မဟာဘုတ္ပညာနွင့္အေတြးရႈေထာင့္ စာစု(၂)

Saturday, December 19, 2009

မဟာဘုတ္ပညာ နွင့္ .. အေတြးရႈေထာင့္မ်ား စာစု (၂)

မဟာဘုတ္ + တနဂၤေႏြ+ ခုနွစ္ရက္သားသမီးမ်ား

ယခုေဆာင္းပါးသည္ အေတြးရႈေထာင့္စာစဥ္(၁) ကို ဆက္လက္ေရးသားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ စာစု(၁)ပါ ......မဟာဘုတ္ဌာနခုနွစ္တြင္ ရပ္တည္ေနေသာ .တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္ ရပ္တည္မႈမ်ားအရ ျဖစ္ပြားလာနုိင္ေသာ အေျခအေနအခ်ဳိ႕ကုိပင္ ...မူတည္ထားကာ .......ယင္းအေနအထားမ်ားသည္ .........ေန႔နံကြဲျပားေသာ ခုနွစ္ရက္သားသမီးတုိ႔အား မည္ကဲ့သုိ႔ အက်ဳိးအျပစ္ ျပဳနုိင္လာမည္ကို .......ဆက္လက္ေတြးေတာေလ့လာၾကည့္ရႈျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခန္းက႑သည္... ပိုမိုျပီး အေတြးအေခၚအယူအဆပိုင္းမ်ား လုိအပ္လာမည္ျဖစ္ျပီး........ပညာေလ့လာေနေသာ ျမန္မာလူငယ္မ်ားအတြက္ အုပ္တစ္ခ်ပ္သဲတစ္ပြင့္မွ်ျဖစ္ေစ...အေထာက္အကူျဖစ္ေစလိမ့္မည္ဟုလည္း ယုံၾကည္မိပါသည္။ စာေရးသူကိုယ္တုိင္လည္း နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေလ့လာခဲ့ျပီး ေတြးေခၚဆက္စပ္ၾကည့္ရႈေနရဆဲျဖစ္ပါသည္။ .....မဟာဘုတ္ပညာသည္ အလြန္နဲပါးေသာ ..ကိန္းဂဏန္းေလးမ်ားျဖင့္...ဇယားကြက္ေသးေသးေလးျဖင့္ အတိျပီးေသာ္လည္း..၊ အလြန္နက္နဲျပီး က်ယ္ျပန္႔လွပါသည္။ ယခုအယူအဆမ်ားကို တင္ျပရာတြင္ စာေရးသူ၏ အျမင္အေတြး ရႈေထာင့္မွသာ တင္ျပသြားျခင္း ျဖစ္ျပီး...၊ အျခားပညာေလ့လာသူမ်ားအေနနွင့္လည္း မိမိတုိ႔ အယူအဆအေတြးအေခၚအရ လြတ္လပ္စြာ ဆက္လက္ေတြးနုိင္စရာမ်ား ရွိေနသည္သာျဖစ္ေပသည္။ ေလ့လာၾကည့္ၾကပါစုိ႔။ ................

မရဏဌာနရွိ တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္ နွင့္ ... ၾကာသာပေတးသားသမီးမ်ား

မရဏဌာနရွိတနဂၤေႏြျဂိဳဟ္သည္.... စာစု(၁)တြင္အနဲငယ္ေရးသားေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း......

