ေျခာက္ၾကြင္းဖြားတုိ႔ အေၾကာင္း

Monday, August 26, 2013


မိမိရဲ႕ ျမန္မာေမြးခုနွစ္ သကၠရာဇ္ကုိတည္ …ခုနွစ္ျဖင့္စား ..။ ၾကြင္းတဲ့အၾကြင္းက ... ၆ … ျဖစ္ခဲ့မယ္ ဆုိရင္ …သင့္ကုိ ေျခာက္ခုၾကြင္းဖြားလုိ႔ ဆုိနုိင္ပါတယ္။ ေျခာက္ခုၾကြင္းဖြား တုိ႔အေၾကာင္း ေလ့လာၾကည့္ၾကပါစုိ႕……။

 

Posts Comments

©2006-2010 ·TNB