စိတ္တန္ခုိး ျဖင့္ ေအာင္နုိင္ျခင္း

Friday, December 17, 2010

စိတ္တန္ခုိး၏ ျမစ္ဖ်ားေဒသ

လူတုိ႔သည္ ကမာၻဦးအစကာလမွပင္ အစျပဳျပီး ၊ ကုိးကြယ္အားထားရာ ကုိ ေမွ်ာ္ကုိးလုိလား မႈ ရွိခဲ့ၾက၏။ လူတို႔သည္ သူတို႔၏ ရင္တြင္းမွ ေၾကာက္ရြံ႔ စုိးရြံ႕မ်ား အတြက္ ခုိကုိးရာ တစ္စုံတစ္ရာ ကုိ ငတ္မြတ္ေတာင့္တ တတ္ကုန္၏။
သုိ႔ျဖင့္ပင္ အင္အားၾကီးမည္ဟု ၄င္းတုိ႔ယုံၾကည္ယူဆေသာ အခ်င္းအရာတုိ႔ကုိ အားကုိးအားထားျပဳ ကုိးကြယ္ ပူေဇာ္ျခင္း ျပဳခဲ့ၾကသည္။ အခ်ဳိ႕က  ငွက္ၾကီးမ်ားကုိ ကုိးကြယ္ၾကသည္။ အခ်ဳိ႕က  မီးကုိ ကုိးကြယ္ၾကသည္။ အခ်ဳိ႕က  ေနကုိ ကုိးကြယ္ၾကသည္။ အခ်ဳိ႕က ေျမြၾကီးမ်ားကုိ  ကုိးကြယ္ၾကျပန္သည္။ လူသည္ အင္အားၾကီးလွ်င္ ၊ မိမိအက်ဳိးစီးပြားကုိ ျပဳျခင္း ၊ ဖ်က္ျခင္း တစ္စုံတစ္ရာ ဖန္တီးေပးနုိင္လွ်င္ ထုိအရာ ကုိ ကုိးကြယ္၏။ သာမန္ထက္ ေက်ာ္လြန္ ထင္ရွားျပီး ..စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမင့္မားေသာ အရာတုိ႔သည္ ကုိးကြယ္အားထားရာ အခ်င္းအရာမ်ား ျဖစ္လာ၏။ ျမင္ရသည္ ျဖစ္ေစ ၊ မျမင္ရသည္ ျဖစ္ေစ … မိမိယုံၾကည္ရာ ကုိ ကုိးကြယ္ၾက၏ ။

