ေကာဇာႏွစ္သစ္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ႏုိင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ား

Saturday, April 6, 2013

ေကာဇာျမန္မာနွစ္သစ္ ၁၃၇၅ခုနွစ္ နွင့္ ျမန္မာနုိင္ငံ


နွစ္သစ္လုိ႔  ဆုိသည့္တုိင္ေအာင္ …ျပီးခဲ့ေသာ ၁၃၇၄ခုနွစ္ တေပါင္းလျပည့္ေန႔ကတည္းက စလုိ႔ ….၁၃၇၅ ခုနွစ္ရဲ႕ အာနိသင္ သက္ေရာက္မႈ (၀ါ) ၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈက …စတင္ ၀င္ေရာက္လာတတ္ စျမဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ ေလ့လာယူဆခ်က္ သက္သက္သာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေကာဇာခုနွစ္ အေျပာင္းအလဲ နဲ႔ အတူ ….. ကၽြန္ေတာ္တုိ႔  ျမန္မာနုိင္ငံ နဲ႔ နုိင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ား ကံဇာတာဟာလည္း အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္တည္လာေနျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ နတ္မ်က္စိ ရထားသူမ်ား မဟုတ္တဲ့ …ေရွ႕ျဖစ္ေဟာ အတတ္ပညာ ေလ့လာလုိက္စားသူ တစ္ဦးအေနနဲ႔ ..ျမန္မာ့ရုိးရာ မဟာဘုတ္ပညာ နဲ႔ အဆုိပါအေျပာင္းအလဲ မ်ားကို ေအာက္ပါ အတုိင္း ခန္႔မွန္းေဟာကိန္း ထုတ္လုိက္ ရပါေၾကာင္း……။ အပုိင္း (၁)   နွစ္သစ္အာနိသင္ နွင့္ ျမန္မာနုိင္ငံ
အပုိင္း (၂)   နုိင္ငံေတာ္ သမၼတၾကီး ဦးသိန္းစိန္နွင့္ နွစ္သစ္ အမည္အင္အား
အပုိင္း (၃)   ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ နွင့္ နွစ္သစ္ကံဇာတာ

အပုိင္း (၁)   နွစ္သစ္အာနိသင္နွင့္ ျမန္မာနုိင္ငံ

ေကာဇာနွစ္သစ္ ရဲ႕ အာနိသင္ ေတြကို ေရွ႕ေဆာင္းပါး ျဖစ္တဲ့ …ေကာဇာနွစ္သစ္ ၁၃၇၅ခုနွစ္ ဆုိတဲ့ ေဆာင္းပါးမွာ အတန္အသင့္ ေဖာ္ျပေရးသားခဲ့ျပီးျဖစ္ပါတယ္။  အဆုိပါ အာနိသင္မ်ား နဲ႔ ႏိႈင္းခ်ိန္စက္လုိ႔…ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ျမန္မာျပည္မွာ ေရာ ဘာေတြထူးျခားေျပာင္းလဲ လာနုိင္ပါသလဲ။

ကၽြန္ေတာ့္အျမင္အရ …ေအာက္ပါအေျခခံ အခ်က္ေတြ ျဖစ္တည္လာနုိင္ပါတယ္။

(၁) ဥပေဒ မူသစ္ေတြ ခ်မွတ္မႈ ျဖစ္တည္လာနုိင္ပါတယ္။

(၂) ဘာသာေရးမ်ား နွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ စည္းကမ္းခ်က္အခ်ဳိ႕ကုိ နုိင္ငံေတာ္မွာ တရား၀င္ ထုတ္ျပန္ျပဌာန္းမႈ ရွိလာနုိင္ပါတယ္။ (လူ႔စည္း ဘီလူးစည္း ခြဲျခားသတ္မွတ္မႈေတြ၊ ဒါကုိ မင္းတုိ႔ပုိင္တယ္…၊ ဒါက ငါတုိ႔ပုိင္တယ္…၊ ဒါက မင္းဟာ .. ဒါက ငါ့ဟာ ၊ ကုိယ့္ေနရာကုိယ္ေန .ကုိယ္အပုိင္းနဲ႔ ကုိယ္ေက်နပ္ ..စသျဖင့္ သေဘာဆန္တဲ့ …အတည္အလင္း တရား၀င္ ပုိင္းျခား သတ္မွတ္မႈေတြ ေပၚေပါက္လာပါမယ္။ )

