သာမိကာရက နာမည္ရွင္မ်ား အေၾကာင္း 

Monday, September 13, 2010

သာမိကာရက အမည္
တနဂၤေႏြ        အစ    +   တနလၤာ         အဆုံး
တနလၤာ          အစ    +   အဂၤါ              အဆုံး
အဂၤါ               အစ    +   ဗုဒၶဟူး          အဆုံး   
ဗုဒၶဟူး            အစ    +   စေန              အဆုံး
ၾကာသာပေတး  အစ    +  ရာဟု             အဆုံး
ေသာၾကာ        အစ    +   တနဂၤေႏြ        အဆုံး
စေန               အစ    +  ၾကာသာပေတး  အဆုံး      ျပဳမွည့္ေခၚထားေသာ


အမည္အားလုံး  သည္  ….    သာမိကာရကအမည္ မ်ားပင္ ျဖစ္ၾက၏။  ဥပမာအားျဖင့္    ..ေအာင္ကုိကုိ ၊ ခင္ေမာင္စုိး ၊ စန္းစန္းလြင္ ၊ လြင္မာတုိး ၊ ပပမ်ဳိးေရႊ ၊ သင္းနုနုေအာင္ ၊ ထက္ထက္မုိး စသည္ျဖင့္ ကဲ့သုိ႔ေသာ အမည္မ်ားသည္ သာမိကာရက အမည္မ်ားပင္ ျဖစ္ၾကေပသည္။

သာမိကာရက ၏ အနက္အဓိပၸါယ္မွာ   ကုိယ္ပုိင္အပုိင္ျပဳလုပ္လုိျခင္း   ျဖစ္၏။

သာမိကာရကအမည္ရွင္မ်ားသည္ ဘ၀တြင္ သူတစ္ပါးကိစၥ အေၾကာင္းအရာမ်ားျဖင့္ အစဥ္ လုံးေထြးေနရတတ္ၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾက၏။  သူတစ္ပါးကုိယ္စား မိမိက ၀င္ေရာက္လုပ္ကုိင္ ေဆာင္ရြက္ရတတ္ျခင္း ကံတရား ျဖင့္ အစဥ္သျဖင့္ ၾကံဳေတြ႕ေနၾကရတတ္သူမ်ားျဖစ္သည္။ အမ်ားစုေသာ သာမိကာရက  အမည္ရွင္မ်ားသည္ သူတစ္ပါးကုိယ္စား မိမိက ၀င္ေရာက္တာ၀န္ယူ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ေပးရာမွ ယင္းအေၾကာင္းအရာ သုိ႔မဟုတ္ အလုပ္အကုိင္ကုိ မိမိပုိင္ အေနအထား သုိ႔ ေရာက္ရွိျပီး ပုိင္ဆုိင္ခြင့္ကံ ရရွိတတ္ၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကေပသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္လွ်င္ ဤနာမည္ရွင္မ်ား အေနျဖင့္ မိမိတုိ႔ သူတစ္ပါးကိုယ္စား ၀င္ေရာက္လုပ္ကုိင္ေပးရေတာ့မည့္  ကနဦးအစကာလမ်ားတြင္ မ်ားစြာ ေ၀ဖန္ဆန္းစစ္နုိင္ရန္ အလြန္အေရးၾကီးလွေပသည္။ သင့္ မသင့္ ၊  အနာဂတ္အတြက္ အက်ဳိးရွိနုိင္ မရွိနုိင္ ဆန္းစစ္ပုိင္းျခား  ျပီးမွသာလွ်င္ ၀င္ေရာက္ေဆာင္ရြက္ လုပ္ကုိင္ေပးသင့္ေပသည္။


