လူတုိင္းေၾကာက္တဲ့ကုိစေန

Friday, January 1, 2010

လူတုိင္းေၾကာက္တဲ့ကုိစေန စာစု (၁)


စေန ဟု ဆုိလွ်င္ လူအမ်ားစုက မုန္းလည္းမုန္း ေၾကာက္လည္းေၾကာက္ၾကသည္။ ဘာမွန္းညာမွန္း ေသခ်ာေရရာ မသိရေသာ စေနထဲမွာ စေနထဲမွာ ဟူေသာ စကားသည္ စေနျဂိဳဟ္အိပ္ ကာလကို ေဗဒင္ဆရာကေျပာတယ္။ စေနျဂိဳဟ္ အထြက္ခတ္တာဆုိပဲ....ဟူေသာစကားသည္ ကၽြန္ေတာ ္ငယ္စဥ္ကတည္း က ..လူၾကီးမိဘမ်ား မၾကာခဏ ေျပာဆုိသည္ကုိ ၾကားရေလ့ရွိေသာစကားျဖစ္ေလသည္။ ထုိစဥ္က ကၽြန္ေတာ္လည္း ဘာရယ္ညာရယ္ေကာင္းေကာင္းနားမလည္ခဲ့ပါေပ။ ယခုေသာအခါ ....စေနျဂိဳဟ္အထြက္ ဟူသည္ မွာ ...၊ ေဗဒင္ပညာတြင္ ေအာင္စံ အ၀င္ ...တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္ နွင့္ အဂၤါျဂိဳဟ္တုိ႔သည္ (ျဂိဳဟ္အိပ္ သုိ႔မဟုတ္ သက္ေရာက္ ကာလ၏) သုံးပုံပုံ ပထမဆုံး အပုံတြင္လည္းေကာင္း..၊ သာပင္ အလယ္၊ ထြန္းၾကြယ္အဆုံး ..ဟူသည္နွင့္အညီထြန္း စေနျဂိဳဟ္ နွင့္ ၾကြယ္ တနလၤာျဂိဳဟ္တုိ႔သည္ ....ယင္းတုိ႔နွင့္သက္ဆုိင္ေသာ (ျဂိဳဟ္အိပ္ သုိ႔မဟုတ္ သက္ေရာက္ကာလ၏ သုံးပုံပုံ သည္တြင္ ေနာက္ဆုံးအပုံတြင္လည္းေကာင္း ။ ေကာင္းက်ဳိးဆုိးျပစ္ကုိ သိသာထင္ရွားစြာ ေပးတတ္ၾကကုန္ေလ၏ ဟူေသာ ေဗဒင္ပညာရပ္ဆုိင္ရာ အယူအဆကုိ သိရွိနားလည္ ေလ့လာလက္ခံခဲ့ရေပသည္။ အဆုိအရမူ စေနျဂိဳဟ္ သည္ ေနာက္ဆုံး အထြက္ကာလတြင္ ဆုိးက်ဳိးအေပးနုိင္ဆုံးျဖစ္လိမ့္မည္ ဟူေသာအခ်က္ကို ေတြ႔ရွိရျပိီး လက္ေတြ႕ေလ့လာၾကည့္ရာတြင္ ယင္းအခ်က္မွာ တုိက္ဆုိင္မႈမ်ားျပားသည္ကုိ ေတြ႕ရွိရပါသည္။ သုိ႔ေသာ္.....................စေနျဂိဳဟ္ အ၀င္မွာ ပင္ ေထာင္က်သြားေသာ ဇာတာရွင္မ်ားကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ရဖူးပါသည္။ အ၀င္ဟုဆုိသည္တြင္ စေနျဂိဳဟ္အိပ္ထဲ ေရာက္ေရာက္ျခင္း နွစ္ရက္ သုံးရက္ အတြင္း ေထာင္တန္းက်သြားက်သူအခ်ဳိ႔ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းအခ်က္မ်ားကို သီးသန္႔ တင္ျပေပးသြားပါဦးမည္။

