Sunday, March 18, 2018


တနဂၤေႏြေန႔ဖြား တုိ႔ ကံဇာတာ ( ၁၃၈၀ခုနွစ္)
=============================
ယခုနွစ္ ၁၃၈၀ခုနွစ္ကေတာ့ တနဂၤေႏြ ေန႔ဖြားအားလုံးကုိ … လက္ရွိအေျခအေန ကုိ ဆန္႔က်င့္တြန္းလွန္ ေျပာင္းလည္းမႈ ျပဳရေစတတ္ေသာ နွစ္သစ္မ်ဳိးလုိ႔ ဆုိရပါလိမ့္မယ္။ အေျပာင္းအလည္း ေတြကုိ လက္ခံနုိင္ဖုိ႔ ၾကိဳးစားရင္း…ဘ၀ကုိ ျမင့္ရာကေန နိမ့္သြားနုိင္သလုိ….၊ နိမ့္ရာကေနလည္း ျမင့္သြားနုိင္ေသာ ခုနွစ္မ်ဳိးပါပဲ။ အေရးၾကီးတာကေတာ့ ပါးနပ္လိမၼာေသာ ေျပာင္းလည္းနုိင္စြမ္း ျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈကုိ တက္လွမ္းသြားနုိင္ဖုိ႔သာ အေရးၾကီးပါလိမ့္မယ္။
အေသးစိတ္အားျဖင့္ …..က႑အနဲငယ္ခြဲဲျခားျပီး ေအာက္မွာ ဆက္လက္ေရးသားေပးလုိက္ရပါတယ္။
အလုပ္အကုိင္
=========
အလုပ္အေျပာင္းအလည္း သိပ္ျဖစ္လြယ္ေသာ ကာလမ်ဳိးပါ။ အထက္လူၾကီး အၾကီးအကဲ နဲ႔ အတုိက္အခံ ျဖစ္လြယ္တာလည္း ဒီနွစ္မ်ဳိးပါပဲ။

အုိးအိမ္ အလုပ္အကုိင္ အေျပာင္းအလဲမ်ား က်ေရာက္လြယ္ေသာ ကာလျဖစ္သလုိ…..ကုိယ္လုပ္ေနသမွ် ..ကုိယ္ရွာေနသမွ် အက်ဳိးစီးပြားေတြကလည္း အျပည့္အစုံ ျဖစ္မလာေသးဘဲ….တစ္၀က္တစ္ပ်က္ေပါင္းမ်ားစြာ ျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္။
ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ၾကိဳးစားအားထုတ္မယ္ဆုိရင္ ခရီးတစ္၀က္ ေရာက္သြားမယ့္ နွစ္မ်ဳိးလုိ႔ သာဆုိပါရေစ။ ပန္းတုိင္ထိ ေရာက္ဖုိ႔ ခက္ခဲတတ္ေပမယ့္ …..ပန္းတုိင္မေရာက္မီ ခရီးတစ္၀က္ကုိ ေတာ့ ၾကိဳးစားျပီး အေရာက္ခ်ီတက္ထားနုိင္မယ့္ နွစ္မ်ဳိးလုိ႔ ဆုိနုိင္ပါတယ္။
ဒီတစ္နွစ္အလုပ္အကုိင္ က႑ ၊ အက်ဳိးစီးပြား ရွာေဖြရရွိမႈက႑ေတြမွာ….တနဂၤေႏြေန႔ဖြားေတြအဖုိ႔ စိတ္ဒြိဟမ်ားရျခင္း ၊ မေရမရာ ေသာအေျခအေနမ်ားေပၚတြင္ ေယာင္ခ်ာခ်ာ ျဖစ္ေနရတတ္ျခင္းေတြ လႊမ္းမုိးေနပါလိမ့္မယ္။
အလုပ္အကုိင္နဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ယတိျပတ္… ကၽြန္ေတာ္အၾကံေပးရရင္ျဖင့္.. ၾသဇာညြန္႔ေလးကုိ အျမဲေဆာင္ထားသင့္ေသာ နွစ္မ်ဳိးလုိ႔ သာ အၾကံေပးပါရေစ။
ေမတၱာေရး
=======
အမ်ားစု ေမတၱာေရး ကံေကာင္းနုိင္ၾကေသာ ကာလမ်ဳိးလုိ႔ ဆုိုနုိင္ပါတယ္။ ျမားနတ္ေမာင္က ေလးညိဳ႕ကုိ အေပၚေထာင္ပစ္မယ့္ကာလမ်ဳိးမုိ႔….ကုိယ့္ထက္ သာလြန္ေနပါေစ…၊ အဆင့္အတန္းကြာေနပါေစဦး….ေမွ်ာ္လင့္ခြင့္ရနုိင္ေသာကာလမ်ဳိးလုိ႔ ဆုိုနိုင္ပါတယ္။
