သူတုိ႔နာမည္ … သူတုိ႔ဘ၀ (၁)

Tuesday, September 4, 2012ကၽြန္ေတာ္သည္  ေဗဒင္ေဟာဆုိခဲ့သည့္ သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္ တြင္ အခ်ဳိ႕ေသာ နာမည္ရွင္မ်ား နွင့္ သူတုိ႔၏ ဘ၀ေလးမ်ားကုိလည္း မွတ္မွတ္ထင္ထင္ ….ရွိခဲ့ရပါသည္။ ယင္းတု႔ိထဲမွ အခ်ဳိ႕ေသာ နာမည္ရွင္မ်ားနွင့္ …….ဘ၀ျဖစ္စဥ္အနွစ္ခ်ဳပ္ကေလးမ်ားကုိ …သတိျပဳေလ့လာနုိင္ေစရန္ ယခုေဆာင္းပါးကုိ ေရးသားအပ္ေလသည္။ ယင္းသုိ႔ေရးသားေဖာ္ျပရာတြင္ နာမည္ေဖာ္ျပရန္မသင့္ေသာ သူအခ်ဳိ႕ကုိမူ ..နာမည္၏ ေန႔နံမ်ားျဖင့္ျဖစ္ေစ … အနဲငယ္ေျပာင္းလဲျပီး ျဖစ္ေစ  ေဖာ္ျပေရးသား တင္ျပေပးထားျပီး၊ က်န္နာမည္ရွင္ ဇာတာရွင္မ်ားကုိမူ …နာမည္အရင္းမ်ားအတုိင္း ….ဘ၀ျဖစ္စဥ္အမွန္ အတုိင္း သုံးသပ္ေရးသား တင္ျပေပးလုိက္ရပါေၾကာင္း။


ေပ်ာ္သလုိ ေနမယ့္သူ

ေမာင္အာကာျမင့္ကုိ  
တစ္ခုၾကြင္းဖြား  တနလၤာသား ပုတိဖြား ဇာတာရွင္
အမည္အမ်ဳိးအစား   သာမိကာရက အမည္


  အဓိပတိ
      

   အထြန္း
     
    သုိက္
     
      ရာဇ
      
    မရဏ
     
      ဘဂၤ
      
      ပုတိ
      

ထူးျခားခ်က္ ….

အမည္အဖ်ားစာလုံးသည္ (ေမြးနံျဂိဳဟ္လည္းျဖစ္သည့္) တနလၤာနံ ျဖစ္ျပီး ပုတိဌာနတြင္ မဟာဘုတ္ကသစ္မူျပီး ရပ္တည္ထားသည္။ အမည္သည္ ….အျမင့္ပုိင္း ပညတ္မ်ားျဖင့္ မွည့္ေခၚထားျပီး  …နာမည္အဖ်ားစာလုံးသည္ စေနျဂိဳဟ္ ျဖင့္ ပကၡမိသည္။ အဆုိပါစေနျဂိဳဟ္သည္ ပင္ ဇာတာရွင္ တနလၤာသား အတြက္ ေမတၱာေရးကာရက ျဂိဳဟ္ လည္း ျဖစ္ေန၏။

သုံးသပ္ခ်က္…..

နာမည္အဖ်ားစာလုံး သုိ႔တည္းမဟုတ္ ေမြးနံ ….ပုတိဌာနတြင္ အားေကာင္းစြာ ရပ္တည္ထားျခင္း ၊ ယင္းရပ္တည္ေသာ ျဂိဳဟ္သည္ …ခ်စ္ခင္နွစ္လုိမႈကုိ အစုိးရေသာ တနလၤာျဂိဳဟ္ ျဖစ္ေနျခင္း တုိ႔ေၾကာင့္ ….လူတုိ႔၏ ခ်စ္ခင္နွစ္သက္မႈ ကုိ လြယ္ကူစြာ ရရွိနုိင္ေသာ ဇာတာရွင္မ်ဳိး ျဖစ္လာေစမည္။ မိခင္ ၊ ယာဥ္ရထား၊ ျခံေျမ၊ အေမြအနွစ္ တုိ႔ကို ခံစားရမည္။ စေနနွင့္ ပကၡမိထားျခင္းေၾကာင့္ …..ဘ၀တြင္ မိမိတာ၀န္မဟုတ္ေသာ တာ၀န္မ်ားကုိ …အစဥ္ ထမ္းေနရတတ္ျပီး ၊ ေမတၱာေရးတြင္ …ကေမာက္ကမ ျဖစ္စဥ္မ်ား ပါ၀င္ေနမည္။ တနလၤာအားေကာင္းလြန္းျပီး ….ေမြးနံ ျဖစ္ေနျခင္း  က …..ဘ၀ကုိ ေပ်ာ္သလုိ ေနသြားမည္ ။ ေပ်ာ္ရာမွာသာ ေနသြားမည္ ကုိ အတိအက် ေဖာ္ျပေနေပသည္။

