ခ်မ္းသာဖုိ႔ အေရး က်န္းမာဖုိ႔ အရင္ေတြး

Monday, February 7, 2011

က်န္းမာေရးခ်ဳိ႕တဲ့သြားျပီဆုိတာနဲ႔  ရွာေဖြေနသမွ် ဓနေတြ ၊ ပုိင္ဆုိင္ထားသမွ် ရာထူးေတြ ၊ ခ်စ္ရသမွ် သံေယာဇဥ္ေတြ ဘာတစ္ခုမွ မခ်ဳိျမိန္နုိင္ေတာ့ပါဘူး။  ဒါေၾကာင့္ လူတစ္ေယာက္မွာ ပထမဆုံးအေနနဲ႔ အေရးၾကီးတာကေတာ့ က်န္းမာေနဖုိ႔ပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္လည္း က်န္းမာမွ ခ်မ္းသာမယ္လုိ႔ ဆုိရုိးရွိခဲ့တာပါ။


ခႏၶာကိုယ္၏ ၾကံ႕ခုိင္ေရး နွင့္ က်န္းမာမႈ

အေရးၾကိီးေသာ အသက္ျဂိဳဟ္

ေနအေၾကာင္း စေျပာျပပါမည္။ ေနမင္းသည္ လူသားတုိ႔အျပင္ မ်ားစြာေသာ သက္ရွိသက္မဲ့မ်ားအတြက္ မရွိမျဖစ္ လုိအပ္ေသာ အပူစြမ္းအင္ နွင့္ အလင္းဓါတ္ကုိ ေပးစြမ္းသည္။ အသက္ဓါတ္သည္ ေနေရာင္ျခည္တြင္ ျဖန္႔က်က္ ပါ၀င္လာသည္ ျဖစ္၏။ ေနကုိ ..ေဗဒင္ပညာရပ္ပုိ္င္းဆုိင္ရာ နယ္ပယ္တြင္ တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ေခၚဆုိ သညာ ထားၾကသည္။ ဇာတာတစ္ေစာင္ တြင္ တနဂၤေႏြ ၏ အေနအထားသည္ အလြန္အေရးၾကီးသည္ သက္ဆုိင္ရာဇာတာရွင္၏ အသက္တုိမႈ ရွည္မႈ ၊ ခႏၶာကုိယ္ၾက႔ံခုိင္မႈ ရွိ/မရွိ ။ ကုိယ္ခံအားေကာင္းမြန္မႈ အတုိင္းအတာ ပမာဏ ။ ပင္ကုိယ္ဓါတ္ခံ စိတ္ဓါတ္အင္အား အတုိင္းအတာ ၊ သူရသတိၱ ၊ အသိဥာဏ္ စသျဖင့္ မ်ားစြာေသာအခ်င္းအရာတုိ႔ကုိ တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္ မွ လႊမ္းမုိးဆက္ႏြယ္ထားသည္။

တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္  အားနဲျခင္းဟူသည့္ အေနအထားတြင္ ၊ အျခားေသာ ပါပျဂိဳဟ္တုိ႔ ပါ၀င္ ဆက္ႏြယ္လာခဲ့ပါမူ .. ကုိယ္ခံအားေလ်ာ့ပါး ျခင္း ၊ တစ္ေရွာင္ေရွာင္ တစ္အီအီ ျဖစ္ျခင္း ၊ မူလဇာတာ အေနအထား အရ နဂုိကတည္းမွ ပါလာခဲ့ပါမူ ..ကုိယ္ခံအားက်ဆင္းမႈ ေရာဂါမ်ဳိးအထိ ျဖစ္ပြား ေစနုိင္၏။

ထုိ႔အတူ တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္ အားနဲျခင္းသည္ အသက္ကို တုိေစနုိင္၏။ သုိ႔တည္းမဟုတ္ အသက္ကုိ ပင္ပန္းၾကီးစြာ ခ်ဴခ်ာစြာေမြးေန ရတတ္၏။ ေနေရာင္ျခည္သည္ ေရာဂါပုိးမႊားတုိ႔ုကုိ ေသေစနုိင္သည့္ နည္းတူ … တနဂၤေႏြအားေကာင္းသူတုိ႔မွာ ေရာဂါကုိ တုိက္ဖ်က္နုိင္စြမ္းလည္း ျမင့္မားေကာင္းမြန္ၾက၏။

တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္  သည္ အဂၤါျဂိဳဟ္ နွင့္ ဆုိးေသာအေနအထား ဆက္သြယ္မႈ တစ္စုံတစ္ရာ မရွိသင့္ ။ တနဂၤေႏြသည္ အသက္ဓါတ္ကုိ ေဖာ္ျပျပီး ၊ အဂၤါျဂိဳဟ္သည္ ရန္သူ ၊ ေရာဂါဘယ နွင့္ အနာတရတုိ႔ကုိ လႊမ္းမုိးသျဖင့္ …ယင္းျဂိဳဟ္နွစ္ခု ၏ ဆုိးေသာအေနအထား နွင့္ ဆက္သြယ္မႈ သည္ …အသက္ေဘးရန္ အႏၱရယ္ မကင္းရတတ္ျခင္းကုိ ျဖစ္ေစနုိင္၏။ ရထားေမွာက္ျခင္း ၊ သေဘၤာနစ္ျခင္း ၊ ကားတုိက္ျခင္း ၊ သူတစ္ပါးကလုပ္ၾကံခံရျခင္း မ်ားကုိ  ျဖစ္ေစနုိင္၏ ။ တနဂၤေႏြ အားေကာင္းလွ်င္ ၊ ေကာင္းေသာ ဆက္ႏြယ္မႈမ်ဳိးျဖင့္ ၾကာသာပေတးျဂိဳဟ္မွ ဆက္ႏြယ္မႈ ရွိေနပါလွ်င္ …အသက္ရွင္သန္မႈ အတြက္ အေထာက္အကူမ်ားစြာ ျပဳ၏။

အာယုျဂိဳဟ္

အာယုျဂိဳဟ္သည္  အသက္ရွင္သန္ေရး နွင့္  က်န္းမာေရးအတြက္ လက္ဆန္းေဗဒင္ပညာတြင္ အထူးဂရုျပဳစစ္ေဆးရေသာ ျဂိဳဟ္တစ္လုံးျဖစ္သည္။ ေဗဒင္ပညာရွင္ အမ်ားစုမွာ အာယုျဂိဳဟ္ကို ေသခ်ာစြာ မစစ္ေဆးပဲ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ေဟာကြက္မ်ားကို ေဟာေျပာေနၾကသည္ ကုိ ၾကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ေတြ႕ရဖူးေပသည္။ အမွန္အားျဖင့္မူ … အာယုျဂိဳဟ္ အားနဲျခင္း သည္ က်န္းမာေရးကို ဆုတ္ယုတ္မႈ တစ္စုံတစ္ရာ ျဖစ္ပြားေစနုိင္သည့္ အေနအထားတစ္ရပ္ အမွန္စင္စစ္ ျဖစ္၏။ မူလမဟာဘုတ္ဇာတာအရျဖစ္ေစ …အာယုျဂိဳဟ္အားနဲျခင္းျဖစ္ေစမည့္ အမည္မ်ဳိး မမွည့္အပ္ ။ ထုိ႔အတူ ေကာဇာမဟာဘုတ္အရ  ..မွည့္ေခၚထားသည့္အမည္ နွင့္ ေမြးနံ အရ အာယုျဂိဳဟ္အားနဲမည့္ ကာလသုိ႔ေရာက္ရွိလာပါကလည္း က်န္းမာေရးတြင္ ဂရုျပဳအပ္သည္သာျဖစ္၏။ မယြင္းဧကန္ တစ္နည္းမဟုတ္ တစ္ဖုံ အသက္ရွင္သန္ေရးတြင္ အားနဲလာတတ္ခ်ိန္မ်ား ျဖစ္၏။ ေျမာက္မ်ားလွစြာေသာ ေသဆုံးခ်ိန္တုိက္စစ္ေဆးမႈမ်ား တြင္ … နာမည္အရ အာယုျဂိဳဟ္  အားနဲလာေသာ ေကာဇာမဟာဘုတ္ခြင္ က်ေရာက္သည့္ ခုနွစ္မ်ားတြင္ အသက္ေသဆုံးမႈ ျဖစ္ျခင္း နွင့္   တုိုက္ဆုိင္ညီညြတ္သည္မ်ားကုိ   ၾကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ေတြ႕ရွိခဲ့ရဖူးေပသည္။
အခ်ဳိ႕ေသာ ေဗဒင္ပညာရွင္တုိ႔ကမူ က်န္းမာေရးအတြက္ ဓါတ္မိတ္ျဂိဳဟ္မ်ားကုိ အဓိက အားျပဳေဟာဆုိၾက၏ ။ အဆုိပါ ဓါတ္မိတ္ျဂိဳဟ္ ဓါတ္ရန္ျဂိဳဟ္မ်ားကုိ အားျပဳျပီး ေဟာဆုိျခင္းမွာ ဆီေလ်ာ္၏။ အဘယ္ေၾကာင့္ဟူမူ  ဤေလာက၌ ရွိရွိသမွ် ေသာ သက္ရွိသက္မဲ့ ဟူသမွ်တုိ႔မွာ ဓါတ္ေလးပါး၏ စုိးမုိးျခယ္လွယ္ျခင္းအားျဖင့္  ျဖစ္ျခင္းပ်က္ျခင္း အဖုံဖုံ ၾကံဳေနရသည္သာ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ပင္ ။