မူလဇာတာအရ အိမ္ေထာင္ေရးကံ ညံ႔သည့္ဇာတာရွင္မ်ားေသာ္မွ…ယခုနွစ္အဖုိ႔ အိမ္ေထာင္ဖက္ အေျခအေနနဲ႔ ..ေမတၱာေရးရာကံဇာတာအပုိင္းမွာ အမ်ားအားျဖင့္ အားသာခ်က္ကေလး ျဖစ္လာတတ္သည့္ နွစ္မ်ဳိးပါပဲ။
ပ်ဳိရြယ္သူမ်ားအဖုိ႔လည္း …ေသာၾကာျဂိဳဟ္ရဲ႕ ဆြဲငင္မႈေၾကာင့္ ..ေလးစားမႈနဲ႔ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ေရာေထြးေနေသာ ခ်စ္မႈေရးရာအေျခအေနမ်ဳိးေတြကုိ ၾကံဳေတြ႕လြယ္ေသာ ကာလျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။
ပညာေရး
======
ပညာေရး အားနဲတတ္ေသာ ကာလမ်ဳိးပါ။ က်စရာ ရွိရင္လည္း ဖုန္းကနဲေနေအာင္ က်မယ့္ကာလမ်ဳိးလုိ႔ ဆုိနုိင္ပါတယ္။ မွန္းထားသေလာက္ ဂုဏ္ထူး သုိ႔မဟုတ္ ရလာဒ္ေကာင္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္နုိင္ျခင္း မရွိဘဲ …ကုိယ္ထင္တာနဲ႔ ဆန္႔က်င္ဘက္အေျခအေနအခ်ဳိ႕ ၾကံဳေတြ႕ၾကရတတ္ခ်ိန္ပါ။ သင္ၾကားေရး က႑မွာ သူမ်ားအကူအညီကုိလည္း ယူေနရတတ္ခ်ိန္ ျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္ျပီးသား စာေတြကုိ ပဲ ျပန္ျပန္ေႏြးေပးနုိင္မွ …အားသာခ်က္ ျဖစ္လာမယ့္ နွစ္မ်ဳိးပါပဲ။
က်န္းမာေရး
========
က်န္းမာေရး အားနဲေနသူမ်ား အနက္ေရာင္ကုိ အထူးေရွာင္သင့္ေသာ နွစ္မ်ဳိးျဖစ္ပါတယ္။ အေနာက္ေတာင္အရပ္ကုိ ညဥ္႔အိပ္ညဥ္႔ေန ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ ခရီးေ၀းသြားျခင္းမ်ဳိးေသာ္လည္း ျဖစ္နုိင္သမွ် ေရွာင္သင့္ေသာ ကာလပါ။ ေရနဲ႔ နီးစပ္ရာမွာ ေနထုိင္ျခင္းျဖင့္ က်န္းမာေရးတုိးတက္ေကာင္းမြန္နုိင္ျပီး…..၊ ေရေသာက္နဲသူမ်ား က်န္းမာေရးအားနဲလြယ္ေသာ ကာလ လည္း ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။
တနဂၤေႏြေန႔ဖြားတစ္ေယာက္ေယာက္ နာမက်န္းျဖစ္ေနခ်ိန္ ျဖစ္ေနခဲ့ရင္လည္း အိမ္မွာ ညဥ္႔အိပ္ညဥ္႔ေန ဧည့္သည္ စေနသား လာမယ္ဆုိရင္ …လက္မခံသင့္ေသာ ကာလ ျဖစ္ပါတယ္။
ယုံတာ မယုံတာထက္….အေၾကာင္းအက်ဳိးဆက္စပ္မႈ ရွိေနတယ္ဆုိတာေလာက္ေတာ့ ..သတိျပဳမိၾကဖုိ႔ လုိအပ္ပါလိမ့္မယ္။
အေထြေထြသုံးသပ္ခ်က္
================
ေနရာ ဆုိတာနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ ဆုိးက်ဳိး ေပးတတ္ေသာနွစ္မ်ဳိးပါပဲ။ ေနရင္းထုိင္ရင္း ..ကိုယ့္ေနရာ ေပ်ာက္သြားတာ ၊ အလုပ္မွာ ေနရာေကာင္းမရတတ္တာ၊ နယ္ေ၀းကုိ ေျပာင္းရတာ၊ မေနခ်င္သည့္ေနရာမ်ဳိးမွာ ေနထုိင္ေနရတာ ၊ မေပ်ာ္ပုိက္ေသာလုပ္ငန္းေနရာမ်ဳိးမွာ တာ၀န္ယူေနရတာ….စသည္ျဖင့္ ေနရာနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ ကံမေကာင္းတတ္ေသာ ကာလမ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။
