ဆန္း၀င္မွ လန္းရႊင္ပ မယ္ကြယ့္

Thursday, September 16, 2010

ဆန္း၀င္ျခင္း  နွင့္  ဆန္းက်င္ျခင္း ဟူသည္ ဆန္းက်မ္းေဗဒင္မွ အယူအဆတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ဆန္း၀င္ေတာ့ ဘာျဖစ္သလဲ  ၊ ဆန္းမ၀င္ေတာ့ေကာ ဘာျဖစ္သလဲ ဟု ေမးရန္အေၾကာင္းရွိပါ  သည္။ ဆန္း၀င္လွ်င္ ေကာင္းက်ဳိး တုိးတက္ျပီး ၊  ဆန္းက်င္လွ်င္ ေကာင္းက်ဳိးပ်က္ဆီး နုိင္ေပသည္။ ဤသုိ႔ဆုိလွ်င္ အဘယ္အေၾကာင္းအရာတုိ႔ကို ျပဳမူမိလွ်င္ သုိ႔မဟုတ္ ၾကံဳေတြ႕လွ်င္ ဆန္း၀င္ေစနုိင္သနည္း ၊ ဆန္းက်င္ေစနုိင္သနည္း။ ယင္းသုိ႔ ဆက္လက္ေမးပါမူ အေျဖအားျဖင့္ အလြန္က်ယ္၀န္း ေစေပလိမ့္မည္။ အနွစ္ခ်ဳပ္  သေဘာေျဖရပါမူ ျဖစ္သင့္ေသာ အေၾကာင္းအရာ တုိ႔ကို ျပဳမူ မိလွ်င္ သုိ႔မဟုတ္ ၾကံဳေတြ႕လွ်င္ ဆန္း၀င္ေစနုိင္ျပီး ၊ မျဖစ္သင့္ေသာ အေၾကာင္းအရာတုိ႔ကုိ ျပဳမူမိလွ်င္ သို႔မဟုတ္ ၾကံဳေတြ႕လွ်င္ ဆန္းက်င္ေစနုိင္၏  ဟုသာ ေျဖဆုိရေပလိမ့္မည္။

တနည္းအားျဖင့္ ဆန္း၀င္သည္ ဟူသည္မွာ ဤေလာက၌ ဆီေလ်ာ္သင့္ေလ်ာ္ ေသာ ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထုိက္ေသာ အေၾကာင္းတရားမွန္တုိ႔ နွင့္ ညီညြတ္ျခင္းကုိ ဆုိလုိျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။
 သဘာ၀ေလာက ဟူသည္မွာ ယင္းသုိ႔ ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထုိက္ေသာ အေၾကာင္းတရားမွန္တုိ႔ နွင့္ ညီ ညြတ္ျပည့္စုံလာပါက  အက်ဳိးတစ္ရားမွန္ တုိ႔သည္လည္း ေပၚထြန္း လာတတ္စျမဲ ျဖစ္သည္။  ထုိ႔အတူပင္ ဆန္းက်င္ျခင္း  တနည္းအားျဖင့္ မအပ္သင့္ မအပ္စပ္ရာေသာ  ခၽြတ္ေခ်ာ္ေနသည့္  အေၾကာင္းတရား တုိ႔ ေပၚေပါက္လာပါကလည္း  လြဲမွားေသာအက်ဳိး (၀ါ) ဆုိးက်ဳိးတုိ႔သည္ မုခ် ျဖစ္ပြား ေတာ့သည္သာ ျဖစ္သည္။

အၾကင္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္  ဆန္းက်င္ေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ား မၾကာခဏ ျဖစ္ပ်က္ ၾကံဳေတြ႕ေနပါမူ  အမွန္စင္စစ္ပင္လွ်င္ ယင္းလူသည္ အက်ဳိးပ်က္ျပားမည္ကုိ ေဖာ္ျပေပသည္။ နည္းတူပင္  တစ္စုံတစ္ေယာက္သည္  ဆန္း၀င္ေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ား မၾကာခဏ ျဖစ္ပြားၾကံဳေတြ႕ လာေသာအခါ ယင္းပုဂၢိဳလ္သည္ မလြဲစင္စစ္ ေကာင္းက်ဳိးခ်မ္းသာ ေရာက္ရွိျခင္းသုိ႔  ဆုိက္ေရာက္နုိင္ေတာ့သည္ ျဖစ္ရာ၏။