လက္ေတြ႕ဘ၀ကံဇာတာ ……

ဇာတာရွင္သည္ မိခင္၏ အခ်စ္ျမတ္နုိးဆုံးခံရသည့္ အငယ္ဆုံး တစ္ဦးတည္းေသာ သားေယာက်ာ္းေလး ျဖစ္သည္။ ခ်စ္မႈေရးရာတြင္ မိန္းကေလးမ်ားစြာ ၏ ခ်စ္ျမတ္နုိးျခင္း ၊ အႏြံတာခံျခင္းကုိ ခံရသည္။ ယာဥ္ကားမ်ားကုိ ၀ါသနာထုံျပီး၊ ယာဥ္ေမာင္းဘ၀ျဖင့္ ရုံးလုပ္ငန္းမ်ား ၊ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကုိင္ရသည္။ စိတ္ညစ္ရမည့္ေနရာတြင္ မည္သည့္အခါမွ် ၾကာၾကာမေနတတ္။ အစဥ္အျမဲ ခရီးသြားေနရျခင္းကုိ သာ နွစ္သက္ေသာ ဘ၀ပုိင္ရွင္ျဖစ္ေလသည္။

တစ္ပတ္ႏြမ္းကုိလ ..မျပတ္တမ္းတ ခ်စ္မယ့္သူ

ကုိ၀င္းေက်ာ္
၆ခုၾကြင္းဖြား ၊ ရာဟုသား ၊ ရာဇဖြား  ဇာတာရွင္
အမည္အမ်ဳိးအစား   ….   ၾသကာသ ကာရက အမည္

  အဓိပတိ
      

   အထြန္း
     
    သုိက္
     
      ရာဇ
      
    မရဏ
     
      ဘဂၤ
      
      ပုတိ
      

ထူးျခားခ်က္ ….

နာမည္အဖ်ားစာလုံး  သည္ ေမတၱာကာရက ျဂိဳဟ္ ျဖစ္ျပီး …. မရဏဌာနတြင္ ရပ္တည္ထားသည္။ နာမည္အဖ်ားစာလုံး ေက်ာ္ .. သည္  …လြန္ေျမာက္ျပီး ေသာ သေဘာကုိ ေဆာင္သည့္ ပညတ္မ်ဳိးျဖစ္သည္။ ေမတၱာကာရက ျဂိဳဟ္လည္း ျဖစ္၊ နာမည္အဖ်ားစာလုံးလည္း ျဖစ္ေသာ တနလၤာသည္ စေနနွင့္ အားၾကီးေသာ အိမ္ခ်င္းဖလွယ္သည့္ ဆက္သြယ္မႈ ျပဳသည္။

သုံးသပ္ခ်က္…….

