အသက္ကေလးရယ္တဲ့ရွည္ေစလုိ စာစု(၁)

Friday, January 1, 2010


အသက္ကေလးရယ္တဲ့ရွည္ေစလုိ

ယခု ေဆာင္းပါးသည္ လက္ဆန္း ေဗဒင္ပညာကုိ အေျခခံမွ်ျဖစ္ေစ တီးမိေခါက္မိ ရွိထားမွ ဖတ္ရတြက္ရ ဆင္ျခင္ရ လြယ္ကူေစမည့္ ေဆာင္းပါးမ်ဳိး ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ေယာနိေသာမနသိကာရ ကုိ နွလုံးသြင္းနိင္ျပီး တင္ၾကိဳတြက္ခ်က္ သိထားလွ်င္ အက်ဳိးရွိေစနုိင္မည္ဟု ထင္ပါသည္။

အသက္ကေလးရယ္တဲ့ ရွည္ေစလုိ ဆုိလုိ႔ အသက္ရွည္ေဆး ယၾတာအေၾကာင္းဟု မထင္လုိက္ပါနွင့္။ မဟုတ္ရပါ။ အသက္မတုိေအာင္ သတိထားျပီး ေနထုိင္တတ္ေစရန္ သတိျပဳအပ္ေသာ ကာလမ်ား အေျခအေနမ်ားကို တင္ျပလုိျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ ယခုကၽြန္ေတာ္ တင္ျပမည့္ အခ်က္မ်ားသည္ လူတစ္ေယာက္တြင္ၾကံဳေတြ႔လာရတတ္ေသာ အသက္ရွင္သန္မႈကို ထိခုိက္ေစနုိင္ေသာ အေနအထားမ်ား ကုိ ေဗဒင္ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ရႈေထာင့္မွ တင္ျပသြားျခင္း ျဖစ္သည္။

အသက္ေဘးဟု....တြင္လည္း လုံး၀ေသေၾကပ်က္စီးသည့္ အေနအထားကုိခ်ည္းဆုိလုိျခင္းကား မဟုတ္ပါ။ မက်မ္းမမာျဖစ္ျခင္း ၊ အလြန္အမင္း
ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ရျခင္း၊ မၾကာခဏခ်ဳခ်ာျခင္းမ်ဳိးမွ အစ.အသက္ ေသဆုံးသည္အထိ မိမိတုိ႔ကံ စိတ္ ဥတု အာဟာရ နွင့္ အားေလ်ာ္စြာ အတုိင္းအတာ ပမာဏကြဲျပားေသာ အေျခအေနအားလုံးကို ဆုိလုိပါသည္။ ယခုေဆာင္းပါးကုိ စုိးရိမ္ေသာက ပူပန္ေၾကာင့္ၾကတတ္ပါက မဖတ္သည္က ပိုေကာင္းပါမည္။ စာေရးသူအေနနွင့္မူ ...သတိျပဳအပ္ ေသာ အသက္ပုိင္းမ်ား .၊ က်န္းမာေရးကို ပုိမုိ ဂရုစုိက္ရန္ လုိအပ္ေသာ အခ်ိန္ကာလမ်ားကို စာရႈသူမ်ား သိရွိထား ျခင္းအားျဖင့္ ၾကိဳတင္ ကာကြယ္ျခင္းအားျဖင့္ အေကာင္းဆုံးေသာအေနအထား ျဖစ္ေစလုိျခင္းေၾကာင့္ ရည္ရြယ္ေရး သားရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာ့ေဗဒင္ပညာရပ္တြင္ အသက္ျပတ္တတ္ေသာ ကိန္းေပါင္းမ်ားစြာ တြက္နညး္ေပါင္းမ်ားစြာ ရွိပါသည္။ အလြန္မွန္ေသာနည္းမ်ားရွိသလို မွန္တစ္၀က္လြဲတစ္၀က္နည္းမ်ားလည္း ရွိပါသည္။ စာေရးသူ ယခုတင္ျပမည့္ နည္းစနစ္တုိ႔မွာ အဆုိပါနည္းမ်ား နွင့္ မသက္ဆုိင္ပါ။ စာေရးသူ၏ အေတြ႕အၾကံဳနွင့္ အထပ္ထပ္ တုိက္ဆုိင္စစ္ေဆးေတြ႕ ရွိခ်က္မ်ားအရ ..(စာေရးသူ၏အျမင္သက္သက္ျဖင့္သာ) ေရသားေဖာ္ျပသြားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သာမန္လူမ်ားအဖုိ႔ အလြယ္တစ္ကူဖတ္ရႈသြားရုံသာျဖစ္ေသာ္လည္း ပညာေလ့လာ လုိက္စားေနသူမ်ားအဖုိ႔မူ ...စဥ္းစားဖြယ္ရာ .. လက္ေတြ႕စစ္ေဆး ေလ့လာ ၾကည့္ၾကပါေလကုန္။