ကာရက အမည္အမ်ဳိးအစား ရွစ္မ်ဳိး တြင္  သာမိကာရက အမည္ရွင္မ်ားသည္ ကုိယ္ထူးကုိယ္ခၽြန္  တုိးတက္မႈ အမ်ားဆုံးေတြ႕ရွိရတတ္ျပီး  သာမိကာရက အမည္မ်ားကုိ ရွစ္မ်ဳိးထပ္ခြဲစိတ္ ၾကည့္ရာတြင္မွ  ၊ 
တနဂၤေႏြ        အစ    +   တနလၤာ         အဆုံး
တနလၤာ          အစ    +   အဂၤါ              အဆုံး
အဂၤါ               အစ    +   ဗုဒၶဟူး          အဆုံး 
အမည္ အမ်ဳိးအစား သုံးမ်ဳိး သည္    ဘ၀တုိးတက္မႈ ရွာေဖြရာတြင္  အက်ဳိးစီးပြား ျဖစ္ထြန္းရန္ ပိုမိုလြယ္ကူ အားသန္ေသာ အမည္အမ်ဳိးအစား သုံးခုအျဖစ္ေတြ႕ရွိရေပသည္။


သာမိကာရက အမည္အမ်ဳိးအစား ျဖစ္ျပီး  မူလမဟာဘုတ္အေနအထား မ်ားပါ အားေကာင္းေသာအခ်က္မ်ား နွင့္ ျပည့္စုံေနခဲ့ပါမူ  အဆုိပါအမည္ရွင္တုိ႔ကုိ ကုိယ္ဒူးကုိယ္ခၽြန္ ျဖင့္ ေအာင္ျမင္သူ ဘ၀သုိ႔ တက္လွမ္းနုိင္သူမ်ား အျဖစ္ ေတြ႕ရွိရတတ္ ေပသည္။  သာမိကာရက အမည္ရွင္မ်ား အနက္  သုံးဆယ္ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔သည္ တုိးတက္ရန္ေသခ်ာေသာ  အမည္ရွင္မ်ား ဟုပင္ဆုိနုိင္ေပသည္။


သာမိကာရက အမည္ရွင္မ်ားသည္  ဘ၀တြင္  တိုးတက္ေစရန္အတြက္ မိမိတုိ႔ကုိယ္တုိင္ပါ၀င္  ေဆာင္ရြက္မွသာလွ်င္ ေအာင္ျမင္တုိးတက္မႈ ပုိမိုရရွိေစနုိင္သည္။ ယုတ္စြအဆုံး ယၾတာေခ်သည့္ အခါတြင္ေသာ္မွ  ကုိယ္တုိင္ျပဳနုိင္မွ ယၾတာေျမာက္ေစသည္။ ထုိ႔အျပင္ သာမိကာရက အမည္ရွင္မ်ားကုိ သူတစ္ပါးက ပ်က္ဆီးေအာင္ၾကံေဆာင္ေသာ္ ခက္ခဲတတ္ျပီး ၊ ယင္းအမည္ရွင္မ်ား ကုိယ္၌ မိမိတုိ႔ဘာသာ ပ်က္ဆီးေအာင္ လုပ္ေဆာင္မိျခင္း ေၾကာင့္သာ  လွ်င္  ထိခုိက္နစ္နာေစနုိင္၏။ ထုိ႔အတူ ေအာင္ျမင္ၾကီးပြားေရးအတြက္လည္း  သူတစ္ပါးက  မည္မွ် တုိက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ျခင္း၊ ကူညီေဆာင္ရြက္ ေပးျခင္းမ်ဳိး ရွိေနေစကာမူ  ၊ ဇာတာရွင္    ကုိယ္တုိင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္းေလာက္  မတုိးတက္ မေအာင္ျမင္နုိင္ေပ ၊  ကာယကံေျမာက္  မိမိကုိယ္တုိင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မွ ျပီးေျမာက္ ေအာင္ျမင္ျခင္းသုိ႔ ေစာလင္စြာ ေရာက္ရွိနုိင္သူမ်ား  ျဖစ္ေပသည္။


ယၾတာျပဳရာတြင္လည္း  အစာစားျခင္း ၊  သစ္ပင္စုိက္ျခင္း ၊ ေလကုိရႈရိႈက္ျခင္း  ဆုိင္ရာ ယၾတာမ်ားျဖင့္ လုိက္ဖက္ညီညြတ္မႈ ရွိၾကသည့္ အမည္ရွင္မ်ားလည္း ျဖစ္ၾကသည္။