ေနအိမ္မွာ … ဒုတ္ဓါးလက္နက္ ၊ ေလာင္စာ တစ္မ်ဳိးမ်ဳိး မ၀င္ေကာင္းေသာ ကာလ ျဖစ္ျပီး ၊ ၀င္လာခဲ့ရင္လည္း …အိမ္ေထာင္ေရး မသာမယာ ျဖစ္ရတတ္ပါတယ္။ မ၀င္ေကာင္းဘူး ဆုိတာက ပုံမွန္ အသုံးလုိလုိ႔ ၀ယ္ယူသုံးေနရျခင္းမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲ…တစ္စုံတစ္ေယာက္က လက္ေဆာင္ေပးတာ၊ သုိ႔မဟုတ္ ေမ့က်န္ခဲ့တာ စသည္ျဖင့္ ပုံမွန္သဘာ၀မဟုတ္ေသာ ၀င္လာျခင္း ရွိမယ္ဆုိရင္ …သတိျပဳျပီး ျပန္လည္ ဖယ္ရွားျခင္း ၊ ျပန္ေပးျခင္း ျပဳသင့္ပါတယ္။
အရင္းအနွီးမရွိသူမ်ား …ခ်စ္ခင္ေသာအားျဖင့္ ရင္းနွီးေပးမယ့္ သူ ေပၚေပါက္လြယ္ေသာ နွစ္မ်ဳိးပါ။ ဒီတစ္နွစ္အဖုိ႔ တနဂၤေႏြေန႔ဖြားမ်ားအေနနဲ႔ ….ကံေကာင္းမႈသည္…အေရွ႕ေတာင္ အရပ္ မွာ တည္ေနတတ္ပါတယ္။
အေရွ႕ေျမာက္အရပ္မွာ ဖူးစာဖက္ ေပၚတတ္ပါတယ္။ အေနာက္ေတာင္ အရပ္မွာ ကံဆုိးမႈ တည္ေနတတ္ျပီး ၊ အေရွ႕စူးစူး အရပ္မွာေတာ့ …အက်ဳိးစီးပြား ရပ္တည္ေနတတ္ေသာ နွစ္သစ္တစ္ခု ျဖစ္ပါေၾကာင္း…..။
ကဲ……….ဒီေလာက္နဲ႔ ရပ္မလုိ႔ပါပဲ။ သုိ႔ေသာ္ ကတိေလးကလည္း ေပးထားမိေလေတာ့….အမည္အဖ်ားစာလုံးမ်ားနဲ႔ ..မူတည္ျပီး ဆက္လက္တင္ျပေပးသြားပါဦးမယ္။
အမည္အဖ်ားစာလုံး ဆုိတာက ….အမည္တစ္ခုရဲ႕ အဆုံးသတ္ ေနာက္ဆုံးစာလုံးကုိ ဆုိလုိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ စုိးမုိးထြန္း မွာ …ထြန္းသည္ အဖ်ားစာလုံးပါ။ ဒီဥပမာေပၚမူတည္ျပီး …..ဆက္လက္ဖတ္ၾကည့္ၾကပါစုိ႔..။
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
တနဂၤေႏြေန႔ဖြား ၊ အမည္အဖ်ားစာလုံး တနဂၤေႏြနံျဖင့္ မွည့္ေခၚထားသူမ်ား
-----------------------------------------------------------------------------------
( ဥပမာအားျဖင့္… စုိးေအာင္ ၊ ေအာင္ေအာင္ ၊ ေအးေအး ၊ မ်ဳိးသစ္ဦး …စသည္ )
အေျပာင္းအလည္းမ်ား မုခ် ၾကံဳမယ့္ အမည္ရွင္ေတြပါ။ အလုိလုိေနရင္း တစ္ခါတစ္ေလ ကုိယ့္ကုိယ္ပါ စိတ္တုိေနရတတ္ပါတယ္။
အမႈအခင္း ျဖစ္လြယ္ခ်ိန္ ၊ မင္းအစုိးရမ်ား အေရးယူျခင္း ခံရတတ္ခ်ိန္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အစားမွား ေဆးမွား ဂရုျပဳရန္လုိအပ္ေသာ နွစ္မ်ဳိးျဖစ္ျပီး ….က်န္းမာေရး အားနဲခ်ိန္ျဖစ္ေနမယ္ ဆုိရင္ ေဆးနွစ္မ်ဳိး အခ်င္းခ်င္း မတည့္ေသာ …ေဘးဥပါဒ္မ်ဳိးကုိ အထူးဂရုစုိက္ဖုိ႔ လုိအပ္ခ်ိန္ ျဖစ္ပါတယ္။