သုိ႔ေသာ္ ဓါတ္မိတ္/ဓါတ္ရန္ ျဂိဳဟ္မ်ား သက္သက္ခ်ည္းျဖင့္မူ က်န္းမာေရးေဟာကြက္ကုိ မေဟာဆုိအပ္ေပ ။ အာယုျဂိဳဟ္အားေကာင္းျပီး ဓါတ္ရန္ျဂိဳဟ္မ်ားလႊမ္းမုိးေနခ်ိန္တြင္ အဆုိပါဓါတ္ရန္ျဂိဳဟ္၏ အာနိသင္သည္ က်န္းမာေရးကို ဆုိးရြားေဖာက္ျပန္ေစလိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။ သက္ဆုိင္ရာဇာတာရွင္အား အရွက္ရေစျခင္း ၊ သိကၡာက်ဆင္းေစျခင္း စသျဖင့္ေသာ လူမႈေရးနယ္ပယ္ဆုိင္ရာ ဆုိးက်ဳိးမ်ဳိး အျဖစ္သာ သက္ေရာက္သြားေစနုိင္၏။

ပမာအားျဖင့္ …  ပထ၀ီဓါတ္ေဖာက္ျပန္ျခင္းေၾကာင့္ လူတစ္ေယာက္အား အရုိးက်ည္းေပါင္းတက္ ေ၀ဒနာကဲ့သုိ႔ေသာ ခုိင္ၾကည္ေသာဓါတ္ျဖင့္ ဆုိးက်ဳိးေပးျခင္း ျဖင့္ က်န္းမာေရးေဖာက္ျပန္မည္ဟု ေဟာဆုိ လုိက္သည္ထား … ၊ အာယုျဂိဳဟ္  အေနအထား ေကာင္းမြန္ေနခ်ိန္ျဖစ္ပါက ..အဆုိပါ ေဟာကြက္သည္ မွားယြင္း  တိမ္းေစာင္းသြားတတ္၏။ သုိ႔ေသာ္ ပထ၀ီဓါတ္ ေဖာက္ျပန္ျခင္းေၾကာင့္  သက္ေရာက္နုိင္သည့္ ဆုိးက်ဳိးကား ေပ်ာက္မသြား ။ အားနဲေသာ အျခားတစ္ဖက္ဖက္တြင္ ဆုိးက်ဳိးျပဳေနတတ္၏။ အကယ္၍ အသက္ေမြးမႈ အေနအထား သည္ ယင္းအခ်ိန္တြင္ အားနဲေနခဲ့ေသာ္… ပထ၀ီဓါတ္ေဖာက္ျပန္ျခင္းေၾကာင့္ ခုိင္ၾကည္ တည္ျမဲေသာ ဆိုးက်ဳိး မ်ဳိးသည္ …အလုပ္အကုိင္က႑တြင္ ရာထူးတုိးတက္မႈမရွိျခင္း ၊ မေနလုိေသာ ရာထူး ၊ ဌာန  တုိ႔တြင္ တည္ျမဲေနျခင္း ၊ ေျပာင္းေရႊ႕မရေသာ အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ေပၚလာျခင္း စသည္ျဖင့္ ျဖစ္ပြား  ၾကံဳေတြ႕ေနရ တတ္ေပသည္။

