ကတၱဳကာရက အမည္ရွင္မ်ား အေၾကာင္း

Wednesday, August 25, 2010

ကတၱဳကာရက အမည္

တနဂၤေႏြနံျဖင့္ စတင္ျပီး တနဂၤေႏြနံျဖင့္ပင္ အဆုံးသတ္  မွည့္ေခၚထားျခင္း  ၊  အလားတူပင္  တနလၤာ နံျဖင့္  စတင္  မွည့္ေခၚထားျပီး  တနလၤာနံျဖင့္ပင္  အဆုံးသတ္  မွည့္ေခၚထားျခင္း  ၊     စသည္ အားျဖင့္  မွည့္ေခၚထားေသာ နံတူစဆုံး အမည္မ်ားကုိ ကတၱဳကာရကအမည္မ်ား ဟု  ေခၚတြင္နုိင္ေပသည္။

ဥပမာအားျဖင့္   ေအာင္ေအာင္  ၊ ေအာင္ပုိင္ဦး ၊ ကုိကို ၊ ခင္ေမာင္ခ်ိန္ ၊ ဇာဇာ  ၊ ဇင္မာညိမ္း ၊  စသည္ကဲ့သုိ႔ေသာ အမည္ရွင္တုိ႔ မွာ ကတၱဳကာရက အမည္ရွင္မ်ား  ျဖစ္ၾကသည္။

ကတၱဳကာရက၏   အနက္အဓိပၸါယ္မွာ  အၾကိမ္ၾကိမ္ အခါခါ ၊ ထပ္ခါထပ္ခါ ျပဳလုပ္ျခင္း  ဟူေသာ အနက္အဓိပၸါယ္မ်ဳိး ရွိ၏။

ဤကဲ့သုိ႔ေသာ ကတၱဳကာရက အမည္ရွင္မ်ား၏ ဘ၀သည္  အံ႔ၾသဖြယ္ရာ အေျခအေနမ်ား  ၊  ရုတ္တရက္ ျဖစ္ပ်က္ ၾကံဳေတြ႕ရေသာ  အျဖစ္အပ်က္မ်ား  ၊ ဘ၀၏ ဆန္းက်ယ္ေသာ အလွည့္အေျပာင္းမ်ားျဖင့္  ျပည့္စုံ ေနရတတ္၏။ အထူးသျဖင့္  ဤကဲ့သုိ႔ေသာ ကတၱဳကာရက အမည္  ရွင္မ်ဳိးျဖစ္ျပီး  နာမည္ အရင္း အဖ်ားတုိ႔သည္ သက္ဆုိင္ရာ ဇာတာရွင္၏ ေမြးမူလမဟာဘုတ္ရွိ  ဘဂၤဌာနတြင္  ရပ္တည္ေနခဲ့ပါမူ    ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ  ဇာတာရွင္ အမည္ရွင္မ်ဳိး ၏  ဘ၀သည္  တမဟုတ္ျခင္း ေျပာင္းလဲ သြားေသာ တစ္ဆစ္ခ်ဳိး အေျပာင္းအလဲမ်ား နွင့္ မုခ် ရင္ဆုိင္ရတတ္  ေပသည္။ ရုတ္တရက္ နိမ့္က် သြားျခင္းမ်ား   ၊ ရုတ္တရက္ ျမင့္မားတုိးတက္လာျခင္းမ်ား  စသည့္အခ်င္းအရာမ်ား နွင့္ မုခ် ေတြ႕ၾကံဳ ရမည္ ျဖစ္ေပသည္။