ခါတုိင္းကုိယ္ေပါင္းေနၾက သူေတြ နဲ႔ ဆန္႔က်င္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း ေတြနဲ႔ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံလာရတတ္ပါတယ္။ လုပ္ေနဆဲ အလုပ္အစား အျခားအလုပ္တစ္ခုကို အစပ်ဳိးလုပ္ကုိင္ခြင့္ေပၚလာတတ္ခ်ိန္ပါ။ အေျပာင္းအလည္းတုိင္းကုိ ပုိမုိသတိထားျပီး ေျပာင္းလည္းနုိင္ဖုိ႔ ၾကိဳးစားရပါမယ္။
အထက္လူၾကီးအၾကီးအကဲမ်ား နဲ႔လည္း အတုိက္အခံျဖစ္လြယ္ေသာ ကာလျဖစ္တာမုိ႔…ဒီနွစ္အဖုိ႔ေတာ့….ဒီအမည္ရွင္ေတြ ကေတာ့ …ကံမေကာင္း မႈ ၾကံဳမလာေအာင္ အေတာ္ကုိ သုိင္းနင္းကြက္က် သြားတတ္မွ ေဘးကင္းပါလိမ့္မယ္။
ယၾတာ / ဓါတ္ခဲေဟာင္းမ်ား ကုိ ေတာင္စူးစူးအရပ္သုိ႔ စြန္႔ပစ္ပါ။ လိေမၼာ္ေရာင္ ကုိ ေရွာင္ပါ။ ေခါင္းအုံး သုိ႔မဟုတ္ ေခါင္းအုံးစြပ္ မၾကာခဏ လဲအိပ္ပါ။
တနဂၤေႏြေန႔ဖြား ၊ အမည္အဖ်ားစာလုံး တနလၤာနံ ျဖင့္ မွည့္ေခၚထားသူမ်ား
-----------------------------------------------------------------------------------
( ဥပမာ အားျဖင့္ … ေအာင္မင္းေက်ာ္ ၊ ေအးျမခုိင္ ၊ ခင္ျငိမ္းခ်မ္း ၊ တင္နီလာခုိင္ )
ခရီးေဆာင္အိတ္ေကာင္းေကာင္း ၀ယ္ထားရမယ့္နွစ္ပါပဲ။ ခရီးကံေတြ မ်ားမယ့္ နွစ္ပါ။
ဒီတစ္နွစ္ ..အဖုိ႔..ဘယ္ဟာမွ ေရေရရာရာ မရွိလွဘဲ….ေယာင္၀ါး၀ါးေတြသာ မ်ားေနပါမယ္။ ဟုိေနရာ ကန္႔လန္႔ ကန္႔လန္႔…သည္ေနရာကန္႔လန္႔ ကန္႔လန္႔ နဲ႔ .. ၾကားကပါေနရမယ့္နွစ္ပါ။ လုပ္သမွွ် အလုပ္ေတြလည္း တစ္ပုိင္းတစ္စ တစ္၀က္တစ္ပ်က္ က ပုိမ်ားပါလိမ့္မယ္။ အမွတ္မထင္ တစ္ဖက္သတ္ အနုိင္က်င့္ခံရျခင္းမ်ဳိး ၾကံဳနုိင္ပါတယ္။ စေနသားသမီး စေနနံ အမည္ရွင္ေတြကုိ ပုိမုိဂရုျပဳေပါင္းသင္းရမယ့္ ကာလပါ။ လျပည့္ေန႔ေတြမွာ ေကာင္းေသာကံ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေပၚလာတတ္ေသာ နွစ္မ်ဳိးလည္းျဖစ္ပါတယ္။
ယၾတာ / တနလၤာေန႔မွာ ဖိနပ္ေဟာင္းတစ္ရံကုိ စြန္႔ပစ္ပါ သုိ႔မဟုတ္ ႏြမ္းပါးသူမ်ားကုိ ေပးလုိက္ပါ။ အေနာက္ေတာင္ အရပ္ကုိ အသြားအလာ ဆင္ျခင္ပါ။ အနက္ေရာင္ လုံး၀ ေရွာင္သင့္ေသာ နွစ္ျဖစ္ပါတယ္။ ပုလဲ ဆင္ျမန္းျခင္းျဖင့္ … ေကာင္းက်ဳိး ပုိမုိရရွိတတ္ေသာ နွစ္မ်ဳိး ျဖစ္ပါေၾကာင္း။
တနဂၤေႏြေန႔ဖြား ၊ အမည္အဖ်ားစာလုံး အဂၤါနံ ျဖင့္ မွည့္ေခၚထားသူမ်ား
-------------------------------------------------------------------------------