(၃)  ျမန္မာနုိင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးက႑ေတြထဲကုိ ….အၾကီးစား စက္မႈလုပ္ငန္း ပုိင္ရွင္ေတြ ေျပး၀င္ လာၾကပါမယ္။ စက္မႈလုပ္ငန္းနယ္ပယ္ ၊ သိပၸံ နဲ႔ နည္းပညာ နယ္ပယ္ ၊ စစ္လက္နက္ ထုတ္လုပ္ေရးနယ္ပယ္ ေတြထဲမွာ အၾကီးစား ေျပာင္းလဲမႈေတြ ျဖစ္တည္လာပါမယ္။ ယခင္ ရွိနွင့္ျပီး ျဖစ္ေသာ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ၊ စက္ရုံမ်ား ထဲက အခ်ဳိ႕ကုိ ျပတ္ျပတ္သားသား ဖ်က္သိမ္းျပီး ေျပာင္းလဲျပဳျပင္တည္ေဆာက္မႈေတြ ျဖစ္ေပၚလာပါမယ္။ ျမန္မာ့စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြ ထဲမွာလည္း ….အျခားနုိင္ငံအခ်ဳိ႕နွင့္ စပ္တူ (၀ါ) အက်ဳိးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ေနသည့္က႑မ်ား မွာ အေျပာင္းအလဲေတြ ဧကန္ က်ေရာက္လာနုိင္ပါတယ္။

ဥပမာအားျဖင့္ …ေရွးယခင္က တရုတ္နဲ႔ အက်ဳိးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ က႑ အခ်ဳိ႕ကုိ … ရပ္နားျပီး ၊ အျခားနုိင္ငံတစ္စုံတစ္ရာနဲ႔ အက်ဳိးတူ ပူးေပါင္းျပီး ေျပာင္းလ ဲေဆာင္ရြက္တာမ်ဳိး ျဖစ္ေစ……၊ ယင္းနည္းတူ …အေျခအေနမ်ား ေပၚေပါက္လာ နုိင္ပါတယ္။ ထုိ႔နည္းတူစြာပဲ…လက္ရွိ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ အစု ရွယ္ယာ၀င္ လုပ္ငန္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ခြဲေရးတြဲေရး က႑ေတြ၊ စိတ္၀မ္းမတူညီမႈေတြ အေျမာက္ အမ်ား ေပၚေပါက္ လာနုိင္ခ်ိန္ ျဖစ္ပါတယ္။ ရွယ္ယာ၀င္ထားျခင္းျဖင့္ ..အသက္ေမြးမႈ အဓိကျပဳေနသူမ်ား အဖုိ႔ သတိျပဳအပ္ေသာ အခ်ိန္ကာလ တစ္ခုလုိ႔ ဆုိရမွာပါ။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ သည္တစ္နွစ္ဟာ ျမန္မာျပည္မွာ တုိးျမွင့္ရန္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းေတြ ၊ စီးပြားေရးအရ စြန႔္စားလုပ္ေဆာင္္မႈေတြ အမ်ားအျပားေပၚေပါက္လာနုိင္ခ်ိန္ ျဖစ္ပါတယ္။

