လက္ေတြ႕အသုံးခ် မဟာဘုတ္ပညာ သင္တန္း

Sunday, June 22, 2014


သမာရုိးက် အေျခခံအပုိင္းအျပင္ ၊ ျပင္ပ ထုတ္ေဝျပီး စာအုပ္မ်ားတြင္ မေတြ႕နုိင္ေသာ အယူအဆပုိင္း နွင့္ ေတြးေခၚပုံမ်ားကုိ သင္ၾကားပုိ႔ခ်ေပးမည္ ျဖစ္သည္။
အထူးသျဖင့္ …

(၁) အေျခခံ ပုိင္း
(၂) ပကၡ ပုိင္း နွင့္ အယူအဆ
(၃) အေပါင္းနွင့္ အႏႈတ္သေဘာ
(၄) ျဂဟကာရကသဘာ၀
(၅) အမည္ နွင့္ မဟာဘုတ္ ကုိ ခ်ိန္ဆတြက္စစ္ျပီး လက္ေတြ႕ဘ၀ကံဇာတာမ်ားကုိ ပုံေဖာ္ျခင္းမ်ားကို သင္ၾကား ပုိ႔ခ်ေပးမည္။


ေဗဒင္ပညာျဖင့္ အသက္ေမြးလုိသူမ်ားအတြက္လည္း … ထုိက္သင့္ေသာ ေဟာနည္း စနစ္မ်ား သင္ၾကား ပု႔ိခ်ေပးမည္ျဖစ္သည္။

အြန္လုိင္းစနစ္ … တစ္ဦးခ်င္း သီးသန္႔ … သင္ၾကား ပုိ႔ခ်မႈ အတြက္လည္း စီစဥ္ထားပါသည္။
ဤသင္တန္း သင္ၾကားျပီးေျမာက္ပါက …. 

(၁) အေျခခံအဆင့္ မိမိ မိသားစု နွင့္ ေနာင္မ်ဳိးဆက္ အတြက္ အမည္ေပးမမွားေအာင္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးနုိင္ပါလိမ့္မည္။
(၂) စီးပြားေရး ၊ လူမႈေရး ၊ က်န္းမာေရး နယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ အသုံးျပဳနုိင္မည္။
(၃) မိမိ အဓိကတတ္ကၽြမ္းေသာ အျခားပညာရပ္မ်ားနွင့္ တြဲဖက္ျပီး အသုံးျပဳနုိင္မည္။
(၄) မိမိ ရန္သူ၊ ခ်စ္သူ ၊ လုပ္ငန္းေဖာ္ ၊ အိမ္ေထာင္ဖက္ …စသည္ျဖင့္ အျခားေသာ သူတုိ႔၏ စိတ္ေနသဘာ၀ နွင့္ လုပ္ေဆာင္နုိင္ေသာ အေျခအေနမ်ားကုိ ကုိ အကဲခတ္ ပုံေဖာ္နုိင္ပါမည္။


သင္တန္းေနရာ နွင့္ အခ်ိန္အရ ….သင္တန္းသားဦးေရ…ကန္႔သတ္မႈရွိနုိင္ပါသည္။

စိတ္၀င္စား သင္ယူလုိသူမ်ားအေနနွင့္ သင္ယူရမည့္အခ်ိန္ နွင့္ သင္တန္းေၾကး စသည္ျဖင့္ ..အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေအာက္ပါဖုန္းနံပါတ္မ်ားတြင္ … အေသးစိတ္ ဆက္သြယ္စုံစမ္းနုိင္သည္။ 

09 318 17 287
09 3385 0902
09 3385 0903


သင္တန္းေနရာမ်ား နွင့္ လိပ္စာ.....

ေနရာ (၁)

အမွတ္ (121/4-B)၊ ၅လႊာ၊ သမၼတ သဃၤန္းတုိက္အေပၚထပ္၊ ဆင္ေရတြင္း ကားမွတ္တုိင္(အနီး) ၊ ရန္ကုန္- အင္းစိန္ လမ္းမၾကီး ၊ ကမာရြတ္ျမိဳ႕နယ္။
(ပံု ပါအခန္းျဖစ္ပါသည္။)
 


ေနရာ (၂)

အမွတ္ (301) တုိက္ - 4 ၊ ၄လႊာ ၊ ျမတ္အိမ္ယာ (၁) လမ္း၊ 199 မွတ္တုိင္ (အနီး) ၊ ဒညင္းကုန္း ၊ အင္းစိန္ျမိဳ႕နယ္။
 
ကုိစုိးမုိးထြန္း (ေဗဒင္ပညာသုေတသီ)
သုေတသီ ေ၀သာလီေမာင္ဖုန္း

Post a Comment
 

Posts Comments

©2006-2010 ·TNB