ဤတြင္ စာရႈသူတုိ႔အဖုိ႔  ဆန္း၀င္ျခင္း ဆန္းက်င္ျခင္း ဆုိသည္နွင့္ ပတ္သက္ျပီး ၊ ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔စြာ သိရွိနားလည္ လိုေပလိမ့္မည္။ ယင္းတုိ႔ကုိ အျဖစ္နုိင္ဆုံး ပုိမုိနားလည္ သေဘာေပါက္နုိင္ေစရန္ ဆက္လက္ရွင္းလင္း တင္ျပေပးထားေပသည္။

ဆန္႔က်င္ဘက္ အေၾကာင္းတရား နွစ္ရပ္

ေလာကတြင္  ျဖစ္ပ်က္သမွ် အျဖစ္အပ်က္ ဟူသမွ်တုိ႔၌  နွစ္ပုိင္းနွစ္ရပ္ နွစ္က႑ဆီသာ ကြဲျပားၾကကုန္၏။ ယင္းတုိ႔မွာ အခ်င္းခ်င္း ဆန္႔က်င္ဘက္ သေဘာေဆာင္၏။ ပမာအားျဖင့္

အထက္         နွင့္      ေအာက္
အလင္း          နွင့္      အေမွာင္
အေကာင္း      နွင့္      အဆုိး
အသစ္           နွင့္      အေဟာင္း
အျဖဴ             နွင့္      အမည္း
ရုိးေျဖာင့္ျခင္း   နွင့္      ေကာက္က်စ္ျခင္း      
အမွန္            နွင့္      အမွား
အေျဖာင့္        နွင့္      အေကာက္
ဖုိ                 နွင့္      မ
အပူ              နွင့္      အေအး
မဂၤလာ          နွင့္      အမဂၤလာ

စသည္ျဖင့္  မ်ားစြာ မ်ားစြာ ေသာ ဆန္႔က်င္ဘက္ အေၾကာင္းတရားတုိ႔သည္  ရွိၾကကုန္၏။ ယင္းသုိ႔ ရွိၾကကုန္ေသာ  ဆန္႔က်င္ဘက္အေၾကာင္းတရားတုိ႔သည္ သင့္ေလ်ာ္စြာ တြဲစပ္ျခင္းရွိမွသာ ဆန္း၀င္ျပီး အက်ဳိးျဖစ္ထြန္း ေစနုိင္၏။  မသင့္ေလ်ာ္စြာ တြဲစပ္မိပါက ဆန္းက်င္ျခင္းေၾကာင့္ အက်ဳိးပ်က္ဆီး ေစနိုင္ေပသည္။

ထပ္ဆင့္ဥပမာ ျပဳရပါမူ လူတစ္ေယာက္တြင္  ခါးအထက္ပိုိင္း နွင့္ ခါးေအာက္ပုိင္း ဟူျပီး ရွိ၏။