(၄)  ျမန္မာနုိင္ငံမွာ နယ္လုပဋိပကၡေတြ အေျမာက္အမ်ား ေပၚေပါက္လာနုိင္သည့္ ကာလ  ျဖစ္ပါတယ္။ အေ၀မတည့္မႈ ရန္ပြဲေတြ ၊ ခြဲေရးျခမ္းေရး ျပႆနာေတြ မ်ားျပားစြာ ေပၚေပါက္ လာတတ္ေသာ ကာလ တစ္ခုပါ။ အေသးစားအားျဖင့္ ….ျခံစည္းရုိး ကာရံ ရာမွာေတာင္ …ေျမခုိးတယ္..စည္းေက်ာ္တယ္ စသျဖင့္ ဟုိဘက္ျခံ နဲ႔ သည္ဘက္အိမ္ အခ်င္းမ်ား အျငင္းပြားရတတ္တဲ့ ကာလျဖစ္သလုိ ….၊ အၾကီးစား အားျဖင့္ ဟုိဘက္နုိင္ငံ သည္ဘက္နုိင္ငံ နယ္ေျမ နယ္နိမိတ္ သတ္မွတ္မႈေတြ အရ မေက်မလည္ ျဖစ္ရတတ္တဲ့ ကာလမ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီတစ္နွစ္မွာ …ျမန္မာနုိင္ငံအတြင္း ..ေျမတုိင္းဌာနဆုိင္ရာ ၀န္ထမ္းမ်ား အဖုိ႔ အလြန္အလုပ္မ်ား မယ့္ကာလ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ့လုိပါပဲ …အဆုိပါဌာနအတြင္းမွာလည္း အခ်င္းခ်င္း ရန္ေစာင္မႈေတြ ၊ မသင့္မတင့္ျဖစ္မႈေတြ ရွိလာပါမယ္။

(၅) လြတ္လပ္ေရးေန႔ မဟာဘုတ္ဇာတာအရ  တြက္စစ္ရရင္ ..သည္တစ္နွစ္ ျမန္မာနုိင္ငံအေပၚ တနဂၤေႏြ ျဂိဳဟ္ က လႊမ္းမုိးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာနုိင္ငံအတြက္ တနဂၤေႏြ ျဂိဳဟ္ဟာ ကမၼကာရက ျပဳျဂိဳဟ္ျဖစ္ျပီး …ကသစ္မူေနတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ …အင္အားၾကီး ျပင္ပ နုိင္ငံတစ္ခုရဲ႕ အကူအညီေကာင္းေတြ ရရွိပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီ့လိုပါပဲ….အဆုိပါကမၼကာရက ျဂိဳဟ္ဟာ …ဘာသာျခား မ်ား နဲ႔ဆုိင္ေသာ ဥပေဒသစ္ အခ်ဳိ႕ ခ်မွတ္မႈ ရွိလာနုိင္တာကို ေဖာ္ျပပါတယ္။ ေနျဂိဳဟ္ျဖစ္ေသာ တနဂၤေႏြဟာ … ျမန္မာနုိင္ငံကုိ အပူရွိန္ လုိအပ္သည္ထက္ ပုိမုိ ျမင့္တက္လာေစနုိင္တာကုိလည္း ေဖာ္ျပပါတယ္။ ယင္း တနဂၤေႏြ ကပဲ…..ျမန္မာနုိင္ငံ အတြင္းမွာ ထူးျခားေအာင္ျမင္သူအခ်ဳိ႕ ေပၚေပါက္လာမယ့္ အနာဂတ္ကို ေဖာ္ျပေနတယ္လို႔ …ယုံၾကည္ယူဆမိပါေတာ့တယ္။

