၁၃၇၇ ခုနွစ္အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ ( ၃)

Saturday, May 9, 2015


၁၃၇၇ ခုႏွစ္အေၾကာင္း ေနာက္ဆုံးေဆာင္းပါးျဖစ္ပါတယ္။

ဒီတစ္နွစ္ မဟာဘုတ္ဇာတာခြင္မွာ ….လွပတဲ့ ျဂိဳဟ္သမၺႏၶ တစ္ခု ရွိပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ အထြန္းဌာနမွာ ရပ္တည္ေနတဲ့ မဟာဘုတ္နိစ္ျဂိဳဟ္ ဗုဒၶဟူးျဂိဳဟ္ နဲ႔ ဘဂၤဌာနမွာ ရပ္တည္ေနတဲ့ ၾကာသာပေတးျဂိဳဟ္တုိ႔ …ဌာနခ်င္း ပရိ၀တၱနသမၺႏၶျပဳ ရပ္တည္ေနတဲ့အခ်က္ပါပဲ။

၁၃၇၇ ခုနွစ္ အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ ( ၂ )

Sunday, May 3, 2015

နွစ္ေတြကေတာ့ တစ္နွစ္ျပီး တစ္နွစ္ေျပာင္းလာမွာပါပဲ။ ျမန္မာ့ရုိးရာမဟာဘုတ္ေဗဒင္ပညာအရေတာ့ ခုနွစ္နွစ္ စက္၀န္းသည္ အလွည့္က် လည္ပတ္ေနျပီး ကံစက္၀ုိင္းကုိ လည္ပတ္ေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပေပးလ်က္ ရွိပါတယ္။ ေန႔ခုနွစ္ေန႔ကုိ စေန တနဂၤေႏြ ..တနလၤာ စသည္အားျဖင့္ ခုနွစ္ရက္ ခုနွစ္လီ … အပတ္စဥ္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အားလုံး ျဖတ္သန္းေနရသည့္နည္းတူ…  နွစ္ခုနွစ္မ်ဳိးကိုလည္း …သည့္နွယ္ပင္ လည္ပတ္ျဖတ္သန္းေနၾကရပါတယ္။

သည္တစ္နွစ္ က်ေရာက္ရာ …မဟာဘုတ္ခြင္ဟာ …ငါးခုၾကြင္းမဟာဘုတ္ခြင္ နွစ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရွ႕ေဆာင္းပါး နံပါတ္(၁) မွာ ..တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္ နဲ႔ တနလၤာျဂိဳဟ္ ရပ္တည္မႈ အေနအထား အေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္ အတန္အသင့္ ေဖာ္ျပခဲ့ျပီး ျဖစ္တာေၾကာင့္ …ယခု ..အဂၤါျဂိဳဟ္ ရပ္တည္မႈ အေနအထားကို ဆက္ပါမယ္။
 

Posts Comments

©2006-2010 ·TNB