တနဂၤေႏြသည္ မရဏဌာနတြင္ရပ္တည္ေနေသာအခါ အသက္ေမြးမႈမ်ား ပ်က္ဆီးျခင္းကို ျဖစ္ပြားေစနုိင္သည္။ တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္သည္ ရာသီဥတု ဆုိင္ရာ...ျဖစ္စဥ္မ်ားနွင့္လည္း ပတ္သက္ေနသည့္အတြက္...... ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္ျခင္းမ်ားကိုလညး္ ျဖစ္ပြားေစနုိင္ေသာအေနအထားျဖစ္သည္။ ယင္းအေနအထားသည္ အေျမာက္အမ်ားေသေၾကပ်က္ဆီးရန္အေနအထားကိုလည္း တြန္းအားေပးသည္။ အၾကီးအမႈးမ်ား ပ်က္ဆီးျခင္း နွင့္ အၾကီးအကဲအတုအေယာင္မ်ားကိုလညး္ ျဖစ္ထြန္းေစသည္။ ကတိေဖာက္ဖ်က္ျခင္းနွင့္.... ဥပေဒကိုခ်ဳိးေဖာက္ျခင္း၊ စည္းကမ္းပ်က္ဆီးျခင္းမ်ားကိုလည္း ျဖစ္ပြားေစသည္။ မရဏဌာနရွိ တနဂၤေႏြသည္ အလြႏ္စုိးရိမ္ပူပန္ရျခင္း နွင့္ ေၾကာက္ရြံ႔တုန္လႈပ္ရျခင္းကိုလည္း ျဖစ္ပြားေစနုိင္၏။ ယင္းအေနအထားသည္ အသက္ေဘးၾကံဳေတြ႔ရနုိင္ျခင္းကိုလည္း အလြန္အားေပးေသာ အေနအထားတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ အေကာင္း ထက္ အဆုိးဘက္ကို ပိုမိုအားျပဳသည္။ ....... စသည္ျဖင့္ .ပါရွိေပရာ...
....ယင္းအေနအထားတစ္ရပ္ သည္ ဥပမာအားျဖင့္ ၾကာသာပေတးသားသမီးမ်ားအတြက္မူ မည္သို႔ အက်ဳိးအျပစ္မ်ားျဖစ္ပြားလာနုိင္သနည္း။ ဆက္စပ္ေတြးေခၚၾကည့္သင့္ေပသည္။ ...ယင္းသို႔ဆုိလွ်င္ အဆုိပါ တနဂၤေႏြ နွင့္ ၾကာသာပေတးသားသမီးမ်ား ၏ ဆက္ႏြယ္မႈအခ်ဳိ႔ကိုပါထည့္သြင္းစဥ္းစားေ၀ဖန္သင့္ေပသည္။
တနဂၤေႏြသည္ ၾကာသာပေတးသားသမီးမ်ားအတြက္ အျပင္မိတ္ျဂိဳဟ္ ေမြးနံမွ အတိအက်ေထာက္္ဆပါမူ အတြင္းရန္တုျဂိဳဟ္၊ ၄င္းသည္ ကမၼကာရကျဖစ္သည္။ ၄င္းသည္ ဘုမိၼျဂိဳဟ္လည္း ျဖစ္သည္........စသည္အားျဖင့္ တစ္ဆင့္ခ်င္းေပါင္းစပ္ေ၀ဖန္သြားေသာ္..............
မရဏဌာနရွိတနဂၤေႏြျဂိဳဟ္သည္ ..ၾကာသာပေတးသားသမီးမ်ားအတြက္ ... မိမိနွင့္မဆုိင္ေသာ သူတစ္ပါးကိစၥအေၾကာင္းအရာမ်ားစြာတြင္ သူမ်ားကိုယ္စား ၀င္ေရာက္လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ေပးရျခင္းမ်ား ျဖစ္ပြားေစလိမ့္မည္။ လွ်ဳိ႕၀ွက္ဆန္းၾကယ္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားတြင္ အစပ်ဳိးလုပ္ကုိင္မိေစလိမ့္မည္။ ယင္းသို႔လုပ္ကိုင္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ မိမိနွင့္ လုံး၀သက္ဆုိင္ျခင္းမရွိေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားလည္းျဖစ္ေနတတ္ေပသည္။ မိမိနွင့္မသက္ဆုိင္ေသာသေဘာသည္ အဓိကအားျဖင့္ ပါ၀င္လာမည္ျဖစ္ျပီး( ကမၼကာရကသဘာ၀အားျဖင့္) ........၊ ခပ္ဆုိးဆုိးေျပာပါမူ...အေခ်ာင္ေသရတတ္သည္။ မရည္ရြယ္ဘဲ....ကိုယ္နွင့္မဆုိင္ဘဲ...ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းရတတ္သည္။ သူတစ္ပါးေၾကာင့္ မိမိတြင္ အျပစ္တင္ခံရတတ္သည္။ သူတစ္ပါးအတြက္ ၀င္ေရာက္အာမခံေပးရျခင္းမ်ဳိးအားျဖင့္ .... ျပသနာၾကံဳရနုိုင္ေသာအေနအထားမ်ဳိးျဖစ္သည္။ မရဏဌာနသည္ ပရနွင့္ဆုိင္ေသာဌာနျဖစ္ျပီး......ယင္းဌာနတြင္ရပ္တည္ေနေသာ တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္သည္ ၾကာသာပေတးသားသမီးတုိ႔အား.....ပရေလာကသားတုိ႔၏ ရန္သတၱဳျပဳခံျခင္းမ်ဳိးကိုလည္း ျဖစ္ပြားေစနုိင္ေပသည္။
အထက္ပါေဖာ္ျပခ်က္မ်ားသည္ စာေရးသူအေန႔ျဖင့္ ဆက္စပ္ေတြးေခၚၾကည့္မိသေလာက္ ..တင္ျပထားျခင္းသာျဖစ္ျပီး၊ အမွန္တစ္ကယ္တမ္းတြင္မူ ထုိ႔ထက္မ်ားစြာေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ အခ်င္းအရာမ်ား...ရရွိနုိင္ေပေသးသည္။

