ရင္ေသြးငယ္မ်ားနာမည္ စာစု (၃)

Sunday, December 20, 2009


ရင္ေသြးငယ္မ်ားနာမည္ .......... ရင္ေသြးငယ္မ်ားအနာဂတ္
ရင္ေသြးငယ္မ်ားနာမည္ .......... ရင္ေသြးငယ္မ်ားအနာဂတ္
ရင္ေသြးငယ္မ်ားနာမည္ .......... ရင္ေသြးငယ္မ်ားအနာဂတ္
စာစု(၃)

နာမည္ဘယ္လုိေရြးျခယ္သင့္သလဲ........

နာမည္ဘယ္လုိေရြးျခယ္သင့္သလဲ ...ဆုိေသာေမးခြန္းသည္တစ္ခြန္းတည္း ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ....အေျဖမွာမူ .. အေျမာက္အမ်ား ထြက္ေပၚလာနုိင္ပါသည္။ ဆရာတစ္ဆူ ပညာတစ္မ်ဳိး၊ အယူအဆတစ္ဖုံ၊ နညး္လမ္း တစ္သြယ္၊ အမ်ဳိးမ်ဳိးမူ၀ါဒ ကြဲျပားနုိင္ပါသည္။ မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ။ ပညာလုိက္စား သတုိ႔သားေကာင္း တုိ႔အေနနွင့္ ..လက္ေတြ႔နွစ္ျခိဳက္ရာ၊ အမွန္တစ္ကယ္ သုံးၾကည့္၊ဆန္းစစ္ၾကည့္ျပီး...အက်ဳိးရွိမည္ ထင္သည့္နည္းပညာကို သုံးစြဲသင့္ပါသည္။ ပုဂၢိဳလ္ထက္...လက္ေတြ႔ပုိင္းကို ဦးစားေပးေရြးျခယ္ျပီး ...သုံးစြဲနုိင္ၾကပါေစကုန္။

နာမည္ေရြးျခယ္ရာတြင္...အေနာက္တုိင္း numberology နည္းစနစ္ သည္ ေကာင္း၏။ ထုိ႔ထက္ ..... ထုိ႔ထက္ မ်ားစြာေကာင္းသည္ကား...ျမန္မာ့ရုိးရာ နာမကၡရဆန္းပညာ ပင္ျဖစ္ေလသည္။ နာမကၡဆန္းက်မ္းသည္ ေလာကတြင္ရွိသမွ်ေသာ နာမည္ဟူသမွ်ကို ခြဲျခားဆန္းစစ္နုိင္၏။ အေကာင္းအဆုိး အက်ဳိးအေၾကာင္းကို ေထာက္ခ်င့္ျပီး သင့္မသင့္ ေကာင္းမေကာင္း၊ အေၾကာင္းအက်ဳိးညီစြာ ...ဆန္းစစ္ခြဲျခားနုိင္ေသာ ပညာစစ္စစ္ျဖစ္၏။ နာမကၡဆန္းပညာကို ပုိင္နုိင္ကၽြမ္းက်င္လွ်င္ ...နတ္မ်က္စိရေနသည့္အလား အလြန္အ့ံအားသင့္ဖြယ္ရာ ေကာင္းေသာ ေဟာကိန္းမ်ားထုတ္နုိင္၏။ စာေရးသူကား .....ဥာဏ္နွင့္အားေလ်ာ္စြာ ပညာအစြန္းအစမွ်သာ တတ္ေျမာက္ပါသည္။ထုိပညာအစြန္းအစမွ်သည္ပင္ ...စာေရးသူအတြက္ၾကီးစြာေသာအေထာက္အကူျပဳ၏။ ဥာဏ္ပညာထက္ျမက္သူတုိ႔အတြက္ကား ဆုိဖြယ္ရာမရွိေပ။ အလြန္ေလ့လာလုိက္စားသင့္ေသာပညာရပ္ျဖစ္၏။