အပုိင္း (၂)   နုိင္ငံေတာ္ သမၼတၾကီး ဦးသိန္းစိန္ နွင့္ နွစ္သစ္ အမည္အင္အား

ထုံးစံ အတုိင္း နွစ္သစ္ရဲ႕ မဟာဘုတ္ဇာတာခြင္ေပၚမွာ … ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ နုိင္ငံေတာ္ သမၼတၾကီး ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ ကံဇာတာကို ခ်င့္ခ်ိန္အကဲျဖတ္ ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာနုိင္ငံရဲ႕ အေျခအေနကုိလည္း …ခန္႔မွန္းတြက္စစ္ ၾကည့္ရႈ နုိင္ပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ တစ္ခု အခက္အခဲ ျဖစ္ရတာက …..လက္ရွိ ျမန္မာနုိင္ငံရဲ႕ သမၼတၾကီး ဦးသိန္းစိန္ ရဲ႕ … ေမြးခုနွစ္ ၊ေန႔ရက္ စတာေတြကို ဘာမွ မသိရတာေၾကာင့္ …ပါပဲ။ ျပီးခဲ့တဲ့ နွစ္တုန္းက နုိင္ငံေရးေဆာင္းပါးမ်ား ေရးစဥ္ကလည္း ဒီလုိပဲ အခက္အခဲ ၾကံဳခဲ့ရပါတယ္။ အဲဒီ့အခ်ိန္မွာ ျပည္ပ ေန အစ္မၾကီး တစ္ေယာက္ဆီကေန … နုိင္ငံေတာ္ သမၼတရဲ႕ ေမြးေန႔ေမြးရက္ေတြ ေပးပုိ႔လာပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ အေနနဲ႔ အဲဒီ့အစ္မကုိ ယုံၾကည္ေပမယ့္ ..သူရထားတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကုိ မွန္မမွန္ မပုိင္းျဖတ္နုိင္တဲ့ အတြက္ မသုံးရဲခဲ့ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ နုိင္ငံေတာ္သမၼတရဲ႕ နာမည္ကုိသာ ေကာဇာ မဟာဘုတ္ဇာတာနဲ႔ တုိက္ဆုိင္ စစ္ေဆးျပီး ေဟာကိန္းမ်ားကုိ ေဖာ္ျပေရးသား ေပးရပါတယ္။ ယခုလည္း ထုိနည္းတူစြာ နဲ႔ပဲ……သည္တစ္နွစ္ရဲ႕ မဟာဘုတ္ဇာတာခြင္နဲ႔ နာမည္အရ  ကံဇာတာ အေနအထား ဖြဲ႕စည္းမႈ အေျခအေနကုိ တင္ျပေပးသြားပါမယ္။

ေကာဇာမဟာဘုတ္ ဇာတာခြင္ 

သုံးခုၾကြင္း မဟာဘုတ္ ဇာတာခြင္ 


         အဓိပတိ
              
( ပကၡမိထားေသာျဂိဳဟ္)

   အထြန္း
     
    သုိက္
       
      ရာဇ
      
          မရဏ
              
  နာမည္အရင္းစာလုံး
           ဘဂၤ
                    နာမည္အဖ်ားစာလုံး (ပကၡ မိထားေသာျဂိဳဟ္)
      ပုတိ
        

အထက္ပါ ..ေကာဇာခုနွစ္ ၁၃၇၅ခုနွစ္ မဟာဘုတ္ဇာတာမွာ နုိင္ငံေတာ္အၾကီးအကဲ ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ နာမည္ ကုိ ေလ့လာၾကည့္ၾကပါမယ္။ 

(၁) နာမည္အရင္းစာလုံး  သိန္း (ေသာၾကာနံ) = ရပ္တည္ရာဌာန မရဏဌာန
 
နာမည္ရဲ႕ အရင္းစာလုံး (၀ါ) အစစာလုံး ဟာ မရဏဌာနမွာ ရပ္တည္ထားျခင္း ေၾကာင့္ ..၁၃၇၅ခုနွစ္ အတြင္း နုိင္ငံေတာ္အၾကီးအကဲ ဦးသိန္းစိန္အဖုိ႔…ေဘးက်ပ္နံက်ပ္ အေျခအေနမ်ား ရင္ဆုိင္ ရေတာ့မယ္လုိ႔ ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ သည္ရပ္တည္မႈအေနအထားဟာ အခန္႔မသင့္ခဲ့ရင္ အမ်ားစုရဲ႕ မုန္းတီးမႈ ၊ ျပစ္တင္ေ၀ဖန္မႈတုိ႔ကုိ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ခံရဖုိ႔ရွိေၾကာင္း ကိုလည္း ေဖာ္ျပေနပါတယ္။ 

နာမည္အရင္းစာလုံးဟာ ေသာၾကာျဂိဳဟ္ျဖစ္ျပီး …ေသာၾကာျဂိဳဟ္ ဟာ ဘ႑ာေရး က႑ ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ေသာ ျဂိဳဟ္ ျဖစ္တာမုိ႔..၊ နုိင္ငံေတာ္ ဘ႑ာေရး အေျခအေနမ်ားနဲ႔ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ ..အက်ပ္အတည္း အခ်ဳိ႕ကုိ ရင္ဆုိင္ရဖြယ္ အေနအထား ရွိလာပါတယ္။ 

