ငါးၾကြင္းဖြားတုိ႔အေၾကာင္း

Saturday, July 6, 2013မိမိရဲ႕ ျမန္မာေမြးခုနွစ္ သကၠရာဇ္ကုိတည္ …ခုနွစ္ျဖင့္စား ..။ ၾကြင္းတဲ့အၾကြင္းက ... ၅ … ျဖစ္ခဲ့မယ္ ဆုိရင္ …သင့္ကုိ ငါးခုၾကြင္းဖြားလုိ႔ ဆုိနုိင္ပါတယ္။ ငါးခုၾကြင္းဖြား တုိ႔အေၾကာင္း ေလ့လာၾကည့္ၾကပါစုိ႕……။

 

Posts Comments

©2006-2010 ·TNB