ထုိမွတစ္ဖန္ .. ဘ၀တူ လူသားအခ်င္းခ်င္းမွ  … ျမင့္ျမတ္ ၾကီးျမတ္သည္ ဟု အမ်ားက ယုံၾကည္ရေသာ သူတုိ႔ကုိ အခ်င္းခ်င္း ကုိးကြယ္အားထားမႈ ျပဳၾကရျပန္သည္။ သုိ႔ျဖင့္ပင္ လူအမ်ဳိးမ်ဳိး ၊ ယုံၾကည္ရာ အမ်ဳိးမ်ဳိး ၊ ဘာသာအမ်ဳိးမ်ဳိးလည္း ထြန္းကားလာ၏။ အဆုိပါ ၄င္းတုိ႔ က ၾကီးျမတ္သည္ဟု ယုံၾကည္ယူဆေသာ လူသားအၾကီးအကဲမွ မွန္သည္ဟု လမ္းညႊန္ေပးေသာ အခ်က္တုိ႔ကုိ …ေနွာင္းလူမ်ားက လုိက္နာၾက၏ ။ ထုိၾကီးျမတ္သည္ဟု ယုံၾကည္ရေသာ လူသားအၾကီးအကဲ .. မရွိေတာ့သည့္တုိင္ေအာင္ပင္ … ထုိပုဂၢိဳလ္ မွ ..မွန္ကန္သည္ဟု လမ္းညႊန္ေပးခဲ့ေသာ လမ္းညႊန္ဆုံးမမႈမ်ား ျဖင့္ ဘာသာတရား တုိ႔သည္ ယေန႔ထက္တုိင္ သက္၀င္ေနၾကဆဲ ျဖစ္ေလသည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ ဘာသာတရားတုိ႔ကုိ လူသားတုိ႔ အေလးအျမတ္ထား ၾကသနည္း ။ လုိက္နာက်င့္သုံးၾကသနည္း ။  အဓိကအရင္းျပဳစိတ္မွာ မိမိတုိ႔အက်ဳိးစီးပြား ကုိ လုိလားစိတ္ ျဖစ္၏ ။ ဘာသာေရးအရ ျဖစ္ေစ မိမိတုိ႔အေနနွင့္ ထုိထုိအခ်က္တုိ႔ကုိ လုိက္နာလွ်င္ အက်ဳိးရွိမည္ ဟု ယုံၾကည္လွ်င္ လုပ္၏။ ယုံၾကည္စိတ္ သည္ အလြန္ တန္ခုိးၾကီး၏ ။ ယုံၾကည္မႈကုိ ေစာ္ကားခံရျခင္းသည္ အျမင့္မားဆုံးအဆင့္ ေစာ္ကားခံရျခင္း ျဖစ္၏ ။ ယုံၾကည္လွ်င္ ဘာမဆုိ ျဖစ္နုိင္၏ ။  မယုံၾကည္လွ်င္ ဘာမွကို မျဖစ္ ။ အက်ဳိးရွိမည္ ဟု ယုံၾကည္ေသာ စိတ္သည္ တန္ခုိး တစ္မ်ဳိး ပင္ ျဖစ္၏။ ထုိစိတ္တန္ခုိး ကုိ အခ်ဳိ႕ေသာ သူတုိ႔က နားလည္ သေဘာေပါက္ျပီး ေကာင္းစြာ အသုံးခ်နုိင္စြမ္း ရွိသြားၾက၏။

စိတ္တန္ခုိးျဖင့္ သန္းၾကြယ္သူေဌး ျဖစ္လာသူမ်ားစြာ ရွိ၏ ဟု ဆုိလွ်င္ စာဖတ္သူအခ်ဳိ႕ က ရယ္သြမ္းေသြး မိၾကနုိင္၏ ။ စိတ္တန္ခုိးျဖင့္ အေသခံသြားသူမ်ားလည္း ရွိ၏။ စိတ္တန္ခုိးျဖင့္ ..အျပဳသေဘာ ဖန္တီးနုိင္၏ ။ စိတ္တန္ခုိးျဖင့္ အပ်က္သေဘာ ဖ်က္ဆီးပစ္နုိင္၏။ အေမရိကန္နုိင္ငံ ေ၀ါ့ထရိတ္စင္တာ သည္ စိတ္တန္ခုိးျဖင့္  တုိက္ခုိက္ခံရျခင္းျဖစ္၏။ ေလယာဥ္က တုိက္သည္ မဟုတ္။ ေလယာဥ္ေပၚမွ အၾကမ္းဖက္သူ တုိ႔၏ စိတ္တန္ခုိးက တုိက္ခုိက္လုိက္ျခင္း ျဖစ္၏။ အဘယ္ေၾကာင့္ဟူမူ စိတ္တန္ခုိးဟူသည္ မွာ ယုံၾကည္မႈ မွ ျမစ္ဖ်ားခံ လာေသာ စြမ္းအားတစ္ရပ္ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္တည္း ။

ဤေလာက၌ အၾကီးမားဆုံး အခုိင္မာဆုံး ယုံၾကည္မႈအုတ္ျမစ္ မွာ ဘာသာတရားတုိ႔ ပင္ျဖစ္၏ ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္လွ်င္ ဘာသာတရားတုိ႔မွ ေနျပီး အလြန္စြမ္းအားၾကီးမားေသာ စိတ္တန္ခုိးမ်ား ရရွိလာနုိင္၏။ ထုိစြမ္းအားၾကီးမားေသာ စိတ္တန္ခုိး တုိ႔ေၾကာင့္ပင္လွ်င္ ေအာင္ျမင္မႈၾကီးမ်ားကို ရရွိနုိင္ျပန္၏ ။ သုိ႔ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ဘာသာတရား ၾကည္ညိဳကုိင္းရိႈင္းမႈ စိတ္သည္ တန္ခုိးတစ္ရပ္အျဖစ္ အက်ဳိးျပဳနုိင္ျခင္းျဖစ္ေလသည္။ အဘယ္အရာကုိမွ် မယုံၾကည္ပါဘဲကနွင့္ … အဘယ္မည္ေသာ စိတ္တန္ခုိးသည္ ေဆာင္ပါ့မည္နည္း ။ အဘယ္မည္ေသာ  စိတ္တန္ခုိး တစ္စုံတစ္ရာ ေရရာသဲကြဲ မေဆာင္နုိင္သူသည္ ….ေလာကတြင္ ေအာင္ျမင္ပါဦးမည္ေလာ။