ဒါ့အျပင္ ေသာၾကာျဂိဳဟ္ဟာ လုံျခံဳေရးစနစ္ပုိင္းဆုိင္ရာ က႑မ်ားအေပၚလည္း လႊမ္းမုိးထား တာေၾကာင့္ ….၊  သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အဖုိ႔ ..၄င္းရဲ႕ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ လုံျခံဳေရး က႑မ်ားကုိ ျဖစ္ေစ …၊ နုိင္ငံေတာ္ လုံျခံဳေရး ဆုိင္ရာ က႑မ်ား မွာ ျဖစ္ေစ …ယုိေပါက္ဟာေပါက္ေတြ ျဖစ္ေပၚလာနုိင္ျပီး …လုံျခံဳေရး က်ဳိးေပါက္မႈ ျပႆနာ အခ်ဳိ႕ ၾကံဳေတြ႕ရတတ္တာကုိ ေတြ႕ရွိ ရပါတယ္။

နာမည္အရင္းစာလုံး နွင့္ ပကၡ မိထားေသာျဂိဳဟ္  =  စေနျဂိဳဟ္ (အဓိပတိ)

နာမည္အရင္းစာလုံး နဲ႔ ပကၡမိထားေသာ …စေနျဂိဳဟ္ဟာ အဓိပတိဌာနကေန …နာမည္အရင္းစာလုံးကုိ ရန္ပကၡျပဳေနပါတယ္။ ဒီအခ်က္ကေတာ့…. ဦးသိန္းစိန္ဟာ ၁၃၇၅ခုနွစ္ အတြင္းမွာ ..လူမ်ဳိးကြဲ ဘာသာကြဲမ်ား ၏ အတုိက္အခုိက္ ကုိ ပုိမုိရင္ဆုိင္ရတတ္ျခင္း နဲ႔ ..အတင္းအက်ပ္ ဖိအားေပး လႈံ႔ေဆာ္မႈ တစ္ခ်ဳိ႕ကုိလည္း မလႊဲမေသ ရင္ဆုိင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ စေနျဂိဳဟ္ ဟာ မည္သည့္အေနအထားမ်ဳိးျဖင့္ ပကၡ မိထားသည္ ျဖစ္ေစ ….. ၾကီးေလးေသာ တာ၀န္မ်ား ဖိစီးေလးလံရျခင္းနဲ႔ မနုိင္၀န္ ထမ္းေနရသည့္ အေနအထားမ်ဳိးတုိ႔ကို ျဖစ္တည္လာေစပါတယ္။

ဒီပကၡဟာ ..မရဏနဲ႔ အဓိပတိ ေက်ာရုိးေပၚမွာ တည္ေဆာက္ထားျပီး ၊ အင္အားလည္း ျပင္းထန္မႈ ရွိတာေၾကာင့္…..ဦးသိန္းစိန္ အေနနဲ႔ ၄င္းကုိ ဖယ္ရွားပစ္ရန္ (၀ါ) ႏႈတ္ထြက္ေစရန္ တြန္းအားေပး လႈံ႔ေဆာ္ျခင္း ၊ ဖိအားေပး ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျပဳမယ့္ အင္အားစု တစ္စု နဲ႔ ရင္ဆုိင္ရဖုိ႔ အလားအလာ အထိ ျဖစ္လာေစ နုိင္ပါတယ္။

နုိင္ငံေရးရာေတြမုိ႔ ေဗဒင္သေဘာနဲ႔ တီးေခါက္ေတြးေတာ ေရးသားေနတာလည္း ျဖစ္တဲ့အတြက္ ..ဒီ့ထက္လည္း ကၽြန္ေတာ္ ပုိမေရးလုိေတာ့ပါဘူး။ ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ မူလေမြးခုနွစ္ ေန႔ရက္ေတြကို မသိရတာေၾကာင့္လည္း …အခ်ဳိ႕ေသာ အခ်င္းအရာေတြမွာ ကံေသကံမ ကၽြန္ေတာ္ ခ်မေရး ျပလုိပါ။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ …သည္တစ္နွစ္ ၁၃၇၅မွာ နုိင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အတြက္ နာမည္အရင္းစာလုံး ရပ္တည္မႈကေတာ့ ….အက်ပ္အတည္းၾကားမွာ ပိုမုိရုန္းကန္ တုိက္ပြဲ၀င္ရမယ္ ဆုိတာကို ေဖာ္ျပေနပါတယ္။