စေနသည္ မည္သည့္အက်ဳိးအျပစ္တုိ႔ကို ေပးျခင္းေၾကာင့္လူမ်ားစြာက ေၾကာက္လန္႔ၾကပါသနည္း။ ကၽြန္ေတာ္ ေလ့လာမႈမ်ားစြာျပဳခဲ့ပါသည္။ ယင္းသုိ႔ေလ့လာမႈျပဳခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္သည္ အနည္းအက်ဥ္းမွွ်ကို စတင္ သိရွိလာခဲ့၏။ အဘယ္သုိ႔နည္း။ စေနသည္ ဆင္းရဲျခင္းကု ိ ျဖစ္ေစ၏။ ဒုကၡ ဟူေသာအရာ၏ ပုိင္ရွင္ဟုပင္ ဆုိထုိက္၏။ စေနသည္ အမွန္တရားကုိ လည္းျပဆုိ၏။ ကံစီမံရာကို နာခံရျခင္း၊ ေပးဆပ္ရျခင္း၊ မိမိျပဳလုပ္ခဲ့ေသာအေၾကာင္းတရားအရ ျပန္လည္ရရွိလာ ေသာ အက်ဳိးတရားတုိ႔ကုိ ခံစားရျခင္း၊ စသည္တုိ႔ကိုလည္း ေဖာ္ျပ၏။ ယင္းသုိ႔ဆုိလွ်င္ ေမးစရာတစ္ခုရွိလာနုိင္ သည္။ မိမိျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အေၾကာင္းတရားအရ ျပန္လည္ရရွိလာေသာအက်ဳိးဟု ဆုိလွ်င္ .. ကံေကာင္းမႈမ်ားကို ေကာ မေပးနုိင္ဘူးလား ဟူေသာ ေမးစရာျဖစ္သည္။ ေကာင္းတာလုပ္ခဲ့ေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ေကာင္းေသာ အက်ဳိးမ်ား ေကာ မေပးနုိင္ဘူးလား ဟူေသာ ေမးစရာ ျဖစ္သည္။ မွန္၏။

စေနသည္ ေကာင္းေသာအက်ဳိးုတုိ႔ကိုလည္း ခံစားရရွိေစ၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္ စေနျဂိဳဟ္အားေကာင္းစြာအက်ဳိးျပဳ ခ်ိန္တုိ႔တြင္ ..ထီေပါက္ျခင္း၊ ထီေပါက္သကဲ့သုိ႔ပင္ အစုအပုံလုိက္ေသာ ဥစၥာဓနတုိ႔ကို ရရွိတတ္ျခင္း၊ စုိင္ေကာ္ျပီး ျခံဳေပၚေရာက္သကဲ့သုိ႔ ..မထင္မွတ္မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ...ေကာင္းစားတတ္ျခင္း၊ မ်က္ေမွာက္ဘ၀တြင္မိမိအထူးတလယ္ အားထုတ္ရျခင္းေၾကာင့္ မဟုတ္ပဲ ..အတိတ္ကံအက်ဳိးေပးေၾကာင့္ ရရွိေသာ ဥစၥာဓန တုိ႔ကိုလည္းေကာင္း ေဖာ္ျပ ေပသည္။ သုိ႔ေသာ္ ...အမ်ားအားျဖင့္မူ စေနျဂိဳဟ္သည္ ပါပျဂိဳဟ္ ထိပ္သီးပီပီ ဒုကၡဆင္းရဲတုိ႔ကိုမ်ားစြာေပးတတ္၏။ ယင္းသုိ႔ ေပးရာတြင္လည္း ေမြးနံအေနအထား၊ မူလမဟာဘုတ္ အေနအထားအလုိက္ အားေလ်ာ္စြာ (လက္ဆန္းေဗဒင္ ပုိင္းဆုိင္ရာတြင္) ..ဆုိးက်ဳိးအေနအထား မတူညီပဲေပးတတ္၏။

