Friday, March 30, 2018
အဂၤါေန႔ဖြား တုိ႔ ကံဇာတာ ( ၁၃၈၀ခုနွစ္)
=============================
ယခုနွစ္ ၁၃၈၀ခုနွစ္ကေတာ့ အဂၤါေန႔ဖြားတုိ႔အတြက္ ေကာင္းက်ဳိးခ်မ္းသာ ပုိမုိတုိးတက္နုိင္ေသာ နွစ္ေကာင္းနွစ္ျမတ္လုိ႔ အမ်ားစု အတြက္ ဆုိနုိင္ပါလိမ့္မယ္။ မိမိတုိ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခြင့္ ပုိမုိရရွိနုိင္ျခင္း ၊ အတိတ္ကံ မူလဇာတာ အသက္ပုိင္း ဒသာပုိင္း စတာေတြ အရ ပါ ေကာင္းေသာကံ ေတြ တုိက္ဆုိင္ေနသူေတြ အဖုိ႔ ...ခ်မ္းသာေအာင္ျမင္ျခင္း ေတြ ဆုိက္ေရာက္ခြင့္ ေပးနုိင္ေသာ ....ေကာဇာနွစ္မ်ဳိးလုိ႔ လည္း ဆုိနုိင္ပါတယ္။
ေယ်ဘုယ်အားျဖင့္ အမ်ားစုေသာ အဂၤါေန႔ဖြားေတြကုိ အေမာေျဖေျပ နုိင္စရာ ၊ အတူတစ္ကြ ေပါင္းစည္း နုိင္ျခင္း အက်ဳိးခံစားရစရာ...၊ ဘ၀တုိးတက္ေအာင္ျမင္ျခင္း မ်ဳိး ၾကံဳေတြ႕စရာ မ်ားျပားေသာ ခုနွစ္မ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။
အေသးစိတ္အားျဖင့္ …..က႑အနဲငယ္ခြဲဲျခားျပီး ေအာက္မွာ ဆက္လက္ေရးသားေပးလုိက္ရပါတယ္။


အလုပ္အကုိင္
=========
တုိးတက္ေအာင္ျမင္လြယ္ေသာ ကာလျဖစ္ပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္...လုပ္ငန္းခြင္ ပုိင္း္ဆုိင္ရာ အေနအထားေတြ ေျပာင္းလည္း သြားတတ္ပါတယ္။ ယခင္က နီးနီးနားနားကေန အက်ဳိးစီးပြားရလြယ္ခဲ့ရင္ ယခုအဖုိ႔ အေ၀းကေန အက်ဳိးစီးပြား ေတြ ပုိမုိျဖစ္လြယ္လာပါလိမ့္မယ္။ နုိင္ငံရပ္ျခားနဲ႔ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ေနေသာ လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ေနသူမ်ားအဖုိ႔ ပုိမုိျပီး အက်ဳိးစီးပြား ေကာင္းမြန္နုိင္ေသာ ကာလ လည္း မုခ်ျဖစ္ပါတယ္။ အလုပ္အကုိင္ပုိင္းမွာ အစကေန ျပန္ျပန္စေနရေသာ အေျခအေနတစ္မ်ဳိးေၾကာင့္ အနဲငယ္ ပင္ပန္းရတတ္ခ်ိန္ျဖစ္ေသာ္လည္း ...အေျခအေနသစ္ကုိ ေမွ်ာ္လင့္ေနသူမ်ား ...အစပ်ဳိးခ်င္ေနသူမ်ားအတြက္ကေတာ့ ဒီတစ္နွစ္ဟာ အခြင့္အလမ္းသာမယ့္ နွစ္ပါပဲ။
ေမတၱာေရး
========
ေမတၱာေရးကံ မွာ အေနွာက္အယွက္ျဖစ္လြယ္ေသာ ကာလျဖစ္ပါတယ္။