မရဏဌာန + တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္ ၏ အာနိသင္သည္.... ၾကာသာပေတးသားသမီးမ်ားအတြက္ မည္ကဲ့သို႔..ေကာင္းက်ဳိးဆုိးျပစ္ေပးနုိင္မည္နည္းဟု ေတြးေခၚဆက္စပ္ၾကည့္ရႈနုိင္သည့္ နည္းတူပင္....
အျခားအျခားေသာ ေန႔နံသားသမီးမ်ားအတြက္လညး္ ထုိနည္းတူ တြက္ဆနုိင္သည္သာျဖစ္ေပသည္။

ပမာအားျဖင့္ ၾကာသာပေတးသားသမီးေနရာတြင္.....ေသာၾကာသားသမီးျဖစ္ေစခဲ့ပါမူ..၊ က်န္းမာေရးအတြက္ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာအေနအထားျဖစ္နုိင္ျပီး။ အသက္ကိုခက္ခဲပင္ပန္းစြာ ရွင္သန္ရန္ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္ရမႈကိုေဖာ္ျပသည္။ .....
.... တနလၤာသားသမီးအတြက္ျဖစ္ခဲ့ပါမူ... ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံမႈ မွားယြင္းျခင္းနွင့္စပ္လ်ဥ္းျပီး ၾကီးစြာေသာ ေနာင္တရပူပန္ရျခင္းကိုျဖစ္ပြားေစနုိင္ကာ.......စေနသားသမီးအတြက္ျဖစ္ခဲ့ပါမူ..ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ား ဆုံးရႈံးရျခင္း နွင့္ မိမိပုိင္ ပိုင္ဆုိင္မႈတုိ႔ကို အလြန္လွ်ဳိ႕၀ွက္စြာ သိမ္းဆည္းသုိ၀ွက္ထားျခင္းမ်ဳိးကို ျဖစ္ပြားေစနုိင္ေသာအေနအထားတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ...... စသည္အားျဖင့္ ...ေန႔နံတစ္မ်ဳိးျခင္းဆီအားျဖင့္ အက်ဳိးအျပစ္အေနအထားမ်ား ကြာျခားသြားၾကမည္သာျဖစ္ေပသည္။

ယငး္သုိ႔ဆုိလွ်င္ ... မဟာဘုတ္ခြင္တြင္ ပါ၀င္ေနေသာ အျခားေသာျဂိဳဟ္မ်ား၏ ရပ္တည္မႈမ်ားသည္လည္း..သက္ဆုိင္ရာေန႔နံအားျဖင့္ ..အက်ဳိးအျပစ္မ်ား ကြာျခားသြားၾကမည္သာ ျဖစ္ေပသည္။ ထုိအခါ ...အလြန္မ်ားျပားေသာ.....က်ယ္ျပန္႔ေသာ ..ေတြးေခၚယူဆဖြယ္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားစြာကို မဟာဘုတ္ခြင္ေသးေသးေလးေပၚတြင္ ရွာေဖြေတြ႔ရွိနုိင္သည္သာ ျဖစ္ေပေတာ့၏။

ဆက္လက္ျပီး .....ေရးသားသြားပါဦးမည္။

သုေတသီေ၀သာလီ။ ။...........

Post a Comment
 

Posts Comments

©2006-2010 ·TNB