ထုိမွတစ္ဖန္ စေနျဂိဳဟ္သည္ အျမင္မွန္၊ အသိမွန္ နွင့္ စစ္မွန္ေသာဥာဏ္ကုိ ေပးတတ္၏။ အမွားကို အမွားမွန္းသိ
ရွိေစတတ္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္ ေနာင္တဟူသည္ကုိ ေပးစြမ္း၏။ ဥပါဒါန္ၾကီးသူ ဥာဏ္နုသူတုိ႔ ကုိ ယူၾကံဳးမရျခင္းမ်ဳိး ျဖစ္ေစတတ္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္လွ်င္ စေနကို ေၾကာက္ၾကကုန္၏။ ယခုဆက္လက္ျပီး ေန႔နံသားသမီးအမ်ဳိးမ်ဳိးအရ စေနျဂိဳဟ္အိပ္ခ်ိန္တြင္ ၾကံဳရတတ္ေသာ ေကာင္းက်ဳိးဆုိးျပစ္တုိ႔ကုိ ကၽြန္ေတာ္ရွာေဖြေတြ႕ရွိထားသမွွ် ေဖာ္ျပေရး သားသြားပါမည္။ ယင္းသုိ႔ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္မ်ားမွာ ကၽြန္ေတာ္ရွာေဖြေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားနွင့္ ..အယူအဆမ်ားကို အဓိကေဖာ္ျပသြားမည္ျဖစ္ရာ မိမိတုိ႔ၾကံဳေတြ႕ေနေသာ စေနျဂိဳဟ္အတြင္း ကံဇာတာအေျခအေန တုိ႔နွင့္ ကုိက္ညီ မႈ ရွိမရွိကုိ မိမိတုိ႔ဘာသာ ခ်ိန္ဆ ေတြးေတာၾကပါရန္နွင့္ ...လက္ေတြ႕အေတြ႕႔ ၾကံဳမ်ားကိုလည္း ကြန္မန္႔ တြင္ ေရး သားေဖာ္ျပေပးနုိင္ေၾကာင္း တင္ျပလုိက္ရပါသည္။


အားလုံးေသာေန႔နံသားသမီးတုိင္း အတြက္ စေနျဂိဳဟ္အိပ္သည္ ..... ေအာက္ပါတုိ႔ကို တူညီစြာေပး၏။

အျမင္မွန္ သို႔မဟုတ္ ေနာင္တရစရာမ်ား ၾကံဳရျခင္း။

ေငြေၾကး အစုလုိက္အပုံလုိက္ ကုန္ဆုံးမႈ ၾကံဳရျခင္း။

စိတၱသုခ ကာယသုခ နဲပါးေစျခင္း။

ပညာဥာဏ္ကုိ တုးိေစျခင္း။ ပညာေရးတြင္ တြန္းအားေပးတတ္ျခင္း။

အတိတ္ကံ၀ဋ္ေၾကြး ရွိခဲ့ပါက ေပးဆပ္ရျခင္း။

အမွန္ကုိျပဳျပင္နုိင္ရန္အတြက္ အခြင့္အေရးေကာင္းမ်ား ၾကံဳရျခင္း။

..........စသည္တုိ႔ကို ေပးစြမ္း၏။


ဆက္လက္ျပီး စာစု(၂) မွ စျပီး....ေန႔နံတစ္ခုျခင္းဆီအလုိက္ စေနျဂိဳဟ္အိပ္ၾကံဳေသာ ကာလမ်ား အသက္ပုိင္းမ်ားနွင့္ ေန႔နံတစ္ခုခ်င္းဆီ အလုိက္ ေကာင္းက်ဳိးဆုိးျပစ္ ကြဲျပားတတ္ပုံတုိ႔ကို တင္ျပသြားပါဦးမည္။


ခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ။

သုေတသီ ေ၀သာလီေမာင္ဖုန္း ။ waitharlimgphone@gmail.com
T-group ျမန္မာ့ရုိးရာေဗဒင္ပညာအဖြဲ႔အစည္း။
Post a Comment
 

Posts Comments

©2006-2010 ·TNB