အခ်ဳိ႕ေသာ အဂၤါေန႔ဖြားမ်ား ေမတၱာေရးမွာ ၾကီးမားေသာ အေျပာင္းအလည္း ျဖစ္ပြားလာနုိင္ပါတယ္။ လက္ရွိတစ္ေယာက္နဲ႔ အဆင္မေျပျဖစ္ေနသူမ်ား ...တစ္ျပိဳင္နက္ထဲမွာပဲ အျခားတစ္ေယာက္က ဘ၀ထဲကုိ တစ္စ တစ္စ တုိး၀င္လာတတ္ တာမ်ဳိး ၾကံဳေနရတတ္ခ်ိန္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီတစ္နွစ္အဖုိ႔ ေမတၱာေရး အိမ္ေထာင္ေရး အဆင္မေျပျဖစ္ေနသူမ်ား လိေမၼာ္ေရာင္ကုိ အထူးျပဳျပီး ေရွာင္ရွားသင့္လွပါတယ္။ ဒီနွစ္ထဲမွာ ..ဘာသာေရးနဲ႔ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ ေဆာင္စရာ တစ္ခုခုျဖစ္ေစ၊ အေဆာင္၊ လက္ဖြဲ႕ ၊ ေဆး စသည္တုိ႔ျဖစ္ေစ....ထူးျခားေသာ ၀င္ျခင္းမ်ဳိး ၀င္လာခဲ့ရင္ (ဥပမာ ဒါေလးေဆာင္ထားရင္ ေကာင္းတယ္တုိ႔...၊ အက်ဳိးေပးတယ္တုိ႔ ဆုိသည္မ်ဳိးနဲ႔ ၀င္လာခဲ့သည္ရွိေသာ္) ... လုံး၀ မေဆာင္သင့္ပါခင္ဗ်ာ။ အိမ္ေထာင္ေရး ၊ အလုပ္အကုိင္နဲ႔ ...ေနရာထုိင္ခင္းက႑ေတြကုိ ထိခုိက္ေစတတ္ပါတယ္။
ထုိ႔အတူ...ပယင္း..ပယင္းနဲဲ႔ ပယင္းေရာဂါထျပီး ပယင္းေဆာင္ရင္ေကာင္းမွာပဲ ဆုိျပီး ေဆာင္မိ ေနေသာ အဂၤါေန႔ဖြားေတြ ဒီတစ္နွစ္အဖုိ႔ေတာ့ ...ေဆာင္ရင္ အိမ္ေထာင္ေရး ေမတၱာေရး အလုပ္အကုိင္ စသည္ျဖင့္ မ်ားစြာမွာ ထိခုိ္က္ေစတတ္ေသာ နွစ္မ်ဳိး ျဖစ္ပါေၾကာင္း။ သတိအထူးျပဳၾကပါခင္ဗ်ား။
ပညာေရး
======
ပညာေရး မွာ အခက္အခဲ မကင္းတတ္ေသာ ကာလပါ။ အထူးသျဖင့္ အဂၤါေန႔ဖြားလည္း ျဖစ္ျပီး ..အသက္အားျဖင့္ ..၉နွစ္ ၊ ၁၆နွစ္၊ ၂၃နွစ္၊ ၃၀နွစ္ အတြင္း ျဖတ္သန္းေနသူေတြ ျဖစ္ေနရင္ ဒီနွစ္မွာ ပညာေရး အထူးပုိမုိဂရုစုိက္ရပါလိမ့္မယ္။
ပညာေရးအခက္အခဲၾကံဳေနသူ အနက္ေရာင္ကုိ အထူးျပဳေရွာင္သင့္လွပါတယ္။
က်န္းမာေရး
========
ရုတ္ခ်ည္း အားနဲသြားနုိင္ေသာ နွစ္မ်ဳိးပါပဲ။ က်န္းမာေရးကုိ ဆက္လက္ဂရုစုိက္ေပးဖုိ႔ လုိအပ္ပါလိမ့္ဦးမယ္။ က်န္းမာေရး အားနဲေနသူမ်ား နံ႔သာေရာင္ကုိ အနဲငယ္ ေရွာင္ရွား အသုံးျပဳသင့္လွေသာ အ ခ်ိန္ပါ။
အေထြေထြသုံးသပ္ခ်က္
================
ေနရာေျပာင္းလည္း ရျခင္း ဆုိသည့္ကံေတြ အခါမလပ္က်ေရာက္လာေနတတ္ေသာ နွစ္မ်ဳိးျဖစ္ပါတယ္။
အိုးအိမ္ေနရာထုိင္ခင္း ေျပာင္းလည္းရျခင္း၊ လုပ္ငန္းတြင္လည္း လုပ္ငန္းပုိေဇရွင္ အေနအထား၊ ဌာန အေျပာင္းအလည္းမ်ား က်ေရာက္လာနုိင္ျခင္း ၊ အစမွတစ္ဖန္ အသစ္ျပန္စရေသာ အေျခအေနမ်ား ရင္ဆုိင္ရတတ္ျခင္းေတြသည္ ဒီတစ္နွစ္အဖုိ႔ အဂၤါေန႔ဖြား အားလုံးအေပၚမွာ အနဲနဲ႔ အမ်ား လႊမ္းမုိးေနမယ့္ကာလ ျဖစ္ပါတယ္။