( ဥပမာ ၊ ေအးေအးစုိး ၊ ေအးသႏၱာေဆြ၊ ေအာင္ေဇာ္ ၊ မင္းခန္႔ဇင္ ၊ သင္းသင္းစံ )
ပ်ဳိရြယ္သူမ်ား ….သတင္းၾကီးသေလာက္ ..အခ်စ္ေရး အဆင္မေျပ ျဖစ္ရတတ္ခ်ိန္ပါ။ အျခားတနဂၤေႏြအမ်ားစု အဖုိ႔… အခ်စ္ေရးအဆင္ေျပတတ္ခ်ိန္ ျဖစ္တာေတာင္…ဒီအမည္ရွင္ေတြ အဖုိ႔ကေတာ့ ….နာမည္ၾကီး ျပီး ထင္သလုိမျဖစ္တတ္ေသာ ကာလပါပဲ။
အိမ္္ေထာင္သည္မ်ားလည္း အလုိမျပည့္ အိမ္ေထာင္ေရးသုခ မ၀မလင္ ျဖစ္ရတတ္ေသာ ကာလ မ်ဳိးလုိ႔ ဆုိနုိင္ပါတယ္။
ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒီတစ္နွစ္က အက်ဳိးစီးပြား ပုိမုိရနုိင္ေသာ နွစ္မ်ဳိးျဖစ္တာမုိ႔….တြန္းတြန္းတုိက္တုိက္ ပုိမုိၾကဳိးစားရမယ့္ ကာလပါ။ မနွစ္ကတုန္းက ….အလြဲလြဲအေခ်ာ္ေခ်ာ္ေတြ ျဖစ္ခဲ့သမွ်..ဒီတစ္နွစ္ ျပန္တည့္မတ္ရမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အက်ဳိးတူေပါင္းစည္း လုပ္ကုိင္နုိင္ေအာင္ ၾကိဳးစားျပီး တုိးတက္လာနုိင္ေသာ နွစ္မ်ဳိးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ စိတ္ခြန္အား ျပန္လည္ျမင့္တက္လာနုိင္ေသာ နွစ္မ်ဳိး ျဖစ္တာမုိ႔ …. အက်ဳိးရွိေအာင္ တြန္းတြန္းတုိက္တုိက္ ပုိမုိလုပ္ေဆာင္သင့္ေသာ နွစ္မ်ဳိးပါပဲ။
ယၾတာ / အဂၤါေန႔မွာ … အမ်ဳိးသမီး အၾကီးအကဲ တစ္ဦးဦးကုိ ေျခဆုပ္လက္နွယ္ျပဳစုျခင္း၊ ေမြ႕ယာ သုိ႔မဟုတ္ ..အထည္အလိပ္ လက္ေဆာင္ေပးျခင္း ၊ ကန္ေတာ့ျခင္း ျပဳသင့္ေသာ အခ်ိန္ပါ။ ခရမ္းျပာေရာင္ ကုိ ေရွာင္သင့္ေသာ နွစ္မ်ဳိးလည္းျဖစ္ပါတယ္။
တနဂၤေႏြေန႔ဖြား ၊ အမည္အဖ်ားစာလုံး ဗုဒၶဟူးနံျဖင့္ မွည့္ေခၚထားသူမ်ား
----------------------------------------------------------------------------
( ဥပမာ ၊ ေအးလြင္ ၊ ေအးေအး၀င္း ၊ ဥကၠာမ်ဳိးလြင္ ၊ ရွင္းသန္႔လင္း … စသည္ )
ဓါးခုတ္ရာ လက္၀င္လွ်ဳိေပးရသလုိ… အစားထုိး ခံေပးရတတ္ေသာ နွစ္မ်ဳိးပါပဲ။ သူမ်ား ေခ်းထားတဲ့ေငြကုိ ကုိယ္က စုိက္ဆပ္ေပးရတတ္ပါတယ္။ စကားပုံရုိင္းရုိင္း ႏိႈင္းရရင္ ငါးတစ္ကာယုိသည့္ေခ်း ပုဇြန္ဆိတ္ေခါင္းထဲ လာစုေနရသည့္ နွစ္မ်ဳိးပါ။ သူတစ္ပါး အရႈပ္ေတြ မျပီးနုိင္ေအာင္ ရွင္းေနရတတ္ပါတယ္။ ဒီတစ္နွစ္ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ေတာင္ ေခ်းစရာ ငွားစရာ အေၾကာင္းလည္း ေပၚလာတတ္ပါတယ္။ ပညာတတ္လူတန္းစားတစ္ခ်ဳိ႕ သုိ႔မဟုတ္ …ပညာရွင္အခ်ဳိ႕ရဲ႕ တုိက္ခုိက္မႈကုိလည္း ခံရတတ္ေသာကာလပါ။ ပညာသင္ယူေနသူမ်ား ျဖစ္ပါက ..ဆရာသမားေတြကုိ အေတာ္ကုိ ဂရုစုိက္ ဆက္ဆံရပါလိမ့္မယ္။ ဒီတစ္နွစ္ကေတာ့ ၀ဋ္ေၾကြးကုိ ဆပ္ေနရသလုိပါပဲ လုိ႔ ျငီးတြားရေလာက္ေသာ နွစ္မ်ဳိးပါပဲ။
