အခ်စ္နွင့္ သူ၏အမည္

Monday, December 28, 2009အခ်စ္ နွင့္ သူ၏ အမည္
စာစု(၁)

သည္တစ္ခါကၽြန္ေတာ္တင္ျပခ်င္တာက (ဆရာကၽြန္ေတာ္နဲ႔ဒီမိန္းကေလးနဲ႔ အဆင္ေျပမလား မေျပမလား၊ ဆရာ သမီးနဲ႔သမီးခ်စ္သူနဲ႔ အဆင္ေျပမေျပသိခ်င္လုိ႔ပါ။) စသည္ျဖင့္ ေမးေလ့ရွိသူေတြအားလုံးအတြက္ ရည္ရြယ္ပါတယ္။ နဲနဲဂြက်တာကေတာ့ ဒီက႑ကေရးမယ္ဆုိရင္ စုစုေပါငး္ေဆာင္းပါးေပါင္း ၆၄ပုဒ္ေရးရမယ့္ အေနအထားျဖစ္ျပီး ..အတုိခ်ဳပ္နုိင္သမွ် စာကုိေလ်ာ့ပစ္မယ္ဆုိရင္ေတာင္ အနဲဆုံး ပုဒ္ေရ ၂၀ေက်ာ္ ေရးရမယ္ ထင္ပါတယ္။ မလြယ္ပါ။

ေနာက္တစ္ခုက ကၽြန္ေတာ္ကုိယ္တုိင္ကလည္း လက္ေတြ႕႔တုိက္ဆုိင္ေတြ႕ျမင္ရေသာအၾကိမ္ေရမ်ားအရ အခ်ဳိ႕႕ကုိ ေသခ်ာတပ္အပ္ေဖာ္ျပေရးသားနုိင္ျပီျဖစ္ေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ကုိမူ အေတြးျဖင့္ ခန္႕မွန္းရုံမွ်သာ ခန္႕မွန္းနုိင္ေသးျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းကုိ အတိအလင္း၀န္ခံအပ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ့္တြင္ျပည့္စုံေသာအေနအထားအထိ ေလ့လာသု ေတသနျပဳနုိင္ျခင္းမရွိေသးပါ။ ေနာင္အခါ ကၽြန္ေတာ့္ရည္းမွန္းခ်က္အတုိင္း T-Group ျမန္မာ့ရ႕႕ုိးရာေဗဒင္ပညာ သုေတသနအသင္းကုိ ထူေထာင္နုိင္ခဲ့ပါမူ လက္ေတြ႕ေလ့လာမႈခရီးသည္ ပုိမိုျပီးမ်ားစြာတြင္က်ယ္လာနုိင္မည္ဟု ထင္ပါသည္။ ၾကြားလွေခ်လား ၾကီးက်ယ္လွေခ်လားဟုဆုိလွ်င္ ဟုတ္ကဲ့ ၾကီးက်ယ္ပါသည္ခင္ဗ်ား။ ေသးနွပ္လွ်င္ သိမ္ဖ်င္းသြားတတ္ေသာေၾကာင့္ဟုသာ ဆုိၾကပါစုိ႔။


စကားလမ္းက တစ္ျခားကမ္းကုိဆုိက္ေတာ့မည္။ လုိရာကို ဦးတည္ၾကပါစုိ႔။ ယခုက႑တြင္ စာေရးသူအေနနွင့္ နာမည္နွစ္ခုကုိတြဲျပီး ၾကည့္ရႈျခင္းက႑ကုိေရးသားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေလ့လာၾကည့္ပါခင္ဗ်ား။ နာမည္အဖ်ားစာလုံး နာမည္အဖ်ားစာလုံးဟူသည္မွာ နာမည္၏အဆုံးစာလုံးကုိဆုိလုိပါသည္။ ဥပမာ သိန္းျမင့္တြင္ ျမင့္သည္အဖ်ားစာ လုံးျဖစ္သည္။ ႏြယ္နီထြန္းတြင္ ထြန္းသည္ အဖ်ားစာလုံးျဖစ္သည္။ ယင္းအခ်က္ကုိဦးစြာသိရွိထားရပါမည္။လူၾကီးနွင့္ကေလး အတြဲေလးအေၾကာင္း(၁) နာမည္အဖ်ားစာလုံး စေနနံ(တ၊ထ၊ဓ၊ဒ၊န) နွင့္ နာမည္အဖ်ားစာလုံး တနလၤာနံ(က၊ခ၊ဂ၊ဃ၊င) ျဖင့္ မွည့္ေခၚ ထားေသာ သူနွစ္ဦး ၏ လက္တြဲေရးက႑အေၾကာင္း။
ဥပမာအားျဖင့္ စုိးျမင့္ထြန္း နွင့္ ဇင္မီမီေက်ာ္၊ ေနထက္ နွင့္ ယမင္းခင္၊ ၀တ္ရည္တုိး နွင့္ မုိးျမင့္ေက်ာ္။
စသည္ကဲ့သု႔ိေသာ အတြဲမ်ား ျဖစ္သည္။