တစ္ကယ္ေတာ့ ေဗဒင္ဆရာဟူသည္မွာ စုံေထာက္ေက်ာ္ ဆားပုလင္းနွင္းေမာင္ တရားခံေနာက္ သဲလြန္စ ေကာက္ျပီး အမႈလုိက္သကဲ့သုိ႔ပင္ ..၊ ထုိ႔ထက္ပင္ ပုိပုိျပီး အတိတ္ကံအေၾကာင္းတရားမ်ား မည္သုိ႔ရွိခဲ့ သနည္း  ဟူသည္ကုိ သဲလြန္စေကာက္ကာ ၊ ပစၥဳပၸန္ မ်က္ေမွာက္ ၌  မည္သုိ႔ အက်ဳိးအျပစ္ျပဳ နုိင္မည္နည္းဟု ဥာဏ္ကုိ အလြန္ခ်င့္ခ်ိန္ အသုံးခ်ၾကရသူမ်ား ျဖစ္ေလသည္။ ဒိဗၺစကၡဳ ရေနသူမ်ား မဟုတ္သျဖင့္ ပညာဥာဏ္ မ်က္စိျဖင့္သာ လွ်င္လွ်င္အမ်ား ရွင္ရွင္ထားလွ်က္ .. ထင္ရွားေအာင္ ဆုံးျဖတ္ ၾကရေပသည္။ အယူအဆ တစ္ခ်က္တိမ္းေစာင္းသြားသည္နွင့္ ..  ေဟာကြက္သည္ သြက္သြက္ပါေအာင္ မွားယြင္းသြားနုိင္ေပသည္။

သုိ႔ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္  အမွန္တစ္ကယ္ ေစတနာထားျပီး မွန္ကန္ေအာင္ ၾကိဳးစားအားထုတ္ၾကသူ ေဗဒင္ပညာရွင္တုိ႔အေပၚ ကံစစ္ေဆးသူတုိ႔သည္ နားလည္မႈထားရွိ အပ္ရာ၏။ နာမ္ပုိင္းဆုိင္ရာ အတိတ္ကံ ကုိ အမွီျပဳျပီး သဲလြန္စေကာက္ ေဟာဆုိရသည္မွာ လြယ္ကူေသာအခ်င္းအရာ လုံး၀မဟုတ္ပါေပ။  လိမ္ရန္ / ျဖီးျဖန္းရန္ လြယ္ကူသေလာက္ ပညာျဖင့္ လမ္းအမွန္ကုိ ေကာက္ယူဆုံးျဖတ္ရန္မွာ မူ အလြန္ခက္ခဲ နက္နဲလွေပသည္။ အထူးသျဖင္ ့ ကံစစ္ေဆးသူ အမ်ဳိးမ်ဳိး လူတန္းစားအဖုံဖုံ ၊ အတိတ္ကံ  အမ်ဳိးအစား အျပားျပား ကုိ ခန္႔မွန္းေထာက္ခ်င့္ရသည္မွာ တစ္ခါတစ္ရံ သပြတ္အူ ထဲမွ အေၾကာင္း  အက်ဳိးမွန္ကုိ ဆြဲထုတ္ယူရသည္နွင့္ မျခားေပ။  