အေျပာင္းအလည္းမ်ားကုိ လက္ခံနုိင္ဖုိ႔နဲ႔ ...အဆင္ေျပစြာေျပာင္းလည္းနုိင္ဖုိ႔အတြက္ ရုန္းကန္တုိက္ပြဲ၀င္ရျခင္းဟာလည္း ဒီတစ္နွစ္အဖုိ႔ အဂၤါတုိ႔ရဲ႕ ကံဇာတာပါပဲ။
မိမိတုိ႔ရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားသည္ ေ၀းေသာအရပ္ေဒသကေန သုိ႔မဟုတ္ ခါတုိင္းလုိမဟုတ္ေသာ အေျခအေန အေနအထားေတြကေန စီး၀င္လာမယ့္နွစ္မ်ဳိး ဆုိတာ သတိျပဳကုိ ျပဳမိေနသင့္လွပါတယ္။
ပညာရပ္တစ္ခုခုကုိေလ့လာလုိက္စားေနသူမ်ား အဖုိ႔ ...ဒီတစ္နွစ္သည္ စိတ္ကူးသစ္ေတြ...၊ ခ်ဲ႕ထြင္သိျမင္နုိင္မႈေတြ အလြန္အားေကာင္းေနမယ့္ နွစ္မ်ဳိးျဖစ္ပါတယ္။
ထုိ႔အတူ ၀င္ေငြကုိ တုိးခ်ဲ႕လုိေသာ လုပ္ငန္းကုိတုိးခ်ဲ႕လုိေသာ အဂၤါေန႔ဖြားအမ်ားစုအတြက္လည္း ဒီတစ္နွစ္ဟာ မိမိတုိ႔ရဲ႕ အင္ပါယာခ်ဲ႔ထြင္နုိင္ေသာ စြမ္းရည္ အတက္ဆုံး နွစ္မ်ဳိး ျဖစ္ပါလိိမ့္မယ္။
လုပ္ငန္းသစ္ ရင္းနွီးျမဳပ္နွံမႈ ျပဳလုိသူမ်ားအဖုိ႔ေတာ့ ဒီတစ္နွစ္မွာ မိမိတုိ႔ စိတ္လုိလက္ရ ..၀ါသနာလည္းပါ ...နွစ္နွစ္လုိလုိလည္း ရွိေသာ ေနရာမ်ဳိးမွာ ရင္းနွီးျမဳပ္နွံခြင့္ရရွိၾကပါမယ္။
ဒီတစ္နွစ္အဖုိ႔ ထူးျခားတာကေတာ့ ကုိယ့္ထက္ငယ္ရြယ္သူေတြ ကုိယ့္နေဘးမွာ ၀န္းရံ ...ေပါင္းစုလာတတ္ေသာ ကံပါပဲ။ ညီေတြ ညီမေတြ၊ ကုိယ့္အတြက္ စစ္သူၾကီးသဖြယ္ ေရွ႕ကေနထြက္ျပီး ရင္ဆုိင္ေပးမယ့္ သူေတြ ၊ ကုိယ့္ထက္ငယ္ရြယ္ေသာ စြမ္းရည္ထက္ျမက္သူေတြသည္ ကုိယ့္ဘ၀ထဲ...ကုိယ့္အနီးနားမွာ မသိမသာ စုရုံးလာေနတတ္ပါတယ္။
သူတုိ႔ရဲ႕ စြမ္းရည္ကုိ အသုံးျပဳတတ္မယ္ဆုိရင္ ဒီတစ္နွစ္သည္ သူတုိ႔နဲ႔႔ပတ္သက္ျပီး ဘ၀တုိးတက္ျခင္းေတြပါ ေရာက္ရွိလာနုိင္ေသာ နွစ္မ်ဳိးလုိ႔ ဆုိနုိင္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။
အျခားေသာ က႑တစ္ခုကေတာ့ ဒီတစ္နွစ္မွာ အဂၤါေန႔ဖြားေတြသည္ မိမိတုိ႔ ေရွးက ျပဳဖူးေသာ ေကာင္းမႈကံတစ္စုံတစ္ရာရဲ႕ Return ျပန္လာသည့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ေတြကုိ ေကာင္းစြာ ခံစားခြင့္ကံ ရွိၾကတာမုိ႔........အမ်ားၾကီးမဟုတ္ေသာ္မွ....လစဥ္ အနဲငယ္ေလာက္ေတာ့ ထီကံစမ္းသင့္လွေသာ အခ်ိန္မ်ဳိးဟု ဆုိနုိင္အပ္ပါေၾကာင္း.........။
ကဲ ... ဆက္လက္ျပီး ...အဂၤါေန႔ဖြားေတြကုိမွ....မွည့္ေခၚထားေသာ အမည္အဖ်ားစာလုံးမ်ား အလုိက္.....ခြဲျခား ေရးသားေဖာ္ျပေပးသြားပါ့မယ္ခင္ဗ်ာ။