ရင္ေသြးငယ္တုိ႔အတြက္ နာမည္ေရြးျခယ္ရာတြင္ မဟာဘုတ္စနစ္နင့္ နာမကၡရစနစ္ကိုတြဲစပ္အသုံးျပဳျခင္းကုိ စာေရးသူအေနနွင့္ သေဘာက်နွစ္ျခိဳက္မိပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ မူလေမြးေန႔နံအရ အဂၤ၀ိဇၨာတုိင္နွင့္လည္း မျဖစ္မေန ခ်င့္ခ်ိန္ေထာက္ဆမႈျပဳေပးရန္လုိအပ္ပါသည္။ ပမာအားျဖင့္ ဆုိရပါမူ.....
....နာမည္တစ္ခုဆုိပါစုိ႔..... တစ္ခုၾကြင္းမဟာဘုတ္ဖြား စေနသားသမီးတစ္ဦးအား ...ထြန္းေဇာ္ ဟူေသာအမည္ေပးလုိက္သည္တြင္။ အဆုိပါထြန္းေဇာ္သည္.... တုိင္ျပန္ျဖစ္သည္။ ၀ဏၰမွန္ /မမွန္။ ဌာန္၊ ဗ်ဳပၸတ္သင့္/မသင့္..။ သကတ္အေနအထား၊ ......စသည္ျဖင့္ ဆန္းအဂၤါမ်ားကို ခြဲစိတ္ၾကည့္ျခင္း။ အလြန္ဆုိးရြားေသာအေနအထားမ်ဳိးတုိ႔ကို ေရွာင္က်ဥ္မႈျပဳျခင္း၊ ..အားျဖင့္ နာမည္ကုိသုံးသပ္ျပီးေနာက္ .....မဟာဘုတ္တြင္ အဆုိပါအမည္သည္...မည္သည့္အေနအထားရွိသည္။ နာမည္အဖ်ားစလုံးအေနအထား။ ကာရကအားျဖင့္မည္သုိ႔မည္ဖုံ။ ပကၡအားျဖင့္ မည္သည့္ျဂိဳဟ္ကို အားနည္းေစသနည္း။ စသည္ျဖင့္ ထပ္မံၾကည့္ရႈေပးရာ၏။ မူလစေနသားအေနနွင့္ အဂၤ၀ိဇၨာရႈေထာင့္ကိုသုံးသပ္ပါမူ... စတုန္းရန္ျဂိဳဟ္နွင့္ နာမည္အဖ်ားစာလုံးကို အဆုံးသတ္မွည့္ေခၚထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ...သိရွိေနရန္လုိအပ္သကဲ့သုိ႔ပင္။ ယင္း စေန+အဂၤါ နာမည္သည္ ၾကာသာပေတးျဂိဳဟ္ကို အဆုိးသေဘာ အင္အားျပဳေသာအမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း အဂၤ၀ိဇၨာရႈေထာင့္မွေနျပီး သုံးသပ္နုိင္ေပသည္။ ဇာတာရွင္သည္ ယင္းၾကာသာပေတးျဂိဳဟ္အေနအထားညံ႔ေစေသာ အမည္ပိုင္ရွင္အားျဖင့္....အိမ္တြင္းေရးဆူပူမႈကို ျဖစ္ပြားေစလိမ့္မည္။ ထုိမွတစ္ဖန္..အဆီဓါတ္လြန္ကဲျခင္းအားျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ေရာဂါဥပဒ္ကို ျဖစ္ပြားေစနုိင္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရေပမည္။ ...

နက္နက္နဲနဲ မစဥ္းစားပဲ အမည္ကိုလြယ္လြယ္မွည့္ေခၚျခင္းအားျဖင့္...ေကာင္းက်ဳိးထက္ဆုိးက်ဳိးကို ပိုမိုျဖစ္ပြားေစေပလိမ့္မည္။ စာေရးသူကုိယ္၌လည္း နာမည္ေရြးျခယ ္ေပးရမည္ဆုိလွ်င္..၀န္တာၾကီးလွ..ေခါင္းက်ိန္းလွေၾကာင္း ၀န္ခံရေပမည္။ မိမိေပးလုိက္ေသာအမည္သည္ မွားယြင္းခၽြတ္ေခ်ာ္ လိုအပ္ခ်က္ၾကီးၾကီးမားမားပါခဲ့ေသာ္ ဟု ေတြးမိလွ်င္..၀ဋ္ဥပဒ္ကို ေၾကာက္လွသည္ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္၊နာမည္နွင့္ ပတ္သက္သမွ်ကို ..ယေန႔တုိင္ေအာင္ ေလ့လာမႈျပဳေနရဆဲျဖစ္ပါသည္။ေလးစားအပ္ေသာပညာရွင္ယေန႔ထက္တုိင္လည္း ျမန္မာျပည္တြင္ ရြက္ပုန္းသီး နာမကၡရပညာရွင္အခ်ဳိ႕ ရွိေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ စာေရးသူအလြန္ေလးစားမိေသာ ပညာရွင္တစ္ဦးမွာ ဆရာမင္းေက်ာ္ေဇာ္ ဟူ၏။ ယင္းဆရာသည္ အမွန္စင္စစ္ပင္ ပညာရွင္စစ္စစ္ျဖစ္၏။လြန္ခဲ့ေသာနွစ္ေပါငး္ ဆယ့္ေလးငါးနွစ္ခန္႔က ရန္ကုန္ဘူတာၾကီးတြင္ အဆုိပါဆရာမင္းေက်ာ္ေဇာ္ ၏ နာမည္ေဟာနည္း နာမည္ေရြးနည္း ဟူေသာ စာအုပ္ကို ၀ယ္ယူသိမ္းဆည္းရမိခဲ့ပါသည္။ ယေန႔ထက္တုိင္ ေဟာင္းႏြမ္းေသာ္လညး္ အေကာင္းအတုိင္း သိမ္းဆည္းထားဆဲျဖစ္ပါသည္။ ဆရာမင္းေက်ာ္ေဇာ္ သည္ စာအုပ္ေနာက္ပုိင္းနားတြင္ အဖုိးထုိက္တန္ေသာ ..ပညာရပ္ဆုိင္ရာအယူအဆအခ်ဳိ႕ကို ..ေတြ႔ရွိရျပီး၊ယင္းအယူအဆမ်ားမွာ ယေန႔ထက္တုိင္ စာေရးသူအတြက္ အက်ဳိးျပဳအသုံး၀င္ ေနဆဲျဖစ္ေလသည္။ ဆရာမင္းေက်ာ္ေဇာ္၏ အဆုိပါ က််မ္းစာအုပ္တြင္ပါရွိေသာအခ်က္အခ်ဳိ႕ကို ေကာက္ႏႈတ္ေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။