အထက္ပါ လက္တြဲေဖာ္နွစ္မ်ဳိး၏ လက္တြဲေရးက႑သည္ ခက္ခဲလွေသာ က႑တစ္ရပ္ဟုဆုိခ်င္ပါသည္။
နာမည္အဖ်ားစာလုံးစေန သမားတုိ႔သည္ ေလးနက္စြာလုပ္ေဆာင္တတ္ျပီး သူတစ္ပါးကိုဖိအားေပးတတ္သူမ်ား
ျဖစ္ေနျခင္း နွင့္ နာမည္အဖ်ားစာလုံးတနလၤာသမားတုိ႔မွာ ေပါ့ေပါ့ပါးပါးေနထုိင္တတ္မႈ အေလးအနက္မေတြးမႈ၊
ဖိနွိပ္ခ်ဳပ္ျခယ္သည္ကုိ ေၾကာက္ရြံ႔တတ္ျခင္း စသည္တုိ႔မွာ ဆန္႔က်င္ဘက္အသြင္ကုိေဆာင္ေန၏။ ဆူတတ္သူ
ေ၀ဖန္တတ္သူ နွင့္ နားပူမခံနုိင္သူ အျပစ္တင္မွာစိုးသူတုိ႔ လက္တြဲရျခင္းမ်ဳိး ျဖစ္ေနတတ္၏။ ထုိ႔ထက္ပုိျပီး ခုိင္း
ႏိႈင္းဥပမာေပးရပါမူ နာမည္အဖ်ားစာလုံးစေနသမားမ်ားက အနက္ေရာင္နွင့္ အလားသ႑န္တူျပီး၊ နာမည္အဖ်ားစာလုံး တနလၤာသမားတုိ႔မွာမူ အျဖဴေရာင္နွင့္အလားသ႑န္တူျပန္၏။ အျဖဴေရာင္သမားက
အေပအစြန္းမခံနုိင္သလုိ အမည္းေရာင္သမားကလည္း အေရာင္ေဖ်ာ့မည္ကုိမလုိလားေသာ သူမ်ားျဖစ္၏။
နာမည္အဖ်ားစာလုံးတနလၤာသမား(ခ) အုပ္စု သမားတို႔က လြတ္လပ္မႈကိုျမတ္နုိးျပီး ..စိတ္ခ်မ္းသာမႈကိုရွာလုိ
ၾက၏။ ေပါ့ေပါ့ပါးပါးေနထုိင္ျပီး အသင္းအဖြဲ႕ မ်ားနွင့္သာေပ်ာ္ေမြ႕လုိၾက၏။ နာမည္အဖ်ားစာလုံး စေနနံသမား
(က) အုပ္စုသမားမ်ားကမူ ..လူသူနွင့္ ကင္းေ၀းရာ ဆိတ္ျငိမ္ရာကုိ ပုိမိုသေဘာက်တတ္၏။ အကန္႔အသတ္နွင့္
ေနထုိင္လုပ္ကုိင္ ေတြးေတာ ၾကံစည္တတ္၏။ တာ၀န္ယူလုိတတ္၏။ ထမ္းလုိတတ္၏။ (ခ) အုပ္စုသမားတုိ႔မွာမူ
တာ၀န္ယူလုိစိတ္ထက္ ...လြတ္လပ္စြာေတြးေတာၾကံဆ လုပ္ကုိင္လုိတတ္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္လွ်င္ ယင္းအမည္ရွင္
နွစ္မ်ဳိးမွာ တစ္ေယာက္တစ္လမ္းဆီကဲ့သုိ႔ ...ေလွ်ာက္လွမ္းမညီနုိင္ေအာင္ ကြာဟေနရတတ္ေပသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ယခု အတြဲကို လူၾကီးနွင့္ကေလးအတြဲ ဟု အမည္ေပးလုိက္ပါသည္။လူၾကီး နွင့္ လူငယ္အတြဲ အေၾကာင္း
(၂) ဒီတစ္ခုကေတာ့ နာမည္အဖ်ားစာလုံး တနလၤာ နဲ႔ နာမည္အဖ်ားစလုံး ၾကာသာပေတး ရွိသူတို႔အတြဲနဲ႔ပတ္
သက္တဲ့အေၾကာင္းဆုိပါေတာ့။ ဒီအတြဲကုိေတာ့ လူၾကီးနွင့္လူငယ္အတြဲလုိ အမည္ေပးလုိ႔ရမယ္ထင္ပါတယ္။
ဥပမာအားျဖင့္ ဒီလုိနာမည္ရွင္အတြဲမ်ဳိးေတြဆုိပါေတာ့။
မုိးျမင့္ နွင့္ သူဇာခင္၊ ေက်ာ္ေက်ာ္ နွင့္ မူယာျဖိဳး၊ နီလာခုိင္ နွင့္ မင္းမင္း၊ ေဇာ္သန္႔ကုိ နွင့္ မ်ဳိးမမ စသည္အားျဖင့္
အတြဲေလးေတြဆုိၾကပါစုိ႔။
နာမည္အဖ်ားစာလုံး ၾကာသာပေတး (ပ၊ဖ၊ဗ၊ဘ၊မ) (က)အုပ္စု နွင့္
နာမည္အဖ်ားစာလုံး တနလၤာ (က၊ခ၊ဂ၊ဃ၊င) (ခ) အုပ္စု တုိ႔အေၾကာင္း .......................