အမည္အဖ်ားစာလုံး (၀ါ) အမည္တစ္ခုရဲ႕ အဆုံးစာလုံး ဆုိတာသည္....ဥပမာ စုိးမုိးထြန္းမွာ ဆုိ ...ထြန္းသည္ အမည္အဖ်ားစာလုံး ျဖစ္ပါတယ္။ ၄င္းကဲ့သုိ႔ အမည္အဖ်ားစာလုံးမ်ားအေပၚမူတည္ျပီး အဂၤါေန႔ဖြားေတြရဲ႕ ကံဇာတာကုိ လည္း အေသးစိတ္ထပ္မံေရးသားေဖာ္ျပေပးလုိက္ရပါတယ္ခင္ဗ်ား။
ေလးစားစြာျဖင့္
ကုိစုိးမုိးထြန္း (ေဗဒင္ပညာသုေတသီ)
အဂၤါေန႔ဖြား ၊ အမည္အဖ်ားစာလုံး တနဂၤေႏြနံ ျဖင့္ မွည့္ေခၚထားသူမ်ား
----------------------------------------------------------------------------------
( ဥပမာ အားျဖင့္ …စုိးေအာင္ ၊ စန္းစန္းေအး ၊ ဇင္သီရိေအာင္ ၊ ျမျမဦး ၊ သန္းေအး ....စသည္ )
အေျပာင္းအလည္း ကံေတြ ကုိ အျခားအဂၤါေန႔ဖြားေတြထက္ ပုိမုိရင္ဆုိင္ရမယ့္ သူေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ စလုံးေရ စ ဆုိသလုိ.....အစကေနျပန္ျပန္စေနရတတ္ေသာ ကံဟာ ...ဒီအမည္ရွင္ေတြ အားလုံးအတြက္ ဒီတစ္နွစ္အဖုိ႔ ပုိမုိထင္ရွားေသာ ... ကံအစိတ္ပုိင္း ပါပဲ။
အသစ္ကျပန္စၾကစုိ႔ ......ဆုိတဲ့ နွစ္မ်ဳိးပါ။
ဘာေတြ အသစ္ကေနျပန္စၾကရမလဲ...၊ ဘယ္လုိ အစျပန္ျပဳရမလဲ။ ဘယ္လုိအေျခအေနေကာင္းၾကံဳေအာင္ ...ျပန္အစျပဳရမလဲ စသည္ျဖင့္ ..ဘ၀ရဲ႕ ပုစာၧ ေတြကုိ လည္း ... ဒီတစ္နွစ္ မုခ်ေျဖၾကရပါမယ္။
ေမတၱာေရး အိမ္ေထာင္ေရး ...အခက္အခဲ သုိ႔မဟုတ္ အေျပာင္းအလည္း အၾကံဳနုိင္ဆုံး နွစ္မ်ဳိးျဖစ္ပါတယ္။ မုခ် ဂရုစုိက္ၾကရမယ့္အခ်ိန္ပါ။
အလုပ္အကုိင္အေျပာင္းအလည္း ၊ အထက္လူၾကီးနဲ႔ အဆင္မေျပမႈ ၊ အုိးအိမ္ေနရာထုိင္ခင္း ဆုိင္ရာ အေျပာင္းအလည္းကံေတြလည္း ဒီတစ္န်စ္ အလြန္က်ေရာက္လြယ္ေနခ်ိန္ပါ။
တစ္ခ်ဳိ႕ေသာ ဒီအမည္ရွင္မ်ား ဒီတစ္နွစ္လုံး ေဆာက္တည္ရာမရသလုိ...ယိမ္းယိုင္ေနရတတ္ပါေသးတယ္ခင္ဗ်ား။
ယၾတာ / တနဂၤေႏြေန႔မွာ... ဓါတ္ခဲေဟာင္းမ်ား ၊ မီးသီးဖန္ေခ်ာင္း၊ ဒုိင္နမုိ စသျဖင့္ ....အေဟာင္းအစုတ္အျပတ္မ်ား ရွိေနရင္....အေနာက္စူးစူးအရပ္ကုိ စြန္႔ပစ္ပါ။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားအဖုိ႔....တနဂၤေႏြေန႔မွာ အလင္းကုသုိလ္...၊ ေဆး၀ါးဒါနကုသုိလ္ျပဳသင့္လွခ်ိန္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။
အဂၤါေန႔ဖြား ၊ အမည္အဖ်ားစာလုံး တနလၤာနံ ျဖင့္ မွည့္ေခၚထားသူမ်ား
