ေကာဇာျမန္မာခုနွစ္ ၁၃၇၆ ခုနွစ္ အေၾကာင္း

Friday, April 11, 2014ေကာဇာျမန္မာ နွစ္သစ္ ၁၃၇၆ ခုနွစ္ ကံဇာတာ


ယခုေကာဇာ နွစ္သစ္ကေတာ့….. ေျမာက္မ်ားစြာေသာ ဟုိတယ္နွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အခြင့္သာနုိင္ေသာ ေကာဇာခုနွစ္တစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။
 

Posts Comments

©2006-2010 ·TNB