အခ်ဳိ႕ေသာ လူငယ္မ်ားတြင္  ဘာသာတရားတုိ႔ကုိ မထီမဲ့ျမင္ျပဳစိတ္ ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ မိရုိးဖလာအျဖစ္ မတတ္သာသျဖင့္ လက္ခံထားရျခင္းမ်ဳိးေသာ္လည္းေကာင္း ၊ မိမိကုိယ္မိမိ ငါသိသည္ ငါတတ္သည္ ဟူေသာ ငါထက္ျမက္သည္ဟု ယုံၾကည္စိတ္သာ လြန္ကဲသျဖင့္ လည္းေကာင္း …ဘာသာတရား ယုံၾကည္မႈတြင္ အားနဲေလ်ာ့က်ျခင္း ၊ အခ်ဳိ႕မွာ ဘာသာကင္းမဲ့သူအျဖစ္ ေရာက္ရွိသြားၾကျခင္း ၊ အခ်ဳိ႕မွာ ထက္ျမက္ေသာ ပင္ကုိယ္စြမ္းရည္ေၾကာင့္ ရုပ္၀ါဒီ  ဆန္လြန္းျပီး …နာမ္ပုိင္းဆုိင္ရာအသိ ခ်ဳိ႕တဲ့သြားၾကျခင္း  မ်ဳိး  ရွိေနတတ္ၾက၏။ ၄င္းတုိ႔မွာ အတၱဟိတ ဆုိင္ရာ ယုံၾကည္ခ်က္အေပၚတြင္သာ  စိတ္တန္ခုိး တည္ေဆာက္မိေနသူမ်ား ျဖစ္ၾက၏။

ေလာက၌ ထူးျခားထက္ျမက္စြာ ေအာင္ျမင္လုိပါက ထုိမွ်သာျဖစ္ေသာ အတၱဟိတဆုိင္ရာ ယုံၾကည္ခ်က္ မွ ေပါက္ဖြားလာေသာ စိတ္တန္ခုိး ငယ္ငယ္မွ်နွင့္ မေအာင္ျမင္နုိင္ ။ ပရဟိတဆုိင္ရာ က်ယ္ျပန္႔နက္ရိႈင္းေသာ ယုံၾကည္ခ်က္ (ဘာသာတရားနွင့္ဆုိင္ေသာ ယုံၾကည္ခ်က္) မ်ဳိး မွ ေပါက္ဖြားလာေသာ ၾကီးမားသည့္ စိတ္တန္ခုိး တုိ႔ကသာလွ်င္ ေလာကကို လႊမ္းျခံဳနုိင္သည္ အထိ ေအာင္ျမင္နုိင္၏။ ကုိယ္က်ဳိးျပဳအဓိကထားေသာ စိတ္တန္ခုိး ငယ္ငယ္တုိ႔မွာ  ၀ါးလုံးေခါင္းထဲ မီးသီးထည့္ထြန္းသည့္နွယ္ …လင္းေတာ့လင္းပါရဲ႕ …၊ မျဖန္႕သာ မျပန္႕သာနုိင္ ။ ငါ့အတြက္သာဟူေသာ ကန္႔သတ္ထားသည့္ ေဘာင္က်ဥ္းက်ဥ္းေလးထဲတြင္ ပုိးစုန္းၾကဴးဖင္မွ မီးလင္းလင္းကေလးနွယ္ တစ္ကုိယ္ရည္ အလင္းျဖင့္ ဘ၀ဆုံးျခင္းသုိ႔သာ တုိင္ရေလသည္။