------------------------------------------------------------------------------
( ဥပမာ ၊စုိးခုိင္ ၊ ဇင္ဇင္ေက်ာ္၊ သီရိခင္၊ ခ်မ္းျငိမ္းေက်ာ္...စသည္ )
ဒီနွစ္အဖုိ႔....ပုိမုိျပီး မိမိတုိ႔ရဲ႕ စိတ္ဟာ နုညံ႔ ျပီး ထိခုိက္လြယ္ေနပါလိမ့္မယ္။
ေကာင္းေသာခရီးမ်ား သြားရတတ္ခ်ိန္လည္းျဖစ္ပါတယ္။
ကုိယ္ခ်စ္တဲ့လူေတြနဲ႔ ေပ်ာ္ေမြ႕ခြင့္ပုိမုိရရွိတတ္ခ်ိန္ပါ။ စိတ္နွလုံးသည္ အတိတ္ကာလမ်ားအေပၚပုိမုိျပီး ခံစားမိေနတတ္တာကုိလည္း ...သတိျပဳမိလာပါလိမ့္မယ္။
ဒီတစ္နွစ္သည္ ... စိတ္ခ်မ္းသာမႈ ပုိမုိရတတ္ခ်ိန္ပါ။ သုိ႔ေသာ္...........
မေမ်ာ္လင့္ဘဲ စိတ္ဖိအားေတြ၊ ပရက္ရွာေတြ ၊ တစ္ဖက္သတ္ အနုိင္က်င့္ခံရတာေတြလည္း ၾကံဳလြယ္တတ္ခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။
အနက္ေရာင္ကုိ လုံး၀ အဆင့္ တစ္နွစ္လုံး ေရွာင္က်ဥ္သင့္လွပါတယ္။
ယၾတာ / စေနေန႔မွာ....ေရသတၱ၀ါ ေဘးမဲ့လႊြတ္ျခင္း ၊ ေရကုသုိလ္ျပဳျခင္း၊ သန္႔ရွင္းေရးကုသုိလ္ျပဳျခင္း၊ ေရသတၱ၀ါ အစာေကၽြးျခင္းမ်ားကုိ မၾကာခဏ ျပဳသင့္လွေသာ န်စ္တစ္နွစ္ျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။
အဂၤါေန႔ဖြား ၊ အမည္အဖ်ားစာလုံး အဂၤါနံျဖင့္ မွည့္ေခၚထားသူမ်ား
--------------------------------------------------------------------------------
( ဥပမာ ၊ေဇာ္ေဇာ္၊ ဇင္ဇင္ ၊ စုိးေ၀ဆန္း ၊ လင္းသန္႔ေဆြ၊ မ်ဳိးျမတ္စံ... စသည္ )
အေျခအေန တုိးတက္မႈ ပုိမုိမ်ားျပားလာပါမယ္။ ..စိတ္က ေဆာင္သမွ်..လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ ရ ပုိမုိလြယ္ကူလာပါမယ္။ မူလဇာတာ ၊ အသက္ပုိင္း ၊ ဒသာမ်ား စသည္ျဖင့္တုိ႔အရ ေရာပါ ..ကံေကာင္းခ်ိန္လည္း တုိက္ဆုိင္ေနမယ္ဆုိရင္....ထုိသူမ်ားအဖုိ႔ ဒီတစ္နွစ္သည္ ........ကံေကာင္းမႈ အျပည့္ ၾကံဳရတတ္ခ်ိန္ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။
ယၾတာ / အနီရဲရဲ အေရာင္ကို တစ္နွစ္တာကာလပတ္လုံး မၾကာခဏ အဆင္ေျပသလုိ သုံးစြဲသြားသင့္ပါတယ္။ နာရီအမ်ဳိးအစားေကာင္းေကာင္း တစ္လုံး ပတ္ထားသင့္ေသာ နွစ္ပါပဲ။
အဂၤါေန႔ဖြား၊ အမည္အဖ်ားစာလုံး ဗုဒၶဟူးျဖင့္ မွည့္ေခၚထားသူမ်ား
-------------------------------------------------------------------------