ယၾတာ / အမ်ားသုံးေနရာေတြမွာ သန္႔ရွင္းေရး လုပ္ေပးျခင္း သည္ အေကာင္းဆုံးယၾတာပါပဲ။ ဗုဒၶဟူးေန႔မွာ….. ေငြအခ်ဳိ႕စာအိတ္ထဲ ထည့္ျပီး လမ္းေလးခြဆုံေနမ်ဳိးမွာ ပံ႔သကူ ပစ္လုိက္ပါ။
တနဂၤေႏြေန႔ဖြား ၊ အမည္အဖ်ားစာလုံး ၾကာသာပေတးနံ ပုိင္ရွင္မ်ား
----------------------------------------------------------------------------
( ဥပမာ ၊ ေအာင္သိန္းျမင့္ ၊ ေအးေအးျမ ၊ မုိးျမင့္ ၊ မင္းမင္း …စသည္ )
စြန္႔စားရမယ့္ အေျခအေနေတြ ပုိမုိေပၚလာတတ္ေသာ ႏွစ္ပါပဲ။ မိမိရဲ႕ ဆင္ျခင္တုံတရား ၊ ေၾကာင္းက်ဳိးဆက္စပ္နုိင္မႈေတြကုိ အစြမ္းကုန္ ထုတ္သုံးရမယ့္ ကာလျဖစ္ပါတယ္။ ေငြအေျမာက္အမ်ား ေခ်းငွားလုိ႔ရနုိင္ေသာ ကာလလည္း ျဖစ္ျပီး …. စြမ္းရည္ရွိေသာ ပညာရွင္ေတြ ၊ ပညာတတ္အသုိက္အ၀န္းေတြ နဲ႔လည္း အလုပ္အကုိင္ ကံ ဆက္စပ္ေနရတတ္ပါတယ္။ ဒီတစ္နွစ္ အဖုိ႔ ကံေကာင္းမႈ ဆုိတာကုိ …..စြန္႔စားမႈေတြ ၊ ခ်ိန္ဆနုိင္စြမ္းေတြ …ပင္ကုိယ္စြမ္းရည္ေတြ ၊ ယွဥ္ျပိဳင္စစ္ထုိးရမႈေတြနဲ႔ …ဒြန္တြဲျပီး ရွာေဖြယူရပါလိမ့္မယ္။ ရန္သူ ပုိမုိေပါလာပါမယ္။ တုိက္မယူရင္ မရနုိင္တဲ့ ….အေျခအေနေတြကုိခ်ည္း ပုိမုိ ၾကံဳေတြ႕လာရတတ္ခ်ိန္ပါ။
လူမႈဆက္ဆံေရးဆုိင္ ရာ ျပႆနာ မ်ားေျမာင္တတ္ေသာ ကာလျဖစ္ျပီး…. အေရးၾကီးေသာ အဆက္အသြယ္အခ်ဳိ႕ ဆုံးရႈံးရျခင္း ၊ ျပတ္ေတာက္ျခင္းမ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚလာပါမယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အလုပ္သိပ္လုပ္လုိ႔ ခြန္အား ရေစတဲ့ အသက္ပုိင္းမ်ဳိးပါ။ စြမ္းရည္ကုိ မထုတ္ရင္သာ ..သုိ႔မဟုတ္ ထုတ္ခြင့္မရရင္သာေနမယ္… ထုတ္ခြင့္သာတာနဲ႔ မိမိရဲ႕ စြမ္းရည္က ခါတုိင္းနွစ္ေတြထက္ သိသိသာသာ ပုိမုိတက္ၾကြ ေတာက္ပေနပါလိမ့္မယ္။
သတိျပဳဖုိ႔က…အရႈပ္ထုပ္ေတြက ..ကုိယ့္ဆီကုိ အလုိလုိ ေျပးကပ္လာတတ္ခ်ိန္ပါ။ အရႈပ္ထဲမွာ ရွင္းေအာင္ ေနရင္ေန….မေနနုိင္ရင္ေတာ့ အခ်ဳပ္ထဲမွာပါ ရွင္းေနရတတ္ေသာ ကာလမုိ႔….အရႈပ္အေထြးေတြထဲ ညွပ္ပါမသြားမိဖုိ႔ လုိအပ္လွပါေၾကာင္း….။
ယၾတာ / ၾကာသာပေတးေန႔မွာ … ပညာရွင္မ်ား ၊ မိတ္ေဆြမ်ား ျဖင့္ …ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ပါ။ တစ္နွစ္လုံး နံ႔သာေရာင္ ၊၀ါညိဳေရာင္ ၊ သနပ္ခါးေရာင္ တုိ႔ကုိ သုံးစြဲသင့္ပါတယ္။ အစိမ္းကေတာ့ ျဖစ္နုိင္သမွ် ေရွာင္သင့္ခ်ိန္ပါ။