ဆက္လက္ျပီး နာမည္အဖ်ားစာလုံး ..စိန္ .. ရဲ႕ ရပ္တည္မႈနဲ႔ အက်ဳိးအျပစ္ကုိ …ေလ့လာၾကည့္ၾကပါစုိ႕။ 

(၁) နာမည္အဖ်ားစာလုံး  စိန္ (အဂၤါနံ) = ရပ္တည္ရာဌာန ဘဂၤဌာန

နာမည္ရဲ႕ အဖ်ားစာလုံး (၀ါ)  အဆုံးစာလုံး ဟာ ..စိန္..(အဂၤါနံ) ျဖစ္ျပီး …ဘဂၤဌာနမွာ ရပ္တည္ထားပါမယ္။ ဒီအခ်က္ကေတာ့ .နုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အေနနဲ႔ ၁၃၇၅ခုနွစ္ အတြင္း …စက္မႈလုပ္ငန္း နယ္ပယ္မ်ားစြာ ထဲမွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ တုိးျမွင့္ လုပ္ေဆာင္သြားမယ္ ဆုိတာကုိ ေဖာ္ျပပါတယ္။ အလားတူပါပဲ …သတင္းနဲ႔နည္းပညာ နယ္ပယ္၊ ကုန္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္မႈ နယ္ပယ္ မ်ားမွာ ထပ္ဆင့္တုိးျမွင့္ မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္သြားနုိင္ဖြယ္ ရာ ရွိတယ္ ဆုိတာကို ေဖာ္ျပေနပါတယ္။ ဒီရပ္တည္မႈ အေနအထားဟာ မူလ အေျခအေန အခ်ဳိ႕ကို ဖ်က္သိမ္းျပီး …၊ အသစ္တုိးျမွင့္လုပ္ေဆာင္မႈေတြကုိ အဓိက ျဖစ္တည္ေစပါတယ္။ အေဟာင္းေတြ အပ်က္ေတြကုိ ျပဳျပင္ျခင္း၊ တုိးခ်ဲ႕ျခင္း မ်ားစြာ လုပ္ေဆာင္မိေစမယ့္ အေျခအေနတစ္ရပ္ ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ အဂၤါျဂိဳဟ္ဟာ လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိ လည္း ေဖာ္ျပထားတာေၾကာင့္ ..၁၃၇၅ ခုနွစ္အတြင္း ျမန္မာနုိင္ငံရဲ႕ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထဲမွာ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျပာင္းအလဲ ေတြ ဧကန္ ျဖစ္ေပၚလာနုိင္တာကုိ ေတြ႕ရပါတယ္။ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ဟာ ယင္းအခ်က္ကုိ တြန္းအားေပး လုပ္ေဆာင္မႈျပဳမယ္ လုိ႔ ခန္႔မွန္းရပါတယ္။ 

နာမည္အရင္းစာလုံး နွင့္ ပကၡ မိထားေသာျဂိဳဟ္  =  အဂၤါျဂိဳဟ္ (ဘဂၤ)

နာမည္အဖ်ားစာလုံး ျဖစ္တဲ့ အဂၤါဟာ ဘဂၤဌာနမွာ ရပ္တည္ေနျခင္းျဖင့္ ..နံတူ အဂၤါျဂိဳဟ္နဲ႔ပဲ ပကၡမိထားျခင္း ျဖစ္ေပၚလာပါတယ္။ အဆုိပါ အခ်က္ဟာ ၁၃၇၅ခုနွစ္ အတြက္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အဓိက ရင္ဆုိင္ၾကံဳေတြ႕ ေျဖရွင္းရမယ့္ က႑ေတြကုိ ေဖာ္ျပပါတယ္။
ေကာင္းျပီ….ဘာေတြကုိ အဓိက ေဖာ္ျပမလဲ။ အမ်ားစု နားလည္လြယ္ဖုိ႔ အတြက္ အနဲငယ္ ရွင္းျပရရင္………………..