( ဥပမာ ၊စုိး၀င္း၊ ဆန္းလြင္ ၊ စည္သူေ၀၊ ခ်ုိမာလြင္ ၊ ျမင့္ေ၀ …စသည္ )
ငထြားအပူ ၾကားကယူျပီး....မဆုိင္ဘဲနဲ႔ ရန္မ်ားရတတ္ခ်ိန္ပါ။ ဒီတစ္နွစ္လုံး ကုိယ္နဲ႔ မဆုိင္တဲ့ သူမ်ားကိစၥေတြကုိ တာ၀န္၀င္ျပီးထမ္းေပးေနရတာေတြ အထူးမ်ားလာပါမယ္။
အတၱဟိတအက်ဳိးမရ ပရကိစၥေတြ နဲ႔ တစ္နွစ္တာ ပတ္လုံး ပုိမုိ လုံးေထြးေနရပါမယ္။
တစ္ခါမွ မလုပ္ဖူးတဲ့ ...ေနရာေတြနဲ႔ ဆက္သြယ္ျပီး အက်ဳိးစီးပြားေရး ေတြလည္း ေဆာင္ရြက္ေနရတတ္ပါတယ္။
ဆီး၀မ္းေသြးေလ မညီမညြတ္ျဖစ္ျခင္း ....၊ က်န္းမာေရးတြင္ ...အဆီေၾကာင့္ ဥပါဒ္ေပးတတ္ျခင္း ျဖစ္လြယ္ေသာကာလလည္းျဖစ္ပါတယ္။
သီးခံျခင္း ၊ စိတ္ရွည္ျခင္းေတြ ...ေမြးျမဴထားနုိင္ပါမွ...အဆင္ေျပနုိင္မယ့္ နွစ္တစ္နွစ္ပါပဲ။
ယၾတာ / ဗုဒၶဟူးေန႔မွာ.....သန္႔ရွင္းေရးကုသုိလ္မ်ဳိး ျပဳသင့္လွပါတယ္။ ဗုဒၶဟူးေန႔မွာပဲ ဗုဒၶဘာသာ၀င္လည္းျဖစ္ေနမယ္ဆုိရင္...ထုိေန႔မွာ....ေထြးခံ အမိႈက္ပုံးစသည္တုိ႔ကုိ မိမိတုိ႔နာမည္ ေရးထုိးျပီး လႈသင့္လွေသာ ကာလျဖစ္ပါေၾကာင္း။
အဂၤါေန႔ဖြား ၊ အမည္အဖ်ားစာလုံး ၾကာသာပေတးနံ ပုိင္ရွင္မ်ား
---------------------------------------------------------------------
( ဥပမာ ၊စုိးပုိင္ ၊ ဇင္ဇင္မုိး ၊ သီရိျမိဳင္၊ ေက်ာ္ျမင့္ ..စသည္ )
ဒီအမည္ရွင္အမ်ားစု အဖုိ႔ ဒီႏွစ္သည္ အလုပ္အကုိင္ နဲ႔ စြမ္းရည္ပုိင္းမွာ ပုိမုိ တုိးတက္လာပါမယ္။
ကုိယ့္ရဲ႕ ေတြးေခၚမႈ ..ခ်ဲ႕ထြင္သိျမင္နုိင္မႈ စြမ္းအားကလည္း ပုိမုိအားေကာင္းလာပါမယ္။ လုပ္ငန္းခ်ဲ႕ထြင္လုိေသာ ဒီအမည္ရွင္မ်ားအတြက္ကေတာ့ ဒီတစ္နွစ္က အထူးအားေကာင္းေသာ နွစ္မ်ဳိး ...မိမိကုိယ္တုိင္ကလည္း စြမ္းေဆာင္နုိင္မႈ မ်ားလာေသာ နွစ္မ်ဳိးပါပဲ။
က်န္းမာေရး အထူးဂရုျပဳရမယ့္ ကာလပါ။ သားသမီးေရး အတြက္ျဖစ္ေစ...ဒီတစ္နွစ္ အပူေသာကမ်ားရတတ္ပါတယ္။
ေကာလဟာလမ်ား...မေကာင္းသတင္း အလႊင့္ခံရျခင္းမ်ား ဒီအမည္ရွင္ေတြ ဒီတစ္နွစ္ မုခ်ၾကံဳရပါမယ္။
ယၾတာ / ၾကာသာပေတးေန႔မွာ....မိမိ ၀တ္ထားေသာ ၀တ္ျပီးသားျဖစ္ေသာ အ၀တ္အစားအေကာင္း တစ္စုံကုိ ..အမွန္တစ္ကယ္လုိအပ္ေနသူေတြကုိ စြန္႔က်ဲသင့္လွပါတယ္။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားအဖုိ႔....ၾကာသာပေတးေန႔မ်ဳိးမွာ...သံဃာ ေလးပါး သုိ႔မဟုတ္ ၁၇ပါးကုိ သဃၤန္း ကပ္လႈ ပူေဇာ္သင့္လွပါသည္ခင္ဗ်ား။
