လက္ေတြ႕အသုံးခ် မဟာဘုတ္ပညာ သင္တန္း

Sunday, June 22, 2014


သမာရုိးက် အေျခခံအပုိင္းအျပင္ ၊ ျပင္ပ ထုတ္ေဝျပီး စာအုပ္မ်ားတြင္ မေတြ႕နုိင္ေသာ အယူအဆပုိင္း နွင့္ ေတြးေခၚပုံမ်ားကုိ သင္ၾကားပုိ႔ခ်ေပးမည္ ျဖစ္သည္။


 

Posts Comments

©2006-2010 ·TNB