စိတ္တန္ခုိး၏ ေစညႊန္ရာ

နုိင္ငံရပ္ျခားတြင္ အလုပ္အကုိင္ လုပ္ကုိင္လုိေသာ စိတ္တန္ခုိးရွိလွ်င္ ၊ လုပ္ကုိင္ရန္အခြင့္အလမ္းသည္ လည္း အေၾကာင္းအားေလ်ာ္စြာ ေပၚေပါက္လာတတ္၏။ အဘယ္ေၾကာင့္ဟူမူ စိတ္တန္ခုိးသည္ လမ္းေၾကာင္းတူရႈဦးတည္ရာသုိ႔ ထြင္းေဖာက္ေရြ႕လ်ား တတ္ျခင္း သဘာ၀ရွိျခင္းေၾကာင့္တည့္ ။ စိတ္တန္ခုိး၏ ေရွ႕တြင္ လူသားတုိ႔၏ အခက္အခဲနံရံ မ်ား ရွိတတ္ၾက၏။ ထုိနံရံမ်ားကို စိတ္တန္ခုိးျဖင့္ ပထမဦးစြာ ထုိးေဖာက္ေနၾကရ၏ ။ နံရံကထူေလေလ စိတ္တန္ခုိးက ထက္ျမက္ဖုိ႔လုိေလေလ ျဖစ္၏ ။ စိတ္တန္ခုိးနဲပါးသူတုိ႔မွာ …ေစလုိရာမေစနုိင္ေသာ ..အားနဲေသာ လူတန္းစားမ်ားပင္ျဖစ္ၾကသည္။ စိတ္တန္ခုိး အားေကာင္း သူတို႔မွာ ၊ လူလူခ်င္းယွဥ္လွ်င္ပင္ သူတစ္ပါးတုိ႔ထက္ ထက္ျမက္သိသာ၏ ။ စိတ္တန္ခုိး အားေကာင္းလွ်င္ သြားေလရာ လမ္းျဖစ္၏ ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဟူမူ ထုိသူ၏ ေရွ႕တြင္ စိတ္တန္ခုိးက ဦးစြာ ထြင္းေဖာက္ေရြ႕လ်ားေနျခင္းေၾကာင့္တည္း။

ေယာကၡမၾကီးကို ျမန္ျမန္ျပန္ေစလုိသည့္ စိတ္တန္ခုိးသည္ ၾကီးမားလာပါက ၊ ေယာကၡၾကီးလည္း ျမန္ျမန္ ျပန္ရေတာ့သည္သာ ျဖစ္၏ ။ အလြန္ ထီေပါက္လုိသည့္ စိတ္တန္ခုိးေၾကာင့္ ထီလည္းေပါက္ရေတာ့၏ ။ ေပါက္ခ်င္ေနရုံနွင့္ေတာ့ ေပါက္လိမ့္မည္ကားမဟုတ္ ။ ေပါက္မည္ဟူေသာ စိတ္တန္ခုိး အလြန္ၾကီးမားေတာက္ပလာလွ်င္မူ ေပါက္ကုိ ေပါက္ေတာ့သည္သာ ။

စိတ္တန္ခုိးကုိ လုိသလုိ ထိမ္းကြပ္နုိင္သူသည္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာေကာင္းေသာ စြမ္းအားပိုင္ရွင္မ်ဳိးျဖစ္၏။ X-Men ဇာတ္ကား ထဲမွ စိတ္စြမ္းအားရွင္မ်ား သည္ ၾကည့္ေပ်ာ္ရႈေပ်ာ္မွ်သာ ျဖစ္၏။ တစ္ကယ့္စိတ္တန္ခုိးပုိင္ရွင္ သည္ အလုိရွိရာကုိ ဖန္တီးနုိင္၏ ။ ဥံဳဖြဟူျပီး ဖန္တီးသည္ကား မဟုတ္ ။ စိတ္တန္ခုိး၏ ထိပ္ဦးကုိ အလုိရွာရာဘက္သုိ႔  ..ဦးတည္ေပး လုိက္ျခင္းသာ ျဖစ္ေလသည္။