အနွစ္ခ်ဳပ္အားျဖင့္  ဆုိရပါမူ  အာယုျဂိဳဟ္ကုိ မေထာက္မဆ ေဟာဆုိပါက က်န္းမာေရးေဟာကိန္းမ်ားမွာ  လြဲေခ်ာ္သြားနုိင္ေၾကာင္း ျဖစ္သည္။ ေဗဒင္ေဟာေျပာေနသည့္သူမ်ား တြင္ ဂရုစုိက္ရန္မွာ မိမိတုိ႔၏ ေဟာခ်က္မ်ားကုိ ေမးသူ စိတၱဇ ျဖစ္ေစနုိင္သည္အထိ လြန္မင္းစြာ ေျခာက္လွန္႕ေဟာေျပာျခင္းမ်ဳိး မျပဳမိရန္ျဖစ္သည္။ အလြန္ေသခ်ာေသာ ခုိင္လုံသည့္ အ ခ်က္အလက္မ်ား ရွိေနေစကာမူ ..မုခ် ေဆးရုံတက္ရမည္ ။ မုခ်ေသမည္ စသည္ျဖင့္ မေဟာအပ္ေပ။ ဘယ္ကာလ ဘယ္အပုိင္းအျခားတြင္ က်န္းမာေရး အားနဲလာနုိင္သည္ ။ တင္ၾကိဳသတိခ်ပ္ျပီး က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ေနေစရန္ လုံ႔လျပဳရမည္။ ေဆးစစ္ျခင္း  က်န္းမာေရးလုိက္စားျခင္းမ်ား ျပဳသင့္သည္ ..စသျဖင့္သာ အၾကံျပဳသင့္ေပသည္။

က်န္းမာေရးတုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ ျပဳအပ္ေသာ ယၾတာမ်ား    ..

က်န္းမာေရးခ်ဳိ႕တဲ့သြားျပီဆုိတာနဲ႔  ရွာေဖြေနသမွ် ဓနေတြ ၊ ပုိင္ဆုိင္ထားသမွ် ရာထူးေတြ ၊ ခ်စ္ရသမွ် သံေယာဇဥ္ေတြ ဘာတစ္ခုမွ မခ်ဳိျမိန္နုိင္ေတာ့ပါဘူး။  ဒါေၾကာင့္ လူတစ္ေယာက္မွာ ပထမဆုံးအေနနဲ႔ အေရးၾကီးတာကေတာ့ က်န္းမာေနဖုိ႔ပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္လည္း က်န္းမာမွ ခ်မ္းသာမယ္လုိ႔ ဆုိရုိးရွိခဲ့တာပါ။

က်န္းမာေနတုန္းမွာ က်န္းမာေရးဆုိတာဟာ အေရးမၾကီးၾကေပမယ့္ ၊ မက်န္းမာခ်ိန္မွာေတာ့ က်န္းမာေရးဆုိတာသည္သာ အဖုိးအတန္ဆုံး ရတနာတစ္ပါးလုိ ျဖစ္လာတတ္ပါတယ္။ ဒီကေန႔ မက်န္းမာသူ  အမ်ားအျပားအတြက္ လက္ေဆာင္တစ္ခုပါးခ်င္တာကေတာ့ …  ေဗဒင္ပညာရပ္ဆုိင္ရာ ရႈေထာင့္မွာ ..အသက္ကုိရွင္သန္ေစေသာ အာယုျဂိဳဟ္ဟာ အေရးပါလွသည္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ …က်န္းမာေရး ညံ႔ဖ်င္းမႈ ၾကံဳၾကိဳက္ေနသူ စာဖတ္ပရိသတ္မ်ားအဖုိ႔ …မိမိတုိ႔   ရဲ႕ အာယုျဂိဳဟ္ ျဖစ္ေသာ ျဂိဳဟ္တိုင္ေထာင့္မွာ  ကုသုိလ္မ်ားမ်ား ျပဳၾကဖုိ႔ တုိက္တြန္းလုိက္ရပါတယ္။ ထုိေန႔ ထုိရက္မ်ားမွာ ..မိမိတုိ႔ကုိယ္တုိင္လည္း သူတစ္ပါးတုိ႔ကုိ အသက္ရွည္ေစရန္အတြက္ ..ဒါနကုသုိလ္အမႈမ်ဳိး ျပဳၾကဖုိ႔ တုိက္တြန္းလုိက္ရပါတယ္။ အာယုျဂိဳဟ္ဆုိတာကုိ မသိၾကမယ့္ စာဖတ္ပရိသတ္ေတြအတြက္လည္း  …ေအာက္မွာ ေန႔နံမ်ားအလုိက္   အာယုျဂိဳဟ္ေတြကုိ ေရးသားေဖာ္ျပေပးလုိက္ ပါတယ္။

တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ား
အာယုျဂိဳဟ္ တနလၤာေထာင့္
ကံေကာ္ ၁၅ညြန္႕
ေရကုသုိလ္ျပဳ
ကေလးမ်ားကုိ
ေဖ်ာ္ရည္ဒါနျပဳ
တနလၤာသားသမီးမ်ား
အာယုျဂိဳဟ္ အဂၤါေထာင့္
ဇြန္ ၈ညြန္႕
မီးကုသုိလ္ျပဳ
စိတ္ေရာဂါသည္
မ်ားကုိ ဒါနျပဳ
အဂၤါသားသမီးမ်ား
အာယုျဂိဳဟ္
ဗုဒၶဟူးေထာင့္
၀ါးညြန္႔
၁၇ညြန္႕
နံ႔သာ ကုသုိလ္ျပဳ
သားဖြားေဆာင္
တြင္ဒါနျပဳ
ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ား
အာယုျဂိဳဟ္
စေနေထာင့္
ဒန္းညြန္႕
၁၀ညြန္႕
ေ၀ရာ၀စၥ
ကုသုိလ္ျပဳ
ဆင္းရဲသူမ်ားကို
ဒါနျပဳ
ရာဟုသားသမီးမ်ား
အာယုျဂိဳဟ္
ေသာၾကာေထာင့္
သီးညြန္႕
၂၁ညြန္႕
သစ္သီး၀လံ
ကုသုိလ္ျပဳ
ဆြံ႔အနားမၾကား
သူမ်ားကုိ ဒါနျပဳ
ၾကာသာပေတးသားသမီးမ်ား
အာယုျဂိဳဟ္
ရာဟုေထာင့္
ရဲယုိ
၁၂ညြန္႕
နံ႔သာ/ယပ္
ကုသုိလ္ျပဳ
အရက္ျဖတ္ေနသူ
မ်ားကုိ ဒါနျပဳ
ေသာၾကာသားသမီးမ်ား
အာယုျဂိဳဟ္
တနဂၤေႏြေထာင့္
အုန္း
၆ညြန္႕
မီးကုသုိလ္ျပဳ
အရုိးကုေဆးရုံ
တြင္ ဒါနျပဳ
စေနသားသမီးမ်ား
အာယုျဂိဳဟ္
ၾကာသာပေတးေထာင့္
ပိန္းညြန္႕
၁၉ညြန္႕
နံ႔သာ ၊ ပန္း၊ ေရခ်မ္း၊ ဆီမီး ကုသုိလ္ျပဳ
မည္သည့္ေဆးရုံ
တြင္မဆုိ ဒါနျပဳ


