တစ္ကယ္မသိေသးေသာ ေဗဒင္ဆရာ စာစု(၁)

Thursday, August 19, 2010

တစ္ကယ္မသိေသးေသာ ေဗဒင္ဆရာ ….။ ထုိသူမွာ ကၽြန္ေတာ္ျဖစ္၏။ ေလာကသဘာ၀ကုိ နားမလည္ ေသးသမွ် ကၽြန္ေတာ္သည္ ေဗဒင္တတ္ေျမာက္ဦးမည္မဟုတ္။ေဗဒင္ပညာကုိ   သိျမင္ နားလည္ဦးမည္ မဟုတ္ပါေပ။
ထုိ႔အတြက္ ကၽြန္ေတာ္သည္ ကၽြန္ေတာ္၏ဘ၀တစ္ခုလုံးကုိ ေလာကသဘာ၀ နွင့္ ေဗဒင္ပညာရပ္ တုိ႔တြင္ နစ္ျမဳပ္ ပုံေအာေနခဲ့မိ၏။ ေလ့လာသိျမင္ျခင္း၊ ဆင္ျခင္ေတြးေတာျခင္း၊ ေရွးပညာရွိတို႔၏ အယူအဆမ်ားကို နာယူ မွတ္သားျပီး ဆင့္ပြား အေတြးအျမင္ ခ်ဲ႕ယူျခင္းအားျဖင့္ စုိးစဥ္းမွ် တစ္စတစ္စ အခ်ဳိ႕ကို နားလည္ သေဘာေပါက္ လာခဲ့ရ၏။ သုိ႔ေသာ္ မသိေသးသည္မ်ားကား ဒုနွင့္ေဒး က်န္ရွိေနဆဲပင္။ သိရွိ နားလည္ခဲ့သည့္ အခ်က္တုိ႔မွာမူ  အက်ဳိးရွိျပီး မ်ားစြာအသုံးက် အသုံး၀င္ေသာ သေဘာရွိ၏။ ထုိထုိအခ်က္ တုိ႔မွ အခ်ဳိ႕ကို ယခုေဆာင္းပါးမ်ားတြင္ ပညာဗဟုသုတအလုိ႔ငွာ ဘ၀တူေလ့လာသူမ်ား အားလုံးအတြက္ ရည္းစူး ေရးသား ေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကား ျခင္း နွင့္ ဆုိင္ေသာ ေဗဒင္ရႈေထာင့္အျမင္

ေရွးအခါက လူတုိ႔သည္ သေဘာတူရာ တူရာ အုပ္စုဖြဲ႕ျပီး  က်င္လည္ေနထုိင္စဥ္ကတည္းမွာပင္  တစ္အုပ္စုနွင့္တစ္အုပ္စု ၊ တစ္ဖြဲ႔ နွင့္ တစ္ဖြဲ႔  အျပန္အလွန္ အလဲအလွယ္ျပဳလုပ္ျခင္းကုိ လုပ္ကုိင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။  ေမြးျမဴထားေသာ တိရိစာၦန္မ်ား၊ သားေရခ်ပ္မ်ား၊ဆား နွင့္ အျခားသီးနွွံမ်ား စသည္….တစ္ဖက္နွင့္ တစ္ဖက္ မိမိတုိ႔လိုအပ္သည့္အရာ နွင့္မိမိတုိ႔တြင္ ေဖာသီ ပုိလွ်ံေနသည္ အရာတိုု႔ကုိ အျပန္အလွန္ လဲလွယ္ ဖလွယ္ျခင္းျပဳလုပ္ခဲ့ၾကေပသည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ ဖလွယ္ျခင္း အျပန္အလွန္လဲလွယ္ျခင္း မ်ား ကုိ မည္သည့္ျဂိဳဟ္သည္ အစုိးရရွယ္လွယ္ထားေပသနည္း။ဗုဒၶဟူးျဂိဳဟ္  ….