အဂၤါျဂိဳဟ္ဟာ ….ေအာက္ပါ သဘာ၀ေတြကုိ ပုိင္စုိးပါတယ္။ 

သေဘာထားတူညီမႈ / သုိ႔မဟုတ္ ..ကြဲျပားမႈ
လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ဆူပူလႈ႔ံေဆာ္မႈမ်ား နွင့္ ရန္သူရန္ဘက္မ်ား
အျပိဳင္အဆုိင္ နွင့္ စစ္မက္ေရးရာ
မီး နွင့္ ေပါက္ကြဲေလာင္ျမိဳက္ေစျခင္းမ်ား
ေရွ႕တုိး လႈံ႕ေဆာ္မႈျပဳျခင္း နွင့္ တုိးျမွင့္ျခင္း မ်ား 

စသည္အားျဖင့္ ….သဘာ၀ ရွိေနတဲ့ အဂၤါျဂိဳဟ္ကုိ နာမည္အဖ်ားစာလုံး မွ ပကၡမိေနျခင္း (၀ါ) အဂၤါျဂိဳဟ္ အားနဲမႈ အေျခအေနတစ္ရပ္ ေပၚေပါက္ေနျခင္း ဟာ ….ဦးသိန္းစိန္ အဖုိ႔ တစ္နွစ္တာ ျဖတ္သန္းရမယ့္ အဓိက အေျခအေနတစ္ရပ္ပဲ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ 

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ဟာ … အားျပိဳင္မယ့္ လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္း အခ်ဳိ႕နဲ႔ စပ္လ်ဥ္းေသာ ျပႆနာ မ်ားစြာကုိ ၁၃၇၅ခုနွစ္ အတြင္း ရင္ဆုိင္ရပါမယ္။ လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္း မ်ား အတြင္း သေဘာထား ကြဲလြဲမႈ ရွိလာနုိင္ေသာ အေျခအေနမ်ားကုိ လည္း …ဒီရပ္တည္မႈကေန အသံတိတ္ ေျပာျပေနပါတယ္။ နုိင္ငံအတြင္း ဆူပူမႈ ၊ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈေတြ ပုိမုိမ်ားျပားလာနုိင္ျပီး …၊ နုိင္ငံနဲ႔ အ၀ွမ္းမွာလည္း မီးေဘးကို အဓိက သတိျပဳရမယ့္ အေနအထားလုိ႔ ဆုိနုိင္ပါတယ္။ 

အဆုိးျမင္လုိ႔ ေတာ့ မထင္ေစလုိေပမယ့္….ျဖစ္တည္ေနတဲ့အေျခအေနအရ …သုံးသပ္ရရင္ ..ေဖာက္ခြဲမႈေတြ ျဖစ္ပြားလာမွာကိုလည္း စုိးရိမ္ရတဲ့အေနအထားျဖစ္ပါတယ္။

အနွစ္ခ်ဳပ္ သုံးသပ္ခ်က္                     နုိင္ငံေတာ္ သမၼတၾကီး ဦးသိန္းစိန္ ရဲ႕ နာမည္ ရပ္တည္မႈ …ေကာဇာခုနွစ္ ၁၃၇၅ခုနွစ္ရဲ႕ ….ေကာဇာမဟာဘုတ္ဇာတာ အေနအထား …၊ စတာေတြကုိ သုံးသပ္ခန္႔မွန္းရရင္ …

(၁)     အတုိက္အခံ ရန္ အင္အား ပိုမုိၾကီးမားလာပါမယ္။

(၂) လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြင္း စည္းလုံးညီညြတ္ေရး အ၀၀ကုိ ပုိမုိေဆာင္ရြက္ သင့္ခ်ိန္ ျဖစ္ပါတယ္။ သေဘာထားကြဲလြဲမႈ မ်ားစြာကုိ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးေရးေတြလည္း အေျမာက္အမ်ား ျပဳလုပ္ရပါလိမ့္မယ္။ 

(၃)     မေမွ်ာ္လင့္ မထင္မွတ္ထားေသာ ရုတ္ခ်ည္းျဖစ္ေပၚလာသည့္ အေျခအေန အရပ္ရပ္ကုိ ဦးသိန္းစိန္အေနနဲ႔ အျမန္ဆုံး ေျဖရွင္းရမႈေတြ ျဖစ္လာပါမယ္။ 