စိတ္တန္ခုိး ကုိ လူတုိင္း ေလ့က်င့္အသုံးျပဳနုိင္၏ ။ သုိ႔ေသာ္ မသိသူမ်ားလွ၏ ။ ထုိ႔အတူ ..သိသူမ်ားတြင္လည္း က်င့္ၾကံအသုံးျပဳနုိင္သူ နဲပါးၾက၏။ က်င့္ၾကံအသုံးျပဳေနသူမ်ားတြင္ လည္း  စိတ္တန္ခုိးကုိ ထိမ္းကြပ္ ျပီး လုိသလုိအသုံးခ်နုိင္သည့္ အဆင့္သုိ႔ ေရာက္သူ နဲပါး၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တစ္ရာလွ်င္တစ္ေယာက္ ၊ တစ္သိန္းတြင္ တစ္ေယာက္ ၊ တစ္သန္းလွ်င္ တစ္ဦး ၊ သန္းေပါင္းမ်ားစြာတြင္ တစ္ေယာက္ …မွ်သာ ထူးထူးျခားျခား ေပါက္ေျမာက္ထင္ရွားျခင္း ျဖစ္၏။

လူတုိင္း သမၼတ/အုပ္ခ်ဳပ္သူ  မျဖစ္ ။  လူတုိင္း နုိဗယ္လ္ ဆု ရသူ မျဖစ္  ၊ လူတုိင္း သန္းၾကြယ္သူေဌးမျဖစ္ ၊ လူတုိင္း လွ်မ္းလွ်မ္းေတာက္ ေအာင္ျမင္ေသာ ပညာရွင္မျဖစ္ ။ လူတုိင္း  .. အသည္းအသန္ေအာင္ျမင္ေသာ အနုပညာရွင္ မျဖစ္ ။ ထုိ႔ထက္ရွင္းရွင္းဆုိရပါမူ .. လူတိုင္း ဆရာမင္းသိခၤ မျဖစ္  ။  လူတုိင္း စံဇာဏီဘုိ မျဖစ္  ။  လူတုိင္း  ဦးေက်ာ္ဟိန္းမျဖစ္  ။  လူတုိင္း  ဆရာ ဦးေမာင္ေမာင္သန္း မျဖစ္ ။ လူတိုင္း အေမစု  မျဖစ္  ။  မျဖစ္ ..မျဖစ္ ..မျဖစ္ ….ရျခင္းပင္ ။

 စိတ္တန္ခုိးျဖင့္  ထြင္းေဖာက္ျခင္း

ဗ်ဳိ႕ ဆရာဖုန္း ..ခင္ဗ်ားေကာဗ် စိတ္တန္ခုိး ရွိရဲ႕လား ေမးလာနုိင္၏ ။ လူတုိင္းတြင္ ရွိ၏ ဟု ေမာင္ဖုန္းေျဖလုိ၏။ သုိ႔ရာတြင္ မိမိတြင္ ရွိေသာ စိတ္တန္ခုိးကုိ မိမိကုိယ္တုိင္က အသိမွတ္ျပဳ လက္ခံလာရန္သည္ ပထမဆုံးအဆင့္ အေရးၾကီး၏ ။ ဆရာဖုန္း စိတ္တန္ခုိးကို လက္ေတြ႕အသုံးျပဳဖူးရဲ႕လား ဟု ေမးလာေသာ္ …၊ လက္ေတြ႕လုပ္ၾကည့္ျပီးမွ ယုံတတ္ေသာ ေမာင္ဖုန္းက ဟုတ္သဗ် ..ဟု ေျဖ၏။ နာရီမိနစ္ ပုိင္းျပီး ျဖစ္ေျမာက္ေစေသာ စိတ္တန္ခုိးတစ္ရပ္ ကုိ လက္ေတြ႕စမ္းသပ္ဖူး၏။ ဘယ္ေန႔ဘယ္အခ်ိန္ ဘယ္နွစ္နာရီ မိနစ္အတြင္း ျဖစ္ေျမာက္ေစရမည္ ဟူေသာ စိတ္တန္ခုိး မ်ဳိးကုိ ေမြးျမဴခဲ့ဖူး၏။ မွတ္မွတ္ရရ စာေရးသူ၏ အသက္ပုိင္း ၂၇ နွစ္အရြယ္တြင္ ျဖစ္၏ ။ ေနရာအားျဖင့္ ..အထက္အညာ သဲေတာ-၀မ္းတြင္းျမိဳ႕ အေရွ႕ဘက္ ကုန္းျမင့္၀ိပသနာေက်ာင္း တြင္ ဘုရားရွင္ သားေတာ္ဘ၀ျဖင့္ ေရာက္ရွိေနစဥ္ အဆုိပါ စိတ္တန္ခုိးမ်ဳိးကုိ လက္ေတြ႕အသုံးခ်ခဲ့ဖူး၏ ။ (ေနာင္ေသာအခါ အေသးစိတ္ကုိ .. ဦးဇင္းေလး က်တဲ့မ်က္ရည္ ေဆာင္းပါးတြင္ ေဖာ္ျပေပးပါမည္။ )

