ျခေသၤ့ေျပးတဲ့ေဆး

Wednesday, October 13, 2010

28.9.2010   နံနက္ခင္း
ေနမင္းထြက္စ လက္တစ္ျဖစ္
6နာရီ နဲ႔ 3 မိနစ္ တိတိမွာ
ႏြားတစ္ေထာင္ တုိးလာတယ္  ။ယခင္ပုိင္ ႏြားတစ္ေထာင္တစ္အုပ္္နဲ႔
ခုေတာ့ ေပါင္း နွစ္ေထာင္အုပ္ကုိ
ကၽြန္ုပ္ ဘယ္လုိ ထိမ္းရပါ့မယ္။

ႏြားတစ္ေထာင္အသစ္တုိးလုိ႔ 
ေန႔သစ္တုိ႔ မေျပာင္းမီမွာဘဲ
ျခေသၤတုိ႔ ထြက္ေျပးၾကတယ္
တစ္ေကာင္ျပီး တစ္ေကာင္ကြယ္ရုိ႕ ။

ၾကင္သူက ျပံဳးျပတယ္
အဓိပၸါယ္ ……
ေမာင္ေမာင္ရယ္ ရွာေပဦး ။

ကုိင္း  …
ေမာင္ဖုန္းေရ
ေကသလာ ျမိဳင္တစ္၀ွမ္းမွာလ
ေဖြရွာနုိင္စြမ္း ရွိသမွ်
ျခေသၤ့ဖမ္း ထြက္ရဦးေတာ့မယ္  

(မွန္၀ုိင္းရွင္ နတ္လက္သံနဲ႔ ….)
ေတာကစား ထြက္ရေအာင္ 
(ေဗ်ာင္  ေနာင္ ေနာင္ ပေဗ့ ဂ်ိ ) ။

ကုိစုိး 
29 . 9  . 2010
သမီးေထြး ေမြးဖြားျခင္း အမွတ္တရ

Post a Comment
 

Posts Comments

©2006-2010 ·TNB