန္း ခြဲျခားထားျပီး ၊ အခန္း(၇) သည္ … အခ်ိန္အေပးရဆုံးနွင့္ သင္တန္း သားနွင့္ သင္ၾကားေပးသူ နွစ္ဦးနွစ္ဖက္စလုံး … အျပန္အလွန္ ေမးလ္ျဖင့္ ဆက္သြယ္ျပီး  ေမးျမန္းျခင္း၊ ေျဖၾကားျခင္း၊ သင္ခန္းစာမ်ားကုိ ေျဖဆုိျခင္း ..မၾကာခဏ ျပဳလုပ္ရန္ လုိအပ္ေသာ အခန္းျဖစ္သည္။

သင္တန္းသားမ်ားအတြက္ အျခားအသင္းသားေမးလ္ျဖင့္ အျမဲ ဝင္ေရာက္ဖတ္ရႈနုိင္ေသာ Learning Mahabote ကို တည္ေထာင္လိုက္ၿပီ ျဖစ္ရာ သင္တန္းမူမ်ား၊ သင္ခန္းစာမ်ား၊ မရွင္းလင္းသည့္ အခ်က္မ်ား ျပန္လည္ ေျဖၾကားမႈ အစရွိေသာ က႑မ်ား ပါဝင္မည္ ျဖစ္သည္။ လစဥ္ သင္ၾကားမႈပုိင္း ဆုိင္ရာ ပုိ႔ခ်ခ်က္ မ်ားကို သင္တန္းသားမ်ားအေနနွင့္ ၀င္ေရာက္ ဖတ္ရႈနုိင္ရန္ ရည္သန္ ထားအပ္ ပါေၾကာင္း။

ျမန္မာ့ရုိးရာေဗဒင္ပညာ  ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေစရန္ ဆႏၵျဖင့္ ..

ကုိစုိးမုိးထြန္း (ေဗဒင္ပညာသုေတသီ)
သုေတသီ ေ၀သာလီေမာင္ဖုန္း
phone: 618469

Post a Comment
 

Posts Comments

©2006-2010 ·TNB