အဆုိးတစ္ခု ၾကံဳသည္နွင့္  ေနာက္ထပ္္ ဆက္တုိက္ဆုိးက်ဳိးမ်ား ေရာက္ရွိလာတတ္သလုိ   ၊ ေကာင္းက်ဳိး တစ္ခု စတင္ၾကံဳ သည္နွင့္  ေနာက္ဆက္တြဲ ေကာင္းက်ဳိးမ်ားလည္း  ဆက္တုိက္  ဆုိသလုိ ဆက္လက္ ဆက္ခါ ဆက္ခါ ရရွိတတ္ၾကေသာ အမည္မ်ားမွာ ဤကတၱဳကာရက အမည္မ်ား ပင္ ျဖစ္ၾကသည္။ အမည္ အားေကာင္းျပီး  မူလမဟာဘုတ္ အေနအထား သက္ဆုိင္ရာ ဇာတာရွင္၏ ရုပ္ဆင္း လကၡဏာ မ်ဳိးဗီဇ နွင့္ က်င္လည္ေပါက္ဖြားရာ ရွင္သန္ရာ အေနအထားမ်ား အားေကာင္းခဲ့ပါမူ  အဆုိပါ အမည္ရွင္တုိ႔မွာ  အလြန္ ထင္ရွားေသာ ဆက္တုိက္ေအာင္ျမင္တုိးတက္  လာေသာ သူမ်ား  ျဖစ္လာ နုိင္ေပသည္။

ဤကဲ့သုိ႔ေသာ အမည္ရွင္တုိ႔၏  အားသာခ်က္မွာ အျခားေသာ အမည္ရွင္မ်ား ျဖစ္သည့္

သာမိကာရက      အမည္ရွင္မ်ား 

သမၸဒါနကာရက    အမည္ရွင္မ်ား

ကမၼကာရက        အမည္ရွင္မ်ား

ကရဏကာရက    အမည္ရွင္မ်ား

အပါဒါနကာရက   အမည္ရွင္မ်ား

ၾသကာသကာရက အမည္ရွင္မ်ား

အာလပၸနကာရက အမည္ရွင္မ်ား

အားလုံးထက္  စိတ္တန္ခုိး ပိုမိုၾကီးမားၾကျခင္းပင္  ျဖစ္ေပသည္။ အလြန္ၾကီးမားေသာ ျခေတာင္ပုိ႔တစ္ခုကုိ ေသးငယ္ေသာ သတၱ၀ါေလးမ်ား၏ အၾကိမ္ၾကိမ္ၾကိဳးစားအားထုတ္မႈ ျဖင့္ တည္ေဆာက္ ျပီးေျမာက္ ေအာင္ျမင္ နုိင္သကဲ့သုိ႔ေသာ ထပ္ခါထပ္ခါ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ အနုိင္ယူ  ဖန္တီးနုိင္ ဖန္ဆင္းနုိင္ေသာ စြမ္းရည္ထူးမ်ဳိး ကုိ ပုိင္ဆုိင္သူမ်ားမွာ ဤ ကတၱဳကာရက အမည္  ရွင္မ်ားပင္ျဖစ္ၾကသည္။ ယင္းအခ်က္ကို ကာယကံရွင္ ဤအမည္ရွင္မ်ားပင္လွ်င္ သတိျပဳမိသူ  နဲပါးလွျခင္းေၾကာင့္  တုိးတက္သင့္သေလာက္ မတုိးတက္နုိင္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

အားနည္းခ်က္မွာကား    တစ္ေနရာထဲတြင္ တစ္၀ဲလယ္လယ္ ျဖစ္ေနတတ္ျခင္း  ၊ မတုိးတက္နုိင္ျခင္း  ၊ ေဖာက္မထြက္နုိင္ဘဲ ေနရာမေရြ႕  ျဖစ္ေနတတ္ျခင္းမ်ား  ျဖစ္ၾကသည္။ ထုိ႔အတူ ဤ နာမည္ရွင္မ်ား သည္ မေတာ္တဆမႈမ်ား ျဖစ္ပြားၾကံဳၾကိဳက္ ရျခင္းကံ ရွိၾကသျဖင့္  ယင္းအခ်က္ကိုလည္း ဂရုျပဳ သတိျဖင့္ ေစာင့္ေရွာက္နုိင္ရန္ လုိအပ္သည္။    အထူးသျဖင့္  တနဂၤေႏြ  အစ   တနဂၤေႏြ အဆုံး  ကတၱဳကာရက အမည္ရွင္မ်ား  ၊  နွင့္  အဂၤါ အစ အဂၤါ အဆုံး ကတၱဳကာရက အမည္ရွင္မ်ား  မွာ  ပုိမို ဂရုစုိက္ရန္ လုိအပ္သည္။