ယင္းျဂိဳဟ္သည္ နကၡတ္ေဗဒင္ပညာ တြင္  ေမထုန္ရာသီ နွင့္ ကံရာသီကုိ ပုိင္ဆုိင္သည့္ ျဂိဳဟ္တစ္လုံး ျဖစ္ျပီး မဟာဘုတ္ေဗဒင္ပညာတြင္မူ ဘဂၤဟုေခၚတြင္ေသာ ဌာနကို ပုိင္ဆုိင္သည့္ ျဂိဳဟ္တစ္လုံး ျဖစ္သည္။

တစ္ခုနွင့္တစ္ခု  … တစ္ဖက္နွင့္ တစ္ဖက္  …ဆန္႔က်င္ဘက္နွစ္ခု ဆက္သြယ္ေနျခင္းဖလွယ္ေနျခင္း အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္ေနျခင္းတုိ႔ကို  ဗုဒၶဟူးျဂိဳဟ္ မွ အစုိးရေပ၏။

အိမ္ရွင္မအခ်င္းခ်င္း ဆန္နွင့္ဆီ ကိုလဲလွည္သည္ျဖစ္ေစ၊ ကေလးခ်င္း ေဂၚလီလုံး နွင့္ သေရပင္ လဲလွယ္သည္ ျဖစ္ေစ၊ ခ်စ္သူျခင္း ဓါတ္ပုံျခင္း လဲလွယ္သည္ျဖစ္ေစ၊ နွစ္နုိင္ငံ မင္းအစုိးတုိ႔ လက္နက္ ႏွင့္ ဆန္စပါး ..စသည္တုိ႔ လဲလွယ္ၾကသည္ျဖစ္ေစ၊ ဗုဒၶဟူးျဂိဳဟ္မွ အစုိးရ ျခယ္လွယ္ေပး၏။

ယင္း ဗုဒၶဟူးျဂိဳဟ္ အေနအထားမေကာင္းလွ်င္ ….အိမ္ရွင္မခ်င္း ..ဆန္နွင့္ဆီ လဲလွယ္ရာမွ အခ်င္းမ်ားျပီး နဘမ္း ထသတ္နုိင္၏။ ကေလးခ်င္းလည္း ခြဲတမ္းခ်လဲလွယ္ရာမွ အဆင္မေျပျဖစ္ျပီး ကုန္းကုိက္ ၾကကုန္နုိင္၏။ ခ်စ္သူခ်င္းလည္း ဓါတ္ပုံခ်င္းလဲျပီးမွ ကြဲျပဲကုန္နုိင္၏။ နွစ္နုိင္ငံမင္းအစုိးရ လည္း…သံတမန္နည္းအရ ေျဖရွင္းမရေတာ့သည့္ အခက္အခဲမ်ဳိးတုိ႔ ေပၚေပါက္လာနုိင္၏။

ဗုဒၶဟူးျဂိဳဟ္သည္ ေလာက၌ ရွိရွိသမွ်ေသာ ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားျခင္းမ်ား၊ တစ္ခုနွင့္တစ္ခု ဖလွယ္ျခင္းမ်ား၊ ကူးလူးဆက္သြယ္ျခင္းမ်ား ၊ အေပးအယူ အလဲအထပ္ျပဳမႈမ်ား အေပၚတြင္ အစုိးရ ျခယ္လွယ္ ထားေသာ အေခါင္အခ်ဳပ္ ျဂိဳဟ္တစ္လုံး ျဖစ္ေလသည္။တနလၤာျဂိဳဟ္

ေရွးအခါကပင္ လူတုိ႔သည္ တစ္အုပ္စု နွင့္ တစ္အုပ္စု ၊ တစ္ဖြဲ႔ နွင့္ တစ္ဖြဲ႔  အျပန္အလွန္ အလဲအလွယ္ ျပဳလုပ္ျခင္းကုိ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။  ေမြးျမဴထားေသာ တိရိစာၦန္မ်ား၊ သားေရခ်ပ္မ်ား၊ဆား နွင့္ အျခားသီးနွွံမ်ား စသည္….တစ္ဖက္နွင့္ တစ္ဖက္ မိမိတုိ႔လိုအပ္သည့္အရာ နွင့္မိမိတုိ႔တြင္ ေဖာသီပုိလွ်ံ ေနသည္အရာတိုု႔ကုိ အျပန္အလွန္ လဲလွယ္ ဖလွယ္ျခင္းျပဳလုပ္ခဲ့ၾကေပသည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ ဖလွယ္ျခင္း အျပန္အလွန္ လဲလွယ္ျခင္းမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကရာတြင္ ..အၾကိမ္မ်ားစြာတုိ႔၌ တစ္ဖက္နွင့္ တစ္ဖက္ တိက်သည့္ ကုန္ဖလွယ္မႈမ်ဳိး မရရွိပဲ အခက္အခဲၾကံဳၾကရျခင္း၊ တစ္ခါတစ္ရံ ကုန္အမ်ဳိးအစား တုိ႔တြင္ ေရႊ႕ေျပာင္း လြယ္ကူ ကုန္အမ်ဳိးအစား မဟုတ္သည့္အခါ ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားရ ခက္ခဲၾကံၾကာ ၾကရျခင္း တုိ႔ေၾကာင့္ ….ေနာင္ေသာအခါ …ကုန္ဖလွယ္မႈအတြက္ အျခားေသာ ၾကားခံပစၥည္းတစ္ခုခုကုိ ေရြးျခယ္ သတ္မွတ္ျပီး ကုန္တန္ဖုိးအတြက္ ေပးေခ်ျခင္းစနစ္ကုိ သုံးစြဲခဲ့ၾက၏။ ဤနည္းအားျဖင့္ ေငြေၾကး ဟူေသာ ၾကားခံပစၥည္းတစ္မ်ဳိးသည္ လူသားတုိ႔အၾကားတြင္ ယေန႔ေခတ္တုိင္ထိေအာင္ တြင္က်ယ္ အသုံးျပဳလာခဲ့ေသာ ၾကားခံပစၥည္းတစ္မ်ဳိး ျဖစ္လာခဲ့ေလသည္။