လက္ေတြ႕႕ သုေတသနျပဳေတြ ႕႔ရွိခ်က္ (၁)

လူတစ္ေယာက္၏ အသက္ကုိ ၇ ျဖင့္စား။ အၾကြင္းကုိ ေသသ၀ိဇၨာတုိင္ထူပါ။ ေမြးနံသည္ ၾတိရန္းကို ေရာက္ရွိခ်ိန္ ျဖစ္ေသာ အသက္ပုိင္းမ်ားသည္ ျပင္းထန္စြာနာမက်န္းျဖစ္ျခင္း၊ တစ္ေခ်ာင္ေခ်ာင္ တစ္အီအီျဖစ္တတ္ျခင္း၊ ေရာဂါဘယစြဲကပ္တတ္ျခင္း၊ ေသဆုံးျခင္း၊ အိုးပစ္အိမ္ပစ္ အေ၀းသုိ႔ ထြက္ခြာသြားရတတ္ျခင္း စသည္အားျဖင့္ .........တစ္ခုမဟုတ္ တစ္ခု ျဖစ္ပြားတတ္ခ်ိန ္ျဖစ္သည္။


လက္ေတြ႕သုေတသနျပဳေတြ႕႔ရွိခ်က္ (၂)

မူလ မဟာဘုတ္တုိင္ထူပါ။ သက္ဆုိင္ရာဇာတာရွင္၏ ေမြးနံ အရ ျဖစ္ေပၚလာေသာအာယုျဂိဳဟ္ကုိ မွတ္သားပါ။ အဆုိပါအာယုျဂိဳဟ္ သည္ သက္ဆုိင္ရာဇာတာရွင္၏ မူလမဟာဘုတ္တြင္ မည္သည့္ဌာနတြင္ ရပ္တည္သည္ကုိၾကည့္ပါ။ ျပီးလွ်င္ ယင္းအာယုျဂိဳဟ္နွင့္ ပကၡမိေနေသာျဂိဳဟ္ကို ဆက္လက္မွတ္သားပါ။ အဆုိပါ ပကၡမိေနေသာျဂိဳဟ္၏ သက္ေရာက္ကာလျဖစ္ေသာ အသက္ပုိင္းတြင္ က်န္းမာေရးကုိ ထိခုိက ္ေစတတ္သည္။ အသက္ရွင္သန္မႈကို အားနည္းေစတတ္သည္။