အထက္ပါဇယားေလးကုိ အၾကမ္းသေဘာ ေရးဆြဲေပးလုိက္ပါတယ္။ ဥပမာ တနဂၤေႏြသားတစ္ဦး က်န္းမာေရး အေထာက္အကူျဖစ္ေစဖုိ႔အတြက္  ..အာယုျဂိဳဟ္ ျဖစ္ေသာ တနလၤာေန႔မွာ  ဘုရားကိုသြားျပီး ၊ တနလၤာေထာင့္မွာ ကံ႔ေကာ္ ဆယ့္ငါးညြန္႕လႈမယ္။  ေရကုသုိလ္ျပဳပါမယ္။ ပုတီးပဲစိတ္စိတ္ ၊တရားပဲမွတ္မွတ္ ..အဲသည့္ေထာင့္မွာ အခ်ိန္ရသေလာက္ ကုသုိလ္ယူပါ။ ၾကိဳက္တာရြတ္ပါ ။ ဖတ္ပါ။ အဓိကက ကုသုိလ္စိတ္ကေလး မ်ားမ်ား အားထုတ္နုိင္ခဲ့ဖုိ႔ပါပဲ။ အဲဒီ့ေန႔မွာပဲ  ကေလးငယ္ေတြကုိ ေဖ်ာ္ရည္ မုန္႔ပဲသေရစာ စသည္တုိ႔ကို ဒါနျပဳပါမယ္။ ဆရာေရးထားတာ ေဖ်ာ္ရည္ပဲပါတယ္ေလ လုိ႔ ဆင္ေျခမေပးလုိက္ပါနဲ႔။ ယၾတာထက္ ေစတနာကို ေရွ႕ကသြားပါ။

ကေလးသူငယ္ေတြ ဆုိရာမွာလဲ ..မိမိအနီးနားပတ္၀န္းက်င္က ကေလးငယ္ေလးေတြကုိ ဒါနျပဳနုိင္သလုိ…ျဖစ္နုိင္ရင္ မိဘမဲ့ ကေလးသူငယ္ေလးေတြ အတြက္ ..သြားေရာက္ဒါနျပဳတာမ်ဳိး လုပ္နုိင္ေအာင္ ၾကိဳးစားပါ။ မယုံရင္လုပ္ၾကည့္လုိက္စမ္းပါ။  တနဂၤေႏြသားသမီးေတြ အတြက္ သည္ေကာင္းမႈ ကုသုိလ္ျပဳ ယၾတာေလးဟာ အင္မတန္ အံ၀င္ခြင္ၾက ရွိလွပါတယ္။ သက္တမ္းကုန္ လုိ႔  ေသကံတစ္ကယ္ ေရာက္ေနသူမ်ဳိး ျဖစ္ေစ … ၊ ၀ဋ္ေၾကြးေၾကာင့္ ခံစားေနရတဲ့ ေ၀ဒနာရွင္မ်ဳိး ျဖစ္ေနလုိ႔ျဖစ္ေစ ..၊ ျဖစ္ေနခ့ဲရင္သာ ..ထိေရာက္မႈ နဲပါမယ္။ ဒါေတာင္ အဆုိပါ သူမ်ဳိးေတြမွာလည္း အတုိင္းအတာ တစ္ရပ္အထိ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ရွိလာနုိင္ပါတယ္။ တစ္ကယ္ထိေရာက္ဖုိ႔အတြက္ အေရးၾကီးတာေလးေတာ့ မွာလုိက္ပါရေစ။

ငါ့ေရာဂါေပ်ာက္ဖုိ႔ဆုိတဲ့ အေတြးကို ဒုတိယေနရာမွာထားပါ။ ငါျပဳတဲ့ကုသိုလ္ပါလား ဆုိတဲ့ ပီတိစိတ္ကေလးနဲ႔ အရင္ဆုံးခ်မ္းေျမ့ပါ။ မိမိျပဳတဲ့ကုသုိလ္အမႈ ဒါနေၾကာင့္ ခ်မ္းသာရာ ရရွိေနသူေတြကိုလည္း ၾကည့္ျပီး စိတ္ခ်မ္းသာလုိက္ပါဦး ။  ေလာကမွာ သူတစ္ပါး ေကာင္းစားတာကို ခ်မ္းသာတတ္ေသာ စိတ္နွလုံးရွိသူတုိင္း ကုိ ဒီယၾတာေလးက အံ့ၾသေလာက္ေအာင္ ေဖးမေပးနုိင္ပါလိမ့္မယ္။

အားလုံးပဲ က်န္းမာလုိ႔ ခ်မ္းသာနုိင္ၾကပါေစရန္ …
ကုိစုိးမုိးထြန္း (ေဗဒင္ပညာသုေတသီ)
သုေတသီ ေ၀သာလီေမာင္ဖုန္း

Post a Comment
 

Posts Comments

©2006-2010 ·TNB