ခါးအထက္ပုိင္း ၀တ္စားတန္ဆာ နွင္ ့  ခါးေအာက္ပုိင္း ၀တ္စားတန္ဆာ ဟူ၍လည္း ရွိ၏ ။ အထက္ပုိင္းတြင္ အထက္ပုိင္း၀တ္စားတန္ဆာတုိ႔ ဆင္ယင္ျခင္းသည္ ဆန္း၀င္ျခင္းမည္၏။ ေအာက္ပုိင္းကုိလည္း နည္းတူ ေအာက္ပုိင္း၀တ္စားတန္ဆာ တုိ႔ ဆင္ယင္ျခင္းသည္ ဆန္း၀င္ျခင္းပင္ ျဖစ္၏။ ယင္းသုိ႔မဟုတ္မူပဲ  ပုဆိုးလုံခ်ည္ တစ္စုံတစ္ရာကို ခါးအထက္ပုိင္းတြင္ ျခံဳလႊမ္းျခင္း ၊ ဆင္ယင္ျခင္းမွာ ဆန္းက်င္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ဤဥပမာ နွင့္ အညီ ျဖစ္ခဲလွေသာ္  လည္း တစ္ခါတစ္ရံ မသိမသာျဖင့္ ယင္းသုိ႔ ဆန္းက်င္သည့္ အေျခအေနေလးမ်ား ျဖစ္ပြားေန သည္ကုိ မၾကာခဏ ေတြ႕ရဖူးေလသည္။ တစ္ခါက ဘတ္စ္ေပၚတြင္ နေဘးမွ အမ်ဳိးသမီးငယ္တစ္ဦး နားတြင္ နားဆြဲတစ္ခု ဆင္ျမန္းထားရာ၊ ယင္းနားဆြဲမွာ ဖိနပ္ပုံနားဆြဲေလး ျဖစ္ေနသည္ကုိ ထူးထူးဆန္းဆန္း ေတြ႕ရေလသည္။   ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာ အခ်က္မွာ ဆန္းက်င္ေနသည့္ အခ်က္ျဖစ္ျပီး  အဆုိပါအမ်ဳိးသမီးငယ္သည္ ယင္းသုိ႔ ဆန္းက်င္ ေနေသာ ဆင္ယင္မႈ အားျဖင့္  မေကာင္းေသာ သတင္းမ်ားနွင္ ့ဆုိင္သည့္ ဆုိးက်ဳိးတစ္စုံတစ္ရာ ျဖစ္ပြားေနသူ သုိ႔တည္းမဟုတ္ ျဖစ္ပြားေတာ့မည့္သူ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိနုိင္ေပသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဟူမူ နားသည္ ေသာတအာရုံျပဳရာ ဌာနျဖစ္ျပီး၊ ၾကားျခင္းသေဘာ ဆုိးက်ဳိးျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ မေကာင္းသတင္း ဟု ဆုံးျဖတ္နုိင္ေလသည္။

ေလာက၌ အတိတ္တေဘာင္ နိမိတ္တုိ႔ ဟူသည္မွာ အနာဂတ္တြင္ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အေၾကာင္း အရာတုိ႔ ၏ ေရွ႕ေျပးအရိပ္ထင္ဟပ္မႈ နွင့္ အလားသ႑န္တူ၏ ။ ယင္းတုိ႔ကို မထီမဲ့ျမင္ ၊ မျပဳအပ္ပါေပ ။

အတိတ္သမုိင္း တြင္လည္း အယူေတာ္မဂၤလာ ဦးနုိး ေခၚ ျမန္မာပညာရွိ အေက်ာ္အေမာ္တစ္ဦး   ေပၚထြက္ခဲ့ျပီး ၊ အတိတ္တေဘာင္ နိမိတ္တုိ႔ကုိ ဖတ္ၾကားရာတြင္ သူမတူေအာင္ ထူးခၽြန္သူ အျဖစ္လည္း  ထင္ရွားခဲ့ဖူး၏။ အဆုိပါ အယူေတာ္မဂၤလာ ဦးနုိး သည္ အရူးေဇာ္တေမာ္ ကုိင္ေဆာင္လာေသာ လက္တစ္ဖက္ဆီမွ ပ်ဳိးစည္း တစ္စည္း နွင့္ ေျပာင္းစည္း တစ္စည္း တုိ႔ကို ၾကည့္ရႈျပီး ဆန္းက်င္ေနေသာ သဘာ၀ကုိ ထင္ထင္ရွားရွားျမင္ရျခင္းေၾကာင့္ ၊ ထုိ႔သုိ႔ျမင္ ေတြ႕ရာ အရပ္ျဖစ္ေသာ ငါးရာမ်ားရြာ  မွ လူအမ်ားကုိ ၊ မၾကာမီ ေတာင္က်ေရနီ ျဖိဳဖ်က္၍ ျမိဳ႕ရြာ ပ်က္ကိန္း ျမင္သည္ ၊ သင့္ရာသုိ႔ေျပာင္းေရႊ႕ၾကဟု သတိေပးခဲ့၏။