ဥပမာအားျဖင့္ သုံးခုၾကြင္း ေသာၾကာသားသမီးတစ္ဦးတြင္ ၄င္း၏အာယုျဂိဳဟ္ျဖစ္ေသာ ..တနဂၤေႏြသည္ ရာဇဌာနတြင္ ရပ္တည္ျပီး သုိက္ဌာနရွိၾကာသာပေတးနွင့္ ပကၡမိလွ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၾကာသာပေတးသက္ေရာက္ခ်ိန္ျဖစ္ေသာ္ အသက္ပုိင္းမ်ားျဖစ္သည္ ့အသက္အားျဖင့္ ၇နွစ္၊ ၁၅နွစ္၊
၂၃နွစ္၊ ၃၁နွစ္၊၃၉နွစ္၊၄၇နွစ္၊၅၅နွစ္၊ ၆၃နွစ္၊ ၇၁နွစ္၊၇၈နွစ္၊၈၆နွစ္ ကာလမ်ားသည္ ...က်န္းမာေရးကို ထိခုိက္မႈ
အနဲနွင့္ အမ်ား ျဖစ္ပြားလာနုိင္ေၾကာင္း သိရွိနုိင္ပါသည္။


လက္ေတြ႕သုေတသန (၃)


ေကာဇာ မဟာဘုတ္တုိင္ထူပါ။ ယင္းမဟာဘုတ္တုိင္တြင္ ေမြးနံ သည္ သက္ဆုိင္ရာဇာတာရွင္၏ အာယုျဂိဳဟ္ကုိ ပကၡမိျခင္းသည္ လည္းေကာင္း၊ အဆုိပါ ဇာတာရွင္၏ နာမည္ အဖ်ားစာလုံး(အဆုံးစာလုံးသည္) ၄င္းပုဂၢိဳလ္၏ အာယုျဂိဳဟ္ကုိ ပကၡမိထားျခင္းသည္လည္းေကာင္း က်န္းမာေရး နွင့္ အသက္ရွင္သန္မႈကုိ အေနွာက္အယွက္ျဖစ္ေစ ေသာအေနအထား ျဖစ္သည္။


ဥပမာအားျဖင့္ ၆ခုၾကြင္းေကာဇာမဟာဘုတ္ က်ေရာက္ေသာနွစ္တြင္ ..တနလၤာသားသမီးတုိ႔သည္ အာယုျဂိဳဟ္ ျဖစ္ေသာ အဂၤါျဖင့္ပကၡမိထားသည့္အေနအထား သည္လည္းေကာင္း။ ယင္းမဟာဘုတ္ခြင္မွာပင္ အဂၤါသားသမီး တစ္ဦးဦးသည္ နာမည္အဖ်ားစာလုံး တနဂၤေႏြျဖစ္ေသာ (ဥပမာအားျဖင့္ စုိးေအာင္ဟု မွည့္ေခၚထားပါက) အာယုျဂိဳဟ္ ဗုဒၶဟူးကုိ ပကၡမိထားသည့္ အေနအထား သည္လည္ေကာင္း.က်န္းမာေရးကုိ ထိခုိက္ေစသည့္ အေနအထား မ်ဳိးျဖစ္ပါသည္။


အထက္ေဖာ္ျပပါ လက္ေတြ႕ သုေတသနျပဳခ်က္ အမွတ္(၃) သည္ ..စာေရးသူအေနနွင့္ ၾကိမ္ဖန္မ်ားစြာ အေတြ႕ရအမ်ားဆုံးေသာ၊ လက္ေတြ႕႔မ်ားစြာအျမင္ေတြ႕ရဆုံးေသာ ..ကိန္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ပညာရပ္ကို အတူတစ္ကြ ေလ့လာအားထုတ္ ေနၾကကုန္ေသာ ညီအစ္ကိုေမာင္နွမမ်ားအားလုံး သတိခ်ပ္ၾကပါကုန္။

အျခား လက္ဆန္းေဗဒင္ဆုိင္ရာ ရႈေထာင့္မ်ားကုိလည္း ေနာင္အခြင့္အခါသင့္သလုိ ေဆြးေႏြး တင္ျပသြားပါဦးမည္။

ခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ။
သုေတသီေ၀သာလီေမာင္ဖုန္း။
Post a Comment
 

Posts Comments

©2006-2010 ·TNB