တနလၤာျဂိဳဟ္၏ ရပ္တည္မႈ အ၀၀က …ဇာတာရွင္၏ ေမတၱာေရးကုိ …ပုံမွန္အေနအထားမွ ေသြဖီေစေသာ အာနိသင္ တိက်စြာေပးထားသည္။ နာမည္အဖ်ားစာလုံး မရဏဌာနတြင္ရပ္တည္ျပီး …ပညတ္သေဘာအရ လြန္ေျမာက္ျပီးေသာသဘာ၀ကုိ ေဆာင္ေနျခင္းက ….သူ၏ ေမတၱာေရးကုိ ထူးျခားဆန္းၾကယ္လာေစသည္။ ပါ၀င္ဆက္ႏြယ္ေနေသာ စေနျဂိဳဟ္၏ ေဟာင္းႏြမ္းျခင္း၊ အျပစ္မကင္းျခင္း ၊ အုိမင္းျခင္း ပုံရိပ္မ်ားက ဇာတာရွင္၏ ေမတၱာေရးဘ၀တြင္ လြႊမ္းျခံဳေနမည္သာ ျဖစ္ေပသည္။

လက္ေတြ႕ဘ၀ကံဇာတာ……..

ဇာတာရွင္သည္ …. အသက္ငယ္စဥ္မွာပင္ …ေတာင္ေပၚသူ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးနွင့္ အေၾကာင္းပါခဲ့သည္။ ထုိအမ်ဳိးသမီး မွာ သူ႔ထက္ အသက္အရြယ္ထက္၀က္ခန္႔ၾကီးျပီး ၊ အိမ္ေထာင္ပ်က္ဖူးသူ ျဖစ္သည္။ ရုပ္ရည္အားျဖင့္လည္း ….ခ်ဳိ႕တဲ့သူျဖစ္သျဖင့္ …ဇာတာရွင္အမ်ဳိးသား၏ နုပ်ဳိမႈ ၊ အဆင္းတင့္တယ္မႈ တုိ႔နွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ အေျခအေနမ်ဳိးျဖစ္ေသာ ဖူးစာေရးအေနအထား ဟု ဆုိနုိင္ေပသည္။ ထုိအမ်ဳိးသမီးျဖစ္သူ ေနထုိင္ရာ နယ္စပ္ေဒသသုိ႔ လုိက္ပါျပီး အေျခခ် ေနထုိင္ရသည္။


လက္မရြံ႕တဲ့  သူ ……….

ကုိရဲလြင္ေအာင္ ( နာမည္အလယ္စာလုံးတုိ႔ကုိ ေျပာင္းလဲထားပါသည္။)
၅ခုၾကြင္းဖြား ..၊ ဗုဒၶဟူးသား ၊ အထြန္းဖြား ဇာတာရွင္
အမည္အမ်ဳိးအစား    ….  သမၸဒါနကာရက  အမည္

  အဓိပတိ
      

   အထြန္း
     
    သုိက္
     
      ရာဇ
      
    မရဏ
     
      ဘဂၤ
      
      ပုတိ
      

ထူးျခားခ်က္                နာမည္အဖ်ားစာလုံးသည္ မရဏဌာနေန တနဂၤေႏြနံ ျဖင့္ မွည့္ေခၚထားျပီး …ေမတၱာေရး ကုိ ေဖာ္ျပေသာ ဆပြတ္ျဂိဳဟ္ (တနလၤာ) နွင့္ ပကၡမိထားသည္။ နာမည္အရင္းစာလုံးသည္  … လက္မရြ႕ံမႈကုိ ျဖစ္ေစေသာ ရာဟုနံ (ရ) ျဖင့္ မွည့္ထားျပီး၊ ေနာက္လွည့္မၾကည့္ဘဲ …ထင္ရာစုိင္းမိေစတတ္ေသာ ရာဟုပုိင္သရျဖစ္သည့္ (…ဲ) ေနာက္သုိ႔ပစ္ ျဖင့္ ေပါင္းစပ္ကာ (ရဲ) ဟူေသာ ပညတ္ျဖင့္ မွည့္ေခၚထားေလသည္။ မင္းျပစ္မင္းဒဏ္ သင့္ေစနုိင္မႈကုိ အထူးေဖာ္ျပေသာ မရဏ တနဂၤေႏြျဖင့္ နာမည္အဖ်ားစာလုံးကုိ ပါ မွည့္ေခၚထားျခင္းက …..ဆုိင္ရာဇာတာရွင္အတြက္ …ထူးျခားေသာ အေျခအေနမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစ၏။