ယင္းသုိ႔လက္ေတြ႕စမ္းသပ္ရာတြင္ ေမာင္ဖုန္းမွာ အေတြ႕အၾကံဳနုနယ္ျခင္း ၊ ဥာဏ္ပညာ မျပည့္စုံျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ထင္သည္ ၊ မိမိသတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်ိန္နာရီမိနစ္ ျပည့္ခါနီး မိနစ္ပုိင္းမွ် အလုိတြင္မွ …စိတ္တန္ခုိးျဖင့္ေဆာင္ရြက္ေသာအခ်င္းအရာမွာ ျပီးျပည့္စုံခဲ့ရပါသည္။ ထုိမိနစ္ပုိင္းမွ် သာ လုိအပ္ေတာ့သည့္ကာလတြင္ ေမာင္ဖုန္း မွာ ေဆာက္တည္ရာပင္ မရေလာက္ေအာင္ … တုန္လႈပ္လာခဲ့ရပါသည္။ မျပည့္ေျမာက္ခဲ့ပါတကား ဟု လည္း ယူက်ဳံးမရ ျဖစ္ခဲ့ရပါသည္။ မိသားစုနွင့္ ဆုိင္ေသာ အလုိဆႏၵတစ္ရပ္ကုိ စိတ္တန္ခုိးျဖင့္ ျပီးျပည့္စုံရန္ ၾကိဳးပမ္းမႈတစ္ရပ္ ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သျဖင့္ …၊ မိမိသတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်ိန္ပမာဏ အတြင္း မျပီးေျမာက္ေတာ့ဟု ထင္သြားသည့္အခါ …စိတ္တန္ခုိးလည္း  လုံး၀ ေလ်ာက်လုဆဲဆဲ ျဖစ္သြားခဲ့ပါသည္။

သုိ႔ေသာ္ ထုိအခုိက္အတန္႔ေလးမွာပင္ …ျမင္းလွည္းတစ္စီးသည္  စာေရးသူထုိစဥ္က သီတင္းသုံးေနရာ ေက်ာင္းတုိက္ဘက္သုိ႔ ေမာင္းလာသည္ကုိ ေတြ႕ရျပီး ၊ ထုိျမင္းလွည္းေပၚတြင္မူ စာေရးသူ ေမာင္ဖုန္း ၏ အလုိဆႏၵ ျပည့္စုံေစရာအေၾကာင္းတရား တစ္ရပ္သည္ ေမာင္ဖုန္းသတ္မွတ္ထားေသာ အခ်ိန္နာရီ ျပည့္ရန္ မိနစ္ပုိင္းမွ်သာအလုိတြင္ …လုိက္ပါလာခဲ့ေပသည္။ ေမာင္ဖုန္း၏ စိတ္တန္ခုိးသည္လည္း ေမာင္ဖုန္းရင္ဆုိင္ေနရေသာ အခက္အခဲ ဟူသည့္ တံတုိင္းၾကီးကုိ ထုိအခါမွပင္ လုံး၀ရွင္းရွင္း ထြင္းေဖာက္နုိင္ျခင္း သုိ႔ တုိင္ခဲ့ေၾကာင္း သတိျပဳမိေပေတာ့သည္။