သတိေပးခဲ့သည့္အတုိင္းပင္လွ်င္ ၁၅ရက္ ေက်ာ္လြန္ေသာ္ မိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ေရေဘးသင့္ျပီး  လူသူအမ်ားအျပား အသက္ဆုံးရႈံးၾကရေလသည္။ ဦးနုိး နိမိတ္အရ သတိေပးသည္ကုိ ယုံၾကည္ေျပာင္းေရႊ႕ၾကသူ အခ်ဳိ႕သာလွ်င္ အသက္ေဘးမွ လြတ္ကင္းၾကေလသည္။

အယူေတာ္မဂၤလာဦးနုိး သည္ အရူးေဇာ္တေမာ္ နွင့္ လက္တစ္ဖက္ဆီမွ ပ်ဳိးစည္းတစ္စည္း ၊ ေျပာင္းစည္းတစ္စည္း တုိ႔ကို ျမင္ေသာေၾကာင့္ ယင္းသုိ႔ နိမိတ္ဖတ္ ေဟာဆုိခဲ့ျခင္းျဖစ္ေပသည္။

က်မ္းတုိ႔တြင္မူ ပ်ဳိးသည္လည္းေကာင္း ၊ ေျပာင္းသည္လည္းေကာင္း ၊ ေဇာ္တေမာ္ မွ ေမာ္  သည္လည္းေကာင္း ၾကာသာပေတး နံမ်ား ခ်ည္းျဖစ္သလို မုိးသည္ လည္း ၾကာသာပေတးနံ ျဖစ္၏ ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ငါးရက္သုံးလီ ၊ လြန္ပ်ဳိအီ ၊ ေရနီဖ်က္၍ ျပိဳလတၱံ႔ ဟု  အမွာထြက္  ေကာက္ယူဆုံးျဖတ္သြားေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားေလသည္။

စာေရးသူအေနနွင့္ ယင္းအထက္ပါျဖစ္စဥ္ကုိ ၾကည့္ရႈဖတ္သိရာတြင္ ပ်ဳိး  နွင့္ ေျပာင္း သည္ သဘာ၀ခ်င္း  ဆန္႕က်င္ဘက္ျပဳေနၾကသည့္ ဆန္းက်င္ေနေသာ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုအျဖစ္ ရႈျမင္မိေပသည္။ ပ်ဳိး ဟူသည္မွာ  အစကနဦးျဖစ္ျခင္း တည္ေဆာက္ျခင္းသေဘာ၊ အျပဳသဘာ၀ ကုိ ေဖာ္ျပျပီး ၊ ေျပာင္းဟူသည္မွာမူ  အဆုံးသတ္ျခင္း ၊ ဖ်က္သိမ္းျခင္း ၊ အဖ်က္သဘာ၀ကုိ ေဖာ္ျပေနေပသည္။ ယင္းသုိ႔ သဘာ၀ျခင္း ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေနေသာ အေၾကာင္းတရား နိမိတ္ နွစ္ခု ကုိ လူတစ္ေယာက္ထဲက ကုိင္ေဆာင္လာျပီး ၊ (ယင္းအေၾကာင္းတရား နွစ္ခု တစ္ေနရာတည္းတြင္ စုေ၀းေနျခင္း ) ၊ ကုိင္ေဆာင္လာသူမွာ လူေကာင္းမဟုတ္ ။  သူရူး ျဖစ္ေနျခင္းမွာ ပကတိ (ျဖစ္ရုိးျဖစ္စဥ္) မဟုတ္ျခင္း။