သုံးသပ္ခ်က္။              အမည္အရင္းစာလုံး ၏ လက္ရဲဇက္ရဲ နုိင္ေစမႈနွင့္ …ထိမ္းကြပ္နုိင္မႈ နဲပါးေစေသာ အေျခအေနကုိ နာမည္အဖ်ား စာလုံး၏ အစြန္းေရာက္လုပ္ေဆာင္မိေစမည့္ သဘာ၀က ထပ္မံ ပံ႔ပုိးေပးထားသည္။ တနဂၤေႏြသည္ အသက္ျဂိဳဟ္ျဖစ္ျပီး မရဏဌာနတြင္ ရပ္တည္ေနျခင္းက …အသက္ကုိေသေစနုိင္ေသာ ဦးတည္ခ်က္ကို အဓိကျဖစ္ပြားေစနုိင္သည္။ ပကၡမိထားေသာ တနလၤာက …အဆုိပါအေျခအေနမ်ားသည္ …..(တနလၤာ သည္ ဌာနျဂိဳဟ္ျဖစ္သျဖင့္ ….ေနရာလုပြဲမ်ား ေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ တနလၤာသည္ ေမတၱာေရးနွင့္ဆုိင္ေသာ ဆပြတ္ျဂိဳဟ္ျဖစ္သျဖင့္ … အခ်စ္ေရး ..အိမ္ေထာင္ေရး နွင့္ စပ္လ်ဥ္းျပီးလည္းေကာင္း ..၊) သူတစ္ပါးအသက္ကုိ သတ္ျဖတ္မိေစေသာ အျဖစ္မ်ဳိး ၾကံဳရတတ္သည္ကုိ  တိက်စြာ ေဖာ္ျပသည္။

လက္ေတြ႕ဘ၀ကံဇာတာ ။                ဇာတာရွင္သည္ နယ္စပ္ေဒသ တြင္ လူသတ္မႈတစ္ခု က်ဴးလြန္မိခဲ့သည္။ ေဖာက္ျပန္ေသာ ဇနီးနွင့္ ၾကာခုိေမွာက္မွားသူ နွစ္ေယာက္စလုံးကုိ ဓါးျဖင့္ ထုိးနွက္ေသဆုံးေစခဲ့ျပီး ၊ ေထာင္ဒဏ္ခုနွစ္နွစ္ က်ခံခဲ့ရသည္။

ေနေလာင္ထားေသာ နာမည္ရွင္ …….

ကုိေအာင္ေအာင္
တစ္ခုၾကြင္းဖြား  စေနသား၊ အထြန္းဖြား ဇာတာရွင္ ……. ။
နာမည္အမ်ဳိးအစား …..  ကတၱဳကာရက အမည္္ …. ။

  အဓိပတိ
      

   အထြန္း
     
    သုိက္
     
      ရာဇ
      
    မရဏ
     
      ဘဂၤ
      
      ပုတိ
      

ထူးျခားခ်က္                  စေနသား ျဖစ္သည့္တုိင္ေအာင္ နာမည္ကုိ တနဂၤေႏြ နွစ္ထပ္ျဖင့္ မွည့္ေခၚထားသည္။ တနဂၤေႏြသည္ …မူလေမြးဇာတာတြင္ ဘဂၤ+ဘဂၤ ပကၡ အမ်ဳိးအစား မိေနသည္။ နာမည္တစ္ခုလုံးသည္ ပကၡအျပန္အလွန္မိထားေသာ အမည္အမ်ဳိးအစားျဖစ္လာျပီး …. တနဂၤေႏြ (၀ါ) ေနမင္း ၏ ေလာင္ကၽြမ္းမႈဒဏ္ မကင္းေသာ အမည္အမ်ဳိးအစား ဟုလည္း ဆုိနုိင္သည္။ အဆုိပါ တနဂၤေႏြသည္ ဇာတာရွင္ စေနသားအတြက္ အက်ဳိးစီးပြားရွာေဖြရရွိမႈ၊ အသက္ေမြးမႈ ၊  ကုိ အထူးအစုိးရပုိင္ဆုိင္ေသာ ျဂိဳဟ္ လည္း ျဖစ္သည္။