အထက္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားသည္   ေမာင္ဖုန္း၏ ဘ၀ျဖစ္စဥ္မွ ( စိတ္တန္ခုိးနွင့္ပတ္သက္ျပီး အသုံးခ်နုိင္ရန္ )  ေကာက္ႏႈတ္တင္ျပေပးျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ ဥာဏ္အလွမ္းကြာေသာ သူတစ္ခ်ဳိ႕အေန နွင့္ အလကားပါ ၊ လူအထင္ၾကီးေအာင္ ေလွ်ာက္ေရးေနျခင္းျဖစ္မည္ ဟု ေတြးထင္ေကာင္း ေတြးထင္နုိင္ေပသည္။ အရုိးသားဆုံး၀န္ခံရလွ်င္  … ယခုေဆာင္းပါးကုိဖတ္မိေသာ ..မိမိတုိ႔ဘ၀တြင္ ၾကီးမားေသာအခက္အခဲၾကီးမ်ား ကုိ ရင္ဆုိင္ေနရေသာ သူတုိ႔ကုိ ၊ စိတ္တန္ခုိးကုိ အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ … ရင္ဆုိင္ေနရေသာ အခက္အခဲနံရံမ်ားကုိ ထြင္းေဖာက္နုိင္ေစရန္ အလုိ႔ငွာလည္းေကာင္း ၊ မိမိတုိ႔အလုိရွိရာ အက်ဳိးစီးပြားကုိ စိတ္တန္ခုိးညြတ္ကုိင္းလွ်က္ ျပည့္စုံျခင္းသုိ႔ တုိင္ေစရန္ အလုိ႔ငွာလည္းေကာင္း ၊ အထူးသျဖင့္ ငယ္ရြယ္ေသာ လူငယ္မ်ားအဖုိ႔ စိတ္တန္ခုိးေမြးျမဴျခင္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္ျခင္းသုိ႔ တုိင္ေစရန္ အလုိ႔ငွာလည္းေကာင္း ရည္သန္ေဖာ္ျပ အပ္ျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။

( ယခုေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္တည္းျဖင့္မူ အားလုံးအလုံးစုံကုိ စာဖတ္သူမ်ား သေဘာေပါက္ျခံဳငုံမိလိမ့္မည္ ဟု မထင္ပါေပ။ အေၾကာင္းအားေလ်ာ္စြာ အေျခအေနေပးသည့္အခါမ်ားတြင္  စိတ္တန္ခုိးနွင့္ ပတ္သက္ျပီး စာဖတ္သူအမ်ား နားလည္လြယ္ေအာင္ ဆက္လက္ေရးသား ေပးပါမည္။ )

အနွစ္ခ်ဳပ္ပါေတာ့မည္။

(၁)  စိတ္တန္ခုိးဟူသည္မွာ ယုံၾကည္မႈမွ ျမစ္ဖ်ားခံ၏ ။ ယုံၾကည္မွ တန္ခုိးျဖစ္၏ ။ တန္ခုိးျဖစ္မွ ဖန္တီးနုိင္ ၊ တည္ေဆာက္နုိင္၏ ။ ထုိ႔အတူ ဖ်က္ဆီးနုိင္ ၊ ေခ်မႈန္းနုိင္၏ ။

(၂) နွလုံးသား၏ အလုိဆႏၵအမွန္သည္ စိတ္တန္ခုိး၏ ဦးတည္ရာ အစစ္ျဖစ္၏ ။

(၃) စိတ္တန္ခုိးသည္ တစ္ၾကိမ္တည္းမျဖစ္ ၊ အၾကိမ္ၾကိမ္ အခါခါ ထပ္ခါတလဲလဲ ျဖစ္ေနျပီးမွ  အရွိန္ျငီးျငီး ေတာက္ပခၽြန္ျမလာတတ္၏ ။ ထုိအခါမွပင္ အလုိရွိရာကုိ ထြင္းေဖာက္ ေရာက္ရွိုနိင္ျခင္း သုိ႔ တုိင္၏ ။