သက္ဆုိင္ရာ နာမည္အဖ်ားစာလုံး ေပၚတြင္ မူတည္ျပီး ဤသာမိကာရအမည္ရွင္မ်ား ၏  အက်ဳိးစီးပြား နွင့္  ဘ၀ခရီးတြင္ ေတြ႕ၾကံဳရမည့္ သူတစ္ပါးကုိယ္စား ၀င္ေရာက္လုပ္ကုိင္ေပးရမႈ  အမ်ဳိးအစား တုိ႔သည္လည္း ကြာျခားၾကကုန္ေပသည္။ သာမိကာရကအမည္ရွင္မ်ား အနက္   အဂၤါ               အစ    +   ဗုဒၶဟူး          အဆုံး    အမည္ရွင္မ်ားသည္  ဘ၀တြင္ သူတစ္ပါးသားသမီး  မိမိရင္နွစ္သား ကဲ့သုိ႔ ခ်စ္ခင္ရတတ္ျခင္း၊ (၀ါ)   သားသမီးေမြးစားရတတ္  ျခင္းကံ ရွိၾကသူမ်ား  ျဖစ္ၾကသည္။  အထူးသျဖင့္ တစ္ခုၾကြင္း မဟာဘုတ္ဖြား အဂၤါသား သုိက္ဖြား ဇာတာရွင္ ျဖစ္ျပီး သာမိ ကာရက အမည္ရွင္မ်ဳိးျဖစ္ပါမူ  ယင္းကံအက်ဳိးေပးသည္ ပုိမိုထက္သန္ တတ္ေပသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဟူမူ  ဤ အဂၤါ               အစ    +   ဗုဒၶဟူး          အဆုံး   အမည္အမ်ဳိးအစားတြင္ ပါရွိသည့္ အမည္အဖ်ားစာလုံးသည္  ဗုဒၶဟူးျဂိဳဟ္ ျဖစ္ျပီး အဆုိပါ ဗုဒၶဟူးျဂိဳဟ္သည္  တပည့္သားေျမးဆုိင္   ရာ ျဂိဳဟ္တစ္လုံးျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ၊ သာမိကာရက ျပဳျခင္းအားျဖင့္  သူတစ္ပါးသားသမီးကုိ  မိမိပုိင္ ျပဳရျခင္းကံ  တနည္းအားျဖင့္ သားသမီး ေမြးစားရတတ္ေသာ ကံကုိ ျဖစ္ေစအပ္ရာ၏။


ဤသာမိကာရက အမည္ရွင္မ်ား အနက္ ဗုဒၶဟူး            အစ    +   စေန              အဆုံး  သာမိကာရ အမည္ရွင္ အမ်ဳိးအစားတုိ႔မွာ  ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္တြင္  ဒုကၡသည္တုိ႔ကုိ ဂရုျပဳစစ္ေဆးျပီးမွ ကူညီေပးသင့္၏။ ကူညီျခင္းသည္ မြန္ျမတ္လင့္ကစား  ဤကဲ့သုိ႔ေသာ ဗုဒၶဟူး            အစ    +   စေန              အဆုံး သာမိကာရက အမည္ရွင္တုိ႔မွာ  နာမည္အဖ်ားစာလုံး စေနျဖစ္ေနျခင္္းတြင္ သာမိကရာက ျပဳထားျခင္းအားျဖင့္ ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္တြင္ သူတစ္ပါးဒုကၡ ကုိယ့္ဒုကၡ သဖြယ္ ခံရတတ္   သည့္ကံမ်ဳိး ရွိၾကျခင္းေၾကာင့္ တည္း။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္နုိင္သမွ် ေ၀းေ၀းမွ ကူညီျခင္းသည္သာ  အသင့္ေလ်ာ္ဆုံးဟု ဆုိနုိင္ေပလိမ့္မည္။


ခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ။


ကုိစုိးမုိးထြန္း ( ေဗဒင္ပညာသုေတသီ )

Post a Comment
 

Posts Comments

©2006-2010 ·TNB