လူတစ္ေယာက္တြင္ခုိင္ျမဲစြာသုံးစြဲေနေသာအမည္နာမသည္ ၄င္း၏ေမြးဇာတာ မဟာဘုတ္နွင့္တကြ ရုပ္ဆင္းၾကန္အင္တုိ႔ကို ေပါင္းစပ္ျပီးေသာ္ ဘ၀၌ ေကာင္းက်ဳိးခ်မ္းသာခံစားရနုိင္ျခင္းရွိ မရွိကို အထက္ပါအခ်က္မ်ားအရ တုိက္ဆုိင္စစ္စိျပိး ရဲရဲတင္းတင္း အာမခံ နွင့္ ေရွ႕ေရးေဟာခ်က္မ်ားထုတ္နုိင္ေလသည္။

အိမ္ေထာင္ေရးမေကာင္းေသာ ပင္ကုိဇာတာနွင့္ နာမည္ရွင္တစ္ဦး သည္ မည္သည့္ကိန္းသုိ႔ေရာက္သည္နွင့္ အိမ္ေထာင္ပ်က္မည္၊ ကြဲမည္၊ ဒုကၡေရာက္မည္ကို ေဟာေျပာနုိင္၏။ စီပြားေရး၊ ေငြေၾကးဥစၥာမ်ားနွင့္ ပတ္သက္ျပီး ထိခုိက္နစ္နာျခင္း၊ ပ်က္စီးျခင္း စေသာ ဇာတာနွင့္ နာမည္ရွင္တစ္ဦးသည္ မည္သည့္ကိန္းသုိ႔ေရာက္သည္နွင့္ စီးပြားပ်က္မည္၊အလုပ္ျပဳတ္မည္၊ ရာထူးက်မည္ကို ၾကိဳတင္ေဟာေျပာနုိင္၏။

ထုိ႔နည္းတူစြာ စီးပြားတုိးတက္မည့္သူ၊ ခ်မ္းသာမည့္သူမ်ား၊ ရာထူးတုိးမည့္သူမ်ား၊ ထီေပါက္မည့္သူမ်ား၊ ဘုန္းတန္ခုိးတုိးတက္မည့္သူမ်ားသည္ မည္သည့္ကိန္းသုိ႔ေရာက္မွ ေအာင္ျမင္မည္၊ ခ်မ္းသာမည္ကုိ ၾကိဳတင္ေဟာေျပာနုိင္ေလသည္။နာမည္ေဟာနည္း ပညာရပ္ၾကီးမ်ားမွာ ေနျမင္လျမင္ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ လွ်ဳိ႕၀ွက္နက္နဲေသာ ေဗဒင္ပညာၾကီးတစ္ခုျဖစ္ျပီး၊ ယခင္က ဆရာမ်ား အထူးလွ်ဳိ႕၀ွက္ခဲ့ေသာ နည္းစနစ္မ်ား ျဖစ္ပါ၏။ နာမည္ပညတ္၏ ဓါတ္မ်ားကို သိဒိၶေျမာက္ေအာင္ စီရင္နုိင္ေၾကာင္း၊ သင္သည္ ကုိယ္တုိင္ေလ့လာတတ္ကၽြမ္းလွ်င္ နားလည္သေဘာေပါက္မည္မလြဲပါေခ်။

