ၾကာသာပေတး သားသမီးတို႔ ကံဇာတာ… (၂)

Thursday, October 31, 2013ေဗဒင္ ..ဆုိတာကို ..မယုံဘူး ဆုိရင္ေတာင္..၊ သံသရာက မကၽြတ္မလြတ္နုိင္ေသးသမွ် …ၾကာသာပေတးေန႕ဖြား ျဖစ္ရသည့္ဘ၀တုိင္းမွာ…..သည္ကံဇာတာမ်ဳိးေတြေတာ့ ၾကံဳလာပါလိမ့္မယ္။

မဟာဘုတ္ အၾကြင္းဖြား ၾကာသာပေတးမ်ား ၏ ကံဇာတာ

ၾကာသာပေတးေန႔ဖြား တစ္ဦး ျဖစ္ျပီး …..  ျမန္မာရုိးရာ မဟာဘုတ္ေဗဒင္ပညာအရ … အၾကြင္းဖြား ခုနွစ္မ်ဳိး ခြဲျခား နုိင္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ေဗဒင္ပညာနဲ႔ စိမ္းသက္လြန္းသူမ်ားအဖုိ႔ မိမိတုိ႔ကုိယ္ကုိ မိမိတုိ႔ …ဘာအၾကြင္းဖြား လဲ ၊ ဘာဖြားလဲ မသိေသးဘူးဆုိရင္…ေအာက္ပါစာပုိဒ္ကုိ ဖတ္ျပီး အလြယ္တြက္ၾကည့္နုိင္ပါတယ္။

ၾကာသာပေတးသားသမီးတို႔ ကံဇာတာ…

Friday, October 4, 2013


ေဗဒင္ ..ဆုိတာကို ..မယုံဘူး ဆုိရင္ေတာင္..၊ သံသရာက မကၽြတ္မလြတ္နုိင္ေသးသမွ် …ၾကာသာပေတးေန႕ဖြား ျဖစ္ရသည့္ဘ၀တုိင္းမွာ…..သည္ကံဇာတာမ်ဳိးေတြေတာ့ ၾကံဳလာ ပါလိမ့္မယ္။

ၾကာသာပေတး ေန႔ဖြား တုိ႔ ကံဇာတာ  … 
 

Posts Comments

©2006-2010 ·TNB