သုံးသပ္ခ်က္ ။              ပကၡမိျခင္းအားလုံးတြင္ ေနျဂိဳဟ္လျဂိဳဟ္မ်ား ျဖစ္ေသာ တနဂၤေႏြ ၊ တနလၤာ စသည္တုိ႕နွင့္ ပကၡ မိျခင္းသည္ ..သတိျပဳရမည့္ ပကၡအမ်ဳိးအစား မ်ားျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ဘဂၤတြင္ ပကၡမိေသာ နံတူပကၡအမ်ဳိးအစားသည္ တနဂၤေႏြ /တနလၤာ ျဂိဳဟ္တစ္ခုခုျဖစ္ေနျပီး ယင္းျဂိဳဟ္ပုိင္ အကၡမ်ားျဖင့္ နာမည္တစ္ခုလုံးကုိ မွည့္ေခၚထားျခင္းသည္ ထိခုိက္မႈ အင္အား ပိုမိုျပင္းထန္သည္။ ယခုအထက္ပါဇာတာတြင္လည္း …..အဆုိပါ တနဂၤေႏြပကၡသည္ …. ဆုိင္ရာဇာတာရွင္ စေနသားအား ၊ ………
အသက္ေမြးမႈ ၊ အသက္ရွင္သန္ေရး နွင့္ က်န္းမာေရး ၊ အလုပ္ ၊ ေအာင္ျမင္ေရး ၊ အက်ဳိးစီးပြားရွာေဖြရရွိေရး  စေသာက႑မ်ား အခ်င္းခ်င္း တစ္ခုနွင့္တစ္ခု ဆန္႔က်င္ဘက္ျပဳျခင္း (၀ါ)  ….တစ္ခုေကာင္းလွ်င္ တစ္ခုမေကာင္း ၊ တစ္ဖက္နင္းလွ်င္ တစ္ဖက္ေထာင္ ၊ တစ္ခုအားသာလွ်င္ တစ္ခုအားနဲ ….ျဖစ္ရျခင္းမ်ဳိး …ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္ ၾကံဳေတြ႕ရေစတတ္ေသာ အေနအထားအျဖစ္ ရွင္းလင္းစြာ သိျမင္ရေပသည္။

လက္ေတြ႕ဘ၀ ကံဇာတာ                  ဇာတာရွင္သည္ ….ဆယ္တန္းေအာင္ျမင္ျပီးေနာက္ စစ္တကၠသုိလ္ တက္ေရာက္ခြင့္ ရရွိခဲ့သည္။ ေနာက္ဆုံးအဆင့္ ေအာင္ျမင့္ခါနီး…..အပြင့္တင္ခါနီးဆဲဆဲ တြင္ က်န္းမာေရး ေဖာက္ျပန္သည္။ လက္ေလ်ာ့လုိက္ရသည့္ အေနအထားမ်ား ေၾကာင့္ ….တပ္မွႏႈတ္ထြက္ခဲ့ရသည္။ ႏႈႈတ္ထြက္ျပီး မ်ားမၾကာမီမွာပင္ …က်န္းမာေရး ျပန္လည္ေကာင္းမြန္သြားသည္။ ယခုအခါ မေလးရွားနုိင္ငံတြင္ ….အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။ (ပကၡမိထားေသာ တနဂၤေႏြသည္ …သူ၏ သဘာ၀ျဖစ္ေသာ ..ဗုိလ္ျဖစ္ခြင့္ (၀ါ) ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ခြင့္ ကံကုိ …..ပုိင္နုိင္စြာ တားျမစ္ခဲ့ေလသည္။ )


စာစု(၂) တြင္ စံနမူနာယူစရာ အျခားဇာတာရွင္မ်ားနွင့္ နာမည္မ်ားကုိ ဆက္လက္ တင္ျပေရးသားေပးပါဦးမည္။

ခ်မ္းေျမ့သုတ ရရွိၾကပါေစ။
ကုိစုိးမုိးထြန္း(ေဗဒင္ပညာသုေတသီ)
သုေတသီ ေ၀သာလီေမာင္ဖုန္း
Phone ; 01 618 469

Post a Comment
 

Posts Comments

©2006-2010 ·TNB