ေအာင္မင္းဦး  ၊ ေအးေအး ၊ စုိးစုိး  ၊ ဇာနည္ေဆြ ၊ စသျဖင့္ေသာ  နာမည္ရွင္မ်ား ျဖစ္ၾကျပီး  ၊  ယင္းနာမည္ရွင္မ်ား အဖုိ႕ မေတာ္တစ္ဆ အက္စ္စိဒန္႔စ္ မ်ားတြင္ ပါ၀င္ေနတတ္ၾကသျဖင့္ သတိခ်ပ္နုိင္ရန္ အလုိ႔ငွာ ေရးသားေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဟူမူ  တနဂၤေႏြသည္ အသက္ဇီ၀ဆုိင္ရာ ပင္မျဂိဳဟ္တစ္လုံးျဖစ္ျပီး  အသက္ရွည္ျခင္း တုိျခင္း ၊ က်န္းမာျခင္း မက်န္းမာျခင္း  ၊  အသက္ေဘးရန္ လုံျခံဳျခင္း  ၊  အသက္ေဘးေတြ႕ရျခင္း စသည္ျဖင့္တုိ႔ကို ေဖာ္ျပေသာ ျဂိဳဟ္ျဖစ္ျပီး  ၊  အဂၤါျဂိဳဟ္သည္  ရန္အႏၱရယ္ နွင့္ ေဘးဥပဒ္မ်ား  ၊ ထိခုိက္ရွနာမ်ား  ၊ မေတာ္တစ္ဆမႈမ်ား  ၊ ေသြးထြက္သံယုိျဖစ္ျခင္းမ်ား နွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ျဂိဳဟ္တစ္လုံးျဖစ္ျခင္း ေၾကာင့္  အဆုိပါ ကတၱဳကာရက  အမည္ရွင္  နွစ္မ်ဳိးမွာ အျခား  ကတၱဳကာရကအမည္ရွင္ (၆) မ်ဳိးထက္  မေတာ္တစ္ဆ မျဖစ္ေစရန္ သတိခ်ပ္သင့္လွေပသည္။

ကတၱဳကာရက အမည္ရွင္မ်ား  အမ်ဳိးအစား  စုစုေပါင္း ၈မ်ဳိးရွိျပီး   မူလမဟာဘုတ္ အေနအထား ခုနွစ္မ်ဳိးအရ  နာမည္ရွင္အမ်ဳိးအစားေပါင္း  ၅၆မ်ဳိး ရွိျပီး ၊  အျခားေသာ ကာရက ၇မ်ဳိး  အတြက္  လည္း  ယင္းကဲ့သုိ႔ပင္ ၅၆မ်ဳိးဆီ ရွိေနရကား  ..တစ္ခုျခင္းဆီအတြက္  တြက္ခ်က္ေရးသားေပးနုိင္ရန္မွာ အလြန္ ခက္ခဲလွျခင္း ေၾကာင့္ အခါအားေလ်ာ္စြာ နာမည္မ်ား နွင့္ ပတ္သက္ျပီး ယခုကဲ့သုိ႔ပင္  တစ္ပုိင္းတစ္ဆစ္ဆီ က႑ခြဲျခားျပီး ဆက္လက္ေရးသား ေဖာ္ျပသြားပါဦးမည္။

ခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ။

ကုိစုိးမုိးထြန္း  ေဗဒင္ပညာသုေတသီ

Post a Comment
 

Posts Comments

©2006-2010 ·TNB