တနလၤာျဂိဳဟ္သည္ လမင္းကုိ ေခၚဆုိျခင္းျဖစ္သည္။ လ သည္ ကုိယ္ပုိင္အေရာင္အ၀ါ မရွိ။ေနမွ အလင္းေရာင္ကုိ တစ္ဆင့္ၾကားခံသဘာ၀ျဖင့္  ထြန္းလင္းေတာက္ပရျခင္း  ျဖင့္သာ အလင္းေရာင္ျဂိဳဟ္ အျဖစ္ လူသားတုိ႔ကုိ အက်ဳိးေက်းဇူးျပဳနုိင္၏။ ေလာက၌ ရွိရွိသမွ်ေသာၾကားခံသဘာ၀အားလုံးကုိ တနလၤာျဂိဳဟ္မွ အစုိးရ၏။

ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္လွ်င္ ေငြေၾကးဟူေသာ ၾကားခံပစၥည္းသည္ တနလၤာျဂိဳဟ္မွ ေကာင္းစြာအစုိးရ ျခယ္လွယ္ ထားေသာ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုျဖစ္ေနေပသည္။

ယင္းအခ်က္ကုိၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ပင္ ..ဗုဒၶဟူးျဂိဳဟ္ ကို တနလၤာျဂိဳဟ္ က ေကာင္းစြာကူညီမႈ ေပးနုိင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရနုိင္ေပသည္။ ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားမႈမွန္သမွ် ကို ေကာင္းမြန္စြာ ေခ်ာေမြ႕ အဆင္ေျပေစနုိင္ရန္အတြက္ ေငြေၾကးဟူေသာ ၾကားခံပစၥည္း သည္ အေရးပါစြာယေန႔ထိတုိင္ အက်ဳိးျပဳ ေနဆဲျဖစ္ေပသည္။တနလၤာျဂိဳဟ္ နွင့္  ဗုဒၶဟူးျဂိဳဟ္

အနွစ္ခ်ဳပ္ တင္ျပရပါမူ …ကုန္သည္ေလာကနွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ေလာက အားလုံးအတြက္ အဆုိပါ ျဂိဳဟ္မ်ား၏ အခန္းက႑သည္ အလြန္အေရးပါအရာေရာက္ျပီး ….ယင္းျဂိဳဟ္မ်ားအေပၚ မေကာင္းေသာ ပါပျဂိဳဟ္မ်ား ပါပအာနိသင္မ်ား သက္ေရာက္ေနျခင္းမ်ဳိး  ၊ သက္ေရာက္ေနခ်ိန္မ်ဴိးတြင္ ေရာင္း၀ယ္ ေဖာက္ကားမႈမွန္သမွ် အားနည္းပ်က္ဆီးေစနုိင္ျပီး၊ ေကာင္းေသာ  ေသာမျဂိဳဟ္မ်ား ေသာမ အာနိသင္မ်ား သက္ေရာက္ေနျခင္းမ်ဳိး၊  သက္ေရာက္ေနခ်ိန္မ်ဳိးတုိ႔တြင္ …ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားမႈ မွန္သမွ် စည္ပင္၀ေျပာ  တုိးတက္ ေစနုိင္ေၾကာင္း တင္ျပရင္း ………။

ခ်မ္းေျမ့သုခ ရရွိၾကပါေစ။

ကုိစုိးမုိးထြန္း(ေဗဒင္ပညာသုေတသီ)

Post a Comment
 

Posts Comments

©2006-2010 ·TNB