အဂၤါေန႔ဖြား ၊ အမည္အဖ်ားစာလုံး ေသာၾကာနံ ပုိင္ရွင္မ်ား
----------------------------------------------------------------
( ဥပမာ ၊စုိးသိန္း၊ ဇင္မာသီ၊ ေဆြသီရိသြယ္၊ ျမမႈးသြင္ ..စသည္ )
အမ်ားစုေသာ ဒီအမည္ရွင္မ်ားအဖုိ႔ ကံေကာင္းမႈ မုခ်ၾကံဳနုိင္ေသာ ကာလျဖစ္ပါတယ္။ ထုံးစံအတုိငး္ မူလဇာတာ ၊ အသက္ပုိင္း ဒသာေတြပါ ေကာင္းေနတာမ်ဳိးတုိက္ဆုိင္ေနခဲ့မယ္ဆုိရင္ ဒီတစ္နွစ္သည္ ေကာင္းက်ဳိးအျပည့္အ၀ ရနုိင္ေသာ နွစ္မ်ဳိးပါပဲ။
အျခားတစ္ဖက္မွာ သတိျပဳရမွာကေတာ့....ရလာေသာ ေကာင္းက်ဳိးနဲ႔အတူ...ကုိယ္ကုိုယ္တုိင္ ေခ်ာင္ပိတ္မိသြားတတ္ျခင္းမ်ဳိး၊ အက်ဥ္းအက်ပ္ျဖစ္ေနရျပီး မလႈပ္သာ မလူးသာ ...ေျခခ်ဳပ္ စိတ္ခ်ဳပ္မိသြားျခင္းမ်ဳိးေတြပါ ပါလာတတ္ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒီတစ္နွစ္သည္ ကံေကာင္းမႈကုိ ဒီအမည္ရွင္အမ်ားစု အဖုိ႔ ပုိမုိေမွွ်ာ္လင့္ခြင့္ ရွိေနမည့္ကာလပါပဲ။
ယၾတာ / ေသာၾကာေန႔မွာ....စာအုပ္စာေပ လႈဒါန္းသင့္ပါတယ္။ ( စာမပါေသာ ဗလာစာအုပ္အလြတ္မ်ဳိးကုိ လႈဒါန္းျခင္းမ်ဳိးကုိ ဆုိလုိပါတယ္။ )
ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားအဖုိ႔...ေသာၾကာေန႔မွာ ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းတြင္ နာရီ ျပကၡဒိန္ စသည္တုိ႔ လႈဒါန္းပူေဇာ္ျခင္း ျပဳသင့္လွပါတယ္ခင္ဗ်ား။
အဂၤါေန႔ဖြား ၊ အမည္အဖ်ားစာလုံး စေနနံျဖင့္ မွည့္ေခၚထားသူမ်ား
----------------------------------------------------------------------------
( ဥပမာ .စုိးမုိးထြန္း ၊ ဇင္မာႏြယ္ ၊ နီနီနုိင္၊ ေသာင္းတင္၊ ျမင့္ေနာင္ ..စသည္ )
ကံတရားက ေဖးမေပးလာမယ့္နွစ္မ်ဳိးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ပညာေရးလုပ္ကုိင္ေနသူမ်ား အခက္အခဲ ေတြ႕ပါမယ္။ ၾကားညွပ္ခံရေသာကံမ်ဳိး ဒီတစ္နွစ္ အလြန္ျဖစ္လြယ္လွတာမုိ႔ ေဆြမ်ဳိးၾကား ..ဟုိၾကား..သည္ၾကား...ဘယ္ၾကားမွ ျဖစ္နုိင္သမွ် မ၀င္ပါနဲ႔။ ယူၾကံဳးမရ တသသ ျဖစ္ရတာမ်ဳိး ...နွေျမာစရာေကာင္းတဲ့ အေျခအေနမ်ဳိးေတြလည္း ဒီတစ္နွစ္ မုခ် ၾကံဳရတတ္ပါတယ္။ မိမိမွာ လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္ ရွိေနရင္ ဒီတစ္နွစ္သည္ ဒီအမည္ရွင္ေတြအဖုိ႔ လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္ ေပါက္ၾကားမႈ အမ်ားနုိင္ဆုံးကာလပဲ ျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ား..။