တနဂၤေႏြေန႔ဖြား ၊ အမည္အဖ်ားစာလုံး ေသာၾကာနံ ပုိင္ရွင္မ်ား
---------------------------------------------------------------------
( ဥပမာ ၊ ေအးေအးသိန္း ၊ ေအာင္မ်ဳိးသန္႔ ၊ ေအးျမသြင္ ၊ ခုိင္မာလာသြယ္ ..စသည္ )
ဒီအမည္ရွင္အမ်ားစု အဖုိ႔ ဒီႏွစ္သည္ ကံေကာင္းမယ့္နွစ္လုိ႔ ဆုိရပါလိမ့္မယ္။ သုိ႔ေသာ္ ..စက္ပစၥည္းတစ္ခုခု သုိ႔မဟုတ္ အဂၤါေန႔ဖြား တစ္ဦးဦး ပုံမွန္မဟုတ္ေသာ ၀င္ျခင္းမ်ဳိး ျဖင့္ ၀င္လာခဲ့မယ္ဆုိရင္ မိမိရထုိက္ေသာ ကံေကာင္းမႈေတြ လြင့္ပါးသြားေစတတ္တာကို ေတာ့ သတိအထူးျပဳရပါလိမ့္မယ္။ အထူးသျဖင့္ နာရီလက္ေဆာင္ရျခင္း ၊ ျပကၡဒိန္လက္ေဆာင္ရျခင္း မ်ဳိးေတြကုိ မယူဘဲ ေရွာင္ခြင့္သာရင္ ေရွာင္ပါ။
ဂုဏ္က်က္သေရ တုိးတက္ျခင္း ၊ ဆုံးရႈံးထားေသာ ဆုံးရႈံးမႈ အခ်ဳိ႕ ျပန္လည္ရရွိလာတတ္ျခင္း၊ ငယ္ခ်စ္ေဟာင္းျဖင့္ ျပန္ဆုံရတတ္ျခင္း စသည္ျဖင့္ …တစ္ေက်ာ႔ျပန္လာေသာ ေကာင္းက်ဳိးမ်ဳိးေတြကုိလည္း ပုိမုိ ရရွိတတ္ေသာ ကာလ ျဖစ္ပါတယ္။ ေမြးခ်င္းအငယ္ ညီညီမ ေယာက္ဖ ခယ္မ စသည္ျဖင့္ တုိ႔ အနဲငယ္ ဒုကၡေပးတတ္ပါတယ္။ မိမိထံမွာေသာ္လည္းေကာင္း လာေသာင္တင္ေနတတ္ပါတယ္။
ယၾတာ / သံလုိက္တုံးတစ္တုံး (ျမင္းခြာပုံသံလုိက္ျဖစ္ပါက ပုိမုိေကာင္း) ေဆာင္ထားသင့္ေသာ နွစ္ပါပဲ။ ေသာၾကာေန႔မွာ … ျပကၡဒိန္အေဟာင္းေတြ ရွာျပီး စြန္႔ပါ။ အေရွ႕ေတာင္ အရပ္ကုိ အသြားအလာဆင္ျခင္သင့္ျပီး…အနီရဲရဲ အေရာင္ေေတြကုိလည္း သတိျပဳေရွာင္သင့္ေသာ နွစ္တစ္နွစ္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း…။
တနဂၤေႏြေန႔ဖြား ၊ အမည္အဖ်ားစာလုံး စေနနံပုိင္ရွင္မ်ား
---------------------------------------------------------------
( ဥပမာ ၊ ေအးထြန္း ၊ ေအာင္နုိင္ ၊ ဥကၠာမင္းဒင္ ၊ ေလးေလးႏြယ္ ..စသည္ )
ခ်စ္ခင္သူတုိ႔က ရင္းနွီးမႈပုိင္းဆုိင္ရာကုိ ကူညီေပးတတ္ေသာ နွစ္မ်ဳိးပါပဲ။ တစ္ခါမွ မျမင္ဖူးသည့္ လူစိမ္းမ်ဳိးကပဲျဖစ္ျဖစ္…ခင္မင္ရင္းနွီးမႈနဲ႔ ကူညီေပးျခင္း ခံရတတ္ပါတယ္။ က်န္းမာေရး အထူးဂရုစုိက္ရမယ့္ နွစ္ပါ။ ၾကားသုံးၾကား မညွပ္မိေအာင္လည္း အထူးေနတတ္ ထုိင္တတ္ဖုိ႔ သတိျပဳရမယ့္ ကာလ ျဖစ္ပါတယ္။
ၾကားကေန ေကာင္းေအာင္လုပ္ေပးပါလ်က္ကယ္နဲ႔…မ်က္နွာမလွ ၾကားညွပ္ရမယ့္ကံက အဆုိးဆုံး ဒီတစ္နွစ္အဖုိ႔ ေပးလာနုိင္ပါတယ္။
လူမ်ဳိးကြဲ နုိင္ငံရပ္ျခား ကံမွာေတာ့ ေကာင္းေသာ နွစ္မ်ဳိးလည္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း။