(၄)       သတိလစ္ အငုိက္မိ သြားသည့္ အေနအထားမ်ဳိး သေဘာသက္၀င္သည့္ အေျခအေန အခ်ဳိ႕ ေပၚေပါက္ၾကံဳေတြ႕ရနုိင္ပါတယ္။ ဒီအေနအထားဟာ မေတာ္တဆ ထိခုိက္မႈနဲ႔ ခြဲစိတ္ ကုသရျခင္း ေတြကိုလည္း အင္အားျပဳတာေၾကာင့္ သတိခ်ပ္ရမယ့္ ကာလ ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

(၅)  မထင္မွတ္ထားေသာ အားျပိဳင္မႈေတြ ရင္ဆုိင္ရပါမယ္။ နုိင္ငံေရးရႈေထာင့္အရ ..အင္အား အဆမ်ားရင္ မ်ားသေလာက္ … စစ္ပြဲအထိလည္း ၾကံဳရနုိင္ပါတယ္။ 

(၆)  နုိင္ငံပုိင္ နယ္နိမိတ္ သုိ႔မဟုတ္ နယ္ေျမသတ္မွတ္ျခင္း ၊ ခြဲေ၀ျခင္းမ်ား နဲ႔ စပ္လ်ဥ္းေသာ အခက္အခဲ အခ်ဳိ႕ကုိ လည္း ရင္ဆုိင္ရပါမယ္။ နယ္စပ္ေဒသ ျပႆနာမ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ ရနုိင္သလုိ…၊ နယ္ေျမ ခြဲထြက္ေရး ၾကိဳးပမ္းလာမႈေတြကုိ လည္း ….ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းမႈ ပုိမုိျပဳ ရေတာ့မယ္လုိ႔ ေတြ႕ျမင္ရပါတယ္။

သမၼတၾကီးအေနနဲ႔ အထူးသတိျပဳမိဖုိ႔ကေတာ့ …ေရွးယခင္တုန္းက ကုိ္ယ္ေျပာသမွ် ေခါင္းျငိမ့္ေနၾကမယ့္ သူတစ္ခ်ဳိ႕ေတာင္ …သည္တစ္နွစ္ ၁၃၇၅ခုနွစ္ထဲမွာ …ေဆြးေႏြးညိွႏိႈ္င္းရ ခက္ခဲလာပါမယ္။ လက္တြဲမလား လမ္းခြဲမလား …..ျပတ္ျပတ္သားသား အခ်ဳိ႕ကုိ ေရြးရေတာ့မယ့္ အခ်ိန္ေရာက္ရွိေနျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခ်က္ဟာ …တစ္နွစ္တာရဲ႕ အဓိက သက္ေရာက္မႈ ပဲ ျဖစ္ပါလိမ့္……ဆုိရင္းျဖင့္…။

စာၾကြင္း/  နုိင္ငံေရး ဗဟုသုတ နဲပါးျခင္း၊ နာမည္အရ သက္သက္သာ တြက္စစ္ ခန္႔မွန္းေရးသား ရျခင္း ျဖစ္သည့္အတြက္ ….မွားယြင္းခၽြတ္ေခ်ာ္ လုိအပ္သည္မ်ား ရွိခဲ့ပါက ခြင့္လႊတ္ ၾကပါရန္ ေတာင္းပန္အပ္ပါသည္။ 

နွစ္စဥ္ ေရးသားျမဲ ျဖစ္သည့္အတုိင္း ေရးသားေဖာ္ျပေပးလုိက္ျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ ေဆာင္းပါးရွည္လ်ားမည္ စုိးသျဖင့္ အပုိင္း (၃)   ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နွင့္ နွစ္သစ္ကံဇာတာကုိ ..အပုိင္းခြဲျပီး ထပ္မံ ပုိ႔စ္အသစ္ တင္ေပးမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

အားလုံးေသာ စာဖတ္ပရိသတ္အေပါင္း
ခ်မ္းေျမ့သုခ ရရွိနုိင္ၾကသည္ ျဖစ္ပါေစ..။ 

ကုိစုိးမုိးထြန္း(ေဗဒင္ပညာသုေတသီ)
သုေတသီ ေ၀သာလီေမာင္ဖုန္း 

Phone; 01 618 469  ,  09 4015 63291

Post a Comment
 

Posts Comments

©2006-2010 ·TNB