အထက္ပါေရးသားခ်က္မ်ားကုိၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ပင္ ဆရာမင္းေက်ာ္ေဇာ္၏ ပညာရပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ေပါက္ေျမာက္ခရီးေရာက္မႈကို ခန္႔မွန္းသိရွိနုိင္ေပသည္။နာမည္တစ္ခု၏အင္အားနာမည္တစ္ခုသည္ သက္ဆုိင္ရာ အားဗလ အဆုိးအေကာင္းအလုိက္....အမွန္ပင္ အက်ဳိးအာနိသင္ကိုျပဳတတ္၏။ ထုိအျခင္းအရာတြင္ ...သတိျပဳအပ္သည္မွာ ေကာင္းက်ဳိးသက္သက္ခ်ည္းကို ျဖစ္ေစ၊ ဆုိးက်ဳိးသက္သက္ခ်ည္းျဖစ္ေစ ေပးစြမ္းေသာ အမည္မ်ဳိးဟူ၍ကား မရွိနုိ္င္ေပ။ ေကာင္းက်ဳိးအမ်ားဆုံးျပဳသည့္အမည္မ်ဳိး နွင့္ ဆုိးက်ဳိးကို အမ်ားဆုံးျပဳသည့္ အမည္ဟူ၍သာ ခြဲျခားနုိင္ေပသည္။ အဓိကအားျဖင့္ .... နာမည္တစ္ခုသည္ အသက္ေဘး အႏၱရယ္ ကုိျဖစ္ပြားေစနုိင္ေသာအင္အားမ်ဳိး မရွိေစသင့္။ မမ်ားျပားေစသင့္ေပ။
ပမာအားျဖင့္ ဇာတာတစ္ခုကို တင္ျပေပးပါမည္။

အမည္ မျပည့္ျဖိဳးေအာင္
၁၃၅၉ခုႏွစ္၊ ၀ါေခါင္လျပည့္ေန႔ တနလၤာေန႔ နံနက္ေလးနာရီတြင္ဖြားျမင္သူ။
ဇာတာရွင္သည္.......မဟာဘုတ္ဇာတာအရ....၊ (၁) ခုၾကြင္း တနလၤာပုတိဖြားတစ္ဦးျဖစ္သည္။
အမည္ကိုၾကည့္ပါ။.

အမည္သည္ ..က်ားဆန္ေသာအမည္မ်ဳိးျဖစ္သည္။ ဇာတာရွင္မွာမိန္းကေလးျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ထုိသို႔မွည့္ေခၚျခင္းမွာ ..က်ား/မ ပညတ္အားျဖင့္ ဆန္းက်င္ေသာအေနအ
ထားမ်ဳိးျဖစ္ေစသည္။ နာမည္တစ္ခုလုံးသည္ ကမၼကာရကျဖစ္သည္။ နာမည္အဖ်ားစလုံးသည္ တနဂၤေႏြျဖစ္ျပီး၊ မူလမဟာဘုတ္တြင္ ...ဘဂၤဌာနတြင္ပင္ရပ္တည္ေနကာ၊ နံတူတနဂၤေႏြနွင့္ပင္ ပကၡမိေစသည္။ ယင္းအခ်က္ေၾကာင့္ပင္ တနဂၤေႏြတြင္အျပစ္မကင္းေၾကာင္းေတြ႔ရွိရေပသည္။ ထုိမွတစ္ဖန္ ထပ္မံၾကည့္ရႈပါက..ျပည့္ျဖိဳးေအာင္ဟူေသာအမည္သည္..(၅ေတး+၁ေႏြ) နာမည္မ်ဳိးျဖစ္ရာ..၊ အဆုိပါ(၅ေတး+၁ေႏြ) သည္ အဂၤါျဂိဳဟ္အား..ဆုိးအားျပဳေသာအမည္မ်ဳိး(အဂၤ၀ိဇၨာ အဂၤါအခါတုိင္တြင္ၾကည့္ပါ။) ျဖစ္ေနသည္။ အဂၤါျဂိဳဟ္ကိုလည္း အားနည္းေစေသာအမည္မ်ဳိး
ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။ ဇာတာရွင္ကေလးငယ္သည္ .... မွည့္ေခၚလုိက္ေသာအမည္အရ.....

တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္ အသက္ဇီ၀ နွင့္ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာျဂိဳဟ္
အဂၤါျဂိဳဟ္ (တနလၤာ သားသမီးတုိ႔အတြက္ အာယုျဂိဳဟ္ = အသက္ရွင္သန္မႈ နွင့္ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာျဂိဳဟ္) ပင္ ျဖစ္ျပီး
အဆုိပါျဂိဳဟ္နွစ္ခုစလုံး အားနဲေနေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။ အမည္ကား အသက္ရွင္သန္မႈကို အားနဲေစျခင္း (၀ါ) အသက္တုိျခင္း၊ မက်န္းမာျခင္း၊ အသက္ေဘးတုိ႔နွင့္ ၾကံဳေတြ႔ရတတ္ျခင္းမကင္းေစတတ္ေသာ အမည္မ်ဳိးျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားစြာေတြ႔ျမင္နုိင္သည္။ အထူးသျဖင့္ အသက္ဓါတ္ကိုေပးေသာ တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္သည္ နံတူ တနဂၤေႏြနွင့္ ပင္ ဘဂၤဌာနတြင္ ပကၡမိထားျခင္းေၾကာင့္ တနဂၤေႏြသက္ေရာက္ ။ ျဂိဳဟ္အိ္ပ္၊ ထူလ၊ အႏၱရဒသာမ်ားတြင္ ..အသက္/က်န္းမာေရး ဆုိင္ရာ ေဘးဥပဒ္မ်ား ျဖစ္ပြားေစနုိင္ျပီး ေမြးနံအာယုျဂိဳဟ္အဂၤါအားနည္းခ်ိန္မ်ဳိးၾကံဳပါကလည္း ယင္းကဲ့သုိ႔ ဆုိးက်ဳိးေပးနုိင္ေၾကာင္း နာမည္မွ ပင္ ေဖာ္ျပေနေပသည္။

ဇာတာရွင္ကေလးငယ္သည္ အသက္အားျဖင့္ရွစ္နွစ္၊ သက္ေရာက္ကား အသက္ကိုဆုတ္ယုတ္ေစမည့္ တနဂၤေႏြသက္ေရာက္၊ ေကာဇာသကၠရာဇ္အားျဖင့္ ၁၃၆၇ခုနွစ္၊
(ယင္းခုနွစ္သည္ နွစ္ခုၾကြင္းမဟာဘုတ္နွစ္ျဖစ္သည္။ ေမြးနံဘဂၤတြင္ရပ္ျပီး၊ နာမည္အဖ်ားစလုံးတနဂၤေႏြသည္ ..အထြန္းဌာနတြင္ရပ္တည္ကာ..ပုတိဌာနရွိ အာယုျဂိဳဟ္အဂၤါနွင့္ ပကၡ(ဆန္႔က်င္
ေသာအေနအထားမ်ဳိး) ရပ္တည္လွ်က္ရွိျခင္းအားျဖင့္..) အာယုျဂိဳဟ္အဂၤါလည္း အားနည္းေသာကာလတြင္.......ေရနစ္ေသဆုံးခဲ့ရေသာ ကေလးငယ္ျဖစ္ပါသည္။
ေကာဇာမဟာဘုတ္တြင္ ... နာမည္အဖ်ားစာလုံးနွင့္ ပကၡမိေနေသာ ျဂိဳဟ္မွာ၊ အဂၤါျဖစ္ျပီး ယင္းကဲ့သုိ႔အားနည္းေနေသာ အာယုျဂိဳဟ္အဂၤါသည္ ပုတိအိမ္တြင္ရပ္တည္ေနျခင္းမွာ .. ထူးျခား
ေသာအခ်င္းအရာအျဖစ္မွတ္တမ္းတင္အပ္ေပသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဟူမူ ..ပုတိအိမ္သည္ တနလၤာပုိင္ေသာအိမ္ျဖစ္ျပီး ေရနွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ အိမ္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ေရလႊမ္းမုိးရာဌာနတြင္အား
နည္းေသာအာယုျဂိဳဟ္အဂၤါသည္ ေရတြင္..အသက္ကိုေဘးျဖစ္ေစျခင္းကို ေပးစြမ္းခဲ့ျခင္းမွာ ..သတိျပဳဖြယ္အခ်က္ပင္ျဖစ္ပါေတာ့၏။

ဆက္လက္ေရးသားပါဦးမည္။

သုေတသီ ေ၀သာလီေမာင္ဖုန္း။

(T-Group) ... ျမန္မာ့ရုိးရာေဗဒင္ပညာအဖြဲ႔အစည္း။

Post a Comment
 

Posts Comments

©2006-2010 ·TNB