(၄)  ၾကီးမားေသာ စိတ္တန္ခုိးဟူသည္မွာ ခုိင္မာေသာ ယုံၾကည္ခ်က္ မွ စတင္ သေႏၶတည္ ၏ ။ ၾကီးမားေသာ စိတ္တန္းခုိးသည္သာလွ်င္ အခက္အခဲၾကီးမ်ား ကုိ ထြင္းေဖာက္ေအာင္ျမင္နုိင္၏ ။ ၾကီးမားေသာ စိတ္တန္ခုိးရွိမွသာလွ်င္  ၾကီးျမင့္ေသာ ဘ၀ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကုိ ရယူဆြတ္ခူးနုိင္၏ ။

(၅) မိမိတြင္ ရွိေသာ စိတ္တန္ခုိး ကုိ မိမိကိုယ္တုိင္ အသိမွတ္ျပဳထင္ရွားေစရာ၏ ။ ယင္းေနာက္ …အထပ္ထပ္အခါခါ ေန႔စဥ္ ထုိတန္ခုိးကုိ ေမြးျမဴျခင္း ၊ အသိိမွတ္ျပဳျခင္း ၊ ေလ့က်င့္ျခင္း ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္လည္း ထက္ျမလာေအာင္ ေသြးယူနုိင္၏။ ထက္မွ ေဖာက္လြယ္၏ ။ ဓါးတုံးျဖင့္ အရာမထင္သကဲ့သုိ႔ …အေလ့အက်င့္နဲေသာ စိတ္တန္ခုိးျဖင့္ လည္း မည္သည့္အခ်င္းအရာကုိမွ် ..မေအာင္ျမင္နုိင္။

(၆) စိတ္တန္ခုိး၏ ဦးတည္ရာသည္ အလြန္အေရးၾကီး၏။ အပ်က္သဘာ၀ကုိ ဦးတည္လွ်င္ အပ်က္သုိ႔တုိင္၏ ။  အျပဳသဘာ၀ သုိ႔ ဦးတည္လွ်င္ အျပဳသေဘာျဖင့္ ျဖစ္၏ ။ စိတ္တန္ခုိးကုိ လုိသလုိထိမ္းကြပ္နုိင္သည့္အဆင့္သည္ လူတစ္ေယာက္အတြက္ ျမင့္မားေသာ ေအာင္ျမင္မႈအရပ္ရပ္ ကုိ အခ်ိန္မေရြး  လွမ္းတက္နုိင္သည့္ အဆင့္ျဖစ္ေပသည္။

(၇)   ေနာက္ဆုံးအဆင့္ သတိျပဳရန္မွာ … ဆင္ၾကီးေလာက္လုိခ်င္ျပီး၊ စိတ္တန္ခုိးက ဆိတ္ကေလးမွ် နွင့္  ဆင္ၾကီးကုိ မရနုိင္ေၾကာင္း သတိျပဳရန္ ျဖစ္၏။ ထုိ႔အတူပင္ ကာလံေဒသံ ၊ က်င္လည္ရာအသိုက္အ၀န္း နွင့္ ဆီေလ်ာ္ ညီညြတ္ေသာ စိတ္တန္ခုိးမ်ဳိး ေမြးျမဴမိရန္လည္း သတိခ်ပ္အပ္၏။ ေနတာက မန္က်ည္းေတာရြာ ၊ စီးခ်င္တာက ေရငုပ္သေဘာၤ ၊..စိတ္တန္ခုိးျဖင့္ ထြင္းေဖာက္ေသာ္ ၊ အလွမ္းကြာလွသျဖင့္ …တစ္ဘ၀တည္းနွင့္ပင္ ထြင္းေဖာက္ေအာင္ျမင္ျခင္းသို႔ ေရာက္နုိင္ဖုိ႔ ခဲယဥ္းတတ္၏။ ေသသာသြားေရာ  …ရြာထိပ္က ကန္ထဲတြင္  ပီပါကုိ ေမွာက္ခုံေရထဲနွစ္ျပီး လူ၀င္ျပီးသာ ေရငုပ္ဖူးလုိက္ရမည္။ ေရငုပ္သေဘာၤ ကုိမူကား စီးသြားရမည္ မဟုတ္ေပတကား။

စိတ္တန္ခုိးျဖင့္ ေလာကကို ေအာင္နုိင္ၾကပါေစ။

ကုိစုိးမုိးထြန္း (ေဗဒင္ပညာသုေတသီ)
 

Post a Comment
 

Posts Comments

©2006-2010 ·TNB