ယၾတာ / ....ျဖစ္နုိင္သမွ်...ဒီတစ္နွစ္အဖုိ႔ ...ေမတၱာစိတ္ကေလးကုိ ခါတုိင္းထက္ ပုိမုိေမြးျမဴျပီး ေနထုိင္သင့္လွပါတယ္။ သန္႔ရွင္းေရးကုသုိလ္ မ်ားမ်ားျပဳေပးသင့္ေသာနွစ္မ်ဳိးျဖစ္ပါတယ္။ ျပန္လည္ေတြးေတာ ပူပန္လြမ္းေဆြးရျခင္းကံေတြ က်ေရာက္လာတတ္ခ်ိန္မုိ႔ ေယာနိေသာ နွလုံးသြင္းနုိင္ဖုိ႔ အထူးလုိအပ္လွေသာ နွစ္မ်ဳိး လည္း ျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။
အဂၤါေန႔ဖြား ၊ အမည္အဖ်ားစာလုံး ရာဟုနံ ျဖင့္ မွည့္ေခၚထားသူမ်ား
----------------------------------------------------------------------------
(ဥပမာ..စုိးေရႊ၊ ၀င္းျမင့္ရွိန္ ၊ ဇင္မာေရႊ၊ သီရိမြန္ရွင္း၊ ျမမႈးေကသြယ္ရွိန္ စသည္...)
အစြမး္ကုန္ ကာကြယ္မႈ ျပဳေနရင္းနဲ႔မွာကုိပဲ....ရန္သူအတုိက္အခံေတြက ပြားသည္ထက္ ပြားလာမယ့္ ကာလပါ။ အရႈံးေပးေနရမႈေတြက ဆက္တုိက္ဆုိသလုိ က်ေရာက္လာပါမယ္။ ကုိယ္နဲ႔မဆုိင္ဘဲ မဆီမဆုိင္ ၾကားကေန ကုိယ္က ရန္အလုပ္ခံရတတ္ပါတယ္။ ..ဒီတစ္နွစ္ ကံအားနိမ့္ပါးလြယ္ေနပါလိမ့္မယ္။
ယၾတာ ၊ အိမ္ေျခယာေျခမဲ့မ်ားကုိ ...ဒါနျပဳျခင္းဟာ ဒီတစ္န်စ္အတြက္ အေကာင္းဆုံးယၾတာပါပဲ။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားအဖုိ႔ ဗုဒၶဟူးေန႔မွာ ...အခ်ဳိပါေသာ ဆြမ္းခဲဖြယ္ ေဘာဇဥ္မ်ားကုိ ကပ္လႈပူေဇာ္သင့္သည္ျဖစ္ေၾကာင္း...............
ဆုိရင္းျဖင့္................................။
================
( ေက်းဇူးျပဳျပီး … ကူးယူလုိသူ ရွယ္ယာလုိေသာ page မ်ား ၊ web site မ်ား ၊ ေဗဒင္ျဖင့္ အသက္ေမြးေနေသာ account ပုိင္ရွင္မ်ား အေနနဲ႔ ကၽြန္ေတာ့္ဆီမွာ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းျပီးမွ … မူရင္းေရးသားသူ အမည္ ဖုန္းနံပါတ္ စသည္အားလုံးကုိ အျပည့္အစုံ ေဖာ္ျပျပီးမွသာ ယူပါခင္ဗ်ာ။ )
အားလုံးကို ေလးစား ေက်းဇူးတင္စြာျဖင့္
ကုိဖုန္း။
သုေတသီ ေ၀သာလီေမာင္ဖုန္း
ကုိစုိးမုိးထြန္း ( ေဗဒင္ပညာသုေတသီ )
09 789 333 791
09 318 17 287
photo; from google

Post a Comment
 

Posts Comments

©2006-2010 ·TNB