ယၾတာ / စေနေန႔ မွာ သန္႔ရွင္းေရးကုသုိလ္ျပဳျခင္း ၊ ေရလႈျခင္း ၊ ငါးလႊတ္ျခင္း ၊ငါးစာေကၽြးျခင္း အဆင္ေျပတာေလး မျဖစ္မေနလုပ္သင့္ေသာ နွစ္ပါပဲ။ အေရွ႕စူးစူး အရပ္ကုိ အသြားအလာ ဆင္ျခင္သင့္ျပီး …အျဖဴေရာင္ေတြကုိ နဲနဲေလွ်ာ႕သုံးသင့္ပါေၾကာင္း။
တနဂၤေႏြေန႔ဖြား ၊ အမည္အဖ်ားစာလုံး ရာဟုျဖင့္ မွည့္ေခၚထားသူမ်ား
--------------------------------------------------------------------------
( ဥပမာ ၊ ေအးေအးေရႊ ၊ ေအာင္ရွိန္၊ ေအာင္ခန္႔ရွင္း ၊ ေအးသႏၱာေရႊ ..စသည္ )
အမ်ားစု အဖုိ႔…မေနလုိေသာ ေနရာမွာ ေနရတတ္ျခင္းကံ သည္ က်ေရာက္လာပါမယ္။ အနဲစု ကံေကာင္းသူမ်ားကေတာ့ မိမိတုိ႔ ဆႏၵအလုိက္ ေ၀းေသာ အရပ္ေဒသ သုိ႔မဟုတ္ အစြန္႔အဖ်ားေဒသမ်ားမွာ အေျခခ်ခြင့္ ၾကံဳနုိင္ပါတယ္။ ေနရာထုိင္ခင္း က႑ မွာ အမ်ားစု အဖုိ႔ ကံမေကာင္းတတ္ေသာကာလပါ။ စိတ္ဖိအားမ်ားျပီး … အပယ္ခံေနရာမ်ဳိးမွာ က်ေရာက္ေနရတတ္ပါတယ္။ ဒီတစ္နွစ္လုံး ဟုိ႔လူကုိ အစြမ္းကုန္ ေထာက္ပံ႔ေပးရ...၊ သည္လူ႕အတြက္ အစြမ္းကုန္ ပံ႔ပုိးေပးရမႈေတြ ၾကံဳလာရတတ္ပါတယ္။ အမ်ားအားျဖင့္ ေသြးမေတာ္သားမစပ္သည့္ သူစိမ္းေတြကုိ ပုိမုိ ေထာက္ပံ႔ ပံ႔ပုိးေပးခြင့္မ်ဳိး ၾကံဳလာပါမယ္။
ကုိယ္စားလွယ္လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ေနသူမ်ား အဖုိ႔ေတာ့ ကံအားသာခ်က္ကေလး ျပန္ရလာနုိင္ေသာ ကာလ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ။
ယၾတာ / ဗုဒၶဟူးေန႔ ညေနဘက္မွာ … ပညာဒါနျပဳျခင္း ၊ အိမ္ေျခယာေျခမဲ့မ်ားကုိ ..ကုသုိလ္ျပဳျခင္း ျပဳပါ။ နံသာေရာင္ ၊ ၀ါညိဳေရာင္ ၊ သနပ္ခါးေရာင္တုိ႔ကုိ ေရွာင္သင့္ေသာနွစ္ျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။
================
( ေက်းဇူးျပဳျပီး … ကူးယူလုိသူ ရွယ္ယာလုိေသာ page မ်ား ၊ web site မ်ား ၊ ေဗဒင္ျဖင့္ အသက္ေမြးေနေသာ account ပုိင္ရွင္မ်ား အေနနဲ႔ ကၽြန္ေတာ့္ဆီမွာ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းျပီးမွ … မူရင္းေရးသားသူ အမည္ ဖုန္းနံပါတ္ စသည္အားလုံးကုိ အျပည့္အစုံ ေဖာ္ျပျပီးမွသာ ယူပါခင္ဗ်ာ။ )
အားလုံးကို ေလးစား ေက်းဇူးတင္စြာျဖင့္
ကုိဖုန္း။
သုေတသီ ေ၀သာလီေမာင္ဖုန္း
ကုိစုိးမုိးထြန္း ( ေဗဒင္ပညာသုေတသီ )
09 789 333 791
09 318 17 287

Post a Comment
 

Posts Comments

©2006-2010 ·TNB