ပ်ဳိးသည္ ဗုဒၶဟူးျဂိဳဟ္ ၏ သဘာ၀ ၊ ေျပာင္းသည္ ရာဟုျဂိဳဟ္၏ သဘာ၀ မ်ားကို ေဖာ္ျပေနျပီး ၊

ယင္းျဂိဳဟ္နွစ္ခု သည္ ဘဂၤဌာနနွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ျဂိဳဟ္မ်ား ျဖစ္ေနျခင္း ၊ တုိ႔ေၾကာင့္ အမွန္ပင္ မုခ်မေသြ ေျပာင္းေရႊ႕ရျခင္း ၊ အေျပာင္းအလဲၾကီးမားစြာ ေပၚေပါက္လာတတ္ျခင္း ၊ နွင့္ ဆုိးဆုိး၀ါး၀ါးတစ္စုံတစ္ရာ အက်ဳိးပ်က္ျပားေစေတာ့မည္ကုိ အထက္ပါ ဆန္းက်င္ေနေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားက ေဖာ္ျပေနျခင္းဟု ေတြးျမင္မိပါသည္။

သုိ႔ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္  ေလာက၌ ဆန္း၀င္ျခင္း ဆန္းက်င္ျခင္း ဟူသည္မွာ အလြန္အေရးပါျပီး ၊ သတၱ၀ါတုိ႔၏ အက်ဳိးစီးပြား တုိးတက္ျခင္း ၊ ဆုတ္ယုတ္ပ်က္ဆီးျခင္း တုိ႔မွာ ယင္းကဲ့သုို႔ေသာ ဆန္း၀င္ျခင္း ဆန္းက်င္ျခင္းမ်ား အေပၚတြင္လည္း မ်ားစြာမူတည္ေနေၾကာင္း ရဲရဲ၀ံ႔၀ံ႔ ေျပာနုိင္ ၊ ေျပာအပ္ရာေပသည္။

အထက္ပါ ရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္ မ်ားသည္ ဥာဏ္ရည္ရင့္သန္သူမ်ား အဖုိ႔ ေကာင္းစြာ သေဘာေပါက္ ရွင္းလင္းျပီး ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ ဆန္း၀င္ျခင္း ဆန္းက်င္ျခင္း ဟူသည္ကုိေသာ္  လည္းေကာင္း ခြဲျခား သိျမင္နုိင္ေပလိမ့္မည္။ အကယ္၍ မခြဲျခားနုိင္ေသး ပါက ေအာက္ပါအတုိင္း သိမွတ္ထားရပါမည္။

ျဖစ္သင့္ေသာအေၾကာင္းအရာတုိ႔နွင့္ ညီညြတ္ျခင္း သည္  ဆန္း၀င္ျခင္းမည္၏ ။

မျဖစ္သင့္ ေသာအေၾကာင္းအရာတုိ႔ နွင့္ ညီညြတ္ေနျခင္းသည္  ဆန္းက်င္ျခင္း မည္၏ ။

ဆန္း၀င္ေသာ္ အက်ဳိး စီးပြား တုိးတက္ျခင္းသုိ႔ ေရာက္ရွိရာ၏။

ဆန္းက်င္ေသာ္ အက်ဳိးပ်က္ျပား ေဘးဥပဒ္ပြားမ်ားေစသတည္း။

လူသူခပ္သိမ္း ေဘးရန္ကင္း ၊ တုိးတက္ျခင္းသုိ႔တုိင္ပါေစ။
ကုိစုိးမုိးထြန္း ( ေဗဒင္ပညာသုေတသီ )  kosoe069@gmail.com

ဆန္း၀င္ျခင္း ဆန္းက်င္ျခင္း နွင့္ ပတ္သက္ျပီး အလ်ဥ္းသင့္သမွ် ဆက္လက္ေဖာ္ျပေရးသား ေပးသြား ပါမည္။ 

Post a Comment
 

Posts Comments

©2006-2010 ·TNB