ဒီအတြဲကေတာ့ မဆုိးဘူးလုိ႔ဆုိနုိင္ပါတယ္။ (က)အုပ္စုလုိ႔ နာမည္ေပးထားတဲ့ နာမည္အဖ်ားစာလုံးၾကာသာပေတးသမားေတြက သေဘာထားၾကီးတတ္တာမ်ားျပီး သူတစ္ပါးကုိ ကယ္တင္လုိ
ေဖးမေပးလုိတဲ့ စရုိက္လည္း အနဲနဲ႕အမ်ားရွိၾကသူေတြမုိ႔ ...ကေလးဆန္တဲ့ (ခ)အုပ္စု နာမည္အဖ်ားစာလုံးတနလၤာသမားေတြကို ခြင့္လႊတ္သီးခံေပးနုိင္ၾကတာမ်ားပါလိမ့္မယ္။ (က)အုပ္စုသမားေတြ
က....ၾကီးၾကီးမားမားေတြးေတာၾကံစည္တတ္ျပီး၊ (ခ) အုပ္စုသမားေတြက ..တစ္ခါတစ္ခါ ကေလးကလားလုပ္ကုိင္
တတ္တာတစ္ခုေတာ့ ေျပာစရာရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း အမ်ားစုကေတာ့ အဆင္ေျပတဲ့အတြဲလုိ႔ ဆုိနုိင္ပါတယ္။ ပညာေပးလုိသူနဲ႔ ပညာယူလုိသူအတြဲမ်ဳိးလည္းျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ အားငယ္တတ္သူ နဲ႔ အားေပးတတ္သူအတြဲလုိ႔လည္းဆုိနုိင္ပါတယ္။ လြတ္လပ္မႈကုိ ၾကိဳက္တဲ့သူေတြနဲ႔ နားလည္ေပး သေဘာထားၾကီးေပးနုိင္သူ အတြဲမုိ႔ 70%ေလာက္သင့္တယ္လုိ႔ဆုိနုိင္ပါတယ္ဗ်ား။ခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ။

သုေတသီ ေ၀သာလီေမာင္ဖုန္း။

waitharlimgphone@gmail.com
Post a Comment
 

Posts Comments

©2006-2010 ·TNB